Logo do CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
Non perdas
Actividades
Becas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  
Ata o 06/04/2020
Procedementos selectivos de acceso aos corpos docentes da Comunidade Autónoma de Galicia
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficias de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.
Ata o 14/04/2020
1 praza da escala técnica de grao medio (subescala deportes) da Universidade da Coruña
A Universidade da Coruña convoca probas selectivas para a provisión dunha praza da escala técnica de grao medio (subescala deportes) vacante no cadro de persoal funcionario desta universidade. O procedemento de selección será o de concurso-oposición, quenda libre.
Ata o 02/04/2020
5 prazas do Corpo de Enxeñeiros Técnicos en Especialidades Agrícolas
O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Enxeñeiros Técnicos en Especialidades Agrícolas.
Centro Municipal de Información Xuvenil
R/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix