Logo del CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
No te pierdas
Actividades
Becas y ayudas
Exámenes
Concursos y premios
Cursos
Oposiciones
  
Hasta el 24/05/2019
1 técnico/a de turismo - Concello de Laracha
Contratación laboral temporal, a tempo completo para Información Turística na oficina de Información e Turismo de Caión.
Hasta el 22/05/2019
1 técnico/a de turismo - Concello de Miño
Convocatoria para a selección e posterior contratación laboral temporal polo Concello de Miño dun/dunha técnico/a de turismo.
Hasta el 27/05/2019
2 socorristas - Concello de Bergondo
Convocatoria para cubrir, mediante concurso, oito prazas de socorristas durante dous meses e medio.
Hasta el 24/05/2019
1 animador/a cultural - Concello de Touro
Provisión dunha praza de animador/a cultural do Concello de Touro en réxime de contratación persoal funcionario interino.
Hasta el 23/05/2019
2 socorristas - Concello de Mesía
Proceso selectivo para a contratación laboral temporal de dous/dúas socorristas para a realización do servizo de vixilancia e salvamento nas piscinas municipais do Concello de Mesía.
Hasta el 25/05/2019
Cobertura temporal diversos postos de traballo - Xenética Fontao, S.A.
Convocatoria para a inscrición nas seguintes listaxes:  Titulados superiores: Bioloxía/Veterinaria.  / Analistas de laboratorio: / Auxiliar de laboratorio.
Hasta el 30/05/2019
6 prazas de auxiliar de axuda no fogar do Concello do Corgo
O Concello do Corgo convoca procedemento de selección de persoal laboral fixo para cubrir seis prazas de auxiliar de axuda no fogar, mediante o sistema de concurso-oposición.
Hasta el 30/05/2019
2 plazas policía local - Concello de Mos
O obxecto da presente convocatoria é a cobertura en propiedade de dúas prazas da escala básica, categoría de POLICÍA LOCAL, vacantes no Corpo da Policía Local deste Concello, polo sistema de oposición e quenda libre.
Hasta el 03/06/2019
1 técnico/a de educación - Concello de Ames
Convocatoria para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a ata a cobertura de vacante, dun/dunha técnico de educación, pertencente a escala de administración xeral, subescala técnica, clase superior, subgrupo A1.
Hasta el 29/05/2019
Bolsa de traballo monitor/a socorrista para a piscina municipal - Concello de Muros
Bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo de monitor/a socorrista para a piscina municipal do Concello de Muros.
Centro Municipal de Información Xuvenil
C/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix