Concello da Coruña

Concello da Coruña

LTAPP

Licenza para a tenencia de animais potencialmente perigosos

Canles:

Telemático, Presencial

Tipo:

Autorizacións, licenzas, concesións e homologacións

Materia:

Medio ambiente, Animales Domésticos

Vixente:

Si

É a licenza que teñen que obter as persoas que sexan propietarias e as que conduzan ou custodien animais potencialmente perigosos, e as súas cruces, segundo o Articulo 2.2.c do decreto 90/2002 galego.

Entenderase por can potencialmente perigoso:

- As 16 razas sinaladas no artigo 16.2 da lei 4/2017 de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia.- Os que tiveron algún episodio de agresións a persoas ou ataques de certa entidade a animais ou cousas.

- Os que foron adestrados para a garda e defensa.

- Os que polas súas características raciais puidesen ser aptos para o adestramento para a garda e defensa e, en concreto, os pertencentes ás categorías recollidas no artigo 2.2.c) do Decreto 90/2002.

Licenza para a tenza de animais potencialmente perigosos

Inscricións:

Dende o 14/08/2020

Sobre o procedemento

A quen vai dirixido?:

Persoa física, maior de idade e empadroada no Concello da Coruña

Requisitos:

 • Para solicitar a licenza é necesario estar empadroado/a no Concello da Coruña.

Prezo / Custo:

Aboamento das taxas previstas en:

- Ordenanza fiscal nº 1 (taxa por tramitación ou expedición de documentos administrativos): 11,28 euros.

- Ordenanza fiscal nº 10 (taxa por prestación de servizos de sanidade preventiva, relacionados con animais de compañía): 38,41 euros.

Órgano que resolve:

Titular da Concellería Delegada de Medio Ambiente e Sostibilidade

Máis información:

- A licenza terá un período de validez de cinco anos e poderá ser renovada por períodos sucesivos de igual duración.

- A licenza perderá a súa vixencia no momento en que a persoa titular deixe de cumprir calquera dos requisitos esixidos para a súa obtención.

- Calquera variación dos datos que figuran na licenza deberá ser comunicada polo/a seu/súa titular no prazo de quince días, que se contarán dende a data en que se produza, ao órgano que expediu a licenza.

- Terá a consideración de infracción administrativa moi grave a tenza de cans ou animais potencialmente perigosos sen licenza. A dita infracción pode ser sancionada con multa de ata 15.000 euros, sen prexuízo das sancións accesorias previstas na lexislación previstas entre elas a confiscación e comiso do animal, así como coa SUSPENSIÓN TEMPORAL OU DEFINITIVA da licenza para tenza de animais potencialmente perigosos.

Presentación

Documentación necesaria:

 • Solicitude xeral: solicitude xeral
 • Xustificante do aboamento das taxas
 • Fotografias: fotografía tamaño carné
 • Certificado: certificado de non ter sido sancionado por infraccións graves ou moi graves da Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenza de animais potencialmente perigosos. (Lugar de obtención do certificado: Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente. Edif. Administrativo Monelos, praza Luis Seoane, s/n. Tel.: 981 184 539/981 184 499).
 • Certificado de capacidade física: certificado de capacidade física e de aptitude psicolóxica para a tenza de animais potencialmente perigosos, emitido polos directores dos centros médico-psicotécnicos de recoñecemento que estean debidamente autorizados.
 • Certificado de antecedentes penais: certificado de antecedentes penais. Este certificado poderase obter no Rexistro de Penados e Rebeldes situado na rúa Alcalde Casás, s/n. Tel.: 981 246 231
 • Seguro: xustificación da subscrición e formalización para o animal dun seguro de responsabilidade civil sen franquía, que se deberá renovar anualmente, onde se especifique claramente que o animal ten unha cobertura mínima de 125.000 euros, e que cobre os danos causados a terceiros sempre que sexa conducido por unha persoa que teña a correspondente licenza, sexa ou non propietaria do animal e/ou tomadora do seguro. Acreditarase mediante a presentación de copia compulsada da póliza de seguro ou ben mediante a presentación dun certificado acreditativo da compañía de seguros correspondente.No caso de que o seguro non estivese a nome da persoa solicitante, documento acreditativo da compañía aseguradora que certifique que a póliza cobre o interesado (caso dos seguros de fogar). Copia compulsada do último recibo do seguro

Documentos relacionados

 • Solicitud de Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos (45 KB)

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

 • Fotocopia do DNI
 • Aboamento das taxas previstas na Ordenanza fiscal n.º 1 (taxa por tramitación ou expedición de documentos administrativos) e na Ordenanza fiscal n.º 10 (taxa por prestación de servizos de sanidade preventiva, relacionados con animais de compañía), aplicables en cada ano fiscal.
 • Fotografía tamaño carné
 • Certificado de non ter sido sancionado por infraccións graves ou moi graves con algunha das sancións accesorias das previstas na Lei 50/1999, do 23 de decembro, de réxime xurídico da tenza de animais potencialmente perigosos. Lugar de obtención: Delegación Provincial da Consellería de Medio ambiente - Edificio Administrativo Monelos, praza Luís Seoane s/n. Tel.: 981 184 539 / 981 184 499
 • Certificado de antecedentes penais. Poderase obter acudindo a persoa interesada á Xerencia Territorial do Ministerio de Xustiza, situada na rúa Alcalde Manuel Casás, s/n desta cidade (Edificio de Correos).
 • Certificado de capacidade física e de aptitude psicolóxica, emitido polos directores dos Centros Médico-Psicotécnicos de recoñecemento que estean debidamente autorizados.
 • Xustificación da subscrición e formalización para o animal dun seguro de responsabilidade civil cunha cobertura mínima de 125.000 €, (sen franquía) por danos a terceiros, aínda que o animal sexa cedido a outra persoa para o seu coidado, sempre que esa persoa teña licenza para a tenza de animais potencialmente perigosos. Este extremo acreditarase mediante a presentación dunha copia da póliza do seguro, ou ben mediante a presentación dun certificado acreditativo da compañía de seguros correspondente.
 • Xustificante de pago do último recibo de seguro en vigor.

Como se fai?:

 • De forma presencial no Rexistro Xeral. Nas localizacións indicadas máis abaixo.
 • Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do concello.
 • Nos demais supostos contemplados no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas"

Internet

Que se necesita?:

 • Deberá dispoñer de certificado dixital
 • Unha vez cuberta a solicitude telemática debe ter preparados os ficheiros que necesite para xustificar a licenza que solicita, segundo se especifica no apartado "Documentación necesaria".
 • No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente a documentación presentada (deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo), polo que non é recomendable asinar previamente a solicitude ou outros documentos.

Como se fai?:

 • A través desta Sede electrónica municipal

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común, teñen a obriga de realizar este trámite, a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios etc.)

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas administracións públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

Tramitar

Teléfono

Despois

Prazo de resolución:

3 meses.

Sentido do silencio administrativo:

Desestimatorio

E despois?:

Recursos posibles:

- Recurso potestativo de reposición

- Recurso contencioso-administrativo

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión