CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Fechas Precio / Dotación Información
1 (unha) praza de Axente de Policía Local
 • Posuír unha estatura mínima de 1,65 metros os homes e 1,60 metros as mulleres.
 • Estar en posesión da titulación esixible para o acceso como funcionario do grupo C1 consonte á normativa de función pública (título de bacharelato ou técnico). No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberase posuír o documento que acredite fidedignamente a súa homologación ou equivalencia expedida por organismo competente.
 • Ser titular dos permisos de conducir das clases A2 e B.
 • Ter a nacionalidade española.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 22/04/2019

Contacto:

Concello de Arzúa

Rúa Santiago, 2CP. 15.810 - Arzúa (A Coruña)

Teléfono: 981 500 000 - 981 815 001

http://concellodearzua.com

Publicación:

- Anuncio bases: BOP 26/03/2019

- Anuncio convocatoria: BOE 30/03/2019

- Anuncio convocatoria: DOG 16/04/2019

1 Traballador/a Social - Concello de Ribeira de Piquín
 • Posuír a titulación de Diplomado/a en Traballo Social ou equivalente na data en que termine o prazo de presentación de instancias
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 08/05/2019

Contacto:

Concello de Ribeira de Piquín

Chao do Pousadoiro, s/n 27242 Ribeira de Piquín (Lugo)

Tel.: 982 333 601

info@ribeiradepiquin.es

https://www.ribeiradepiquin.es/

Publicación: BOE 06/04/2019

Listas de substitucións prazas de administrativo/a do Concello de San Sadurniño
 • Ter a nacionalidade española ou ter a nacionalidade doutro Estado membro da UE ou de calquera outro dos Estados aos cales, en virtude de tratados internacionais realizados pola UE e ratificados polo Estado español, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras. 
 • Ter feitos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión do título de Bacharelato, Formación Profesional de segundo grao ou equivalente.
 • Estar en posesión da titulación de lingua galega CELGA 4 ou equivalente.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 29/04/2019

Contacto:

Concello de San Sadurniño

O Casal 16. 15560 San Sadurniño (A Coruña)

Telf. 981 490 027

Publicación: BOP 09/04/2019

Lista de persoal temporal para postos de administrador/a na Deputación da Coruña
 • Ter a nacionalidade española ou ter a nacionalidade doutro Estado membro da Unión Europea ou de calquera outro dos Estados aos cales, en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras. 
 • Ter feitos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos: Grao ou licenciatura en CC. Económicas, Empresariais, Dereito, Relacións laborais, Ciencias do traballo, Ciencias políticas e da administración, Administración e Dirección de empresas, Dirección e xestión pública, Psicoloxía ou Socioloxía.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 06/05/2019

Contacto:

Deputación Provincial da Coruña

Avenida Porto da Coruña nº2. 15003 A Coruña 

Telf. 981 080 315

Publicación: BOP 15/04/2019

Praza de psicólogo/a para Servizos Sociais do Concello de Betanzos
 • Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Ser de nacionalidade española ou de nacionalidade dalgún dos demais estados aos que se refire e nas condicións que establece o artigo 57 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, do Estatuto básico do empregado público.
 • Título de Grao en Psicoloxía ou equivalentes.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 25/04/2019

Contacto:

Concello de Betanzos

Edificio Liceo. Praza Galicia, 1. 15300 Betanzos (A Coruña)

Telf. 981 770 011

Publicación: BOP 09/04/2019

Apertura dunha lista de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, para o ciclo superior en audioloxía prótesica
 • Posuír algunha das titulacións que se indican a continuación:
  • Técnica/o superior en audioloxía prótesica
  • Técnica/o superior en audioprótese
 • Acreditar unha experiencia profesional recoñecida de polo menos dous anos, nos catro anos inmediatamente anteriores a publicación desta resolución, no campo laboral da audioloxía prótesica (elaboración de moldes e protectores auditivos, elección e adaptación de próteses auditivas).
 • Acreditar o coñecemento da lingua galega (Celga4)...
Fecha: Fecha de inscripciónDesde el 12/04/2019 hasta el 22/04/2019

17,60€

Contacto:

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Edificios Administrativos, San Caetano. 15781- Santiago de Compostela (A Coruña)

Tfno. 981 546 558

e-correo: persoal.secundaria@edu.xunta.gal

135 plazas del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia
 • Ser mayor de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa. 
 • Tener la nacionalidad española.
 • Título de Licenciado o Grado en Derecho 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 10/05/2019

Contacto:

Ministerio de Justicia

Calle Bolsa, nº 8. 28071 Madrid

Teléfono de información de la Administración General del Estado: 060

Publicación: BOE 08/04/2019

12 plazas del Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado
 • Título universitario de Grado o los actualmente vigentes de licenciado, ingeniero superior o arquitecto.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 30/04/2019

Contacto:

Ministerio para la Transición Ecológica

Plaza de San Juan de la Cruz, s/n. Madrid

Correo electrónico: oposiciones@miteco.es   

Teléfeno de información de la Administración General del Estado: 060

Publicación: BOE 29/03/2019

88 plazas del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos
 • Título de Ingeniero Aeronáutico o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias. 
Fecha:

Contacto:

Ministerio de Fomento

Paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid

Teléfono de información de la Adminsitración General del Estado: 060 

Publicación: BOE 29/03/2019

11 plazas de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento
 • Tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre el acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
 • Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa.
 • Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 30/04/2019

La distribución por áreas temáticas de las plazas convocadas por acceso libre es la siguiente: 

 • Estudios y experimentación en aguas marinas y sus infraestructuras naturales y artificiales: 1 plaza.
 • Estudios y experimentación en estructuras y materiales: 1 plaza.
 • Estudios y experimentación en geotecnia: 1 plaza.
 • Estudios y experimentación en carreteras: 2 plazas.
 • Seguridad e interoperabilidad ferroviaria: 6 plazas.

Contacto:

Ministerio de Fomento

Paseo de la Castellana, 67 (28071 - Madrid)

Teléfono: 91 597 51 75 - 91 597 71 88

correo-e: area-seleccion@fomento.es

Publicación: BOE 29/03/2019

41 plazas del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado
 • Tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre el acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
 • Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa.
 • Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 30/04/2019

Contacto:

Ministerio de Fomento

Paseo de la Castellana, 67 (28071 - Madrid)

Teléfono: 91 597 51 75 - 91 597 71 88

correo-e: area-seleccion@fomento.es

Publicación: BOE 29/03/2019

80 plazas de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo
 • Tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre el acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
 • Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa.
 • Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias del título de Licenciado o Grado, Ingeniero o Arquitecto
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 03/05/2019

La distribución por áreas de las plazas convocadas es la siguiente:

 • Vigilancia en Salud Pública y Sistema de Información Sanitaria: 12
 • Evaluación de sustancias y mezclas química: 3
 • Evaluación clínica y preclínica de medicamentos: 12
 • Productos sanitarios y cosméticos: 8 
 • Farmacovigilancia: 5 
 • Consumo, seguridad alimentaria y nutrición: 14 
 • Medicamentos Veterinarios: 6
 • Inspección y control de medicamentos: 9
 • Análisis químico de medicamentos: 4
 • Medicamentos Biológicos: 3

Los aspirantes sólo podrán presentarse a una de las áreas anteriores

Contacto:

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Paseo del Prado, 18 (28014 - Madrid)

Teléfono: 91 596 10 00

correo-e: weboposiciones@mscbs.es

Publicación: BOE 01/04/2019

28 plazas de la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo
 • Tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre el acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
 • Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa.
 • Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias del título de Diplomado o Grado en Enfermería para el Área de Enfermería y el de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, para el Área de Técnicos de Inspección
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 03/05/2019

La distribución por áreas de las plazas convocadas es la siguiente:

 • Área de Enfermería: 9
 • Área de Técnicos de Inspección: 19

Los aspirantes sólo podrán presentarse a una de las áreas anteriores.

Contacto:

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Paseo del Prado, 18 (28014 - Madrid)

Teléfono: 91 596 10 00

correo-e: weboposiciones@mscbs.es

Publicación: BOE 01/04/2019

132 plazas de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria
 • Tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre el acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
 • Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa.
 • Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias del título de Licenciado o Grado en Medicina
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 03/05/2019

Contacto:

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Paseo del Prado, 18 (28014 - Madrid)

Teléfono: 91 596 10 00

correo-e: weboposiciones@mscbs.es

Publicación: BOE 01/04/2019

31 plazas del Cuerpo de Médicos Titulares
 • Tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre el acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
 • Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa.
 • Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias del título de Licenciado o Grado en Medicina
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 03/05/2019

Contacto:

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Paseo del Prado, 18 (28014 - Madrid)

Teléfono: 91 596 10 00

correo-e: weboposiciones@mscbs.es

Publicación: BOE 01/04/2019

5 plazas del Cuerpo de Veterinarios Titulares
 • Tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre el acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
 • Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa.
 • Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias del título de Licenciado o Grado en Veterinaria
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 03/05/2019

Contacto:

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Paseo del Prado, 18 (28014 - Madrid)

Teléfono: 91 596 10 00

correo-e: weboposiciones@mscbs.es

Publicación: BOE 01/04/2019

33 plazas de la Subescala de Secretaría de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
 • Tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre el acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
 • Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa.
 • Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 03/05/2019

Contacto:

Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Paseo de la Castellana, 3 (28071  - Madrid)

Teléfono: 91 273 90 00

Publicación: BOE 01/04/2019

45 plazas de la Subescala de Intervención-Tesorería de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
 • Tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre el acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
 • Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa.
 • Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 03/05/2019

Contacto:

Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Paseo de la Castellana, 3 (28071  - Madrid)

Teléfono: 91 273 90 00

Publicación: BOE 01/04/2019

200 plazas de la Subescala de Secretaría-Intervención de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
 • Tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre el acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
 • Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa.
 • Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 03/05/2019

Contacto:

Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Paseo de la Castellana, 3 (28071  - Madrid)

Teléfono: 91 273 90 00

Publicación: BOE 01/04/2019

Praza de arquitecto/a para o Concello de Oleiros
 • Ter a nacionalidade española ou ser nacional doutro Estado membro da UE ou daqueles Estados aos que se refire e nas condicións que establece o artigo 57 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público.
 • Ter cumprida a idade de dezaseis anos.
 • Estar en posesión do título de grao en arquitectura ou equivalente.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 26/04/2019

Contacto:

Concello de Oleiros

Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña) 

Teléfono: 981 610 000

Publicación: BOP 10/04/2019

Oferta de emprego público para o ano 2019 do persoal sanitario funcionario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia Fecha:

Prazas persoal sanitario funcionario: 9 prazas

 • Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública 3
 • Inspector/a farmacéutico/a 3
 • Inspector/a médico/a 1
 • Subinspector/a sanitario/a 1
 • ATS/DUE 1

Contacto:

Consellería de Sanidade

Complexo administrativo de San Lázaro, s/n. 15703 Santiago de Compostela

Tel.: 881 542 734 / 881 542 747

Publicación: DOG 05/04/2019

Oferta de emprego público da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 Fecha:

Prazas funcionarios (acceso libre): 543 prazas

 • Administración xeral: 330 prazas  
  • Corpo superior (subgrupo A1): 42
  • Escala de letrados (subgrupo A1): 8
  • Escala superior de finanzas (subgrupo A1): 1
  • Corpo de xestión (subgrupo A2): 29
  • Escala técnica de finanzas (subgrupo A2): 8
  • Corpo administrativo (subgrupo C1): 55
  • Corpo auxiliar (subgrupo C2): 100
  • Agrupación profesional do persoal funcionario subalterno: 87
 • Administración especial: 146 prazas 
 • Corpo facultativo superior (subgrupo A1)
 • Escala de enxeñeiros (subgrupo A1)
  • Especialidade de enxeñaría agronómica: 10
  • Especialidade de enxeñaría de minas: 4
 • Escala de arqueólogos (subgrupo A1): 1
 • Escala de arquitectos (subgrupo A1): 3
 • Escala de veterinarios (subgrupo A1): 12
 • Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo A1):
  • Especialidade arquivos: 2
  • Especialidade bibliotecas: 2
 • Escala facultativa servizos sociais (subgrupo A1):
  • Especialidade pedagoxía: 9
 • Corpo facultativo de grao medio (subgrupo A2):
 • Escala de enxeñeiros técnicos (subgrupo A2)
  • Especialidade enxeñaría técnica de obras públicas: 4
  • Especialidade enxeñaría técnica agrícola: 20
  • Especialidade enxeñaría técnica minas: 1
 • Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo A2)
  • Especialidade bibliotecas: 5
  • Especialidade museos: 3
 • Escala de técnicos facultativos servizos sociais (subgrupo A2):
  • Especialidade traballo social: 20
 • Corpo de técnicos de carácter facultativo (grupo B)
 • Escala axentes técnicos facultativos servizos sociais (grupo B):
  • Especialidade animación sociocultural: 10
  • Especialidade xardín de infancia: 10
 • Corpo de auxiliares de carácter técnico (subgrupo C2):
 • Escala auxiliares de clínica (subgrupo C2): 30
 • Prazas laborais: 67 prazas 
 • Grupo IV. Categoría 35. Auxiliar de arquivos e bibliotecas: 8
 • Grupo IV. Categoría 004. Auxiliar coidador/a: 40
 • Grupo III. Categoría 063. Oficial/a 1ª condutor/a: 19 Total 

Contacto:

Consellería de Facenda. Dirección Xeral da Función Pública

Edificios Administrativos San Caetano, s/n. 15704 Santiago de Compostela

Tel.: 981 545 227

Teléfono de información da Xunta de Galicia: 012

Publicación: DOG 05/04/2019

12 plazas del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social
 • Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado.
 • Sólo podrán participar las personas candidatas de nacionalidad española, según lo establecido en el anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 07/05/2019

Contacto:

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

Subdirección General de Ordenación y Desarrollo de los Recursos Humanos de los Organismos Autónomos y de la Seguridad Social

Paseo de la Castellana, 63, 28071 Madrid

Correo electrónico: procesosselectivos@mitramiss.es

Publicación: BOE 03/04/2019

Persoal para o servizo de salvamento e socorrismo nas praias do Concello de Oleiros
 • Ter a nacionalidade española ou ser nacional doutro estado membro da Unión Europea ou daqueles Estados aos que se refire e nas condicións que establece o artigo 57 do TREBEP.
 • Ter cumpridos dezaseis anos de idade.
 • Estar en posesión do título de graduado/a en ESO ou equivalente. 
 • Non padecer enfermidade nin eiva física que impida o normal desenvolvemento das correspondentes funcións. Acreditarase mediante un informe médico no que se faga constar expresamente que a persoa aspirante reúne as condicións físicas suficientes para realizar as probas físicas. Deberá ter, como máximo, unha antigüidade de tres meses.
 • Categorías de supervisor/a do servizo, xefe/a de equipo, socorrista acuático/a e patrón/patroa de embarcacións:
  • Estar en posesión da habilitación profesional de socorrista acuático/a 
  • Estar en posesión do distintivo acreditativo de que o seu titular conta coa habilitación profesional para desenvolver as funcións propias do posto de socorrista acuático, expedido pola Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública. No caso de estar á espera da súa expedición, deberase achegar o orixinal ou a copia compulsada da súa inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia, sección: socorristas en espazos acuáticos naturais. 
 • Categoría de patrón/patroa de embarcacións:
  • Estar en posesión da Licenza de navegación, título de patrón de navegación básica ou superior, ou titulación profesional equivalente que habilite o manexo de embarcacións da oitava listaxe destinadas ao salvamento e o rescate.
 • Categoría de socorrista terrestre (persoal sanitario e de primeiros auxilios):
  • Formación en primeiros auxilios, cun mínimo de 40 horas. Esta formación acreditarase a través da presentación da certificación da realización do curso específico ou de estudos regrados que versen sobre a materia.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 22/04/2019

As categorías e número de postos a cubrir son as seguintes:

 • 1 supervisor/a do servizo e 1 xefe/a de equipo
 • 25 socorristas acuáticos/as
 • 5 patróns/patroas de embarcacións
 • 6 socorristas terrestres (persoal sanitario e de primeiros auxilios) 

Contacto:

Concello de Oleiros

Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña)

Teléfono: 981 610 000 

Publicación: BOP 04/04/2019

2 prazas de axundantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas, da USC
 • Nacionalidade española ou a dalgún estado membro da Unión Europea ou país estranxeiro nos termos previstos no artigo 57 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público.
 • Ter feitos os 16 anos de idade e non exceder, de ser o caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Titulación universitaria oficial de grao, enxeñaría técnica, diplomatura universitaria, arquitectura técnica ou equivalente. 
Fecha:

Contacto:

Universidade de Santiago de Compostela

Reitoría. Praza do Obradoiro, s/n. 15782 Santiago de Compostela

Teléfonos: 881 811 000 / 881 81 20 00

Publicación: DOG 03/04/2019

Plazas, personal laboral fijo, de Profesor Tutti de la Orquesta Nacional
 • Tener la nacionalidad española, ser nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea, personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y otras personas extranjeras que se encuentren con residencia legal en España.
 • Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
 • Titulación:
  • Título Superior de Música, especialidad Violín.
  • Título Superior de Música, especialidad Viola. 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 25/04/2019

Contacto:

Ministerio de Cultura y Deporte

Plaza del Rey, n.º 1. 28004 Madrid

Teléfono 91 701 70 00

Correo electrónico: oposiciones@inaem.mecd.es

Publicación: BOE 26/03/2019 

Praza de persoal administrativo informático para o Concello de Boimorto
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non ter acadado a idade de xubilación forzosa
 • Nacionalidade española ou dun Estado membro da Unión Europea, ou persoas incluídas no ámbito de aplicación dos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España nos cales sexa de aplicación a libre circulación de traballadoras e traballadores.
 • Título de Bacharel ou Técnico.
 • Estar en posesión do certificado de lingua galega 4 CELGA 4 ou equivalente. 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 22/04/2019

Contacto:

Concello de Boimorto

Rúa Vilanova, 1, 15816 Boimorto (A Coruña)

Telf. 981 51 60 20

Publicación:

BOP 25/03/2019

BOP 01/04/2019 (Complementación aos efectos aclarativos e reapertura de prazo de presentación de instancias). 

Plazas de personal estatutario fijo en los servicios de salud del Ministerio de Sanidad
 • Plazas de la categoría de Matrona: 
  • Título de Grado en Enfermería o Diplomado Universitario en Enfermería, y el título de Enfermera especialista en Enfermería Obstétrico Ginecológica, o titulación equivalente.
 • Plazas de la categoría de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico:
  • Título de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, o título de Formación Profesional de segundo grado (rama sanitaria) especialidad Radiodiagnóstico o titulación equivalente.
 • Plazas de la categoría de Grupo de Gestión de la Función Administrativa:
  • Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Grado. Se considera equivalente al título de Diplomado Universitario: el haber superado los tres primeros cursos completos de los estudios conducentes a la obtención de cualquier título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero o el haber superado el primer ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre que este primer ciclo contenga una carga lectiva de 180 créditos. 
 • Plazas de la categoría de Higienista Dental:
  • Título de Formación Profesional de Técnico Superior de Higiene Bucodental o titulación equivalente.
 • Plazas de la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria:
  • Título de Médico Especialista
 • Plazas de la categoría de Técnico Especialista de Laboratorio:
  • Título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico, o título de formación profesional de segundo grado (rama sanitaria) especialidad de Laboratorio o titulación equivalente.
 • Plazas de la categoría de Médico de Admisión y Documentación Clínica:
  • Título de Licenciado en Medicina y Cirugía o Grado en Medicina.
 • Plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área en Radiofísica Hospitalaria:
  • Título de Especialista en Radiofísica Hospitalaria.
 • Plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área en Pediatría:
  • Médico Especialista en Pediatría y sus Áreas Específicas. 
 • Plazas de la categoría de Médico de Familia de Equipo de Atención Primaria:
  • Título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 22/04/2019

Plazas convocadas:

 • 6 plazas de la categoría de Matrona.
 • 13 plazas de la categoría de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico.
 • 4 plazas de la categoría de Grupo de Gestión de la Función Administrativa.
 • 3 plazas de la categoría de Higienista Dental.
 • 5 plazas de la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria.
 • 7 plazas de la categoría de Técnico Especialista de Laboratorio.
 • 1 plaza de la categoría de Médico de Admisión y Documentación Clínica.
 • 3 plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área en Radiofísica Hospitalaria.
 • 8 plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área en Pediatría.
 • 2 plazas de la categoría de Médico de Familia de Equipo de Atención Primaria.

Todas las plazas tendrán como destino las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, excepto las plazas de Facultativo Especialista de Área en Radiofísica Hospitalaria que tendrán como destino Valencia.

Contacto:

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos

Calle Alcalá, n.º 56. 28071 Madrid

Correo: informacioningesa@ingesa.mscds.es

Publicación: 

 • Plazas de la categoría de Matrona: BOE 21/03/2019 
 • Plazas de la categoría de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico: BOE 21/03/2019
 • Plazas de la categoría de Grupo de Gestión de la Función Administrativa: BOE 21/03/2019
 • Plazas de la categoría de Higienista Dental: BOE 21/03/2019
 • Plazas de la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria: BOE 21/03/2019
 • Plazas de la categoría de Técnico Especialista de Laboratorio: BOE 21/03/2019
 • Plaza de la categoría de Médico de Admisión y Documentación Clínica: BOE 21/03/2019
 • Plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área en Radiofísica Hospitalaria: BOE 21/03/2019
 • Plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área en Pediatría: BOE 21/03/2019
 • Plazas de la categoría de Médico de Familia de Equipo de Atención Primaria: BOE 21/03/2019
Apertura de listas, persoal laboral da Xunta de Galicia do grupo IV, categorías de xerocultor/a e persoal de servizos xerais
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Ter a nacionalidade española, ser nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea, ser nacional dalgún Estado en que, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as, e persoas estranxeiras con residencia legal en España
 • Titulación académica:
  • Xerocultor/a: título de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría ou equivalente ou técnico/a de atención a persoas en situación de dependencia ou equivalente.
  • Persoal de servizos xerais: graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente.
 • Coñecemento da lingua galega: estar en posesión do Celga 3 ou equivalente. 
 • Solicitudes: As persoas interesadas en formar parte das listas, deberán cubrir a instancia conforme o modelo que se encontra á súa disposición no portal web da Xunta de Galicia, Dirección Xeral da Función Pública, epígrafe de Listas de contratación. As instancias presentaranse nas oficinas de rexistro da Xunta de Galicia, nas oficinas de Correos e nos demais lugares previstos na Lei do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 30/04/2019

Contacto:

Consellería de Facenda. Dirección Xeral da Función Pública

Edificios Administrativos San Caetano, s/n. 15704 Santiago de Compostela

Telf. 981 545 236 / 981 957 659 / 881 999 367

Publicación: DOG 18/03/2019

Proceso selectivo de personal estatuario fijo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
 • Facultativo Especialista de Área en Cardiología, 3 plazas: Poseer el título de Médico Especialista en Cardiología. Enlace a la convocatoria específica.
 • Facultativo Especialista de Área de Anestesiología y Reanimación, 6 plazas: Poseer el título de Médico Especialista en Anestesia y Reanimación. Enlace a la convocatoria específica
 • Facultativo Especialista de Área de Oftalmología, 3 plazas: Poseer el título de Médico Especialista en Oftalmología. Enlace a la convocatoria específica
 • Facultativo Especialista Área de Traumatología y Cirugía Ortopédica, 4 plazas: Poseer el título de Médico Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Enlace a la convocatoria específica
 • Categoría de Celador: Certificado de escolaridad o equivalente, 31 plazas. Enlace a la convocatoria específica
Fecha: Desde el 18/03/2019 hasta el 15/04/2019Fecha de inscripción Hasta el 15/04/2019

Contacto:

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Paseo del Prado, 18-20, planta baja, esquina con Lope de Vega. 28014 Madrid.

Teléfono: 91 596 10 89 / 91 596 10 90 / 060

email: oiac@mscbs.es

https://www.mscbs.gob.es/

63 prazas da categoría de persoal de servizos xerais do Sergas
 • Posuír a nacionalidade española ou a dun Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, estar incluído no ámbito de aplicación dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España nos cales sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as ou ter recoñecido tal dereito por norma legal.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder da idade de xubilación forzosa legalmente vixente.
 • Graduado/a en educación secundaria obrigatoria, técnico (formación profesional de grao medio) ou equivalente.
Fecha: Fecha de inscripciónDesde el 15/03/2019 hasta el 30/04/2019

56 prazas pola quenda de acceso libre. 7 prazas reserva persoas con discapacidade. 

Contacto:

Servizo Galego de Saúde-Sergas

Edificio Administrativo San Lázaro. 15703 Santiago de Compostela

Telf. 881 542 800 

correo electrónico: oposicions@sergas.es

Publicación:

DOG 07/03/2019

DOG 08/04/2019 (Resolución pola que se modifica a Resolución do 1 de marzo de 2019 pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de persoal de servizos xerais, ampliando o número de prazas convocadas)

Listas de contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia
 • Consultar requisitos específicos de cada especialidade na páxina web da Función Pública.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 15/07/2019
 • Listas que se abren (persoal laboral):
  • Director/a de gardaría infantil
  • Terapeuta ocupacional
  • Mestre/a especialista en educación infantil
  • Bombeiro/a forestal 
 • Listas abertas (persoal funcionario):
  • Escala de veterinarios
  • Escala superior de finanzas
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en lexislación marítima
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en procesos de cultivo acuícola
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en navegación marítima
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en pesca marítima/bioloxía pesqueira
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en inglés marítimo
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en medicina subacuática e hiperbárica
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en intervencións subacuáticas e hiperbáricas
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en comunicacións
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en máquinas e instalacións mariñas
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en procesos sanitarios
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en formación e orientación laboral
  • Escala técnica de finanzas
  • Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en traballos técnicos de mergullo
  • Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en máquinas e produción
  • Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en servizos ao buque
 • Listas abertas (persoal laboral):
  • Titulado/a superior médico/a. Médico/a xeriatra. Médico/a CEI. Médico/a adxunto/a. Médico/a
  • ATS. Enfermeiro/a. Practicante. DUE
  • Director/a de gardaría infantil
  • Fisioterapeuta
  • Terapeuta ocupacional
  • Mestre/a especialista en educación infantil
  • Gobernante/a. Gobernante/a servizos domésticos. Encargado/a lavadoiro, roupeiro, ferro de pasar
  • Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios
  • Xefe/a de cociña
  • Técnico/a especialista xardín de infancia
  • Oficial 1ª cociña. Oficial 1ª cociñeiro/a. Xefe/a cociña. Cociñeiro/a 1ª
  • Oficial/a servizos técnicos. Oficial 1ª mantemento. Oficial 1ª oficios varios. Oficial de primeira
  • Subgobernante/a
  • Auxiliar sanitario. Auxiliar clínica. Auxiliar psiquiátrico/a. Auxiliar de enfermaría. Coidador/a xeriátrico. Coidador/a
  • Auxiliar fogar. Coidador/a auxiliar. Auxiliar coidador/a. Auxiliar de internado
  • Oficial/a 2ª cociña. Cociñeiro/a oficial 2ª
  • Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento
  • Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada
  • Bombeiro/a forestal
  • Bombeiro/a forestal condutor/a

Contacto:

Consellería de Facenda. Dirección Xeral de Función Pública 

Edificios Administrativos San Caetano, s/n. 15704 Santiago de Compostela

Tel.: 981 545 236 / 981 957 659 / 881 999 367. Tel. información Xunta de Galicia: 012

Publicación: DOG 28/02/2019

1praza operario/a - conductor/a - Concello de Cabanas
 • Estar en posesión da titulación de Graduado Escolar.
 •  Acreditación do coñecemento do idioma galego. Nivel Celga 2 ou equivalente.
 • Posuír os carnés de conducir tipo B e C1.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 08/03/2019

Contacto:

Concello de Cabanas

 Tel.: 981 495 959

http://www.cabanas.gal

Publicación: BOP 01/03/2019

Oferta de emprego público dos corpos docentes de Galicia Fecha:
 • Número de prazas que se convocan nesta oferta de emprego público relativas á taxas de reposición: 1.122 
 • Número de prazas que se convocan nesta oferta de emprego público relativas á estabilización de emprego temporal: 666 

Cuantificación da oferta de emprego público relativa á taxa de reposición e á estabilización de emprego temporal para o ano 2019, distribuída por corpos:

 • Corpo de mestres: 770
 • Corpo de profesores técnicos de formación profesional: 138
 • Corpo de profesores de ensino secundario: 834
 • Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas: 30
 • Corpo de profesores de música e artes escénicas: 16

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Subdirección Xeral de Recursos Humanos

Edificio Administrativo de San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela 

Teléfono: 981 95 77 95

Email: sxp@edu.xunta.es

Publicación: DOG 21/02/2019