CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Fechas Precio / Dotación Información
900 plazas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
 • Título de Bachiller o Técnico. Así mismo se estará a lo previsto en la Orden EDU/ 1603/2009, de 10 de junio, modificada por Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo, BOE de 14 de marzo, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
 • Se exigirá no haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores de tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o la rehabilitación.
 • Solo podrán participar los candidatos de nacionalidad española, según lo establecido en el anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo. 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 12/11/2019

Contacto:

Ministerio del Interior. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

Calle Alcalá, n.º 38. 28014 Madrid

Teléfono 91 335 48 12

Teléfono de información de la Administración General del Estado 060

Publicación: BOE 14/10/2019

Confección urxente de listas para postos de socorristas do Concello da Coruña
 • Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do Real Decreto Lexislativo 5/2015 de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
 • Ter cumpridos 16 anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión das titulacións habilitantes e homologadas por centros autorizados pola Comunidade Autónoma e estar inscrito no Rexistro profesional correspondente da Comunidade Autónoma. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberase estar en posesión da credencial que acredite a súa homologación.
 • Título de nivel de coñecemento da lingua galega Celga 2 ou equivalente, ou superar a proba correspondente.
Fecha: Fecha de inscripciónDesde el 15/10/2019 hasta el 21/10/2019

Contacto:

Concello da Coruña 

Praza de María Pita 1. A Courña

Telf. 981 184 200 / 010

Publicación: BOP 14/10/2019

Apertura de listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea
 • Posuír algunha das titulacións que se indican a continuación:

Especialidade

Titulacións

Instrumentos de corda pulsada, do Renacemento e do Barroco (594417)

1º.- Título superior de Música, especialidade de Instrumentos de corda pulsada do Renacemento e do Barroco (Real Decreto 617/1995, do 21 de abril).

2º.- Título superior de Música, especialidade Interpretación, itinerario Instrumentos de corda pulsada do Renacemento e do Barroco (Real Decreto 631/2010, do 14 de maio).

Danza española (594435)

1º.- Título superior de Danza, especialidade de Pedagoxía da danza ou coreografía e interpretación, itinerario Danza Española (Real Decreto 632/2010, do 14 de maio).

2º.- Título superior de Danza, especialidade Pedagoxía da Danza ou Coreografía e Técnicas de interpretación da Danza (Real Decreto 1463/1999, do 17 de setembro).

3º.- Documentos acreditativos da completa superación de estudos oficiais de Danza, expedidos de conformidade co disposto no Real Decreto 600/1999, do 16 de abril.

(En todos os casos xustarase certificación académica oficial dos estudos superados).

Danza clásica (594436)

1º.- Título superior de Danza, especialidade de pedagoxía da danza ou Coreografía e interpretación, itinerario Danza Clásica (Real Decreto 632/2010, do 14 de maio).

2º.- Título superior de Danza, especialidade pedagoxía da Danza ou Coreografía e Técnicas de Interpreación da Danza (Real Decreto 1463/1999, do 17 de setembro).

3º.- Documentos acreditativos da completa superación de estudos oficiais de Danza, expedidos de conformidade co disposto no Real Decreto 600/1999, do 16 de abril.

(En todos os casos xustarase certificación académica oficial dos estudos superados).

Danza contemporánea (594437)

1º.- Título superior de Danza, especialidade de Pedagoxía da danza ou Coreografía e interpretación, itinerario Danza Contemporánea (Real Decreto 632/2010, do 14 de maio).

2º.- Título superior de Danza, especialidade Pedagoxía da Danza ou Coreografía e Técnicas de Interpreación da Danza (Real Decreto 1463/1999, do 17 de setembro).

3º.- Documentos acreditativos da completa superación de estudos oficiais de Danza, expedidos de conformidade co disposto no Real Decreto 600/1999, do 16 de abril.

(En todos os casos xustarase certificación académica oficial dos estudos superados)

 • Acreditar o coñecemento da lingua galega: Celga 4...
Fecha: Fecha de inscripciónDesde el 10/10/2019 hasta el 23/10/2019

17,60€...

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional  | Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos  | Edificio Administrativo de San Caetano, s/n. 15781- Santiago de Compostela | 981 545 407 / 981 545 408 | persoal.secundaria@edu.xunta.gal 

5 prazas de polícia local para o Concello do Porriño
 • Ter nacionalidade española.
 • Superar os 18 anos de idade.
 • Posuír unha estatura mínima de 1,65 metros os homes e 1,60 metros as mulleres. 
 • Estar en posesión da titulación esixible para o acceso á categoría de policía (grupo C, subgrupo C1: bacharelato, técnico superior de formación profesional ou as súas equivalencias en anteriores ou novos plans de estudios). 
 • Ser titular dos permisos de conducción das clases A2 e B. 
 • Non ter sido condenado por delito doloso, nin estar inhabilitado para o exercicio das funcións públicas, nin separado do servizo das administracións públicas por expediente disciplinario ou resolución xudicial firme.  
 • Compromiso por escrito de portar armas durante o servizo e, se é o caso, chegar a utilizalas nos casos e circunstancias legalmente establecidas. 
 • Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas de policía local. 
 • Non estar incurso/a en causas de incompatibilidade de conformidade co disposto na Lei 53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. 
 • Presentar un certificado médico cuxa data de expedición non poderá exceder de 3 meses, en que se faga constar expresamente que o/a aspirante reúne as condicións físicas e sanitarias para a realización dos exercicios físicos.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 31/10/2019

Contacto:

Concello do Porriño 

Rúa Antonio Palacios 1. 36400 O Porriño (Pontevedra)

Telf. 986 335 000

Publicación: 

BOPPO 16/07/2019

BOE 11/10/2019

Praza de traballador/a social para o Concello de Muras
 • Ter nacionalidade española
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Posuir a titulación de Diplomado/a en Traballo Social ou equivalente. 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 08/11/2019

Contacto:

Concello de Muras

Praza da Galeguidade, 4. 27836 Muras (Lugo)

Telf: 982 500 001

Publicación: 

BOPLugo 28/09/2019

BOE 10/10/2019

Apertura de listas para impartir docencia no corpo de profesores de Artes plásticas e deseño, especialidades de deseño Gráfico, fotografía, historia da arte, medios audiovisuais e medios informáticos
 • Posuír algunha das titulacións que se indican a continuación:

Especialidade

Titulacións

Deseño Gráfico (595512)

 1º.- Título Superior de Deseño, na especialidade de Gráfico, cursado segundo o currículo establecido ao abeiro da LOE.

 2º.- Título de Grao en Deseño, na especialidade de Gráfico.

 3º.- Título de Licenciado/a en Belas Artes.

 4º.- Título de Grao en Belas Artes.

Fotografía (595515)

1º.- Título Superior de Deseño, na especialidade de Gráfico, cursado segundo o currículo establecido ao abeiro da LOE, xunto co Título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en "Fotografía" ou título declarado equivalente.

2º.- Título de Grao en Deseño, na especialidade de Gráfico, xunto co Título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en "Fotografía" ou título declarado equivalente.

3º.- Título de Licenciado/a en Belas Artes, xunto co Título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en "Fotografía" ou título declarado equivalente.

4º.- Título de Grao en Belas Artes, xunto co Título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en "Fotografía" ou título declarado equivalente.

Historia da Arte (595516)

1º.- Título de Licenciado/a en Historia da Arte, ou título declarado equivalente.

2º.- Título de Grao en Historia da Arte, ou título declarado equivalente.

Medios audiovisuais (595521)

1º.- Título de Licenciado/a en Comunicación Audiovisual, ou título declarado equivalente.

2º.- Título de Grao en Comunicación Audiovisual, ou título declarado equivalente.

Medios Informáticos (595522)

1º.- Título Superior de Deseño, na especialidade de Gráfico, cursado segundo o currículo establecido ao abeiro da LOE.

2º.- Título de Licenciado/a en informática, ou título declarado equivalente.

3º.- Título de Grado en informática, ou título declarado equivalente.

 • Acreditar o coñecemento da lingua galega: Celga 4...
Fecha: Fecha de inscripciónDesde el 10/10/2019 hasta el 23/10/2019

17,60€...

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional  | Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos  | Edificio Administrativo de San Caetano, s/n. 15781- Santiago de Compostela | 981 545 407 / 981 545 408 | persoal.secundaria@edu.xunta.gal 

9 prazas de persoal de servizos, para persoas con discapacidade intelectual, do Sergas
 • Posuír a nacionalidade española ou a dun Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, estar incluído no ámbito de aplicación dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España en que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as ou ter recoñecido tal dereito por norma legal. 
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder a idade de xubilación forzosa legalmente vixente.
 • Estar en posesión da titulación de Graduado/a en educación secundaria obrigatoria, técnico (formación profesional de grao medio) ou equivalente. 
 • Non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual. 
 • Ter recoñecida unha discapacidade intelectual e que o grao de discapacidade global recoñecido sexa igual ou superior ao 33%. 
 • Estar en posesión do Celga 3, curso de iniciación ou equivalente. As persoas aspirantes que non acheguen a documentación acreditativa do coñecemento da lingua galega deberán realizar o exercicio de lingua galega.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 08/11/2019

Contacto:

Servizo Galego de Saúde

Complexo Hospitalario Universitario da Coruña

As Xubias, nº 84. 15006 A Coruña

Teléfono de información da Xunta de Galicia: 012 

Correo electrónico: oposicions@sergas.es 

Publicación: DOG 08/10/2019

Técnico/a en animación sociocultural para o Concello de Noia
 • Titulación oficial de Técnico Superior en Animación Sociocultural ou titulación universitaria en Educación Social.
 • Certificado de lingua galega CELGA 4 ou equivalente. No suposto de non posuír este certificado deberá superar a proba de coñecemento do idioma galego.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 22/10/2019

Contacto:

Concello de Noia

Rúa Rosalía de Castro, 2. 15200 Noia (A Coruña)

Tfno. 981 842 100 

Publicación: BOP 02/10/2019

Actualización de méritos e/ou incorporación de novos candidatos nas listas da Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.
 • Enxeñeiros (Montes, Agrónomos, Forestais, Agrícolas, Camiños e Obras Públicas) Arquitectos e Arquitectos Técnicos.
 • Licenciados (Dereito, Económicas, Bioloxía e Ciencias do Mar) Administrativos e Auxiliares.
 • Capataces, Xefes de Brigada, Maquinistas, Técnicos de Laboratorio, Peóns Especialistas e Peóns.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 31/10/2019

Contacto:

SEAGA

Via Marconi 14, Pol. Industrial do Tambre. 15890 Santiago de Compostela

Teléfono 981 546 127

Publicación: DOG 01/10/2019

51 plazas del Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado
 • Título de Bachiller o Técnico. Asimismo se estará a lo establecido en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación. 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 29/10/2019

Contacto:

Minsiterio para la Transición Ecológica

Plaza de San Juan de la Cruz, s/n. Madrid

Correo electrónico: oposiciones@miteco.es 

Teléfono de información de la Administración General del Estado: 060

Publicación: BOE 01/10/2019

25 plazas de auxiliar administrativo para la Universidad de Salamanca
 • Ser español o nacional de un estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que esta se halla definida en el tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
 • Tener cumplidos dieciséis años el día en que termine el plazo de presentación de solicitudes y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
 • Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 04/11/2019

Universidad de Salamanca

Edif. Rectorado. Patio de Escuelas,  1 (37008 - Salamanca)

Tel.: 923 29 45 00 - 923 29 44 00

correo-e: pas@usal.es

www.usal.es

Publicación: 

BOE 27-09-2019

BOE 15/10/2019 (Modificación de la convocatoria)