Concello da Coruña

Concello da Coruña

Solicitude de convenios nominativos con entidades para o desenvolvemento do Plan municipal para persoas con discapacidade

En que consiste?:

Os convenios nominativos do Plan Municipal de Discapacidade financian a promoción toda clase de actividades e a prestación de cantos servizos públicos contribúan a satisfacer as necesidades e mellorar as condicións do colectivo de discapacitados, e promover a sensibilización social e mellorar a autonomía persoal das persoas con discapacidade.

A quen vai dirixido?:

As persoas físicas, as xurídicas validamente constituídas, as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens e calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, actividades ou comportamentos ou se encontren na situación que motiva a concesión da subvención.

Requisitos:

 • Estar incluído no Anexo de Transferencias dos Orzamentos Xerais do Concello, que a entrega se realice sen contraprestación directa das persoas beneficiarias, que a entrega estea suxeita ao cumprimento dun determinado obxectivo, á realización dunha actividade, debendo a persoa beneficiaria cumprir as obrigas materiais e formais que se establecesen e que o proxecto financiado teña por obxecto o fomento dunha actividade de utilidade pública ou interese social ou de promoción dunha finalidade publicatoria.

Organismo responsable:

Ayuntamiento

Prazo de presentación:

As solicitudes deberanse presentar no Rexistro Xeral de entrada do Concello no 1º trimestre do ano natural.

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

 • Memoria explicativa da actividade.
 • Orzamento de ingresos e gastos da actividade.
 • Certificado do secretario da entidade co visto e prace do seu presidente, no que se indiquen as subvencións solicitadas e as que lle foron concedidas para a mesma actividade procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional.
 • Estatutos polos que se rexe a entidade, fotocopia compulsada do Código de Identificación Fiscal (CIF), en caso de persoas xurídicas, ou do Número de Identificación Fiscal (NIF) en caso de persoas físicas, certificación dos datos bancarios da entidade solicitante e fotocopia compulsada do DNI ou NIF do representante.
 • Certificación acreditativa dos cargos representativos e domicilio social.
 • Certificados acreditativos de estar a persoa interesada ao corrente no pago das súas obrigas tributarias co Estado e o Concello da Coruña, e ao corrente nas súas obrigas fronte á Seguridade Social.
 • Declaración de non estar incurso en ningún dos supostos de prohibición para a obtención da condición de beneficiario que fixa o artigo 13 da LGS 38/2003, así como do compromiso de participación nun acto de presentación dos proxectos subvencionados no caso de que fose requirido para iso pola concellería.
 • No caso de que os documentos esixidos xa estivesen en poder de calquera órgano do Concello da Coruña, a persoa solicitante poderase acoller ao establecido no parágrafo f) do art. 35 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, sempre que se faga constar a data e o órgano ou dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos dende a finalización do procedemento ao que correspondan.
 • Certificación do secretario co v. e pr. do presidente acreditativa do nomeamento do representante da entidade. Documento relativo ao representante legal da entidade.
 • Documento acreditativo do compromiso da entidade de presentar a xustificación das subvencións concedidas no prazo dun mes dende a data de finalización das actividades.

Como se fai?:

As solicitudes deberanse presentar no Rexistro Xeral de entrada do Concello no 1º trimestre do ano natural.

Tamén se poderán presentar por calquera dos medios regulados no art. 38.4 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Impresos necesarios:

 • Solicitude.
 • Memoria explicativa da actividade (anexo 1).
 • Orzamento de ingresos e gastos da actividade (anexo 2).
 • Certificado do secretario da entidade co visto e prace do seu presidente, no que se indiquen as subvencións solicitadas e as que lle foron concedidas para a mesma actividade procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional (anexo 3).
 • Certificación acreditativa dos cargos representativos e domicilio social (anexo 4).
 • Declaración de non estar incurso en ningún dos supostos de prohibición para a obtención da condición de beneficiario que fixa o artigo 13 da LGS 38/2003, así como do compromiso de participación nun acto de presentación dos proxectos subvencionados no caso de que fose requirido para iso pola concellería (anexo 6).
 • No caso de que os documentos esixidos xa estivesen en poder de calquera órgano do Concello da Coruña, a persoa solicitante poderase acoller ao establecido no parágrafo f) do art. 35 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, sempre que se faga constar a data e o órgano ou dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos dende a finalización do procedemento ao que correspondan (anexo 5).
 • Certificación do secretario co v. e pr. do presidente acreditativa do nomeamento da persoa representante da entidade. Documento relativo ao representante legal da entidade (anexo-datos).
 • Documento acreditativo do compromiso da entidade de presentar a xustificación das subvencións concedidas no prazo dun mes dende a data de finalización das actividades (anexo 7).

Internet

Teléfono

Documentos relacionados

 • Solicitude de convenio de servizos sociais (286 KB)

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión