Concello da Coruña

Concello da Coruña

Reglamento Coruña21

Neste apartado pode consultar o regulamento especifico da XIV edición da Media Maratón C21

INFORMACIÓN GENERAL

CONSIDERACIÓNS XENERAIS

A organización da carreira cumprirá en todo momento coas recomendacións establecidas para eventos e actividades deportivas no contexto da nova normalidade provocada pola COVID-19, partindo do protocolo FÍSICOVID-DXT GALEGO da Federación Galega de Atletismo, certificado pola Secretaría Xeral para o Deporte con data do 1 de decembro de 2021, e en función da evolución da pandemia estará sometida, en todo caso, ao cumprimento das normas de prevención da COVID19.

Este regulamento poderá modificarse seguindo as indicacións das autoridades e/ou organismos competentes en materia sanitaria e deportiva, quedando a expensas da situación sanitaria vixente na data da celebración da proba.

Art. 1 - DATA

O Concello da Coruña e a Federación Galega de Atletismo organizarán o 13 de febreiro de 2022 na Coruña a XIV Media Maratón Coruña21, cunha distancia homologada de 21.097,50 metros.

A proba, incluída no calendario oficial das competicións da FGA e a RFEA, disputarase a través dun circuíto totalmente urbano.

Art. 2 - HORARIO

A proba comezará ás 09:30 a.m. e a liña de saída estará situada na altura do Obelisco, no Cantón Grande. O horario de saída poderá ser modificado en función das necesidades COVID.

Art. 3 - CIRCUÍTO

A proba levarase a cabo sobre a distancia de 21.097,50 metros. O percorrido está medido e homologado pola Real Federación Española de Atletismo e discorre sobre asfalto na súa totalidade. A ruta estará debidamente sinalizada e terá marcados todos os quilómetros. A carreira realizarase unicamente pola vía de tráfico rodado en todo o seu percorrido, sen empregar ningún espazo peonil. Está prohibido usar como zonas de carreira as beirarrúas, illas centrais, áreas axardinadas etc., agás as zonas peonís sinalizadas como circuíto.

Incumprir esta regra, así como recortar o trazado oficial, pode implicar a descualificación das persoas infractoras.

A organización poderá modificar o percorrido por causas alleas e/ou de forza maior.

ART. 4 - CONTROL TÉCNICO DA CARREIRA

A carreira estará controlada polo Comité Nacional de Xuíces da RFEA e o Comité Galego de Xuíces da FGA.

Art. 5 - SISTEMA DE CRONOMETRAXE

O control da carreira estará dirixido polo Comité Galego de Xuíces e da RFEA. Todas as reclamacións deberánselle facer verbalmente á xuíza ou xuíz árbitro da proba ata 30 minutos despois da publicación dos resultados.

A cronometraxe realizarase mediante o sistema de chips. Haberá varios puntos de control de chips ao longo de todo o percorrido. As persoas participantes que non cumpran co paso por todos os puntos poderán ser descualificadas e como consecuencia non aparecerán nos resultados finais.

Art. 6 - UTILIZACIÓN DE DORSAIS E CHIPS

Os dorsais con chips integrados, persoais e intransferibles, son exclusivos desta carreira, e deben colocarse na parte frontal do corpo de maneira totalmente visible, sen obstrucións e sen manipulalo, e así deben levarse durante toda a proba.

Os dorsais contarán cun código QR a través do cal, as persoas que cheguen a meta (finishers) poderán consultar os seus rexistros de forma instantánea, a través deste dispositivo.

A organización non admitirá persoas corredoras que non estean inscritas ou que corran sen dorsal e/ou chip, e impediralles ter acceso á carreira en defensa dos dereitos daquelas regulamentariamente inscritas. Non se permitirá a participación co dorsal e o chip correspondente a outra carreira ou persoa, con máis dun dorsal e/ou chip, dorsal falsificado ou outro que non sexa o oficial.

Calquera infracción a estas regras implicará a descualificación das persoas afectadas na proba. A organización resérvase o dereito de excluílas da participación en futuros eventos.

Art. 7 - UTILIZACIÓN DE MEDIOS FÍSICOS NATURAIS

As persoas participantes terán que competir cos seus propios medios físicos naturais, sen axudas materiais de ningún tipo, coa única excepción das persoas corredoras en cadeira de rodas debidamente rexistradas e que cumpran as normas do World Para Athletics. Calquera dúbida a respecto diso deberá ser consultada coa organización antes de facer a inscrición a través do correo electrónico secretaria@atletismo.gal.

Non está permitido o acompañamento en ningún momento da proba por ningún vehículo alleo á organización, nin bicicletas, patíns ou persoas non rexistradas na proba que poidan acompañar, avituallar ou marcarlles ritmos ás persoas participantes.

Ao mesmo tempo, non se permite a participación con coches ou cadeiras de bebés, nin correr acompañados destes en ningún momento, así como tampouco está permitida a participación con animais, nin correr acompañados destes en ningún momento, coa única excepción dos carros de running *.

*A participación con carro de running  deberá estar xustificada unicamente para levar unha persoa con discapacidade motora grave (que non lle permita á persoa con discapacidade trasladarse polos seus propios medios físicos), entendendo nestes casos como participante sempre á persoa que empurra o carro (dentro da categoría que lle corresponda), e non á persoa que vai no carro.

Igualmente, será obrigatorio acreditar a discapacidade da persoa que vai no carro, enviando copia da tarxeta acreditativa da discapacidade á organización, de forma que quede acreditado o envío, ao correo electrónico secretaria@atletismo.gal. A inscrición desta persoa, que irá con dorsal sen chip, será gratuíta. Para iso deberán contactar coa organización a través do correo electrónico secretaria@atletismo.gal.

Calquera infracción destas características poderá supoñer a descualificación da persoa participante.

Art. 8 - DESCALIFICACIÓNS

Os membros da organización resérvanse a facultade de retirar da proba á ou ao atleta que manifeste un mal estado físico, que non lle facilite á organización a documentación que se lle requira, ás e aos corredores que non respecten as indicacións da Policía Local, Protección Civil, xurado, servizos médicos ou membros da organización debidamente identificados.

As ou os xuíces da proba terán a facultade de descualificar á persoa infractora que non leve visible o seu dorsal, que o manipule e/ou llo ceda a outra persoa, altere os datos facilitados á organización con respecto aos que figuren no seu DNI ou ficha federativa, non complete o percorrido, ou incumpra calquera outra norma contemplada nas normas da FGA, RFEA e WA.

As persoas corredoras descualificadas non terán opción a premios nin trofeos.

Art. 9 - PECHE DE CONTROL DA CARREIRA

2 horas e 30 minutos despois de súa saída. Así mesmo, establecerase un tempo de 1 hora e 15 minutos para o paso polos 10 km.

Ao se cumprir este tempo, tanto para o primeiro tramo da carreira como para a distancia total, todas as persoas que aínda continúen no circuíto deberán retirarse e trasladarse á zona peonil. Consideraráselles "fóra de carreira" e "non figurarán nas clasificacións".

Se deciden continuar, estarano facendo baixo a súa exclusiva responsabilidade, debendo cumprir en todo o momento coa normativa de tráfico e seguridade viaria.

CATEGORÍAS E INSCRIPCIÓN

Art. 10 - CATEGORÍAS

- Sub 20, nadas/os en 2003 e 2004

- Sub 23, nadas/os en 2000, 2001 e 2002

- Sénior, nadas/os desde 1999 ata a categoría Máster

- Máster 1: De 35 a 39 anos cumpridos no día da proba

- Máster 2: De 40 a 44 anos cumpridos no día da proba

- Máster 3: De 45 a 49 anos cumpridos no día da proba

- Máster 4: De 50 a 54 anos cumpridos no día da proba

- Máster 5: De 55 a 59 anos cumpridos no día da proba

- Máster 6: De 60 a 64 anos cumpridos no día da proba

- Máster 7: A partir de 65 anos cumpridos no día da proba

- Atletas con discapacidade*: nadas/os en 2004 e anos anteriores

*Atletas con discapacidade: Establécense tres categorías para atletas con discapacidade:

 1. Atletas en cadeira de rodas que non teñan mecanismos nin engrenaxes que axuden á impulsión destas. Tan só está permitido o impulso cos brazos sobre o aro adherido á roda. Non se permite handbike.
 2. Persoa con discapacidade visual
 3. Persoa con discapacidade intelectual

No momento da inscrición deben comunicar esta circunstancia á organización, así como se desexan entrar na clasificación de atletas con discapacidade. No caso de non indicalo figurarán na táboa xeral de tempos.

Para acreditar a pertenza a algunha destas categorías hai que enviarlle unha copia da tarxeta acreditativa de discapacidade á organización, de forma que quede acreditado o envío, ao correo electrónico secretaria@atletismo.gal

As persoas participantes con discapacidade visual ou intelectual farán constar os apoios que necesitan para participar na carreira nas mellores condicións posibles. Permitirase un máximo de 2 guías para os e as atletas con discapacidade visual. O uso de guías ou, no caso de participantes con discapacidade intelectual de atletas de apoio, debe comunicárselle con antelación á Federación Galega de Atletismo, así como o punto quilométrico exacto onde se van situar os guías das persoas corredoras con discapacidade visual para facer a remuda.

A participación das persoas guías e das persoas de apoio, que irán sen chip, será de balde, para o que deberán contactar coa organización a través do correo electrónico secretaria@atletismo.gal

Para optar a trofeo na categoría de atletas con discapacidade é necesario inscribirse nesa categoría.

Art. 11 - INSCRICIÓN E COTA

Para a participación e a entrega do dorsal, será imprescindible amosar o certificado de vacinación COVID ou a aportación do certificado da realización dun test de antíxenos ou PCR negativo cunha antelación máxima de 72h á celebración da proba ou ben a aportación de certificado médico conforme se superou a infección por COVID-19 nun período comprendido entre os 11 e os 180 días anteriores a celebración da proba.

Calquera de unha destas tres condicións deberá ser amosada á organización no momento da recollida do dorsal ou con antelación segundo a propia organización do evento así o estableza.

 1. A través da pasarela de pago inserida na páxina web da Federación Galega de Atletismo www.carreirasgalegas.com. Estará operativa desde a publicación deste regulamento ata as 23.59 horas do 6 de febreiro de 2022.

Cota e prazos de inscrición:

 • Prazo ordinario: ata o domingo 30 de xaneiro: 18 €
 • 2º Plazo: desde o luns 31 de xaneiro ata o domingo 6 de febreiro: 30 €
 • Prazo extraordinario: desde o luns 7 de febreiro ata o martes 8 de febreiro: 40 €
 1. Inscrición presencial:

Os/ as atletas serán debidamente informados das datas e da localización

c) Bonificacións: 50% para maiores de 65 anos, persoas usuarias do Carné Xove e persoas desempregadas. O prazo para o envío de documentos por correo electrónico finaliza ás 23:59 horas do 30 de xaneiro do 2022, coincidindo coa fin do prazo ordinario de inscrición. Para acreditar estas circunstancias é suficiente cunha declaración responsable, que se entenderá realizada no momento que se marque a opción "solicito bonificación", no formulario de inscrición en liña ou na folla de inscrición presencial; e enviarlle os documentos que se detallan a continuación á Federación Galega de Atletismo mediante un correo electrónico a info@carreirasgalegas.com:

 • Maiores de 65 anos: fotocopia do DNI.
 • Persoas usuarias do Carné Xove: fotocopia do DNI e do Carné Xove.
 • Persoas desempregadas: fotocopia do DNI e Informe de períodos de altas e baias, expedido polo Servizo Público de Emprego (INEM) antes do día da inscrición na carreira ou fotocopia da tarxeta de desemprego.
 1. Inscrición gratuíta: Todas aquelas persoas que se inscriban e finalicen a C21 de 2022 e a C10 de 2022, terán dereito á inscrición gratuíta na Maratón Atlántica C42 de 2022 ou á carreira 10K que se celebra ese mesmo día.

Art. 12 - DevoluciÓn da cota

Só se devolverá a tarifa de inscrición no caso de lesión e /ou enfermidade, se se presenta un informe médico, antes do día en que se realice a proba, na Federación Galega de Atletismo (Avenida de Glasgow, 13 (Edificio Federacións). 15008, A Coruña / info@carreirasgalegas.com).

O importe da devolución verá determinado pola data de presentación do informe médico:

 • O 75% da cota se se presenta unha semana antes da realización da proba, ata o 30 de xaneiro ás 23:59h.
 • O 50% se se presenta despois desa data, ata o 6 de febreiro ás 23:59h.

Se non se envía o devandito informe, non se realizará ningún reembolso. Para outros casos xustificados, a organización avaliará se se devolve cota.

SERVICIOS ÁS PERSOAS PARTICIPANTES

Art. 13 - ENTREGA DE DORSAIS E CAMISETAS

Os/ as atletas serán debidamente informados dos horarios e a localización. Sendo os días previos á celebración da proba (venres, sábado e domingo) os días nos que se poderán recoller os dorsais. Podéndose establecer quendas de recollida para evitar calquera tipo de aglomeración.

Art. 14 - SAÍDA

A saída da carreira cumprirá en todo momento coas recomendacións establecidas para eventos e actividades deportivas  nen o contexto da nova normalidade provocada polo COVID-19, partindo  do protocolo  FÍSICOVID- DXT  GALEGO da  FGA, certificado pola Secretaría  Xeral para ou Deporte, e en función da evolución da pandemia estará sometida, en todo caso, ao cumprimento das normas de prevención do  COVID19 que establezan as autoridades sanitarias en cada momento. Podendo realizarse en calquera caso as quendas de saída que fosen necesarias e que a organización estableza en función da inscrición e segundo as marcas acreditas polos participantes na inscrición.

Art. 15 - ASEOS, DUCHAS E GARDARROUPA

As localizacións e servizos ao participantes estarán condicionados pola especial situación derivada polo  COVID 19 no momento de realización da proba. Podendo ser cancelados ou reducidos tanto en número de usuarios como de horarios establecidos. Para eles os/ as atletas serán debidamente informados de localizacións e horarios establecidos para os servizos.

Art. 16 - AVITUALLAMENTOS E RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS

Seguindo as normas da WA, instalaranse postos de auga a partir do quilómetro 5 e aproximadamente cada 5 quilómetros. Para elo a organización publicará os horarios e localización para os participantes interesados.

Toda a persoa participante que desexe utilizar un avituallamento propio deberá entregarllo á organización ata unha hora antes da saída, debidamente pechado e marcado co seu número de dorsal e punto quilométrico no que quere atopalo.

No caso de que a persoa participante queira que o seu avituallamento persoal lle sexa entregado en man, é a súa responsabilidade designar e situar a unha persoa especificamente para esta función. A dita persoa deberá estar acreditada pola organización.

Calquera avituallamento fóra da zona marcada para iso poderá supoñer a descualificación da carreira da persoa infractora.

Así mesmo, porán a disposición colectores suficientes para a recollida selectiva de residuos e que son de uso obrigado, polo que de as e os atletas non os utilizaren, poderá supoñer a súa descualificación.

Art. 17 - SERVIZOS MÉDICOS

A proba disporá dos servizos médicos recomendados pola RFEA e de acordo coa lexislación vixente.

A organización disporá dunha póliza de seguro de responsabilidade civil segundo a lexislación vixente. Todas as persoas inscritas estarán cubertas por unha póliza de seguros de accidentes segundo o Real decreto 849/1993, do 4 de xuño, que determina as prestacións mínimas do seguro obrigatorio deportivo.

Recomendámoslles a todas as persoas participantes que cubran a parte posterior do dorsal indicando os datos do nome, apelidos, datos médicos de interese (grupo sanguíneo, alerxias, enfermidades crónicas, se está baixo algún tratamento específico etc.) así como teléfono/s e contacto/s en caso de emerxencia.

Art. 18 - CONTROL ANTIDOPING

Será obrigatorio o control de dopaxe cando este sexa requirido pola Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte (AEPSAD) ou solicitado pola organización da proba ou outros organismos competentes.

Art. 19 - CLASIFICACIÓNS

As clasificacións serán publicadas unicamente en formato dixital, nas páxinas web da organización destinadas para ese efecto

PREMIOS E TROFEOS

Art. 20 - PREMIOS ECONÓMICOS

Xeral:

POSTO

PREMIO

CONDICIÓN*

HOMES

MULLERES

1.º

1500 €

Realizar 1 h 08:00 ou menos

Realizar 1 h 20:00 ou menos

2.º

1000 €

Realizar 1 h 08:00 ou menos

Realizar 1 h 20:00 ou menos

3.º

750 €

Realizar 1 h 08:00 ou menos

Realizar 1 h 20:00 ou menos

4.º

500 €

Realizar 1 h 08:00 ou menos

Realizar 1 h 20:00 ou menos

5.º

350 €

Realizar 1 h 08:00 ou menos

Realizar 1 h 20:00 ou menos

* No caso de non cumprir esta condición, aplicarase unha rebaixa do 50 %.

Atletas con nacionalidade española (premio non acumulable) (1):

POSTO

PREMIO

CONDICIÓN*

HOMES

MULLERES

1º Español/a

600 €

Realizar 1 h 10:00 ou menos

Realizar 1 h 22:00 ou menos

2º Español/a

400 €

Realizar 1 h 10:00 ou menos

Realizar 1 h 22:00 ou menos

3º Español/a

200 €

Realizar 1 h 10:00 ou menos

Realizar 1 h 22:00 ou menos

* No caso de non cumprir esta condición, aplicarase unha rebaixa do 50 %.

 1. Considerarase atleta de nacionalidade española quen presente o correspondente DNI.

Atletas galegas/os (premio non acumulable) (2):

POSTO

PREMIO

CONDICIÓN*

HOMES

MULLERES

1º Galego/a

600 €

Realizar 1 h 12:00 ou menos

Realizar 1 h 25:00 ou menos

2º Galego/a

400 €

Realizar 1 h 12:00 ou menos

Realizar 1 h 25:00 ou menos

3º Galego/a

200 €

Realizar 1 h 12:00 ou menos

Realizar 1 h 25:00 ou menos

* No caso de non cumprir esta condición, aplicarase unha rebaixa do 50 %.

 1. Consideraranse atletas galegos/as os/as empadroados/as ou nados nalgún Concello de Galicia. Para poder recibir o premio, os/as atletas galegos/as premiados/as deberán remitir o seu certificado de empadroamento ou documentación que acredite o lugar de nacemento á dirección de correo electrónico secretaria@atletismo.gal

Atletas coruñesa/és (premio non acumulable) (3):

POSTO

PREMIO

CONDICIÓN*

HOMES

MULLERES

1º Coruñés/a

300 €

Realizar 1 h 15:00 ou menos

Realizar 1 h 30:00 ou menos

2º Coruñés/a

200 €

Realizar 1 h 15:00 ou menos

Realizar 1 h 30:00 ou menos

3º Coruñés/a

150 €

Realizar 1 h 15:00 ou menos

Realizar 1 h 30:00 ou menos

* No caso de non cumprir esta condición, aplicarase unha rebaixa do 50 %.

(3) Consideraranse atletas coruñeses/as os/as empadroados/as ou nados no Concello da     Coruña. Para poder recibir o premio, os/as atletas coruñeses/as premiados/as deberán remitir o seu certificado de empadroamento ou documentación que acredite o lugar de nacemento á dirección de correo electrónico secretaria@atletismo.gal

PREMIO ESPECIAL RÉCORD DA PROBA (premio acumulable):

A/o atleta que gañe a carreira e que bata o récord da proba tanto na categoría masculina (1 h 02' 30'') como na feminina (1 h 11' 16'') obterá un premio de 1000 euros.

Os premios en metálico non serán acumulativos, con excepción do récord da proba. No caso de duplicidade, aboarase a contía máis alta. Para poder recoller os premios, será necesario xustificar documentalmente o ano de nacemento das persoas participantes por medio do DNI as españolas, ou do documento legal en vigor (pasaporte) as estranxeiras. Todos os premios estarán suxeitos ás retencións legais vixentes.

Co obxecto de poder revisar as condicións estipuladas e atender a calquera posible reclamación, a organización resérvase a posibilidade de entregar os premios en metálico a partir do luns seguinte á data da competición. No caso de realizarse un control de dopaxe, os premios económicos quedarán retidos ata a súa resolución oficial.

Art. 21 - ENTREGA DE TROFEOS

Outorgaránselles os trofeos no palco da entrega de premios ás tres primeiras persoas clasificadas de cada unha das categorías indicadas no artigo 10.

Informarase do horario da entrega de trofeos a través da web oficial Servizos ás persoas corredoras .

As/os atletas deberán situarse na zona próxima á entrega de trofeos no momento no que pola megafonía se faga o anuncio do seu comezo, así como estar pendentes da chamada a cada unha das categorías.

Con carácter xeral, as/os atletas que non se presenten no momento da entrega do seu trofeo, perderán o dereito a recollelo. Exclusivamente poderán subir ao podio as persoas nomeadas. Non se lle entregará o trofeo a ninguén que non sexa a/o propia/o atleta.

Agradecémoslles ás persoas responsables dos clubs que teñan constancia de que a/o atleta non está presente que o comuniquen na zona do palco de entrega de trofeos o antes posible para evitar esperas innecesarias.

Aquelas persoas que poidan alegar unha causa xustificada pola súa ausencia no momento da entrega deberanse poñer en contacto co Servizo Municipal de Deportes, durante un prazo máximo de 15 días, onde se custodiarán os trofeos non recollidos. Se non se recollen no prazo sinalado, entenderase que renuncian a este.

RESPONSABILIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Art. 22 - RESPONSABILIDADE

A organización non se fai responsable dos danos que puideren causar ou causarse as persoas participantes por imprudencias ou descoidos delas mesmas.

A persoa participante declara, baixo a súa responsabilidade, que realiza o oportuno recoñecemento médico que lle permite estar en condicións óptimas para realizar a proba, e exime a organización da dita responsabilidade.

A organización dispón dun seguro de accidentes e responsabilidade civil que cubrirá os incidentes inherentes á proba.

Art. 23 - LOPD

Todas as persoas corredoras ao realizar a inscrición aceptan a publicación do seu nome e imaxe nas clasificacións, medios de comunicación e/ou internet. Mediante a inscrición, a persoa participante consinte expresamente que os seus datos sexan utilizados polo Concello da Coruña e a Federación Galega de Atletismo para comunicacións sobre as súas actividades.

En todo o caso, de conformidade co establecido polo artigo 5 da LOPD, infórmase de que os datos de carácter persoal declarados pasarán a formar parte de:

 1. O ficheiro denominado INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, do que o responsable do tratamento será o Concello da Coruña, dos que as finalidades e usos previstos serán os seguintes: xestión centralizada das instalacións deportivas municipais, das actividades impartidas nelas e do uso de instalacións. Todas as persoas participantes ao realizar a inscrición aceptan a publicación do seu nome e imaxe nas clasificacións, medios de comunicación e/ou internet. Autorízase a tomar imaxes sempre que se utilicen para a promoción e difusión das ditas actividades, así como á utilización do móbil e correo electrónico como forma de aviso e comunicación por parte do Servizo Municipal de Deportes. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados neste ficheiro poderanse exercer ante o Rexistro Xeral do Concello da Coruña (Praza de María Pita, 1) nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da LOPD.
 2. O ficheiro denominado ATLETAS, do que o responsable do tratamento será a Federación Galega de Atletismo, ten como finalidade a relación das e dos atletas federados en competicións oficiais, elaboración da clasificación e estatísticas.

Esta proba pertence ao calendario oficial da Federación Galega de Atletismo e da Real Federación Española de Atletismo e, mediante a súa inscrición, as persoas corredoras consenten expresamente que os seus datos básicos (nome, apelidos, NIF / NIE / pasaporte, data de nacemento, sexo e código postal de residencia) lle sexan enviados á Real Federación Española de Atletismo para xestionar as licenzas de día, resultados e clasificación. A posesión da licenza garante que a persoa corredora participa cuberta por un seguro de responsabilidade civil e de accidentes.

Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados neste ficheiro poderanse exercer ante a Federación Galega de Atletismo (Avda. Glasgow s/n. Complexo Deportivo de Elviña), nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da LOPD.

Art. 24 - COMPROMISO

A inscrición na carreira implica a plena aceptación do presente regulamento.

CONSIDERACIÓN FINAL

A organización resérvase o dereito de realizar algún cambio no presente regulamento se así o considerase, e deberá comunicalo na web e na información ás persoas participantes.

En todo caso, e por interese deportivo, a organización reservase o dereito de convidar a atletas concretos, mulleres ou homes con marcas ou traxectoria deportiva que poidan aumentar a calidade da carreira.

Todo o non reflectido no presente regulamento rexerase polas normas da FGA, RFEA, WA e ICP.

O/a participante comprométese a aceptar que ten lido, entendido e aceptado o cumprimento do protocolo de prevención da COVID-19 desta proba, colaborando en todo o posible coa Organización.

O protocolo será actualizado en función das restricións e limitacións vixentes no momento da celebración da proba decretadas por parte das autoridades sanitarias competentes.

A inscrición para a participación na proba presupón a aceptación deste Regulamento e exprésaa renuncia a calquera reclamación futura por causa das modificacións regulamentarias a que poida haber lugar.

Documentos relacionados

 • Regulamento C21 2022 gal (562 KB)

Volver a menú

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión