CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Fechas Precio / Dotación Información
Bombeiro - Conductor. Concello de Narón
 • Graduado escolar.
 • Carnet de Conducir B+C+D+E
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 03/07/2019

Contacto:

Concello de Narón

Praza de Galicia, s.n.C.P. 15570 - Narón (A Coruña)

Tel.: 981 33 77 00

naron@naron.es

http://www.naron.es

Publicación: BOP 13/06/2019

132 prazas dos corpos de policía local de Galicia
 • Posuír a nacionalidade española.
 • Ter cumpridos os dezaoito anos e non exceder, se for o caso, a idade máxima establecida no artigo 56.1.c) do Real decreto lexislativo 5/2015.
 • Ter unha estatura mínima de 1,65 metros para os homes e 1,60 metros para as mulleres.
 • Estar en posesión do título de bacharel ou técnico. Así mesmo, observarase o establecido na Orde EDU/1603/2009, do 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de graduado en educación secundaria obrigatoria e de bacharelato regulados na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Ser titular dos permisos de conducir das clases A2 e B.
 • Non ter sido condenado/a por delito doloso nin separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do cal a persoa foi separada ou inhabilitada. Será aplicable, no entanto, beneficio da rehabilitación conforme as normas penais e administrativas, que o/a aspirante deberá acreditar mediante o correspondente documento oficial.
 • Compromiso por escrito de portar armas durante o servizo e, se é o caso, chegar a utilizalas nos casos e circunstancias legalmente establecidas.
 • Posuír a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias dos corpos da policía local.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 17/07/2019

132 prazas de acceso libre: 

 • A Coruña 30  
 • A Guarda 3 
 • Bueu 3  
 • Cangas 10  
 • Fene 1  
 • Ferrol 12  
 • Fisterra 2  
 • Gondomar 2  
 • Lugo 14  
 • Marín 2
 • Moaña 1  
 • Mugardos 1  
 • Narón 3  
 • O Grove 3 
 • Ortigueira 1 
 • Ponteareas 3 
 • Pontedeume 2
 • Redondela 7 
 • Rianxo 1  
 • Ribadeo 1  
 • Ribeira 1  
 • Sada 3  
 • Santiago de Compostela 12  
 • Valdoviño 2
 • Vilagarcía de Arousa 6
 • Vilalba 3  
 • Viveiro 2  
 • Xinzo de Limia 1  

Contacto:

Servizo de Formación en Seguridade Pública da Agasp

Avenida da Cultura, s/n, 36680. A Estrada (Pontevedra).

Enderezo electrónico: formacion.agasp@xunta.gal

Teléfono: 886 20 61 10 

https://agasp.xunta.gal/gl

Publicación: DOG 19/06/2021

4.757 plazas de Cuerpos de la Administración General del Estado
 • Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado: título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.
 • Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado: título de Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.
 • Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado: título de Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.
 • Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado: título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado.  Asimismo se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos completos de Licenciatura.
 • Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado: título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. Asimismo, se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos completos de Licenciatura.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 15/07/2019

Plazas de ingreso libre (4.757):

Cuerpo/Escala Total plazas Sistema general Reserva discapacidad
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado  1.444 1.350 94
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado 2.029 1.901 128
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado 385 363 22
Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado  681 638 43
Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado 218 207 11

Contacto:

Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Paseo Castellana 3. 28046 Madrid

Teléfono 91 273 90 00

Teléfono de iformación de la Adminsitración General del Estado: 060 

Publicación: BOE 17/06/2019

Bolsa de emprego de auxiliares administrativos para o Concello de Ribeira
 • Ter a nacionalidade española e no suposto de nacionais doutros Estados, estar incluídos nos supostos regulados polo artigo 57 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
 • Ter feitos os 16 anos e non exceder, de ser o caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión, do título de Graduado en ESO ou equivalente. 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 27/06/2019

Contacto:

Concello de Ribeira

Praza do Concello, s/n. 15960 Ribeira (A Coruña)

Telf. 981 87 10 50 / 981 83 54 17

Publicación: BOP 13/06/2019

Oferta de emprego publico da UDC para o 2019

As convocatorias dos procesos selectivos e as súas bases publicaranse no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del Estado.

Fecha:

OFERTA 2019

Acceso libre:

Escala

Subescala

Subgrupo

Nº de prazas

Escala técnica de grado medio

I+D

A2

1

Deportes

A2

1

Escala técnica de especialistas

Actividades culturais

C1

1

Química

C1

1

Informática

C1

3

Escala administrativa

-

C1

6

OFERTA ESTABILIZACIÓN 2019

Acceso libre:

Escala

Subescala

Subgrupo

Nº de prazas

Escala técnica superior

Microscopia

A1

1

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos

-

A2

2

Escala técnica de especialistas

Informática

C1

3

Electricidade e electrónica

C1

1

Mecánica

C1

1

Mantementos

C1

1

Medios audiovisuais

C1

1

Cooperación e voluntariado

C1

1

Delineante

C1

1

Escala administrativa

-

C1

22

Escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos

-

C1

6

Escala técnica auxiliar

Auxiliar de servizos

C2

10

Correos

C2

1

Contacto:

Universidade da Coruña

Rúa da Maestranza, 9 (15001 A Coruña)

servizo.pas@udc.es

Tlf. 981 167 000

Publicación:

DOG 05/06/2019 (oferta 2019)

DOG 05/06/2019 (oferta estabilización 2019)

- DOG 12/06/2019 (corrección de erros)

121 plazas del Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera
 • Nacionalidad española
 • Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa
 • Titulación:
  • Especialidad de Investigación: Título Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Grado.
  • Especialidad de Navegación: Título de Diplomado en Navegación Marítima o Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo o Grado en Náutica y Transporte Marítimo.
  • Especialidad de Propulsión: Título de Diplomado en Máquinas Navales o Grado en Ingeniería Marina o Grado en Tecnologías Marinas.
  • Especialidad de Comunicaciones Título de Diplomado o Ingeniero Técnico Industrial, Diplomado o Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, Diplomado en Radioelectrónica Naval, o Grado en Ingeniería Técnica Industrial, en Ingeniería de Telecomunicaciones, o en Radioelectrónica Naval.
 • Carecer de antecedentes penales
 • Comprometerse a portar armas en el ejercicio de sus funciones, en los términos en que se disponga por los responsables de las Unidades en que presten servicios.
 • Para el acceso a la especialidad de Investigación: Estar en posesión del permiso de conducir que, de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su exigencia habilite para la conducción de vehículos prioritarios cuando circulen en servicio urgente. 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 10/07/2019

Las plazas a cubrir en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera por la forma de acceso libre se distribuye:

 • 47 plazas para la Especialidad de Investigación
 • 30 plazas para la Especialidad de Navegación
 • 30 plazas para la Especialidad de Propulsión
 • 14 plazas para la Especialidad de Comunicaciones

Contacto:

Ministerio de Hacienda. Agencia Estatal de Administración Tributaria

Calle Lérida, números 32-34. 28020 Madrid

Teléfono de información de la Administración General del Estado: 060

Correo electrónico: convocatorias@correo.aeat.es

Publicación: BOE 12/06/2019

335 plazas del Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera
 • Nacionalidad española.
 • Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
 • Título de Bachiller o Técnico. Asimismo se estará a lo establecido en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante Orden EDU/520/2011, del 7 de marzo. 
 • Carecer de antecedentes penales.
 • Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del puesto a desempeñar.
 • Comprometerse a portar armas en el ejercicio de sus funciones. 
 • Para el acceso a la especialidad de Investigación: Estar en posesión del permiso de conducir que, de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su exigencia, habilite para la conducción de vehículos prioritarios cuando circulen en servicio urgente.
 • Para el acceso a la especialidad Marítima: estar en posesión del certificado de competencia marinera exigido por el artículo 56 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, o de los certificados, títulos o tarjetas profesionales que lo hayan sustituido o tengan un valor equivalente, que son:
  • Título profesional de Marinero de Puente.
  • Título profesional de Marinero de Máquinas.
  • Tarjeta profesional de Marinero Pescador.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 09/07/2019

335 plazas por el sistema de acceso libre:

 • 160 para la Especialidad de Investigación
 • 175 para la Especialidad Marítima

Contacto:

Agencia Estatal de Administración Tributaria

rúa Lérida, números 32-34. 28020 Madrid

Correo electrónico convocatorias@correo.aeat.es

Teléfono de información de la Administración General del Estado: 060

Publicación: BOE 11/06/2019

Praza de técnico/a de Administración Xeral para o Concello de Carballo
 • Nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do Real Decreto 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. 
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non haber alcanzado a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos académicos: Licenciatura, Enxeñería, Arquitectura ou Grao, 
 • Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento da lingua Galega CELGA IV, equivalente ou superior. Os aspirantes que non o acrediten deberán superar unha proba de coñecemento da lingua galega.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 26/06/2019

Contacto:

Concello de Carballo

Praza do Concello, s/n. 15100 Carballo (A Coruña)

Teléfono: 981 704 100  

Publicación: 

BOP 23/04/2019

BOE 05/06/2019

25 plazas del Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado
 • Título Universitario de Grado o los actualmente vigentes de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 04/07/2019

Contacto:

Ministerio para la Transición Ecológica

Plaza de San Juan de la Cruz, s/n. Madrid

Correo electrónico: oposiciones@miteco.es

Publicación: BOE 06/06/2019

Praza de licenciado/a en Dereito para o Concello da Coruña
 • Titulación de Licenciatura ou Grao en Dereito.
 • Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do no artigo 57 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
 • Ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. 
 • Posuir un título acreditativo de nivel de coñecemento da lingua Galega CELGA IV, equivalente ou superior. As persoas aspirantes que non a acrediten deberán superar unha proba de coñecemento da lingua galega.
Fecha:

Contacto:

Concello da Coruña

Praza de María Pita, 1. 15001 A Coruña.

Tlf. 981 184 200 ou 010 dende dentro do termo municipal 

Praza de arquitecto/a técnico/a para a Deputación Provincial da Coruña
 • Ter a nacionalidade española, ser nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún estado no que, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores. 
 • Ter cumpridos 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Titulación: arquitecto/a técnico/a, grao universitario de arquitecto técnico/a ou titulación equivalente segundo a normativa estatal vixente en materia de homologación de títulos universitarios que habilite para o exercicio da profesión de arquitecto técnico/a.
Fecha:

Contacto:

Deputación Provincial da Coruña

Avenida Porto da Coruña nº2. 15003 A Coruña

Telf. 981 080 315

Publicación: BOP 06/06/2019

3 prazas de arquitecto/a para a Deputación Provincial da Coruña
 • Ter a nacionalidade española, ser nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún estado no que, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores. 
 • Ter cumpridos 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Titulación: arquitecto/a ou grao universitario en arquitectura máis o master que habilite para o exercicio da profesión de arquitecto (mínimo de 360 créditos ECTS: 300 no grao e 60 no master) ou titulación equivalente segundo a normativa estatal vixente en materia de homologación de títulos universitarios.
Fecha:

Contacto:

Deputación Provincial da Coruña

Avenida Porto da Coruña nº2. 15003 A Coruña

Telf. 981 080 315

Publicación: BOP 06/06/2019

Prazas de médico/a de familia de atención primaria
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder a idade de xubilación forzosa legalmente vixente.
 • Titulación: 
  • Título de médico especialista en Medicina Familiar e Comunitaria, a certificación habilitadora prevista no artigo 3 do Real decreto 853/1993, do 4 de xuño, ou algún dos títulos mencionados no punto 5.1.4 do anexo V da Directiva 2005/36CE, modificado pola Decisión delegada (UE) 2016/790 da Comisión do 13 de xaneiro de 2016, previo recoñecemento polo ministerio competente, segundo o disposto no Real decreto 581/2017, de incorporación ao ordenamento xurídico español da Directiva 2013/55/UE.
 • Non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual, que inclúe agresión e abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo e provocación sexual, prostitución e explotación sexual e corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, de conformidade coa previsión contida no artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 03/07/2019

Prazas:

 • 114 prazas por acceso libre
 • 13 prazas reserva discapacidade

Contacto:

Servizo Galego de Saúde 

Complexo administrativo de San Lázaro, s/n.  15703 Santiago de Compostela

Telf. información Xunta de Galicia 012

Publicación: DOG 03/06/2019

Prazas de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría
 • Nacionalidade española, dun Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, estar incluído no ámbito de aplicación dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España en que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as ou ter recoñecido tal dereito por norma legal. 
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder a idade de xubilación forzosa legalmente vixente.
 • Titulación:
  • Título de técnico/a auxiliar de clínica (FP 1º), técnico/a auxiliar de enfermaría (módulo profesional nivel 2, rama sanitaria) ou técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría (FP de grao medio, familia profesional sanidade).
 • Non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual, que inclúe agresión e abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo e provocación sexual, prostitución e explotación sexual e corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, de conformidade coa previsión contida no artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 03/07/2019

Prazas:

 • 312 acceso libre
 • 37 reserva discapacidade xeral
 • 37 reserva discapacidade intelectual

Contacto:

Servizo Galego de Saúde-Sergas

Complexo administrativo de San Lázaro, s/n. 15703 Santiago de Compostela

Telf. información Xunta de Galicia 012

Publicación: DOG 03/06/2019

Prazas de odontólogo/a e pediatra de atención primaria
 • Ter feitos os dezaseis anos de idade e non exceder a idade de xubilación forzosa legalmente vixente.
 • Titulación: 
  • Odontólogo/a de atención primaria: Título universitario oficial de grao/licenciado/a en Odontoloxía ou título de médico/a especialista na especialidade de Estomatoloxía
  • Pediatra de atención primaria: Graduado/licenciado en Medicina e o título oficial da especialidade de Pediatría e as súas áreas específicas.
 • Non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual, que inclúe agresión e abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo e provocación sexual, prostitución e explotación sexual e corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, de conformidade coa previsión contida no artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 03/07/2019
 • Odontólogo/a de atención primaria: 3 prazas de acceso libre. 
 • Pediatra de atención primaria: 41 prazas de acceso libre, e 5 da quenda de reserva discapacidade.

Contacto:

Servizo Galego de Saúde-Sergas

Complexo administrativo de San Lázaro, s/n. 15703 Santiago de Compostela

Teléfono información Xunta de Galicia 012

Publicación: DOG 03/06/2019

66 plazas de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura
 • Título de Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio (BOE de 17 de junio de 2009), por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 26/06/2019

La distribución por Secciones de las plazas convocadas es la siguiente:

 • Sección Archivos: 30 plazas ingreso libre.
 • Sección Bibliotecas: 21 plazas ingreso libre.
 • Sección Museos: 15 plazas ingreso libre.

Contacto:

Ministerio de Cultura y Deporte

Plaza del Rey, número 1. 28004 Madrid

Teléfono: 91 701 70 63

Correo electrónico: personal.funcionario@cultura.gob.es 

Publicación: BOE 29/05/2019

1 Técnico/a de Apoio Social- Concello da Coruña
 • Estar en posesión dalgunha das titulacións de grao universitario pertencentes a rama das ciencias sociais e xurídicas do Plan Bolonia que figuran na táboa do Anexo I, ou diplomatura universitaria dalgunha das titulacións que figuran na táboa do Anexo II.
 • Posuir un título acreditativo de nivel de coñecemento da lingua Galega CELGA IV, equivalente ou superior. As persoas aspirantes que non a acrediten deberán superar unha proba de coñecemento da lingua galega.
Fecha:

Contacto:

Concello da Coruña

Tel. atención á cidadanía: 010

Tel.: 981 184 200

coruna.gal/oposiciones

Publicación: BOP 29/05/2019

Oferta de emprego público para o ano 2019 do persoal sanitario funcionario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia Fecha:

Prazas persoal sanitario funcionario: 9 prazas

 • Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública 3
 • Inspector/a farmacéutico/a 3
 • Inspector/a médico/a 1
 • Subinspector/a sanitario/a 1
 • ATS/DUE 1

Contacto:

Consellería de Sanidade

Complexo administrativo de San Lázaro, s/n. 15703 Santiago de Compostela

Tel.: 881 542 734 / 881 542 747

Publicación: DOG 05/04/2019

Oferta de emprego público da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 Fecha:

Prazas funcionarios (acceso libre): 543 prazas

 • Administración xeral: 330 prazas  
  • Corpo superior (subgrupo A1): 42
  • Escala de letrados (subgrupo A1): 8
  • Escala superior de finanzas (subgrupo A1): 1
  • Corpo de xestión (subgrupo A2): 29
  • Escala técnica de finanzas (subgrupo A2): 8
  • Corpo administrativo (subgrupo C1): 55
  • Corpo auxiliar (subgrupo C2): 100
  • Agrupación profesional do persoal funcionario subalterno: 87
 • Administración especial: 146 prazas 
 • Corpo facultativo superior (subgrupo A1)
 • Escala de enxeñeiros (subgrupo A1)
  • Especialidade de enxeñaría agronómica: 10
  • Especialidade de enxeñaría de minas: 4
 • Escala de arqueólogos (subgrupo A1): 1
 • Escala de arquitectos (subgrupo A1): 3
 • Escala de veterinarios (subgrupo A1): 12
 • Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo A1):
  • Especialidade arquivos: 2
  • Especialidade bibliotecas: 2
 • Escala facultativa servizos sociais (subgrupo A1):
  • Especialidade pedagoxía: 9
 • Corpo facultativo de grao medio (subgrupo A2):
 • Escala de enxeñeiros técnicos (subgrupo A2)
  • Especialidade enxeñaría técnica de obras públicas: 4
  • Especialidade enxeñaría técnica agrícola: 20
  • Especialidade enxeñaría técnica minas: 1
 • Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo A2)
  • Especialidade bibliotecas: 5
  • Especialidade museos: 3
 • Escala de técnicos facultativos servizos sociais (subgrupo A2):
  • Especialidade traballo social: 20
 • Corpo de técnicos de carácter facultativo (grupo B)
 • Escala axentes técnicos facultativos servizos sociais (grupo B):
  • Especialidade animación sociocultural: 10
  • Especialidade xardín de infancia: 10
 • Corpo de auxiliares de carácter técnico (subgrupo C2):
 • Escala auxiliares de clínica (subgrupo C2): 30
 • Prazas laborais: 67 prazas 
 • Grupo IV. Categoría 35. Auxiliar de arquivos e bibliotecas: 8
 • Grupo IV. Categoría 004. Auxiliar coidador/a: 40
 • Grupo III. Categoría 063. Oficial/a 1ª condutor/a: 19 Total 

Contacto:

Consellería de Facenda. Dirección Xeral da Función Pública

Edificios Administrativos San Caetano, s/n. 15704 Santiago de Compostela

Tel.: 981 545 227

Teléfono de información da Xunta de Galicia: 012

Publicación: DOG 05/04/2019

2 prazas de axundantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas, da USC
 • Nacionalidade española ou a dalgún estado membro da Unión Europea ou país estranxeiro nos termos previstos no artigo 57 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público.
 • Ter feitos os 16 anos de idade e non exceder, de ser o caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Titulación universitaria oficial de grao, enxeñaría técnica, diplomatura universitaria, arquitectura técnica ou equivalente. 
Fecha:

Contacto:

Universidade de Santiago de Compostela

Reitoría. Praza do Obradoiro, s/n. 15782 Santiago de Compostela

Teléfonos: 881 811 000 / 881 81 20 00

Publicación: DOG 03/04/2019