Concello da Coruña

Concello da Coruña

LTAPP

Licenza para a tenencia de animais potencialmente perigosos

Canles:

Telemático, Presencial

Tipo:

Autorizacións, licenzas, concesións e homologacións

Materia:

Medio ambiente, Animales Domésticos

Vixente:

Si

É a licenza que teñen que obter as persoas que sexan propietarias e as que conduzan ou custodien animais potencialmente perigosos, e as súas cruces, segundo o Articulo 2.2.c do decreto 90/2002 galego.

Entenderase por can potencialmente perigoso:

- As 16 razas sinaladas no artigo 16.2 da lei 4/2017 de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia.- Os que tiveron algún episodio de agresións a persoas ou ataques de certa entidade a animais ou cousas.

- Os que foron adestrados para a garda e defensa.

- Os que polas súas características raciais puidesen ser aptos para o adestramento para a garda e defensa e, en concreto, os pertencentes ás categorías recollidas no artigo 2.2.c) do Decreto 90/2002.

Licenza para a tenza de animais potencialmente perigosos

Inscricións:

Dende o 14/08/2020

Sobre o procedemento

A quen vai dirixido?:

Persoa física, maior de idade e empadroada no Concello da Coruña.

Requisitos:

 • Para solicitar a licenza é necesario estar empadroado no Concello da Coruña.

Prezo / Custo:

Abono das taxas previstas en:

- Ordenanza fiscal nº 1 (taxa por tramitación ou expedición de documentos administrativos): 10,95 euros.

- Ordenanza fiscal nº 10 (taxa por prestación de servizos de sanidade preventiva, relacionados con animais de compañía): 37,29 euros.

Órgano que resolve:

Titular da Concellería Delegada de Medio Ambiente e Sustentabilidade

Máis información:

- A licenza terá un período de validez de cinco anos, podendo ser renovada por períodos sucesivos de igual duración.

- A licenza perderá a súa vixencia no momento en que o titular deixe de cumprir calquera dos requisitos esixidos para a súa obtención.

- Calquera variación dos datos que figuran na licenza deberá ser comunicada polo seu titular no prazo de quince días, contados desde a data en que se produza, ao órgano que expediu a licenza.

- Terá a consideración de infracción administrativa moi grave a tenencia de cans ou animais potencialmente perigosos sen licenza. Dita infracción pode ser sancionada con multa de ata 15.000 euros, sen prexuízo das sancións accesorias previstas na lexislación previstas entre elas a confiscación e comiso do animal, así como coa SUSPENSIÓN TEMPORAL Ou DEFINITIVA da licenza para tenencia de animais potencialmente perigosos.

Presentación

Documentación necesaria:

 • Solicitude Xeral: Solicitude xeral.
 • Fotografias: Fotografa tamaño carné.
 • Certificado: Certificado de non ser sancionado por infraccións graves ou moi graves da Lei 50/1999, de 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenencia de animais potencialmente perigosos. (Lugar de obtención do certificado: Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente. Edif. Administrativo Monelos, Praza Luís Seoane, s/n. Tlf: 981-18.45.39/981-18.44.99).
 • Certificado de capacidade física: Certificado de capacidade física e de aptitude psicolóxica para a tenencia de animais potencialmente perigosos, emitido polos directores dos centros médico-psicotécnicos de recoñecemento que estean debidamente autorizados.
 • Certificado de antecedentes penais: Certificado de antecedentes penais. Este certificado poderá obterse no Rexistro de Penados e Rebeldes situado en c/ Alcalde Casás, s/n. Tfno: 981 246231
 • Seguro: Xustificación da subscrición e formalización para o animal dun seguro de responsabilidade civil sen franquía, que se deberá renovar anualmente, onde se especifique claramente que o animal ten unha cobertura mínima de 125.000 euros, e que cobre os danos causados a terceiros sempre que sexa conducido por unha persoa que teña a correspondente licenza, sexa ou non propietaria do animal e/ou tomadora do seguro. Acreditarase mediante a presentación de copia compulsada da póliza de seguro ou ben mediante a presentación dun certificado acreditativo da compañía de seguros correspondente.No caso de que o seguro non estivese a nome do solicitante, documento acreditativo da compañía aseguradora que certifique que a póliza cobre ao interesado (caso dos seguros de fogar). Copia compulsada do último recibo do seguro

Documentos relacionados

 • Solicitud de Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos (45 KB)

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

 • Fotocopia do DNI
 • Abono das taxas previstas na Ordenanza Fiscal nº 1 (taxa por tramitación ou expedición de documentos administrativos) e na Ordenanza Fiscal nº 10 (taxa por prestación de servizos de sanidade preventiva, relacionados con animais de compañía), aplicables en cada ano fiscal.
 • Fotografa tamaño carné
 • Certificado de non ser sancionado por infraccións graves ou moi graves con algunha das sancións accesorias das previstas na Lei 50/1999, de 23 de decembro, de réxime xurídico da tenencia de animais potencialmente perigosos. Lugar de obtención: Delegación Provincial da Consellería de Medio ambiente - Edificio Administrativo Monelos, Praza Luís Seoane s/n. Tfn: 981 184 539 / 981 184.499.
 • Certificado de antecedentes penais. Poderá obterse acudindo o interesado á Xerencia Territorial do Ministerio de Xustiza, sito en cálea Alcalde Manuel Casas, s/n desta cidade (Edificio de Correos).
 • Certificado de capacidade física e de aptitude psicolóxica, emitido polos directores dos Centros Médico-Psicotécnicos de recoñecemento que estean debidamente autorizados.
 • Xustificación da subscrición e formalización para o animal dun seguro de responsabilidade civil cunha cobertura mínima de 125.000 €, (sen franquía) por danos a terceiros, aínda que o animal sexa cedido a outra persoa para o seu coidado, sempre que esa persoa teña licenza para a tenencia de animais potencialmente perigosos. Este extremo acreditarase mediante a presentación dunha copia da póliza do seguro, ou ben mediante a presentación dun certificado acreditativo da compañía de seguros correspondente.
 • Xustificante de pago do último recibo de seguro en vigor.

Como se fai?:

 • De forma presencial no Rexistro Xeral.Nas localizacións indicadas máis abaixo.
 • Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do concello.
 • Nos demais supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas"

Internet

Que se necesita?:

 • Deberá dispoñer de certificado dixital.
 • Unha vez cuberta a solicitude telemática debe ter preparados os ficheiros que necesite para xustificar a licenza que solicita, segundo especifícase na apartado "Documentación necesaria".
 • No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente a documentación presentada (deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo), polo que non é recomendable asinar previamente a solicitude ou outros documentos.

Como se fai?:

 • A través desta Sede electrónica municipal.

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común, teñen a obrigación de realizar este trámite, a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios, etc).

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colegiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

Tramitar

Teléfono

Despois

Prazo de resolución:

3 meses.

Sentido do silencio administrativo:

Desestimatorio

E despois?:

Recursos posibles:

- Recurso potestativo de reposición.

- Recurso contencioso-administrativo.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión