CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Fechas Precio / Dotación Información
1 limpador/a na piscina climatizada “Iván Raña Fuentes” - Concello de Ordes
 • Estar en posesión ou en condicións de obter na data en que remate o prazo de presentación de instancias do graduado escolar ou formación profesional de primeiro grao ou equivalente ou no seu caso a educación secundaria obrigatoria ou equivalente, certificado de escolaridade ou equivalente. En defecto de titulación deberase acreditar fidedignamente (certificado de vida laboral e copia dos contratos de traballo) experiencia profesional como limpador/a en instalacións deportivas durante polo menos 10 anos.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 04/06/2019

Contacto:

Concello de Ordes 

Alfonso Senra 108. Ordes. A Coruña 15680

Tel.: 981 680 002

info@ordes.gal

https://concello.ordes.gal/

Publicación: BOP 15/05/2019

1 técnico/a de turismo - Concello de Laracha

Estar en posesión de algún dos seguintes títulos:

 • Técnico superior en Guía, Información y Asistencia Turística ou equivalente
 • Técnico en Empresas y Actividades Turísticas o equivalente
 • Grado o diplomatura en Turismo o equivalente homologado
 • Dobre grao en Ciencias Empresariais e Turismo
 • Grado o licenciatura en Historia del Arte
 • Grado o licenciatura en Humanidades
 • Grado o licenciatura en Xeografía e Ordenación do Territorio
 • Grado o licenciatura en Historia
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 24/05/2019

Contacto:

Concello de A Laracha

Praza Do Concello, S/N

Tel.: 981 605 001

https://www.alaracha.gal

Publicación: BOP 14/05/2019

2 socorristas - Concello de Bergondo
 • Estar en posesión da inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia (categoría: espazos acuáticos naturais). Calquera outra titulación recollida no artigo 6 do Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e se regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 27/05/2019

Contacto:

Concello de Bergondo

Estrada A Coruña, 12 15165 - Bergondo (A Coruña)

Telf. 981 79 12 52

http://bergondo.gal/

Publicación: BOP 15/05/2019

1 animador/a cultural - Concello de Touro
 • Ter titulo de técnico en animación sociocultural ou diplomado en Educación social, quedando excluídos en caso contrario.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 24/05/2019

Contacto:

Concello de Touro

Rúa Isabel II, 26, Fonte Díaz, CP: 15822, Touro (A Coruña)

Tel.: 981 50 40 29

correo@concellodetouro.gal

http://www.concellodetouro.com/

Publicación: BOP 16/05/2019

2 socorristas - Concello de Mesía
 • Posuír a titulación de socorrista en salvamento e primeiros auxilios segundo o establecido no artigo 6.1. ou disposición transitoria única do Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.
 • Estar inscrito no Rexistro Profesional de Socorristas de Galicia. En defecto de inscrición, ter presentada a solicitude de inscrición no citado Rexistro Profesional, sempre, neste último caso, que desde a data de presentación da solicitude non teña transcorrido o prazo de 3 meses.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 23/05/2019

Contacto:

Concello de Mesía

Xanceda s/n.15685 - Mesia - A Coruña

Tlf: 981 687 001

correo@concellodemesia.gal

http://www.concellodemesia.gal/

Publicación: BOP 16/05/2019

Cobertura temporal diversos postos de traballo - Xenética Fontao, S.A.
 • Titulados superiores: Bioloxía/Veterinaria.
 • Analistas de laboratorio: técnico superior (FP2 ou equivalente) - analistas de laboratorio.
 • Auxiliar de laboratorio: técnico medio de FP de especialidades de laboratorio ou equivalentes.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 25/05/2019

Contacto:

Xenética Fontao, S.A.

Fontao - Esperante 27210 LUGO

Tfno. +34 982 284391

xeneticafontao.agri@xunta.gal 

xfontao@xeneticafontao.com

http://www.xeneticafontao.com

Publicación: DOG 15/05/2019

6 prazas de auxiliar de axuda no fogar do Concello do Corgo
 • Nacionalidade española, doutros estados membros da Unión Europea, persoas incluidas no ámbito de aplicación dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España nos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
 • Ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. 
 • Estar en posesión do título de formación profesional de grao medio de atención sociosanitaria ou equivalente, ou en posesión do certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente. Considerase como equivalente o título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería ou o título de técnico en atención a persoas en situación de dependencia.
 • Estar en posesión do permiso de conducir da categoría B e dispoñer de medios propios para desprazarse aos domicilios dos usuarios. 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 30/05/2019

Contacto:

Concello do Corgo

Barrio da Portela, s/n. 27163 O Corgo (Lugo)

Teléfono: 982 302 100

Publicación

- Corrección de erros e nova data: BOE 10/05/2019

- Publicación corrección de erros: BOP Lugo 11/04/2019 

BOP Lugo 10/12/2018

BOE 31/12/2018

2 plazas policía local - Concello de Mos
 • Posuír unha estatura mínima de 1,65 metros os homes e 1,60 metros as mulleres. Este requisito acreditarase mediante declaración xurada sen prexuízo da súa posterior constatación.
 • Estar en posesión da titulación esixible para o acceso á categoría de policía (grupo C, subgrupo C1), consonte a normativa de función pública e, en todo caso, de acordo ca lexislación vixente reguladora da coordinación de policías locais de Galicia, que se acreditará mediante a presentación de copia do título oficial, e, no seu defecto, copia do xustificante de ter efectuado o depósito para obtelo (no caso de titulacións expedidas por organismos estranxeiros deberá achegarse copia da certificación do Ministerio de Educación) en que se faga constara súa equivalencia coa esixida para o acceso).
 • Ser titular dos permisos de conducir das clases A2 e B. Deberase achegar copia do sditos permisos.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 30/05/2019

Contacto:

Concello de Mos

Plaza. Concello, 1, Petelos - 36416 - Mos (Pontevedra)

Tel. 986 331 200

https://www.mos.es

Publicación

- BOE 10/05/2019

- DOG 12/04/2019

- BOP Pontevedra: 21/03/2019

1 técnico/a de educación - Concello de Ames
 • Estar en posesión da titulación de grao universitario, licenciatura universitaria ou equivalente. No caso de titulacións obtida no estranxeiro, deberase estar en posesión da credencial que acredite a súa homologación.
 • Estar en posesión do CELGA 4, ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de instancias. En todo caso, os/as aspirantes que non acrediten dito coñecemento da Lingua Galega requirido (CELGA 4, ou equivalente), ou estar en condicións de obtelo dentro do prazo de presentación de instancias, deberán realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 03/06/2019

Contacto:

Concello de Ames

Praza do Concello, 2, Bertamiráns (A Coruña)

Tel: 981 883 002

http://www.concellodeames.gal/

Publicación: BOP 16/05/2019

Bolsa de traballo monitor/a socorrista para a piscina municipal - Concello de Muros
 • Estar en posesión do título de técnico/a superior en actividade físico deportiva, Grado en INEF, equivalente ou superior.
 • Estar en posesión do certificado de profesionalidade de socorrista en instalacións acuáticas ou equivalente, ou estar inscrito no rexistro de socorristas de Galicia.
 • Estar en posesión do CELGA 4, ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de instancias.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 29/05/2019

Contacto:

Concello de Muros

Curro da Plaza s/n - Muros - A Coruña

Tel. 981 826 050

http://www.muros.gal/

Publicación: BOP 14/05/2019

Contratación laboral temporal de 6 socorristas - Malpica de Bergantiños
 • Estar inscrito no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia (sección espazos acuáticos naturais) de conformidade có Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia. En defecto de inscrición, ter presentada a solicitude de inscrición no citado Rexistro Profesional, sempre, neste último caso, que desde a data de presentación da solicitude non teña transcorrido o prazo de 3 meses de que dispón a Academia Galega de Seguridade Pública para ditar resolución expresa.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 23/05/2019

Contacto:

Malpica de Bergantiños

Rúa Emilio González 1, Casa do Concello 15113 A Coruña

Tel.: 981 720 001

correo@malpicadebergantinos.es

http://www.concellomalpica.com

Publicación: BOP 08/05/2019

Oposiciones Cuerpo Ingenieros de Minas del Estado
 • Se requerirá estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Ingeniero de Minas o aquel que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Minas, según establecen las directivas comunitarias
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 05/06/2019

Contacto:

Ministerio de Transición Ecológica

https://www.miteco.gob.es

Publicación: BOE 07/05/2019

Persoal técnico de Medio Ambiente e de Administración especial para o Concello da Coruña
 • Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
 • Ter cumpridos 16 anos e non exceder da idade de xubilación. 
 • Estar en posesión da titulación universitaria en bioloxía, química, ciencias ambientais, arquitectura, enxeñería industrial ou enxeñería de camiños, canles e portos.
 • Título de nivel de coñecemento da lingua galega Celga 4 ou equivalente. En caso contrario, as persoas aspirantes deberán facer unha proba de acreditación do coñecemento da lingua galega.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 24/05/2019

Contacto:

Concello da Coruña

Praza de María Pita, 1. A Coruña

Teléfono 981 184 200 / Teléfono de información: 010

Publicación:

BOP 30/04/2019

BOP 09/05/2019 (corrección de erros)

Oferta de emprego público para o ano 2019 do persoal sanitario funcionario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia Fecha:

Prazas persoal sanitario funcionario: 9 prazas

 • Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública 3
 • Inspector/a farmacéutico/a 3
 • Inspector/a médico/a 1
 • Subinspector/a sanitario/a 1
 • ATS/DUE 1

Contacto:

Consellería de Sanidade

Complexo administrativo de San Lázaro, s/n. 15703 Santiago de Compostela

Tel.: 881 542 734 / 881 542 747

Publicación: DOG 05/04/2019

Oferta de emprego público da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 Fecha:

Prazas funcionarios (acceso libre): 543 prazas

 • Administración xeral: 330 prazas  
  • Corpo superior (subgrupo A1): 42
  • Escala de letrados (subgrupo A1): 8
  • Escala superior de finanzas (subgrupo A1): 1
  • Corpo de xestión (subgrupo A2): 29
  • Escala técnica de finanzas (subgrupo A2): 8
  • Corpo administrativo (subgrupo C1): 55
  • Corpo auxiliar (subgrupo C2): 100
  • Agrupación profesional do persoal funcionario subalterno: 87
 • Administración especial: 146 prazas 
 • Corpo facultativo superior (subgrupo A1)
 • Escala de enxeñeiros (subgrupo A1)
  • Especialidade de enxeñaría agronómica: 10
  • Especialidade de enxeñaría de minas: 4
 • Escala de arqueólogos (subgrupo A1): 1
 • Escala de arquitectos (subgrupo A1): 3
 • Escala de veterinarios (subgrupo A1): 12
 • Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo A1):
  • Especialidade arquivos: 2
  • Especialidade bibliotecas: 2
 • Escala facultativa servizos sociais (subgrupo A1):
  • Especialidade pedagoxía: 9
 • Corpo facultativo de grao medio (subgrupo A2):
 • Escala de enxeñeiros técnicos (subgrupo A2)
  • Especialidade enxeñaría técnica de obras públicas: 4
  • Especialidade enxeñaría técnica agrícola: 20
  • Especialidade enxeñaría técnica minas: 1
 • Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo A2)
  • Especialidade bibliotecas: 5
  • Especialidade museos: 3
 • Escala de técnicos facultativos servizos sociais (subgrupo A2):
  • Especialidade traballo social: 20
 • Corpo de técnicos de carácter facultativo (grupo B)
 • Escala axentes técnicos facultativos servizos sociais (grupo B):
  • Especialidade animación sociocultural: 10
  • Especialidade xardín de infancia: 10
 • Corpo de auxiliares de carácter técnico (subgrupo C2):
 • Escala auxiliares de clínica (subgrupo C2): 30
 • Prazas laborais: 67 prazas 
 • Grupo IV. Categoría 35. Auxiliar de arquivos e bibliotecas: 8
 • Grupo IV. Categoría 004. Auxiliar coidador/a: 40
 • Grupo III. Categoría 063. Oficial/a 1ª condutor/a: 19 Total 

Contacto:

Consellería de Facenda. Dirección Xeral da Función Pública

Edificios Administrativos San Caetano, s/n. 15704 Santiago de Compostela

Tel.: 981 545 227

Teléfono de información da Xunta de Galicia: 012

Publicación: DOG 05/04/2019

2 prazas de axundantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas, da USC
 • Nacionalidade española ou a dalgún estado membro da Unión Europea ou país estranxeiro nos termos previstos no artigo 57 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público.
 • Ter feitos os 16 anos de idade e non exceder, de ser o caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Titulación universitaria oficial de grao, enxeñaría técnica, diplomatura universitaria, arquitectura técnica ou equivalente. 
Fecha:

Contacto:

Universidade de Santiago de Compostela

Reitoría. Praza do Obradoiro, s/n. 15782 Santiago de Compostela

Teléfonos: 881 811 000 / 881 81 20 00

Publicación: DOG 03/04/2019

Proceso selectivo de personal estatuario fijo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
 • Facultativo Especialista de Área en Cardiología, 3 plazas: Poseer el título de Médico Especialista en Cardiología. Enlace a la convocatoria específica.
 • Facultativo Especialista de Área de Anestesiología y Reanimación, 6 plazas: Poseer el título de Médico Especialista en Anestesia y Reanimación. Enlace a la convocatoria específica
 • Facultativo Especialista de Área de Oftalmología, 3 plazas: Poseer el título de Médico Especialista en Oftalmología. Enlace a la convocatoria específica
 • Facultativo Especialista Área de Traumatología y Cirugía Ortopédica, 4 plazas: Poseer el título de Médico Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Enlace a la convocatoria específica
 • Categoría de Celador: Certificado de escolaridad o equivalente, 31 plazas. Enlace a la convocatoria específica
Fecha: Desde el 18/03/2019 hasta el 15/04/2019Fecha de inscripción Hasta el 15/04/2019

Contacto:

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Paseo del Prado, 18-20, planta baja, esquina con Lope de Vega. 28014 Madrid.

Teléfono: 91 596 10 89 / 91 596 10 90 / 060

email: oiac@mscbs.es

https://www.mscbs.gob.es/

Listas de contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia
 • Consultar requisitos específicos de cada especialidade na páxina web da Función Pública.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 15/07/2019
 • Listas que se abren (persoal laboral):
  • Director/a de gardaría infantil
  • Terapeuta ocupacional
  • Mestre/a especialista en educación infantil
  • Bombeiro/a forestal 
 • Listas abertas (persoal funcionario):
  • Escala de veterinarios
  • Escala superior de finanzas
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en lexislación marítima
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en procesos de cultivo acuícola
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en navegación marítima
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en pesca marítima/bioloxía pesqueira
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en inglés marítimo
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en medicina subacuática e hiperbárica
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en intervencións subacuáticas e hiperbáricas
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en comunicacións
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en máquinas e instalacións mariñas
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en procesos sanitarios
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en formación e orientación laboral
  • Escala técnica de finanzas
  • Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en traballos técnicos de mergullo
  • Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en máquinas e produción
  • Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en servizos ao buque
 • Listas abertas (persoal laboral):
  • Titulado/a superior médico/a. Médico/a xeriatra. Médico/a CEI. Médico/a adxunto/a. Médico/a
  • ATS. Enfermeiro/a. Practicante. DUE
  • Director/a de gardaría infantil
  • Fisioterapeuta
  • Terapeuta ocupacional
  • Mestre/a especialista en educación infantil
  • Gobernante/a. Gobernante/a servizos domésticos. Encargado/a lavadoiro, roupeiro, ferro de pasar
  • Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios
  • Xefe/a de cociña
  • Técnico/a especialista xardín de infancia
  • Oficial 1ª cociña. Oficial 1ª cociñeiro/a. Xefe/a cociña. Cociñeiro/a 1ª
  • Oficial/a servizos técnicos. Oficial 1ª mantemento. Oficial 1ª oficios varios. Oficial de primeira
  • Subgobernante/a
  • Auxiliar sanitario. Auxiliar clínica. Auxiliar psiquiátrico/a. Auxiliar de enfermaría. Coidador/a xeriátrico. Coidador/a
  • Auxiliar fogar. Coidador/a auxiliar. Auxiliar coidador/a. Auxiliar de internado
  • Oficial/a 2ª cociña. Cociñeiro/a oficial 2ª
  • Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento
  • Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada
  • Bombeiro/a forestal
  • Bombeiro/a forestal condutor/a

Contacto:

Consellería de Facenda. Dirección Xeral de Función Pública 

Edificios Administrativos San Caetano, s/n. 15704 Santiago de Compostela

Tel.: 981 545 236 / 981 957 659 / 881 999 367. Tel. información Xunta de Galicia: 012

Publicación: DOG 28/02/2019

Oferta de emprego público dos corpos docentes de Galicia Fecha:
 • Número de prazas que se convocan nesta oferta de emprego público relativas á taxas de reposición: 1.122 
 • Número de prazas que se convocan nesta oferta de emprego público relativas á estabilización de emprego temporal: 666 

Cuantificación da oferta de emprego público relativa á taxa de reposición e á estabilización de emprego temporal para o ano 2019, distribuída por corpos:

 • Corpo de mestres: 770
 • Corpo de profesores técnicos de formación profesional: 138
 • Corpo de profesores de ensino secundario: 834
 • Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas: 30
 • Corpo de profesores de música e artes escénicas: 16

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Subdirección Xeral de Recursos Humanos

Edificio Administrativo de San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela 

Teléfono: 981 95 77 95

Email: sxp@edu.xunta.es

Publicación: DOG 21/02/2019