Uso de cookies nas páxinas web do Concello da Coruña

Nas páxinas web municipais utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos mediante a análise dos seus hábitos de navegación. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis información, ou coñecer como cambiar a configuración, na nosa páxina de "Normas de uso".

Concello da Coruña

Proceso de admisión na REIM

Cartel Proceso Admisión

As presentes instrucións, ditadas polo Servizo Municipal de Educación (SME en adiante), teñen por obxecto regular o proceso de admisión nas escolas infantís integradas na rede de escolas infantís municipais (en adiante REIM) do Concello da Coruña para o curso 2020-2021.

O Concello da Coruña é titular da rede de escolas infantís municipais composta por 9 centros.

A adxudicación de prazas regularase por as bases aprobadas en Xunta de Goberno Local do día 17/06/2020.

CONVOCATORIA DE PRAZAS VACANTES

Pódese facer a solicitude para as escolas infantís municipais con prazas vacantes. A adxudicación das mesmas está sometida aos criterios de baremación sinalados nas Bases Reguladoras do proceso de admisión nas escolas infantis integradas na rede de escolas infantis municipais para o curso 2020-2021, publicadas no BOP nº 93 do 23 de xuño de 2020 e as posteriores modificacións  recollidas no BOP nº 104 do 9 de xullo e nº 122 do 4 de agosto.

O prazo de solicitude remata o 21 de cada mes (no caso de existencia de prazas vacantes). As solicitudes que resulten adxudicatarias de praza poderan formalizar a matrícula previa cita fixada pola escola correspondente.

ACCEDA AQUÍ PARA REALIZAR A SOLICITUDE DE PRAZA DA REDE DE ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS 2020-21 

CARÁCTER PREFERENTE

Terán carácter preferente, sen que sexan obxecto da baremación sinalada no apartado IV (das Bases reguladoras do proceso de admisión),  as solicitudes de prazas correspondentes a nenos empadronados no Concello de A Coruña cuxas circunstancias sexan as seguintes:

 • As solicitudes correspondentes aos fillos/as do persoal que presta servizos na escola, de conformidade co sinalado no convenio laboral de aplicación. O convenio actual recolle este dereito como mellora social. A empresa xestora deberá asumir, polo tanto, o custe destas prazas de conformidade co artigo 72 do dito convenio (BOP núm. 178 de data 26.07.2019). O importe será descontado a empresa nos abonos mensuais.
 • As solicitudes de nenos e nenas que conten cun irmán/a escolarizado nunha escola da REIM a efectos de matricularse na mesma por primeira vez.
 • As consideradas de urxencia social. Enténdese por prazas de urxencia social aquelas que se atopan nas seguintes situación:
  • Menores tutelados ou en situación de garda por parte da administración autonómica.
  • Fillos e fillas de persoas que se atopen en casa de acollida ou vitimas de violencia de xénero.
  • Menores que se atopen en circunstancias socioeconómicas e familiares que requiran dunha intervención inmediata.

Documentación:

Todas estas situacións enumeradas deberán acreditarse documentalmente para xustificar a súa preferencia.

 • Fillos do persoal que presta servizos na escola:
  •  certificación da empresa que xestiona a escola infantil onde se sinale que o solicitante é persoal da empresa e que ésta asume o custo da praza.
 • Nenos e nenas que se matriculen por primeria vez e conten cun irmán/á na mesma:
  • Certificado da escola e libro de familia ou documento que o substitúa que acredite esta situación.
 • Urxencia social:
  • Informe por parte dos Servicios Sociais.

No caso de alumnado con necesidades educativas especiais, deberá acreditarse a concurrencia de dichas circunstancias.

En previsión de que as solicitudes non se valoren como preferentes, recoméndase permítannos acceder a comprobar os datos económicos e de padrón, debendo achegar a documentación necesaria para baremar a súa solicitude de novo ingresos con carácter ordinario.

CARÁCTER ORDINARIO

As solicitudes de novo ingreso que non teñan carácter preferente, serán obxecto de baremación de cara a asignación de prazas.

REQUISITOS DE ACCESO PARA O PROCESO DE ADMISIÓN DE NOVO INGRESO

 1. Poderán solicitar prazas nas escolas da REIM os proxenitores/as ou tirores/as legais dos menores que teñan ou vaian ter, como mínimo, cumpridos os 3 meses de idade o día 1 de setembro e non teñas cumpridos os 3 anos ao 31 de decembro de ese curso escolar.
 2. Poderase solicitar praza nun máximo de duas escolas por orde de prioridade.
 3. Para a solicitude de novo ingreso, será necesario que os proxenitores ou titores estean empadronados no municipo de A Coruña con anterioridade ao 1 de xanerio do ano en que se solicita a praza. Nesta nova convocatoria que se abrirá do 5 ao 9 de outubro, "poderán solicitar prazas persoas empadroadas con posterioridade ó 1 de xaneiro sempre que non exista demanda do servizo por persoas que cumpran este requisito" (BOP nº 122 04/08/2020 sobre modificación das bases do proceso de admisión).
 4. Nos casos en que os país ou titores do menor residan en distintos municipios, requirese que polo menos o que convive co menor esté empadronado no municipio de A Coruña, residindo de forma efectiva neste término municipal con anterioridade a data de referencia anterior.
 5. Poderase flexibilizar o requisito da idade para aqueles/as menores con NEAE susceptibles de integración. Para iso, presentarase un informe do equipo de orientación específico ou outra entidade pública especializada no que se certifique oficialmente a discapacidade. A dirección da escola solicitada informará sobre si dispón ou non dos recursos estructurais, materiais e humanos adecuados para a atención do/a menor.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN PARA AS SOLICTIDES DE NOVO INGRESO DE CARÁCTER ORDINARIO

 1. Situación socioeconómica. Virá determinada pola renda anual da unidade familiar.
 2. Entenderase por unidade familiar aos efectos destas bases as formadas polos conxuxes non separados legalmente así como as persoas unidas por análoga relación de afectividade, ou a formada por unha soa persoa proxenitora máis:
  1. As fillas/os menores de idade, agás que vivan de xeito independiente.
  2. As fillas/os maiores de idade que residan no domicilio e dependan económicamente dos proxenitores e se atopen nalgún destes supostos:
   1. Incapacitación xudicial e patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
   2. Cursando estudos, mesmo no caso de que residan noutra localidade alo longo do curso.
   3. Que teñan recoñecido un grado de discapacidade superior ao 33%.
  3. As/os menores en situación de acollemento familiar.
 3. No caso de proxenitores separados ou divorciados enténdese por unidade familiar a formada polo/a proxenitor/a que teña a garda e custodia, e se os houber, os irmans que se acollan ao apartado anterior e que convivan no domicilio familiar e así conste no padrón de habitantes.
 4. A renda familiar calcularase tomando o importe dos ingresos totais da unidade familiar, que será o resultado da agregación das rendas de cada un dos seus membros do exercicio fiscal correspondente ao ano 2018, calculadas por agregación da base impoñible xeral coa base impoñible do aforro,  segundo os criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoas físicas. Para as persoas non obrigadas a presentar declaración, terase en conta os datos económicos que figuren na Axencia Tributaria.
 5. Non se terán en conta os datos das familias sobre as que Facenda non certifique o peche do ano fiscal correspondente ou non estean dados de alta na AEAT, obtendo neste apartado 0 puntos.
 6. No caso de non autorizar a consulta dos datos tributarios ou non aportar esta documentación xunto ca solicitude,  obterase 0 puntos neste apartado.
 7. A baremación para o acceso as escolas realizarase de conformidade a criterios económicos, sociofamiliares e sociolaborais.
 8. Situación económica. A puntuación asignarase tomando como referencia a renda do ano que corresponda en base aos seguintes tramos:

Tramos IPREM

Puntuación

Rendas inferiores a 12.000 €

7 puntos

Rendas comprendidas entre

12.001 e 17.500 €

6 puntos

Rendas comprendidas entre

17.501 e 23.000 €

5 puntos

Rendas comprendidas entre

23.001 e 28.500 €

4 puntos

Rendas comprendidas entre

28.501 e 34.000 €

3 puntos

Rendas comprendidas entre

34.001 e 39.500 €

2 puntos

Rendas comprendidas entre

39.501 e 45.000 €

1 punto

Rendas superiores a 45.000 €

0 puntos

B)  Situación sociofamiliar. Puntuarase do seguinte xeito:

Situación sociofamiliar

Puntuación

Menor solicitante cunha diversidade funcional igual ou superior ao 33%

3

Condición de familia monoparental*

2

Condición de familia numerosa**

2

Por cada proxenitor que forme parte da unidade familiar cunha diversidade funcional superior ao 33%

1 (máximo 2)

* Enténdese por familia monoparental, a unidade familiar formada por unha única persoa proxenitora que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal, e os fillos ou fillas menores ao seu cargo sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento.

**Enténdese por familia numerosa a integrada polos membros sinalados de conformidad ecos artigos 2 e 4 da Lei 40/2003, de 18 de novembro, de protección as familias numerosas.

C) Situación sociolaboral. Puntuarase do seguinte xeito:

Situación sociolaboral

Puntuación

Ocupación laboral de ambos os dous proxenitores ou con impedimento acreditado para atender a/o neno/a

6

Ocupación laboral de 1 dos proxenitores con impedimento acreditado polo outro para atender a/o nena/o.

3

Condición de familia monoparental traballando ou con impedimento acreditado para atender a/o nena/o

6

En caso de empate entre varias solicitudes resolverase o desempate priorizando aqueles solicitantes que conten con menores ingresos de renda.

PROCEDIMIENTO COMÚN PARA A ADMISIÓN E ASIGNACIÓN DE PRAZAS DE NOVO INGRESO

Poderán solicitar praza aquelas persoas que reúnan os requisitos sinalados no apartado de "requisitos de acceso para o proceso de admisión de novo ingreso".

Só poderase solicitar praza nun máximo de dúas escolas debendo indicar a prioridade entre elas.

A adxudicación dunha praza na escola indicada con carácter prioritario dará lugar a eliminación das listaxes da segunda opción solicitada.

As solicitudes deberán presentarse en liña na web municipal www.coruna.gal/educacion a través da ficha específica "solicitude de praza na escola infantil 2020-2021.". Unha vez feita a cuberta a ficha,  o sistema elabora un documento PDF que conterá unha copia da solicitude e que achegará ao correo electrónico facilitado no momento de ter feito a solicitude. Este documento deberase imprimir, asinar e presentar no rexistro xeral xunto co resto da documentación no prazo de presentación das solicitudes. Non se considerará efectuada a solicitude en tanto non se presente no rexistro municipal.

A documentación a presentar no rexistro municipal será a seguinte:

 1. Acceso con carácter preferente: Xunto co xustificante de confirmación da inscripción en liña asinado deberá acompañar a documentación acreditativa do cumprimento de algún dos requisitos sinalados para ter dereito a ingreso preferente, tal e como se recolle no punto II.6 das Bases reguladoras do proceso de admisión.
 1. Acceso con carácter ordinario: Deberá acompañar:
 • Xustificante de confirmación da inscripción en liña asinado.
 • DNI de ambos os dous proxenitores.
 • No caso de separación ou divorcio, sentenza ou documentación acreditativa de conforme o menor está a cargo da persoa solicitante ou ben goza de custodia compartida.
 • Libro de familia o documento que o subtitúa legalmente.
 • No caso de familias monoparentais, Certificado de familia monoparental expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.
 • Certificado expedido polo órgano competente, se é o caso, do grao de minusvalía do menor ou de calquera dos proxenitores que formen parte da unidade familiar.
 • No caso de alumnado con necesidades educativas especiais, deberá acreditarse a concurrencia de dichas circunstancias.
 • Documentación xustificativa da situación laboral dos proxenitores ou titores mediante informe de vida laboral ou, no seu caso, xustificación de abono do último recibo de autónomos.
 • De ser o caso, xustificación acreditativa do impedi)mento dos proxenitores para atender ao neno ou nena.
 • De ser o caso, título acreditativo da condición de familia numerosa expedido pola Consellería competente da administración autonómica.

A documentación presentarase preferiblemente a través do Rexistro electrónico do concello neste enderezo (https://sede.coruna.gob.es). Asimesmo, tamén se poderá presentar presencialmente nos rexistros municipais ou por calquer outro medio permitido pola Lei de Procedemento Administrativo.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión