CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Fechas Precio / Dotación Información
Axudas para actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek
 • Estar cursando 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria no réxime xeral, en centros sostidos con fondos públicos, durante o curso 2018/19, na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Ter superadas todas as materias no curso 2017/18. De ser adxudicada unha praza obxecto desta convocatoria a un alumno/a de 4º de ESO que non teña superadas todas as materias do curso 2018/19, deberá renunciar a ela.
 • Ter acadado no curso 2017/18 unha cualificación mínima de 6 na materia de Inglés.
 • Non ter concedida, no presente curso académico, outra axuda coa mesma finalidade.
 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Fecha: Fecha de inscripciónDesde el 30/04/2019 hasta el 30/05/2019

Participación gratuíta na actividade. Inclúe: monitores ou monitoras, docencia e material escolar, as actividades culturais, deportivas e complementarias dos cursos, manutención e aloxamento, certificado de realización da actividade e seguro de accidentes e de responsabilidade civil. Non inclúe o traslado ata o lugar de celebración da actividade.

Actividades de formación, dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa e competencia científico-tecnolóxica ou STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) do alumnado que curse 3º ou 4º de ensino secundario obrigatorio no réxime xeral e matriculado en centros docentes sostidos con fondos públicos en Galicia, durante o curso 2018/19.

O lugar onde se realizará esta actividade será o CRD da Coruña (Centro Residencial Docente, O Burgo-Acea de Ama s/n, Culleredo, 15670) en réxime de internado de domingo ao sábado seguinte:

Quenda Lugar Datas Idioma Prazas Curso
CRD A Coruña 25-31 agosto de 2019 Inglés 100 3º ESO
CRD A Coruña 01-07 setembro 2019  Inglés 100 4º ESO

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Telf: 881997635 / 981546510 / 981546515 

Xefatura Territorial da Coruña: R/ Vicente Ferrer, 2-7º. 15071 A Coruña. Teléfono: 981 18 47 01

www.edu.xunta.gal

Publicación: DOG 24/04/2021

Subvenciones a a entidades sociales sin ánimo de lucro destinadas a actividades o proyectos de interés social. Ayuntamiento de A Coruña
 • Podrán acceder a la condición de beneficiario las personas físicas, las jurídicas válidamente constituidas, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las actividades o proyectos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.
 • Que tengan sede social o delegación en el término municipal de A Coruña. Se tendrá en cuenta para determinar la sede social de la entidad el domicilio que figure en los estatutos de la misma.
 • Que carezcan de fines de lucro y que, de acuerdo con sus estatutos, tengan objetivos y finalidades coincidentes con el objeto de la subvención.
Fecha:
 • Es objeto de esta convocatoria otorgar ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva cuya finalidad es la cooperación en actividades de promoción y reinserción social, la prestación de servicios sociales y, en general, en las que persigan un interés social en el ámbito de los servicios sociales, en el término municipal de A Coruña a realizar durante el año 2019, por entidades de iniciativa social o agrupaciones de personas.
 • El importe máximo que se podrá conceder para cada proyecto es de 8.000,00 euros, pudiendo solicitar cada entidad un máximo de 1 proyecto.
 • El importe máximo del presupuesto susceptible de ser subvencionado por el Ayuntamiento de A Coruña en cada actividad, programa, proyecto o actuación, puede alcanzar hasta el 80% del total de la misma.

Contacto:

Ayuntamiento de A Coruña

Tel.: 981 184 200 / 010

http://www.coruna.gal/serviciossociales/

Publicación: BOP 09/04/2019

Oferta concertada. Réxime de uso das instalacións xuvenís durante a Campaña 2019
 • Poderán solicitar o uso das instalacións:
  • As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as escolas de tempo libre, debidamente constituídas e legalizadas.
  • Os consellos locais e municipais de xuventude.
  • As corporacións locais.
  • Outras entidades públicas ou privadas que realicen actividades coa xuventude.
  • Grupos de persoas mozas non asociadas que organicen actividades de tempo libre sen ánimo de lucro e, en todo caso, para efectos de realización dun programa de actividades para un mínimo de 15 persoas. Unha persoa integrante do grupo asumirá o papel de representante deste e, como tal, será responsable do cumprimento das obrigas que, como persoa beneficiaria, lle corresponden. Será necesario que o grupo teña unha denominación que o identifique.
 • Solicitude: 
  • As entidades locais, outras entidades, asociacións e escolas de tempo libre presentarán as solicitudes obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia
  • Os grupos de persoas mozas non asociadas presentarán as solicitudes preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, e opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 07/05/2019

Os prezos dos servizos ofertados aparecen recollidos no anexo I, punto A.1, da Orde do 1 de abril de 2016 pola que se fixan os prezos privados correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e á expedición de carnés dirixidos á mocidade, xestionados pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado (DOG 08/04/2016).

Aqueles grupos que figuren inscritos no rexistro da Consellería de Política Social como entidades prestadoras de servizos sociais, gozarán dun desconto do 50 % sobre os prezos sinalados. Así mesmo, as asociacións xuvenís e as entidades prestadoras de servizos á mocidade, domiciliadas na Comunidade Autónoma galega e inscritas no correspondente censo ou rexistro dependente da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, terán un desconto do 50 % sobre os prezos sinalados. 

O uso das instalacións ofertadas suporá dispoñer:

 • Dos servizos de auga, gas, electricidade e alimentación en réxime de pensión completa.
 • Do material, excepto o correspondente ás actividades que a entidade ou grupo vaia desenvolver na instalación, e que, no caso dos campamentos, comprende tamén as tendas de campaña, colchóns e mantas.
 • Xerencia e persoal de servizo. 

Contacto:

Consellería de Política Social. Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado 

Edificio de Traballo, 3º andar, San Lázaro. 15707 Santiago de Compostela

Telf. 881 999 025 

ofertaconcertada.benestar@xunta.gal 

www.xuventude.net

Publicación: DOG 22/04/2019

Estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares
 • Mulleres con fillas ou fillos menores e/ou menores en acollida, exclusivamente ao seu cargo e con idades comprendidas entre os 2 e os 12 anos
 • Non convivir con parella afectiva
 • Estar empadroada e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. No caso das mulleres estranxeiras, tamén será necesario ter permiso de residencia e de traballo
 • Que os ingresos brutos mensuais da solicitante non superen o límite do importe de 1,5 veces o IPREM vixente
 • Non padecer ela, nin as fillas/os menores e/ou menores en acollida que a acompañen, unha enfermidade que requira illamento e/ou que impida a normal convivencia
 • Para asistir ao programa, as mulleres beneficiarias irán acompañadas das súas fillas/os menores e/ou menores en acollida, exclusivamente ao seu cargo e con idades comprendidas entre os 2 e os 12 anos, ambos inclusive, na data de presentación da solicitude
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 02/05/2019
 • As estadías terán unha duración de entre 7 e 10 días, en réxime de pensión completa, e desenvolveranse preferentemente entre finais do mes de xuño e principios do mes de setembro
 • Os gastos de aloxamento, en réxime de pensión completa, traslado de ida e volta desde o seu concello de residencia, equipo de monitoras/es e actividades complementarias serán gratuítos para as persoas beneficiarias, e serán por conta da Secretaría Xeral da Igualdade

Convócanse ata un máximo de 90 prazas para mulleres con fillas/os menores e/ou menores en acollida, exclusivamente ao seu cargo, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia

Contacto:

Secretaría Xeral da Igualdade

Edificio Administrativo de San Lázaro, s/n (15781 - Santiago de Compostela)

Tel.: 981 54 53 61 - 981 95 76 99

Correo-e: vx.igualdade@xunta.gal

http://igualdade.xunta.gal/

Publicación: DOG 01-04-2019

Axudas para a participación no programa Aventúrate con Galicia
 • Ter a súa residencia habitual fóra de Galicia
 • Ter nacido en Galicia ou ser descendente de persoa emigrante galega
 • As persoas participantes deberán ter, o 30 de xullo de 2019, unha idade comprendida entre os 15 e os 17 anos
Fecha:

os campamentos desenvolveranse entre o 19 e o 28 de xullo

Fecha de inscripción Hasta el 06/05/2019
 • Seguro de estadía en Galicia de todas as persoas beneficiarias deste programa.
 • Importes dos desprazamentos terrestres de todas as persoas participantes desde os aeroportos, estacións de tren ou de autobuses de chegada a Galicia ata os albergues ou campamentos xuvenís onde se van realizar as actividades e viceversa.
 • Servizos de aloxamento e manutención nos albergues xuvenís e residencias asignadas
 • As persoas beneficiarias faranse cargo da organización e pagamento dos custos da súa viaxe de ida e de volta aos seus lugares ou países de residencia. Estas viaxes serán, en todo caso, con destino e orixe Galicia.

O programa Aventúrate con Galicia desenvolverase en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado nas seguintes modalidades de campamento:

 1. Actividades no mar-Gandarío: 20 prazas, no Albergue Xuvenil de Gandarío (Bergondo)
 2. Actividades de natureza: ambiente e mar: 20 prazas, no Albergue Xuvenil de Area (Viveiro)
 3. Actividades de aventura T: 10 prazas, no Campamento Xuvenil dos Chacotes (Palas de Rei)

Contacto:

Secretaria Xeral da Emigración

R/ Mazarelos, 15 (15703 - Santiago de Compostela)

Tel.: 981 545 882 / 981 957 353

correo-e: accion.social.emigracion@xunta.gal

http://emigracion.xunta.es

Publicación: DOG 04-04-2019

Plazas de profesores en secciones bilingües de español en centros educativos extranjeros
 • Personas de nacionalidad española en posesión de un título de grado o licenciatura en alguna de las áreas de filología, traducción e interpretación, humanidades, historia del arte, estudios de Asia oriental, geografía e historia, matemáticas, física, química, ingeniería química, biología o maestros.
 • Estar en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o del título de Master que habilita para el ejercicio de la función docente en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato, a excepción de las plazas previstas para maestros.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 07/05/2019
 • Cuantía máxima de 13.176 € por curso académico, excepto para los profesores destinados a Rusia, en cuyo caso la cuantía será de 17.580 €, y para los profesores destinados a China, en cuyo caso la cuantía será de 9.600 €.
 • Ayuda de gastos de viaje de ida y vuelta de 1.000 €, salvo en el caso de China, que será de 1.200 €.

Contacto:

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Teléfonos información: 91 506 57 16 - 91 506 56 21 (de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas)

Correos electrónicos:

Publicación: BOE 17/04/2019

Base de Datos Nacional de Subvenciones: BDNS (Identif.) 450017

Convocatoria de bolsas para comedores escolares. Curso 2019/2020
 • Poderán acceder á bolsa de comedor, todas as persoas compoñentes da unidade familiar que estean empadroadas e convivisen no mesmo domicilio do Concello da Coruña cos/as menores de idade para quen se solicita a bolsa. Dado o carácter municipal da prestación, este requisito deberá manterse durante todo o curso escolar 2019/2020
 • Ser o/a proxenitor/a ou ostentar a tutela legal ou ter concedido o acollemento familiar do menor ou menores para os que soliciten a bolsa.
 • Ter matrícula efectiva ou praza solicitada dos/as menores en centros escolares públicos ou concertados do termo municipal da Coruña que conten con servizo de comedor en 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e ciclos formativos de grao medio de formación profesional e formación profesional básica.
 • Os ingresos máximos per cápita da unidade familiar non superarán os 6.000,00€ anuais, de conformidade co baremo que se establece na presente convocatoria...
Fecha: Fecha de inscripciónDesde el 22/04/2019 hasta el 06/05/2019
 • A contía da bolsa de comedor cubrirá a totalidade do custo do servizo do comedor en centros públicos de educación infantil e primaria (CEIP), institutos de ensino secundario (IES) e formación profesional ou centros de educación especial sostidos total ou parcialmente con fondos públicos (CEE).
 • No caso dos centros privados e/ou concertados, a contía da axuda de comedor será de 80€ como norma xeral. Será por conta das familias beneficiarias facer fronte á diferenza que exista entre a axuda concedida e o prezo do servizo... 

As solicitudes deberán presentarse no impreso municipal específico para esta convocatoria, asinado pola persoa solicitante (pai/nai/titor/a) no que se especificará o nome da menor ou menores e o centro escolar para o que se solicita a bolsa de comedor, acompañado da documentación solicitada.

Estes impresos facilitaranse nas oficinas dos rexistros municipais da Praza de María Pita, 1, do Fórum Metropolitano (rúa Río de Monelos, 1), do Centro Ágora (lugar da Gramela, 17) e do CCM Mesoiro (rúa Ancares, 15), nas oficinas dos Equipos de Atención Social (EAS de Labañou, EAS de San Diego, EAS de Elviña, EAS de Os Mallos e EAS de Monte Alto) e nos centros cívicos municipais. Así mesmo, tamén se poderá acceder a eles a través da sede electrónica (https://sede.coruna.gob.es) e da páxina web www.coruna.gal/servizossociais

Canles de solicitude:

 • De forma presencial nos Rexistros Municipais .
  • Concello da Coruña. Praza de María Pita, 1. 15001- A Coruña
  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos, 1. 15006- A Coruña
  • Centro Sociocultural Ágora. Lugar da Gramela, 17. 15010-  A Coruña
  • Centro Cívico Municipal de Mesoiro. Rúa Ancares, 15. 15190- A Coruña.
 • Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do Concello da Coruña.
 • A través do rexistro telemástico, identificándose con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido.
 • Nos demais supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

Contacto:

A información máis detallada sobre estas bolsas facilitarase nos centros cívicos municipais e no teléfono 010 de información cidadá. 

Publicación: BOP 17/04/2019 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvenciones (Identif.): 449967

10 becas de verano en el Instituto de Astrofísica de Canarias
 • Están destinadas a estudiantes o recién titulados o tituladas (curso 2017-2018 o posterior) de máster universitario.
 • Los estudios universitarios tendrán las siguientes características:
  • Ámbito curricular del título académico: Ingenierías: Informática, Mecánica, Aeronáutica, Electrónica, Telecomunicaciones y Ciencias Físicas
  • Nivel del Título académico: Título con correspondencia a nivel 2 del marco español de cualificaciones para la educación superior. RD 967/2014, de 21 de noviembre.
 • No podrán presentarse a esta convocatoria quienes hayan disfrutado anteriormente de una beca del verano del IAC.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 03/05/2019

700 euros brutos mensuales, más una cantidad de ayuda para gastos de viaje que se abonará en un pago único cuya cuantía dependerá del lugar de residencia del beneficiario. El IAC proporcionará a los becarios seleccionados un seguro privado de enfermedad y accidente

Contacto:

IAC-Instituto de Astrofísica de Canarias

Publicación: 

BOE 16/04/2019 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvenciones BDNS(Identif.): 449760 (texto completo)

Input 2019
 • Ser maior de 18 anos e realizar un proxecto cinematográfico con decidida e marcada vontade artística, xa sexa unha película ou unha film performance.
 • Debido ao carácter internacional da actividade, recoméndase que as participantes teñan coñecemento de inglés.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 05/05/2019
 • INPUT 2019 terá lugar os días 5, 6 e 7 de xuño. O día 5 será unha xornada de benvida das participantes por parte da directora da Fundación Luís Seoane, as directoras do (S8) e o coordinador de INPUT, tras a cal as participantes terán un encontro para coñecerse e poñer en común os seus proxectos ante as titoras. Esta xornada transcorrerá na Sala de Prensa da sede de Afundación en horario de 11:00 a 12:00. Os días 6 e 7 as titorías terán lugar na sede oficial de INPUT, a Fundación Luís Seoane, en horario de 10:30 a 12:30. As asistentes terán garantida a asistencia ás masterclasses que se impartirán os días 6 e 7 no CGAI en horario de 13:00 a 14:00. 

Contacto:

Input 2019

input@s8cinema.com

https://fundacionluisseoane.gal/

http://www.s8cinema.com/portal/gl/

44 becas de formación en el Instituto Cervantes
 • Titulados universitarios de grado, licenciado, ingeniero o arquitecto, en las materias y especialidades relacionadas con las becas objeto de la convocatoria (ver convocatoria). 
 • Haber terminado los estudios conducentes a la obtención del título requerido en los cinco cursos académicos anteriores al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE. 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 10/05/2019

 818 euros brutos mensuales

44 becas para formar especialistas en las siguientes áreas de conocimiento:

 • Contabilidad y tesorería (3 becas)
 • Contratación y gestión patrimonial (1 beca)
 • Archivo (2 becas)
 • Presupuestos (1 beca)
 • Dirección académica (1 beca)
 • Hispanismo (1 beca)
 • Certificación y acreditación académica (1 beca)
 • Formación de profesores (2 becas)
 • Ordenación y proyectos académicos (1 beca)
 • Ordenación y proyectos académicos/Certificación y acreditacion (1 beca)
 • Gestión comercial y marketing  (3 becas)
 • Comercio electrónico y marketing (1 beca)
 • Precios y seguimiento de ventas (1 beca)
 • Recursos humanos (2 becas)
 • Gestión y comunicación de actividades culturales (1 beca)
 • Gestión cultural multidisciplinar (3 becas)
 • Documentación de la actividad cultural (1 beca)
 • Biblioteca y documentación (1 beca)
 • Relaciones institucionales y gestión de actividades (3 becas)
 • Producción audiovisual (1 beca)
 • Redacción y contenido digital (1 beca)
 • Informática (2 becas)
 • Edición y audiencias de Internet (1 beca)
 • Contenidos web (1 beca)
 • Edición web (1 beca)
 • Archivo y documentación digital (2 becas)
 • Proyectos terminológicos (1 beca)
 • Convenios y relaciones internacionales (2 becas)
 • Asesoría juridica (1 beca)
 • Relaciones internacionales (1 beca)

Las becas se desarrollarán en las sedes del Instituto Cervantes de Madrid y/o de Alcalá de Henares. 

Contacto:

Instituto Cervantes

Alcalá, 49. 28014 Madrid.

Tel.: 91 436 76 00

Publicación: BOE 15/04/2019 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvenciones BDNS (Identif.)444925

150 bolsas de excelencia para a mocidade do exterior
 • Ser menor de 40 anos
 • Estar en posesión da nacionalidade española
 • Residir no estranxeiro
 • Acreditar un mínimo de 2 anos de residencia no estranxeiro inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude
 • Ser emigrante nacido/a en Galicia, ou ter residido en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar, ou ser descendente por consanguinidade dunha destas persoas e que nacese no estranxeiro
 • Ter rematado e estar en posesión dalgunha titulación universitaria de grao, arquitecto/a, enxeñeiro/a, licenciado/a, arquitecto/a técnico/a, diplomado/a, enxeñeiro/a técnico/a ou equivalente
 • No caso das persoas nacidas no estranxeiro, estar vinculadas a un concello galego.
 • Estar matriculado/a no curso 2019/20 nun máster universitario dos ofertados nesta convocatoria e sinalados no anexo I desta resolución, dun mínimo de 60 créditos ECTS na modalidade presencial. 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 30/04/2019

A dotación total da bolsa para a realización do master nunha universidade galega será a seguinte, segundo a súa duración e o país de procedencia:

- 60-72 créditos ECTS. 

 • Europa: 7.000 €.
 • Resto de países: 7.650 €

- 90 créditos ECTS.

 • Europa: 10.500 €.
 • Resto de países 11.475 €. 

Solicitudes: deberán presentarse vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal)

Contacto:

Secretaria Xeral da Emigración. Servizo de Planificación e Xestión de Programas

Praza de Mazarelos, 15 (15703 - Santiago de Compostela)

Tel.: 981 547 271 /  981 547 268 / 981 957 162 

correo-e: oficina.emigracion@xunta.es

http://emigracion.xunta.gal

Publicación: DOG 25-02-2019 

Premios extraordinarios de bachillerato curso 2018/2019
 • Haber finalizado los estudios de bachillerato en el curso 2018/19 en un centro docente de Galicia, bien en la modalidad presencial o en la modalidad a distancia y ser propuesto para título en la convocatoria común de dicho curso.
 • Haber obtenido una nota media del bachillerato igual o superior a 8,75.
Fecha: Fecha de inscripciónDesde el 29/04/2019 hasta el 28/05/2019

Cada premio estará dotado con 1.000 €.

El alumnado recibirá un diploma acreditativo y el/la secretario/a del centro público donde esté depositado el expediente académico le anotará en él la distinción. El alumnado que obtenga el premio extraordinario de bachillerato podrá estar exento, durante el primer año y por una sola vez, del pago de los precios públicos por matrícula en el primer curso de los estudios superiores en un centro público.

El alumnado deberá realizar una prueba que tendrá carácter único en todo el territorio de la Comunidad. La realización de la prueba tendrá lugar el día 27 de junio de 2019 y se realizará en los lugares y en el horario que se darán a conocer mediante resolución publicada en el Diario Oficial de Galicia y en el portal educativo de la Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional.

Estructura de la prueba:

 • Primera parte:
  • Análisis y comentario crítico de un texto sobre un tema de carácter general, histórico, filosófico o literario.
  • Respuesta a cuestiones de carácter cultural o lingüístico sobre un texto en la Primera Lengua Extranjera II cursada por el alumnado como materia general del bloque de materias troncales del bachillerato.
 • Segunda parte: Desarrollo de temas, respuestas a cuestiones y/o ejercicios prácticos de una materia general del bloque de materias troncales cursada por el alumnado, para elegir entre las siguientes: Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II y Fundamentos del arte II.

Contacto:

Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional. Jefatura Territorial:

C/ Vicente Ferrer, 2-7º. A Coruña

Teléfono: 981 18 47 01

Correo electrónico premios@edu.xunta.es

Publicación: DOG 11/04/2019

Becas de verano CiMUS de iniciación a la investigación 2019 - "CiMUS Summer School"
 • Las becas de verano están destinadas a estudiantes con interés en tener una primera experiencia en investigación y que cumplan con los siguientes requisitos académicos:
  • Los/as candidatos/as deberán haber superado el 55% de los créditos de sus estudios de grado en Biología, Farmacia, Medicina, Química o de otra titulación relacionada, de cualquier universidad.
  • Nota media igual o superior a 8,0 (escala de 0 a 10) en el expediente de los estudios de Grado.
  • Tener superados, al menos, el 55% de los créditos.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 30/04/2019
 • Las prácticas tendrán una duración de un mes y se desarrollarán preferentemente durante el mes de julio de 2019. Los estudiantes recibirán una beca de 750 euros y una ayuda para gastos de viaje para los alumnos residentes fuera de Santiago (mediante la presentación de justificantes, billetes): hasta 80€ para los alumnos residentes en Galicia y hasta 200€ para los alumnos residentes en otras comunidades autónomas.
 • Durante la estancia, los candidatos seleccionados tendrán la oportunidad de desarrollar un breve proyecto de investigación bajo la supervisión de un investigador principal del centro, enmarcado en las áreas de investigación del CiMUS como Cáncer, Endocrinología y Nutrición, Nanomedicina, Genómica y Bioinformática, Cardiovascular o Neurociencias.

Contacto:

Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS)

Avda. Barcelona s/n | Campus Vida | Universidade de Santiago de Compostela15782 Santiago de Compostela

xestion.cimus@usc.es

https://www.usc.es/cimus

Becas de verano CiQUS de iniciación a la investigación 2019 -CiQUS Summer Fellowships
 • Las becas de verano están destinadas a estudiantes con interés en tener una primera experiencia en investigación y que cumplan con los siguientes requisitos académicos:
  • Los/as candidatos/as deberán haber superado el 55% de los créditos de sus estudios de grado en Química o titulaciones relacionadas (biología, bioquímica, farmacia, física, etc)
  • Nota media igual o superior a 8,0 (escala de 0 a 10) en el expediente de los estudios de Grado.
  • Tener superados, al menos, el 55% de los créditos.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 30/04/2019
 • Las prácticas tendrán una duración de un mes y se desarrollarán preferentemente durante el mes de julio de 2019. Los estudiantes recibirán una beca de 750 euros y una ayuda para gastos de viaje para los alumnos residentes fuera de Santiago (mediante la presentación de justificantes, billetes): hasta 80€ para los alumnos residentes en Galicia y hasta 200€ para los alumnos residentes en otras comunidades autónomas.
 • Durante 1 mes,  los estudiantes beneficiarios de las becas de verano del CiQUS aprenderán cómo utilizar modernos equipos e instrumentación sofisticada, trabajando y viviendo en un ambiente estimulante de investigación en la vanguardia de la química. También tendrán la oportunidad de participar en las actividades científicas del CiQUS, incluyendo los seminarios internos y el Programa de Conferencias impartido por investigadores internacionales.

Contacto:

Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS)

Rúa de Jenaro de la Fuente Domínguez, 15782, Santiago de Compostela

ciqus.jobs@usc.es

https://www.usc.es/ciqus

Becas de verano CiTiUS de iniciación a la investigación 2019 - Summer Fellowships
 • Las becas de verano están destinadas a estudiantes con interés en tener una primera experiencia en investigación y que cumplan con los siguientes requisitos académicos:
  • Estar cursando estudos correspondentes ao último ou penúltimo curso dos graos en Enxeñaría Informática, Enxeñaría de Telecomunicación, Física, Matemáticas ou disciplinas afines, debendo
  • Nota media igual o superior a 8,0 (escala de 0 a 10) en el expediente de los estudios de Grado y, de ser el caso, Máster.
  • Tener superados, al menos, el 55% de los créditos.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 30/04/2019
 • Las prácticas tendrán una duración de un mes y se desarrollarán preferentemente durante el mes de julio de 2019. Los estudiantes recibirán una beca de 750 euros y una ayuda para gastos de viaje para los alumnos residentes fuera de Santiago (mediante la presentación de justificantes, billetes): hasta 80€ para los alumnos residentes en Galicia y hasta 200€ para los alumnos residentes en otras comunidades autónomas.
 • Durante la estancia, los beneficiarios desarrollarán un proyecto de investigación dirigido por uno de los investigadores adscritos al centro, encuadrado en las líneas de los Programas Científicos del CiTIUS.

Contacto:

Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información 

Rúa de Jenaro de la Fuente Domínguez, 15782, Santiago de Compostela

citius.kmt@usc.es

citius.usc.es

Becas para participar en el programa Campus de profundización científica
 • Estudiantes que en el curso escolar 2018/2019 estén cursando enseñanzas de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, en centros educativos españoles sostenidos con fondos públicos.
 • Que hayan obtenido una nota media en el curso escolar 2017/2018 superior o igual a los 9,0 puntos.
 • Que durante el curso 2018/2019, estén cursando las siguientes asignaturas: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, Física y Química y Biología y Geología. 
 • El alumnado que desee participar en esta convocatoria formalizará su solicitud en la página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 25/04/2019

La beca cubre los gastos de matrícula en el campus, materiales, actividades, alojamiento, asistencia por personal y manutención del alumnado que contarán, asimismo, con un seguro de accidentes y responsabilidad civil. El traslado desde los lugares de origen hasta el Campus,y viceversa, será por cuenta de las personas participantes.

El Campus se desarrollará en dos turnos, de 40 estudiantes cada uno, que tendrán lugar en las siguientes fechas:

 • Primer turno: Del 3 al 11 de julio de 2019.
 • Segundo turno: Del 15 al 23 de julio de 2019. 

Contacto:

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Los Madrazo, 15. 28014 Madrid

Teléfono: 910 837 937

Teléfono de información 060 de la Administración General del Estado.

Publicación: BOE 05/04/2019 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvenciones. BDNS(Identif.):447331 

Prestación económica por fillos e fillas menores de tres anos
 • Persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos nados entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro de 2017, ambos os dous días incluídos, e que, durante o ano 2017, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a iso. Serán igualmente beneficiarias desta prestación as fillas ou fillos adoptados ou acollidos mediante resolución, xudicial ou administrativa, ditada entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro de 2017.
 • Nos supostos de que exista unha resolución xudicial que atribúa a custodia exclusiva a unha das persoas proxenitoras, a persoa beneficiaria será aquela que teña a custodia das fillas ou fillos, de acordo co establecido na dita resolución.
 • Enténdese por unidade familiar a formada polo pai e/ou a nai que teña/n a custodia do menor por quen se solicita a axuda e os fillos e fillas da persoa solicitante.
 • En ningún caso poderán ser beneficiarias as persoas proxenitoras privadas da patria potestade das súas fillas ou fillos, ou se a tutela ou a garda fose asumida por unha institución pública.
 • Será requisito necesario para a concesión da prestación:
  • Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia.
  • Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa solicitante. 
 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 28/05/2019

A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos. A contía será a seguinte:

 • Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 euros.
 • Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 euros.
 • Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 euros.

Contacto:

Consellería de Política Social

San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 957 781

politicasocial.xunta.gal

Publicación: DOG 03/04/2019

Becas de Artes Plásticas Fundación Botín
 • 8 Becas de Artes Plásticas destinadas a formación, investigación y realización de proyectos personales en el ámbito de la creación artística (no trabajos teóricos) para artistas de cualquier nacionalidad. De ellas 2 becas se destinarán con prioridad a españoles menores de 30 años para trasladarse al extranjero con objeto de continuar su trabajo, estudio o estancia en residencia.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 03/05/2019
 • El importe de cada una de las becas es de 23.000 €.
 • El tiempo de disfrute de esta beca será de 9 meses, siendo imprescindible su inicio antes de finalizar 2019.

Contacto:

Fundación Botín 

Pedrueca 1. 39003 Santander

Tel.: 942 226 072

becas@fundacionbotin.org

www.fundacionbotin.org

250 becas de introducción a la investigación en Institutos y Centros del CSIC
 • Personas de nacionalidad española, nacionales de cualquier Estado miembro de la UE y personas extranjeras no comunitarias.
 • Que vayan a acabar el grado en el curso 2018-2019, o que vayan a ser estudiantes de Máster Universitario oficial en el curso 2019-2020, o que estén matriculadas en un Máster Universitario oficial en el curso 2018-2019, o que tengan acceso a estudios de doctorado en los cursos académicos 2019-2020 o 2020-2021.
 • Acreditar una nota media igual o superior a 8.00 para todas las ramas de conocimiento, excepto para Ingeniería y Arquitectura que será igual o superior a 7.00.
 • No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título académico de Doctor.
 • No haber disfrutado de una beca de introducción a la Investigación dentro del programa JAE en convocatorias anteriores. 
Fecha: Fecha de inscripciónDesde el 09/04/2019 hasta el 07/05/2019

La dotación de las becas será de 3.000 euros.

Contacto:

CSIC-Centro Superior de Investigaciones Científicas

Serrano, 117. 28006 Madrid

Tel.: 91 568 14 00

Mail: jaeintro@csic.es

Publicación: BOE 29/03/2019 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvenciones BDNS (Identif.): 446115

Becas de Internacionalización Empresarial de ICEX para 2021
 • Poseer la nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea.
 • Haber nacido a partir del 1 de enero de 1991.
 • Estar en posesión, de una titulación universitaria superior de carácter oficial: Licenciatura/Ingeniería Superior/Arquitectura/Grado, de 240 créditos como mínimo.
 • Dominar la lengua española (cuyo conocimiento podrá ser evaluado en cualquier momento durante el proceso de selección). 
 • Acreditar, documentalmente, poseer conocimiento avanzado de inglés (el nivel mínimo exigido, es el B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). Se aceptarán los títulos emitidos a partir del 1 de enero de 2014.
 • No haber sido beneficiario de estas becas en ediciones anteriores. Tampoco podrán optar al proceso de selección aquellos candidatos que, habiendo sido seleccionados en ediciones anteriores para realizar el Master, hubieran renunciado al mismo tras la fecha de inicio de este.
 • Solicitudes: formulario de inscripción accesible a través del portal de internet de ICEX. 
Fecha: Fecha de inscripciónDesde el 01/04/2019 hasta el 06/05/2019

Las personas interesadas deberán abonar 60 euros en concepto de inscripción y gestión.

Por beneficiario, en la Fase I la ayuda consistirá en una dotación bruta anual comprendida entre un mínimo de 19.000 euros y un máximo de 48.000 euros en función del país y ciudad de destino. En la Fase II la ayuda se detallará en el Programa de Prácticas en Empresas e Instituciones que se aprobará en 2021.

285 ayudas como máximo que permitan la formación de jóvenes profesionales especializados en internacionalización empresarial. Las ayudas se instrumentalizarán en dos fases:

 • Fase I: formación práctica obtenida a través de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de España en el extranjero en 2021. 
 • Fase II: formación práctica en empresas e instituciones vinculadas a la internacionalización, dentro y fuera de España y en Organismos Internacionales de los que España es miembro, en 2022. Ofrece, además, formación adicional en varios idiomas y actividades formativas para que estos jóvenes profesionales sean capaces de proporcionar un mejor servicio al proceso de internacionalización empresarial español. 

Contacto:

ICEX España Exportación e Inversiones

Pº Castellana 278. 28046 Madrid

Telf. 91 349 61 00

Publicación: BOE 18/03/2019 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvenciones BDNS(Identif.):443917 

Programas de Becas MAEC-AECID de Arte, Educación, Ciencia y Cultura
 • Becas para la Real Academia de España en Roma (RAER):
  • Disciplinas: Artes Visuales. Artes aplicadas. Artes escénicas. Literatura. Cine. Música y musicología. Arquitectura. Conservación y restauración de bienes culturales. Archivística, biblioteconomía y documentación. Estudios académicos: Historia del Arte y Estética: teoría, filosofía y crítica de arte. Museología, comisariado y mediación artística. Gastronomía. 
  • Poseer una de las siguientes categorías:
  • 1) Artista o creador de demostrable trayectoria en áreas afines a alguna de las especialidades mencionadas.
  • 2) Investigador en áreas afines a alguna de las especialidades mencionadas. 
 • Programa de becas de formación en gestión cultural y diplomacia científica en la red exterior de representaciones diplomáticas, centros culturales de España y en la AECID
  • Especialidades: Gestión cultural. Diplomacia científica.
  • Edad no superior a 27 años a 31 de diciembre de 2019.
  • Título universitario, preferentemente en alguna de las áreas afines a las especialidades indicadas. 
 • Becas de formación en cooperación para el desarrollo en los Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina:
  • Los becarios desarrollarán la beca en los Centros de Formación ubicados en Cartagena de Indias (Colombia), La Antigua (Guatemala), Montevideo (Uruguay) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
  • Edad no superior a 27 años el 31 de diciembre de 2019.
  • Título universitario, preferentemente en alguna de las áreas afines a las indicadas en la convocatoria. 
 • Becas de colaboración formativa en las sedes de las Academias asociadas a la Real Academia Española (RAE) para nacionales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, y Uruguay.  
 • Becas para el Colegio de Europa (Campus de Brujas-Bélgica y Natolín-Polonia), para la realización de uno de los siguientes estudios: Máster en Estudios Económicos Europeos. Máster en Estudios Económicos Europeos (Especialización: Integración Económica Europea y Negocios). Máster en Derecho Europeo. Máster en Estudios Políticos y Administrativos Europeos. Máster en Relaciones Internacionales de la U.E. y Estudios Diplomáticos. Máster en Estudios Interdisciplinares Europeos. 
 • Becas de formación musical de excelencia en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, para ciudadanos de los países incluidos en las estrategias bilaterales del V Plan Director de la Cooperación Española. 
 • Becas de Máster para funcionarios y personal integrado en los sistemas públicos de los países incluidos en las estrategias bilaterales del V Plan Director de la Cooperación Española.
Fecha:
 • Dotación mensual según el programa de beca elegido.
 • Ayuda de viaje de incorporación al centro de destino, si así lo establece el programa de beca elegido. 
 • Asistencia en viaje y seguro de accidentes. 
 • Ayuda de matrícula para algunos de los programas
 • Bolsas de viaje para realizar actividades relacionadas con las funciones propias del programa. 
 • Ayuda de asistencia a reunión.

Ayudas para la formación de ciudadanos españoles y extranjeros en los siguientes programas, y plazos de presentación de solicitudes:

 • Becas para la Real Academia de España en Roma (RAER) 
  • Plazo: 20 de marzo - 3 de abril de 2019
 • Becas de formación en gestión cultural y diplomacia científica en la red exterior de representaciones diplomáticas, centros culturales de España y en la AECID 
  • Plazo: 18 de marzo - 1 de abril de 2019
 • Becas de formación en cooperación para el desarrollo en los Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina 
  • Plazo: 18 de marzo - 1 de abril de 2019
 • Becas de colaboración formativa en las sedes de las Academias asociadas a la Real Academia Española (RAE). Becas nuevas y de renovación.
  • Plazo: 1 - 15 de abril de 2019
 • Becas para el Colegio de Europa 
  • Plazo: 18 de marzo - 1 de abril de 2019
 • Becas de formación musical de excelencia en la ESMRS. Becas nuevas y de renovación 
  • Plazo: 13 - 28 de mayo de 2019
 • Becas de Máster para funcionarios y personal integrado en los sistemas públicos de los países incluidos en las estrategias bilaterales del V Plan Director de la Cooperación Española:
  • Plazo: 28 de marzo - 11 de abril de 2019

El límite para enviar el formulario en la aplicación informática serán las 14:00:00 horas de la sede electrónica de la AECID del día establecido. 

Contacto:

AECID

Av. Reyes Católicos 4. 28040 Madrid

Tel. 91 583 81 00

becas@aecid.es

Publicación: BOE 14/03/2019 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvenciones BDNS(Identif.):443423 

Bono coidado 2019
 • Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Bono coidado os pais/nais, titores/as ou as persoas que teñan en situación de acollemento familiar ou garda preadoptiva nenos/as menores de doce anos residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se encontren nos supostos seguintes:
 • a) Ter unha nena ou un neno nado/a con posterioridade ao 31 de decembro de 2006 cando o servizo para o cal se solicita axuda se recibise no último trimestre do ano 2018, e con posterioridade ao 31 de decembro de 2007 para aqueles que se reciban durante operíodo subvencionable do ano 2019.
 • b) Que a renda da unidade familiar, entendida como a suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro, non supere os 45.000 € ou os 13.500 € per cápita. Para estes efectos, terase en conta a declaración do IRPF do ano 2017.
 • Ademais, as persoas beneficiarias teñen que cumprir os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 31/08/2019

A contía da axuda estará en función da renda per cápita da unidade familiar, de acordo cos seguintes tramos:

a) Renda per cápita familiar ata 3.750 euros: 14 €/hora 

b) Renda per cápita familiar superior a 3.750 e ata 7.500 euros: 11 €/hora

c) Renda per cápita familiar superior a 7.500 e ata 10.000 euros: 9 €/hora 

d) Renda per cápita familiar superior a 10.000 e ata 13.500 euros ou superior dentro dos límites establecidos no artigo 3.1.b): 7 €/hora 

As mulleres vítimas de violencia de xénero recibirán en todo caso a axuda prevista naletra a).

O período subvencionable comprenderá desde o 1 de outubro de 2018 ata o 30 de novembro de 2019

A axuda consistirá nunha achega para contribuír ao pagamento do importe de servizos de atención á infancia a domicilio, nos seguintes supostos convenientemente acreditados:a) Enfermidade do/a menor e imposibilidade de ser coidado/a polos membros da unidade familiar.b) Enfermidade da persoa coidadora habitual.c) Asistencia da persoa coidadora habitual a entrevistas de traballo ou cursos de formación.d) Situacións puntuais de carácter laboral ou de coidado, tanto do cónxuxe ou parella como de familiares ata o segundo grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade, que impidan que os membros da unidade familiar atendan a/o neno/a. Concederase un máximo de 80 horas por familia para a totalidade do período subvencionado. O número total de horas concedido incrementarase un 15% por cada fillo/a menor de doce anos a partir do primeiro.

Contacto:

Consellería de Política Social. Xefatura Territorias da Coruña. Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º 15008 A Coruña. Tlf.: 981 185 771

Publicación: DOG 8-3-2019

Ayudas para la realización de cursos de idiomas en el extranjero - Fundación ONCE
 • Tener una discapacidad con un grado igual o superior al 33%, reconocida oficialmente por el Organismo competente de su Comunidad Autónoma.
 • Haber cumplido los 18 años y no tener más de 29 años en el momento de la solicitud.
 • Ser beneficiario/a del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el momento de la solicitud.
 • Estar en posesión de un nivel mínimo B1 del idioma para el que se solicita la ayuda u otro título o nivel asimilado, siendo éstos los descritos en el apartado IV de la presente convocatoria.
 • Matricularse en algún curso de idiomas en el extranjero de un mínimo de 4 semanas y un máximo de 12 semanas de duración, durante las cuales se deberá recibir formación en el idioma seleccionado de al menos 20 clases semanales de un mínimo de 40 minutos cada una.
 • Comprometerse a la contratación, por su propia cuenta, y en caso de resultar beneficiarios de la ayuda, de un seguro de asistencia en viaje que comprenda la totalidad del período de estancia en el extranjero para la realización del curso.
Fecha:

Los cursos formativos deberán desarrollarse entre el 1 de febrero de 2019 y el 30 de septiembre de 2019.

Fecha de inscripción Hasta el 31/08/2019

Las ayudas son para sufragar el coste de la formación, así como los gastos de viaje y estancia en el extranjero, de un mínimo de 4 semanas y un máximo de 12 semanas, según el siguiente esquema: 

 • Programas de 4 semanas......2.000 euros
 • Programas de 6 semanas......3.000 euros
 • Programas de 8 semanas......4.000 euros
 • Programas de 10 semanas....5.000 euros
 • Programas de 12 semanas....6.000 euros

Contacto:

Fundación ONCE

Tel.: 91 50 68 868 / 91 50 65 111

idiomas@fundaciononce.es

http://www.fundaciononce.es

Axudas para a protección, prevención e tratamento integral da violencia de xénero
 • Axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero: 
  • Ser muller, maior de idade ou emancipada, vítima de violencia de xénero. 
  • Non convivir co agresor.
  • Estar empadroada e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. No caso das mulleres estranxeiras, tamén será necesario ter permiso de residencia e de traballo.
  • Ter especiais dificultades para obter un emprego, que se acreditará a través do Informe do Servizo Público de Emprego.
  • Carecer de rendas que, en cómputo mensual, superen o 75 % do salario mínimo interprofesional vixente, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.
  • Non poderán ser beneficiarias as mulleres que, reunindo estes requisitos, percibisen esta mesma axuda con anterioridade.
 • Axudas de indemnización establecidas no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero: 
  • Estar empadroada e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. No caso das mulleres estranxeiras, tamén será necesario ter permiso de residencia.
  • Ter dereito á percepción dunha indemnización, por danos e perdas derivados dunha situación de violencia de xénero, recoñecida nunha resolución xudicial firme ditada por un xulgado ou tribunal con sede na Comunidade Autónoma de Galicia. 
  • Que exista constatación xudicial do incumprimento do deber de satisfacer a indemnización por insolvencia do obrigado ao pagamento.
  • Que a persoa beneficiaria se atope nunha situación de precariedade económica como consecuencia da falta de pagamento da indemnización xudicialmente recoñecida, segundo o establecido no artigo 7.2.
  • Non convivir co agresor. 
Fecha:
 • Axuda establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero: O importe xeral desta axuda será o equivalente a seis meses do subsidio por desemprego vixente, e que pode chegar a ser o equivalente a doce, dezaoito ou vinte e catro meses do subsidio por desemprego vixente en función das rendas e ingresos, das responsabilidades familiares, ou do grao de discapacidade da solicitante e/ou familiares ou menores acollidos/as a cargo.
 • Axudas de indemnización establecidas no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero: A contía destas axudas de indemnización será a fixada pola resolución xudicial correspondente que quede pendente de pagamento logo da declaración de insolvencia do obrigado a esta, ata o máximo de 6.000 euros, por cada persoa beneficiaria, excluídos xuros de mora.

Modalidades:

 • 1. Axudas dirixidas a mulleres vítimas de violencia de xénero que residan na Comunidade Autónoma de Galicia e acrediten insuficiencia de recursos e unhas especiais dificultades para obter un emprego -axuda establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.
 • 2. Axudas de indemnización dirixidas ás mulleres que sofren violencia de xénero e/ou as e os menores ou persoas dependentes delas polos danos e perdas ocasionados como consecuencia da situación de violencia, fixadas mediante sentenza xudicial, no caso de incumprimento, por insolvencia, por parte do obrigado a satisfacelas -indemnización establecida no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero-.

Contacto:

Secretaría Xeral da Igualdade. Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero

Edificio administrativo de San Lázaro, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Correo electrónico: vx.igualdade@xunta.es

Telf: 981 957 699 - Telf: 981 957 784

Delegación Territorial A Coruña. Unidade Administrativa de Igualdade

Plaza Luis Seoane, s/n - 15008 A Coruña

Telf: 881 881 256

Publicación: DOG 02/01/2019

Programa para a promoción do emprego autónomo

Programa I: Promoción do emprego autónomo (procedemento TR341D).

1.- Aquelas persoas que causen alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional entre o 1 de outubro de 2018 e o 30 de setembro de 2019, ambos inclusive, como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación, sempre que cumpran as seguintes condicións:

 •  Estar inscrito como demandante de emprego nos servizos públicos de emprego, carecendo de ocupación efectiva segundo informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e atoparse en tal situación na data de inicio da actividade laboral.
 • Ter solicitada a alta como persoa traballadora autónoma no correspondente réxime da Seguridade Social ou en mutualidade do colexio profesional con anterioridade á presentación da solicitude.
 • Que desenvolvan fundamentalmente a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia.
 • Non estean inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
 • Non desenvolvesen como persoas traballadoras autónomas a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos seis meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade, nin estivesen de alta como persoas traballadoras autónomas en calquera réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situación de alta presupoña actividade, nos tres meses inmediatamente anteriores.

2.- As persoas traballadoras autónomas ou por conta propia poderán ser beneficiarios/as das axudas deste programa, cando formen parte de comunidades de bens ou sociedades civís de nova creación, sempre que as soliciten a título persoal. Neste caso, a comunidade de bens ou sociedade civil deberá estar constituída previamente á presentación da solicitude de subvención.

Programa II. Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas 

Beneficiarios:

1. Persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais pola primeira contratación que realicen con carácter indefinido durante o seu primeiro ano de actividade.

2. Persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais pola segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido nos tres primeiros anos de actividade.

3. Non poderán ser beneficiarias as persoas que desenvolvesen como persoas traballadoras autónomas a mesma ou similar actividade, nos tres meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova situación de alta na Seguridade Social.

Ámbito temporal de aplicación: serán subvencionables as contratacións indefinidas iniciais que se formalicen desde o 1 de outubro de 2018 ata o 30 de setembro de 2019. Comprobar data de presentación de solicitudes na convocatoria.

Fecha: Fecha de inscripciónDesde el 26/01/2019 hasta el 30/09/2019

Programa I:

 • 2.000 euros para desempregados en xeral.
 • 4.000 € para o caso de persoas desempregadas que se atopen nalgún dos seguintes colectivos, que non serán acumulables:
  • Persoas menores de 30 anos.
  • Persoas desempregadas de longa duración.
  • Persoas desempregadas con discapacidade.
  • Persoas desempregadas que se atopen en situación ou risco de exclusión social.
  • A contía base correspondente incrementarase nun 25 % nos seguintes casos: a) Se a persoa incorporada é unha muller. b) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) da persoa autónoma estea situado nun concello rural. c) Persoas maiores de 45 anos. d) Se a persoa incorporada é un emigrante retornado. e) Persoas trans. Estes catro incrementos son acumulables e deste xeito a contía máxima posible, de aplicárense todos os incrementos, sería de 8.000 €.

Programa II:

 • Primeira persoa traballadora indefinida: 3.000 euros cando se trate dunha persoa desempregada, que poderá aumentar ata 5.000 € nos supostos especificados na convocatoria.
 • Segunda e terceira persoa traballadora indefinida: 5.000 euros cando se trate dunha persoa desempregada, que poderá aumentar ata 7.000 € nos supostos especificados na convocatoria, cantidade que, nalgúns casos, poderase incrementar nun 25%.
 • Deste xeito as contías máximas posibles, de aplicarse todos os incrementos, serían: - Para a primeira persoa traballadora indefinida 11.250 € €. - Para a segunda e terceira persoa traballadora indefinida 15.750 €

Contacto:

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Servizo de Traballo e Economía Social da Coruña

Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º - Centro comercial de Elviña  15008 A Coruña

Teléfono: 881 881 582 / 981 185 893

ceei.xunta.gal

Publicación:

- Corrección de erros: DOG 29/01/2019

- Bases reguladoras: DOG 25/01/2019

Procedemento:

- Programa I: TR341D

- Programa II: TR349F

Programa Aprol-economía social - Fomento do emprendemento en economía social

Programa I: fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais (procedemento TR802G).

Este programa ten por obxecto establecer incentivos para o fomento da incorporación de persoas socias traballadoras ou de traballo en cooperativas ou sociedades laborais, con carácter indefinido ou en proba.

Programa II: fomento do acceso á condición de persoa socia (procedemento TR802J).

Dirixido ao fomento do acceso á condición de persoas socias traballadoras ou de traballo, de cooperativas ou de sociedades laborais, así como ao fomento do acceso de persoas emprendedoras por conta propia á condición de socias de cooperativas. Este acceso facilítase mediante o financiamento das achegas económicas ao capital social que se debe desembolsar para a incorporación como socio ou socia.

Fecha:

O período de execución de accións abranguerá desde o 2 de outubro de 2018 ata o 15 de novembro de 2019.

Fecha de inscripciónDesde el 30/01/2019 hasta el 01/10/2019

Programa I:

 • Por cada persoa que se incorpore con carácter indefinido e a xornada completa: 6.000 €
 • Esta contía incrementarase nun 25% nos seguintes supostos, que son acumulables entre si:
  • Se a persoa incorporada é unha muller, unha persoa con discapacidade ou se atopa en situación ou risco de exclusión social, se a persoa incorporada ten máis de 45 anos ou se a persoa incorporada ten a condición de emigrante retornada.
  • se a persoa ten a condición de trans.
  • Se o centro de traballo ao que se incorpora a persoa socia estea situado nun concello rural.
  • Se se trata dunha cooperativa xuvenil
 • Por cada mozo ou moza incorporada: 600 € ao mes, por un período de entre 6 e 12 meses.
 • Cando a dedicación sexa a tempo parcial as contías dismuirán un 50 %.

Programa II:

 • Con carácter xeral: entre 6.000 y 3.000 
 • Esta contía incrementarase nun 25% nos mesmo supostos que no programa anterior.

Contacto:

Consellería de Economía, Emprego e Industria 

Secretaría Xeral de Emprego

Edificios Admvos. San Lázaro, s/n 15781 Santiago de Compostela

Tel.: 981 545 679

emprego.ceei.xunta.gal

Publicación: DOG 29/01/2019

Axudas ao alumnado do SUG, que por causas sobrevidas e imprevistas teña dificultades económicas.
 • Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida e imprevista ocorrida no actual curso académico (orfandade absoluta, situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio, enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar, vítimas de violencia de xénero, vítimas de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar).
 • Que a situación sobrevida e imprevista acontecese durante o actual curso académico 2018/19. Entenderase por curso académico o comprendido entre o 1 de xullo de 2018 e o 30 de xuño de 2019.
 • Estar matriculado, no curso académico 2018/19, como mínimo en 50 créditos, en estudos universitarios conducentes a unha titulación de grao, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, agás o alumnado a quen lle reste un número inferior de créditos para rematar os seus estudos, que deberá de estar matriculado, como mínimo, de 30 créditos.
 • Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2019 multiplicada por 1,50.
 • Non ter percibido esta axuda con anterioridade.
Fecha:

Para determinar a contía da axuda terase en conta os seguintes limiares de renda per cápita:

 • Ata 5.000 euros: axuda de 2.750 euros
 • De 5.001 a 5.700 euros: axuda de 2.250 euros
 • De 5.701 a 6.400 euros: axuda de 1.750 euros
 • De 6.401 euros ao importe da pensión non contributiva individual que estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2019 multiplicada por 1,5: axuda de 1.500 euros.

Axudas destinadas ao alumnado matriculado en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, no curso académico 2018/19, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas durante o actual curso académico que lle impida ou dificulte a continuidade dos seus estudos. 

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Servizo de Apoio e Orientación aos Estudantes Universitarios 

San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 544 430

www.edu.xunta.es

Dúbidas relacionadas coa convocatoria: orientacion.sug@edu.xunta.es

Dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios: Teléfono de información 012 ou enderezo electrónico 012@xunta.gal 

Publicación: DOG 28/01/2019

Subvenciones a entidades para proyectos de promoción económica en A Coruña
 • Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, de carácter empresarial (multisectorial y/o sectorial) y con personalidad jurídica y que de acuerdo con sus estatutos tengan entre sus objetivos el estímulo y dinamización de la actividad económica en general y el sector empresarial en el que actúan en particular.
 • Deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones correspondiente
 • Deberán tener sede social o delegación en el término municipal de A Coruña.
 • Que la actividad o proyecto para la que se solicite la subvención sea coincidente con la finalidad recogida en la Base 2 (línea 1: Innovación; línea 2: Internacionalización; línea 3: Fomento, estímulo y mejora de la competitividad de las entidades de economía social)
 • Las acciones o proyectos que se pretenden subvencionar se desarrollarán en el ámbito municipal, los destinatarios de estas acciones serán microempresas y pequeñas empresas, y el plazo de ejecución de actividades será entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 16/04/2018
 • Línea 1: un máximo de 15.000 € por proyecto o actividad.
 • Línea 2: un máximo de 10.000 € por proyecto o actividad.
 • Línea 3: un máximo de 15.000 € por proyecto o actividad.

Contacto:

Servicio Municipal de Empleo. Departamento de Promoción Económica

Tel.: 981 184 399

correo-e: concejalia.empresa@coruna.es 

PublicaciónBOP 15-03-2018 (extracto)

BDNS (identif.): 389353