Concello da Coruña

Concello da Coruña

Proceso de admisión na REIM

As presentes instrucións, ditadas polo Servizo Municipal de Educación (SME en adiante), teñen por obxecto regular o proceso de admisión nas escolas infantís integradas na rede de escolas infantís municipais (REIM en adiante) do Concello da Coruña para o curso 2022-2023.

O Concello da Coruña é titular da rede de escolas infantís municipais composta por 9 centros.

A adxudicación de prazas está sometida aos criterios de baremación sinalados nas Bases reguladoras do proceso de admisión nas escolas infantís integradas na REIM para o curso 2022-2023 publicadas no BOP núm. 57 do 24 de marzo de 2022.

PRAZAS VACANTES PARA O CURSO 2022-2023

Ábrese unha nova convocatoria de prazas con 58 vacantes. O prazo de solicitude remata o 16 de xaneiro ou ata esgotarse a existencia de prazas vacantes.

Esta é a súa distribución: Xaneiro-convocatoria para cubrir prazas vacantes

NOVOS INGRESOS

PROCESO DE ADMISIÓN PARA OS NOVOS INGRESOS

Establécense dúas modalidades:

 1. Carácter PREFERENTE:

Terán carácter preferente, sen que sexan obxecto da baremación sinalada no apartado IV das bases, as solicitudes de prazas correspondentes a nenos/as empadroados/as no Concello da Coruña cuxas circunstancias sexan as seguintes:

 • As solicitudes correspondentes aos fillos ou fillas do persoal que presta servizos na escola, de conformidade co sinalado no convenio laboral de aplicación. O convenio actual recolle este dereito como mellora social. A empresa xestora deberá asumir, polo tanto, o custo destas prazas, de conformidade co artigo 72 do dito convenio (BOP núm. 178 do 26.07.2019). O importe seralle descontado á empresa nos abonos mensuais, neste caso exceptúase o requisito do padrón.
 • As solicitudes de nenos e nenas que conten cun irmán ou cunha irmá escolarizado/a para o curso 2022-2023 nunha escola da REIM para os efectos de matricularse nela por primeira vez.
 • As consideradas de urxencia social. Enténdese por prazas de urxencia social aquelas que se encontran nas seguintes situacións:
  • Menores tutelados/as ou en situación de garda por parte da Administración autonómica.
  • Fillos e fillas de persoas que estean en Casa de acollida ou sexan vítimas de violencia de xénero.
  • Menores en circunstancias socioeconómicas e familiares que requiran unha intervención inmediata.

DOCUMENTACIÓN:

Todas estas situacións enumeradas deberán acreditarse documentalmente para xustificar o carácter preferente:

 • Fillas/os do persoal que presta servizos na escola:
  • Certificación da empresa que xestiona a escola infantil onde se sinale que o/a solicitante é persoal da empresa e que esta asume o custo da praza.
 • Nenos e nenas que se matriculen por primeira vez e conten cun irmán ou unha irmá nela:
  • Certificado da escola  que acredite esta situación.
 • Urxencia social:
  • Informe por parte dos servizos sociais.

No caso de alumnado con necesidades educativas especiais, deberá acreditarse a concorrencia desta circunstancia.

 1. Carácter ORDINARIO

As solicitudes de novo ingreso que non teñan carácter preferente serán obxecto de baremación de cara á asignación de prazas.

REQUISITOS DE ACCESO PARA O PROCESO DE ADMISIÓN DE NOVO INGRESO

Serán requisitos para solicitar praza na REIM:

 1. Ter unha idade mínima de 3 meses o día de comezo do curso escolar e non ter cumpridos os 3 anos o 31 de decembro de 2022.
 2. Para solicitar praza de novo ingreso será necesario que o/a menor esté empadroado/a con algún dos/as proxenitores/as no municipio da Coruña.
 3. Poderase flexibilizar o requisito da idade para aqueles/as menores con NEAE susceptibles de integración. Para iso, presentarase un informe do equipo de orientación específico ou outra entidade pública especializada no que se certifique oficialmente a discapacidade. A dirección da escola solicitada informará sobre se dispón ou non dos recursos estruturais, materiais e humanos adecuados para atender o/a menor.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN PARA AS SOLICITUDES DE NOVO INGRESO DE CARÁCTER ORDINARIO

A baremación para acceder ás escolas realizarase seguindo criterios económicos, sociofamiliares e sociolaborais.

 1. Situación económica. Virá determinada pola renda anual da unidade familiar.
 1. Entenderase por unidade familiar, para os efectos destas bases, a formada por cónxuxes non separados/as legalmente así como as persoas unidas por análoga relación de afectividade, ou a formada por unha soa persoa proxenitora máis:
 • As fillas/os menores de idade, agás que vivan de xeito independente.
 • As fillas/os maiores de idade que residan no domicilio e dependan economicamente dos/as proxenitores/as e se encontren nalgún destes supostos:
  • Incapacitación xudicial e patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
  • Cursando estudos, mesmo no caso de que residan noutra localidade ao longo do curso.
  • Que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.
 • As/os menores en situación de acollemento familiar.
 • No caso de proxenitores/as separados/as ou divorciados/as enténdese por unidade familiar a formada polo/a proxenitor/a que teña a garda e custodia, e se os/as houber, os irmáns ou irmás que se acollan ao apartado anterior e que convivan no domicilio familiar e así conste no padrón de habitantes.
 1. A renda familiar calcularase tomando o importe dos ingresos totais da unidade familiar, que será o resultado da agregación das rendas de cada membro do exercicio fiscal correspondente ao ano 2020, calculadas por agregación da base impoñible xeral coa base impoñible do aforro, segundo os criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoas físicas. Para as persoas non obrigadas a presentar declaración, teranse en conta os datos económicos que figuren na Axencia Tributaria.
 2. Non se terán en conta os datos das familias sobre as que Facenda non certifique o peche do ano fiscal correspondente ou non estean dadas de alta na AEAT, co que obterán neste apartado 0 puntos.
 3. No caso de non autorizar a consulta dos datos tributarios ou non achegar esta documentación xunto coa solicitude, obteranse 0 puntos neste apartado.
 4. A puntuación asignarase tomando como referencia a renda do ano que corresponda e basearase nos seguintes tramos:

Tramos IPREM

Puntuación

Rendas inferiores a 12.000 €

7 puntos

Rendas comprendidas entre

12.001 e 17.500 €

6 puntos

Rendas comprendidas entre

17.501 e 23.000 €

5 puntos

Rendas comprendidas entre

23.001 e 28.500 €

4 puntos

Rendas comprendidas entre

28.501 e 34.000 €

3 puntos

Rendas comprendidas entre

34.001 e 39.500 €

2 puntos

Rendas comprendidas entre

39.501 e 45.000 €

1 punto

Rendas superiores a 45.000 €

0 puntos

 1. Situación sociofamiliar. Puntuarase do seguinte xeito:

Situación sociofamiliar

Puntuación

Menor solicitante cunha discapacidade igual ou superior ao 33%

3

Condición de familia monoparental

2

Condición de familia numerosa

2

Por cada proxenitor/a que forme parte da unidade familiar cunha discapacidade igual ou superior ao 33%

1

(máximo 2)

Irmáns/ás solicitando praza simultaneamente

2

Enténdese por familia monoparental, a unidade familiar formada por unha única persoa proxenitora que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal, e os fillos ou fillas menores ao seu cargo nos supostos recollidos no artigo 13 da Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.

Enténdese por familia numerosa a integrada polos membros sinalados de conformidade cos artigos 2 e 4 da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.

 1. Situación sociolaboral. Puntuarase do seguinte xeito:

Situación sociolaboral

Puntuación

Ocupación laboral das persoas proxenitoras ou con impedimento acreditado para atender a/o nena/o

6

Ocupación laboral dunha das persoas proxenitoras ou con impedimento acreditado para atender o/a neno/a

3

Condición de familia monoparental traballando ou con impedimento acreditado para atender a/o nena/o

6

 1. Empate na puntuación

En caso de empate entre varias solicitudes resolverase o desempate priorizando aquelas persoas solicitantes que conten con menores ingresos de renda. En caso de continuar o empate utilizarase o desempate por letra: primeiro apelido "V" e "U", segundo apelido  "A" e "Z" (Resolución do 23 de febreiro de 2022 da Consellería de Cultura, Educación e Universidade: sorteo de letras para o desempate na admisión de alumnado curso 2022-2023).

LUGAR DE PRESENTACIÓN E DOCUMENTACIÓN:

As persoas interesadas deben facer unha inscrición en liña na web municipal www.coruna.gal/educacion a través da ficha específica "Solicitude de praza na escola infantil 2022-2023". Unha vez feita e cuberta a ficha, o sistema elabora un xustificante (documento PDF) que achegará ao correo electrónico facilitado no momento de ter feito a solicitude. Este documento deberase imprimir, asinar e presentar no rexistro xeral xunto co resto da documentación no prazo de presentación das solicitudes. Non se considerará efectuada a solicitude mentres non se presente no rexistro municipal (de forma presencial ou telemática).

O xustificante ten un número de identificación (ID) que será o de referencia de cada expediente no proceso e para localizar as persoas solicitantes nas listaxes publicadas.

A documentación que cómpre presentar no rexistro municipal será a seguinte:

 1. Acceso con carácter preferente:

Documentación obrigatoria:

 • Xustificante de confirmación da inscrición en liña asinado polas dúas persoas proxenitoras.
 • Copia do DNI/NIE ou documento acreditativo da identidade das dúas persoas proxenitoras (de ser o caso, reverso e anverso). No caso de presentar o Certificado de Rexistro de Cidadán da Unión, este deberase achegar xunto co documento de identidade do país de orixe.
 • Copia do libro de familia ou documento que o substitúa legalmente no que figuren os/as proxenitores/as e o/a solicitante.
 • De non ter nacido o/a menor para quen se solicita a praza, certificado médico que indique a posible data prevista para o seu nacemento. Nestes casos a condición de nacido/a deberá acreditarse no momento de realizar a matrícula na escola asignada.
 • A documentación acreditativa do cumprimento dalgún dos requisitos sinalados para ter dereito a ingreso preferente, tal e como se recolle no punto II.B.1 das bases.

A documentación obrigatoria debe presentarse en prazo, de non facelo suporá a exclusión do proceso.

 1. Acceso con carácter ordinario:

Documentación obrigatoria:

 • Xustificante de confirmación da inscrición en liña asinado polas dúas persoas proxenitoras.
 • DNI/NIE ou documento acreditativo da identidade das dúas persoas proxenitoras. No caso de presentar o Certificado de Rexistro de Cidadán da Unión, este deberase achegar xunto co documento de identidade do país de orixe.
 • Libro de familia ou documento que o substitúa legalmente. no que figuren os/as proxenitores/as e o/a solicitante.
 • De non ter nacido o/a menor para quen se solicita a praza, certificado médico que indique a posible data prevista para o seu nacemento. Nestes casos, a condición de nacido/a deberá acreditarse no momento de realizar a matrícula na escola asignada.

A documentación obrigatoria debe presentarse en prazo, de non facelo suporá a exclusión do proceso.

Outra documentación:

 • No caso de familias monoparentais, certificado ou informe de familia monoparental expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.
 • Certificado expedido polo órgano competente, se é o caso, do grao de discapacidade do/a menor ou de calquera das persoas proxenitoras que formen parte da unidade familiar.
 • No caso de alumnado con necesidades educativas especiais, deberá acreditarse a concorrencia desta circunstancia.
 • Documentación xustificativa da situación laboral das persoas proxenitoras ou titoras mediante informe de vida laboral actualizado. No caso de traballadores/as por conta propia, recibo de pagamento da cota á Seguridade social, ou da correspondente mutualidade, do mes anterior ao período de solicitude.
 • De ser o caso, xustificación acreditativa do impedimento das persoas proxenitoras para atender o neno ou nena.
 • De ser o caso, título acreditativo da condición de familia numerosa expedido pola consellería competente da Administración autonómica.
 • No caso de separación ou divorcio, sentenza ou documentación acreditativa de conforme o/a menor está a cargo da persoa solicitante ou ben goza de custodia compartida.

A non presentación desta documentación en prazo, suporá a renuncia implícita á valoración no apartado correspondente.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN

A documentación e a ficha de solicitude asinada polos dous proxenitores deberá presentarse, preferiblemente, no rexistro electrónico do Concello (https://sede.coruna.gob.es),  nos rexistros municipais ou por calquera outro medio permitido pola Lei de procedemento administrativo.

Debido ás indicacións sanitarias a causa da pandemia do coronavirus, para acudir a calquera dos puntos de Rexistro e atención cidadá do Concello da Coruña é necesario solicitar cita previa (Cita Previa (coruna.gal)

Enderezos:​

* Concello da Coruña. Praza de María Pita, núm. 1. C.P. 15001, A Coruña. (Cita Previa (coruna.gal)

* Rexistro Auxiliar A Franxa. Rúa da Franxa, núm. 20. C.P. 15001, A Coruña. (Cita Previa (coruna.gal)

* Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos núm. 1 C.P. 15006, A Coruña. (Cita Previa (coruna.gal)

* Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n C.P. 15010, A Coruña. (Cita Previa (coruna.gal)

CALENDARIO DA CONVOCATORIA DE PRAZAS VACANTES

PUBLIC. PRAZAS VACANTES 

20 XUÑO

PRAZO SOLICITUDE NOVOS INGRESOS

22 XUÑO - 4 XULLO

PUBLICACIÓN LISTAS PROVISIONAIS

12 XULLO

PRAZO PARA PRESENTAR ALEGACIÓNS

13-19 XULLO

PUBLICACIÓN LISTAS DEFINITIVAS

26 XULLO

MATRÍCULA

27-28 XULLO

INSCRICIÓN EN LIÑA

ACCEDA AQUÍ PARA REALIZAR A SOLICITUDE DE PRAZA DA REDE DE ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS 2022-2023

As persoas interesadas deben facer unha inscrición en liña na web municipal www.coruna.gal/educacion a través da ficha específica "Solicitude de praza na escola infantil 2022-2023". Unha vez feita e cuberta a ficha, o sistema elabora un xustificante (documento PDF) que achegará ao correo electrónico facilitado no momento de ter feito a solicitude. Este documento deberase IMPRIMIR, ASINAR E PRESENTAR no rexistro xeral xunto co resto da documentación no prazo de presentación das solicitudes. Non se considerará efectuada a solicitude mentres non se presente no rexistro municipal.

O xustificante ten un número de identificación (ID) que será o de referencia de cada expediente no proceso e para localizar as persoas solicitantes nas listaxes publicadas.

Documentos relacionados

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión