CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
Bolsa de emprego de persoal administrativo interino do Concello de Cerceda
 • Nacionalidade española ou nacional dun Estado membro da Unión Europea ou de calquera daqueles Estados ós que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores nos termos establecidos na normativa vixente, ademais, consonte co disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do empregado público,
 • Ter cumprido a lo menos 16 anos de idade.
 • Titulación de Bacharelato superior, Formación Profesional de 2º grao ou titulacións equivalentes ou superiores. 
Data: Data de inscrición Ata o 24/08/2020

Contacto:

Concello de Cerceda

Avda. Do Mesón, 21. 15185 Cerceda (A Coruña)

Tel. 981 685 001 / 981 685 205

Publicación: BOP 14/08/2020

Prazas de educador/a infantil e auxiliar de apoio para ou Concello
 • Ter a nacionalidade española, sen prexuízo de ter outra nacionalidade que lle permita ou acceso ao emprego público, conforme aos artigos 56 e 57 do TREBEP e ao art. 52 dá Lei 2/2015 do emprego público de Galicia.
 • Ter cumpridos vos dezaseis anos e non exceder dá idade máxima de xubilación forzosa.
 • Carecer de antecedentes penais por delitos de natureza sexual.
 • Estar en posesión do carné de manipulador de alimentos.
 • Estar en posesión de formación en primeiros auxilios.
 • Educador/a infantil:
  • Estar en posesión dalgunha dás seguintes titulacións: Licenciatura en pedagoxía ou psicopedagoxía. Mestre/a especialista en educación infantil ou equivalente. Técnico/a superior en educación infantil ou equivalente. .
  • Estar en posesión do nivel de CELGA 4 ou equivalente, ou superar unha proba.
 • Auxiliar de apoio:
  • Estar en posesión dalgunha dás seguintes titulacións: Licenciatura en pedagoxía ou psicopedagoxía. Mestre/a especialista en educación infantil ou equivalente. Técnico superior en educación infantil ou equivalente. Técnico en atención sociosanitaria. Técnico superior de animación sociocultural. Técnico en coidados auxiliares de enfermería. Diplomado/a en puericultura recoñecido pola Consellería de Sanidade.
  • Estar en posesión do nivel de CELGA 3 ou equivalente ou superar unha proba.
Data: Data de inscrición Ata o 20/08/2020

Contacto:

Concello de Mesía

Xanceda s/n.15685 - Mesia - A Coruña.

Tlf: 981 687 001

Publicación: BOP 13/08/2020

Técnico/a de orientación laboral para a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol
 • Nacionalidade española ou doutro Estado, estes ultimos, de acordo co disposto no artigo 57 do TREBEP.
 • Ter cumpridos dezaseis anos de idade e non execeder a idade máxeima de xeubilación forzosa.
 • Título de diplomatura, licenciatura ou grao universitario.  
 • Dispoñer de vehículo propio e carné de conducir.
Data: Data de inscrición Ata o 25/08/2020

Contacto:

Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol 

Pazo Municipal. Praza de Armas s/n. 15402 Ferrol

Tel. 981 944 000, ext. 378 e 213 

Correo electrónico: mancomunidade@ferrol.es

Publicación: BOP 13/08/2020

Técnico/a superior de educación infantil para o Punto de Atención á Infancia do Concello da Baña
 • Ter nacionalidade española ou ter nacionalidade doutro Estado co alcance que se sinala no artigo 57 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. 
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, se é o caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión dalgunha das titulacións académicas habilitantes para o persoal de atención do Punto de Atención á Infancia: 
  • Títulos Universitarios: Licenciatura en pedagoxía ou psicopedagoxía, Grao en educación infantil, Mestre/a coa especialidade de educación infantil ou equivalente.
  • Títulos de Formación Profesional: Técnico/a Superior en educación infantil ou equivalentes.
 • Estar en posesión do nivel de CELGA 4, equivalente ou superar a proba específica de coñecemento de lingua galega.
Data: Data de inscrición Ata o 17/08/2020

Contacto:

Concello da Baña 

Praza do Concello, s/n, 15863 A Baña (A Coruña)

Tel.: 981 886 501

Publicación: BOP 12/08/2020

12 prazas de Auxiliar de Biblioteca para a Universidade Politécnica de Madrid
 • Estar en posesión ou en condicións de obter na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes o título de Bacharel ou Técnico, ou equivalente.
Data: Data de inscriciónDende o 01/09/2020 ata o 20/09/2020

Contacto:

Universidade Politécnica de Madrid

C/ Ramiro de Maeztu, 7 (28040 - Madrid)

Tel.: 913 36 60 00

correo-e: concursos.pas@upm.es

Publicación: BOE 10/08/2020

7 prazas de Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos para a Universidade Politécnica de Madrid
 • Estar en posesión ou en condicións de obter na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes o título de Diplomado Universitario, Enxeñeiro Técnico, Arquitecto Técnico ou Grao ou equivalente. Así mesmo, a estes efectos, considerarase equivalente ao título de Diplomado Universitario o superar tres cursos completos de Licenciatura, conforme ao disposto na disposición adicional primeira do Real Decreto 1272/2003, de 10 de outubro
Data: Data de inscriciónDende o 01/09/2020 ata o 20/09/2020

Contacto:

Universidade Politécnica de Madrid

C/ Ramiro de Maeztu, 7 (28040 - Madrid)

Tel.: 913 36 60 00

correo-e: concursos.pas@upm.es

Publicación: BOE 10/08/2020

Prazas de persoal funcionario e persoal laboral para a Deputación de Ourense
 • Prazas de arquitecto/a: Título universitario de grao en Arquitectura ou calquera equivalente. Celga 4.
 • Praza de técnico/a especialista en recursos humanos e formación profesional: Título universitario de grao ou equivalente. Celga 4.
 • Praza de técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información: Título universitario de grao en Enxeñaría Informática, de Sistemas e Servizos de Telecomunicacións, de Redes de Telecomunicación, Electrónica de Telecomunicacións ou en Sistemas de Telecomunicación ou equivalente. Celga 4.
 • Prazas de técnico/a superior de desenvolvemento local e fondos europeos: Título universitario de grao ou equivalente. Celga 4. 
 • Praza de técnico/a especialista en desenvolvemento local e fondos europeos: Título universitario de grao ou equivalente. Celga 4.
 • Praza de traballador/a social: Título universitario de grao en Traballo Social ou equivalente Celga 4.
 • Praza de administrativo/a da administración xeral: Título de bacharelato, técnico ou equivalente. Celga 3.
 • Prazas de auxiliares de administración xeral: Título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente. Celga 2.
 • Prazas de operario/a sen cualificar, agrupación profesional sen titulación. Celga 2.
 • Prazas de porteiro/a, agrupación profesional sen titulación. Celga 2.
 • Praza de condutor/a de maquinaria de obras públicas e vehículos especiais: Título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente, permiso de condución C+E e certificado de aptitude profesional. Celga 2.
 • Praza de chapista: Título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente. Celga 2.
 • Prazas de chofer operario/a de lixo: Título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente, permiso de condución C+E e certificado de aptitude profesional. Celga 2.
 • Praza de coordinador/a de actividades deportivas: Título de bacharelato, técnico ou equivalente. Celga 3.
 • Prazas de monitor/a deportivo: Título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente. Celga 2.
 • Praza de monitor/a de lecer no rural: Título de bacharelato, técnico ou equivalente. Celga 3.
 • Praza de mestre/a de talla en madeira: Título de bacharelato, técnico ou equivalente. Celga 3.
 • Praza de mestre/a de cerámica e olaría: Título de bacharelato, técnico ou equivalente. Celga 3.
 • Praza de mestre/a de pintura e debuxo: Título de bacharelato, técnico ou equivalente. Celga 3.
 • Praza de operario/a de lixo, agrupación profesional sen titulación. Celga 2.
 • Praza de operario/a do Centro de recollida de animais abandonados, agrupación profesional sen titulación. Celga 2.
 • Praza de mestre/a de modelaxe de barro: Título de bacharelato, técnico ou equivalente e titulación que habilite para a realización das funcións inherentes a esta praza. Celga 3.
Data: Data de inscrición Ata o 28/08/2020

Prazas funcionariais de acceso libre e concurso-oposición:

 • 2 prazas de arquitecto/a, subgrupo A1, escala da administración especial, subescala técnica, clase técnico superior.  
 • 1 praza de técnico/a especialista en recursos humanos e formación profesional, subgrupo A2, escala da administración especial, subescala de servizos especiais, clase de labores especiais.  
 • 1 praza de técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información, subgrupo A1, escala da administración especial, subescala de servizos especiais, clase de labores especiais.  
 • 2 prazas de técnico/a superior de desenvolvemento local e fondos europeos, subgrupo A1, escala da administración especial, subescala de servizos especiais, clase de labores especiais.  
 • 1 praza de técnico/a especialista en desenvolvemento local e fondos europeos, subgrupo A2, escala da administración especial, subescala de servizos especiais, clase de labores especiais. 
 • 1 praza de traballador/a social subgrupo A2, escala da administración especial, subescala técnica, clase técnico medio.  
 • 1 praza de administrativo/a da administración xeral, subgrupo C1, escala da administración xeral, subescala administrativa. . 
 • 3 prazas de auxiliares de administración xeral, subgrupo C2, escala de administración xeral, subescala auxiliar. Reservase para persoas con diversidade funcional unha praza de auxiliar de administración xeral, subgrupo C2, escala de administración xeral, subescala auxiliar. 

Prazas de persoal laboral fixo. Sistema de selección por concurso-oposición:

 • 2 prazas de operario/a sen cualificar, agrupación profesional sen titulación. 
 • 2 prazas de porteiro/a, agrupación profesional sen titulación.  
 • 1 praza de condutor/a de maquinaria de obras públicas e vehículos especiais, asimilada ao subgrupo C2. 
 • 1 praza de chapista asimilada ao subgrupo C2.  
 • 5 prazas de chofer operario/a de lixo, asimilada ao subgrupo C2.  
 • 1 praza de coordinador/a de actividades deportivas, asimilada ao subgrupo C1.  
 • 8 prazas de monitor/a deportivo, asimilada ao subgrupo C2. 
 • 1 praza de monitor/a de lecer no rural, asimilada ao subgrupo C1. 
 • 1 praza de mestre/a de talla en madeira a tempo parcial, asimilada ao subgrupo C1.  
 • 1 praza de mestre/a de cerámica e olaría a tempo parcial, asimilada ao subgrupo C1. 
 • 1 mestre/a de pintura e debuxo a tempo parcial, asimilada ao subgrupo C1. 
 • 1 praza de operario/a de lixo, agrupación profesional sen titulación.  
 • 1 praza de operario/a do Centro de recollida de animais abandonados, agrupación profesional sen titulación. 
 • 1 praza de mestre/a de modelaxe de barro a tempo parcial, asimilada ao subgrupo C1.  
 • Resérvanse para persoas con diversidade funcional as seguintes praza: 1 praza de porteiro/a agrupación profesional sen titulación. 1 praza de operario/a sen cualificar agrupación profesional sen titulación.

Contacto:

Deputación Provincial de Ourense

C/ Progreso, 32. 32003 Ourense

Tfno: 988 317 500

Publicación: 

BOP Ourense 23/01/2020  

BOP Ourense 13/02/2020 (corrección erros)

BOE 08/08/2020

Lista de aspirantes praza de técnico de administración xeral do Concello de Arzúa
 • Ter a nacionalidade española, sen prexuízo de ter outra nacionalidade que lle permita o acceso ó emprego público de conformidade co disposto no artigo 52 Lei 2/2015 do emprego público de Galicia.
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, se é o caso, da idade máxima de xubilación forzosa. -
 • Posuír o título de grao universitario, licenciatura universitaria ou equivalente.
 • Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento da lingua Galega CELGA IV, equivalente ou superior. Os que non o acrediten deberán superar unha proba de coñecemento da lingua galega.
Data: Data de inscrición Ata o 24/08/2020

Contacto:

Concello de Arzúa

Rúa Santiago, 2. 15810 Arzúa (A Coruña)

Teléfono: 981 500 000 - 981 815 001

Publicación: BOP 10/08/2020

Técnica ou técnico de turismo para o Concello de Teo
 • Nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP), para as persoas nacionais doutros Estados. 
 • Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Carné de conducir do tipo B.
 • Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos: Técnico superior en Guía, Información e Asistencia Turística ou equivalente. Técnico en Empresas e Actividades Turísticas ou equivalente. Grao ou diplomatura en Turismo ou equivalente homologado. Dobre grao en Ciencias Empresariais e Turismo. Grao ou licenciatura en Historia da Arte. Grao ou licenciatura en Humanidades. Grao ou licenciatura en Xeografía e Ordenación do Territorio. Grao ou licenciatura en Historia.
 • Estar en posesión do nivel de CELGA 4 ou dun título equivalente ou superior. As persoas aspirantes que non acrediten o coñecemento da lingua galega deberán realizar unha proba específica.
Data: Data de inscrición Ata o 20/08/2020

Contacto:

Concello de Teo

Travesía da Ramallosa, 38. 15883 Teo (A Coruña)

Tel. 981 81 57 00

Publicación: BOP 06/08/2020

Prazas de persoal funcionario para a Deputación de Pontevedra
 • Praza de técnica/técnico superior en Medio Ambiente: título de licenciatura ou grao en Bioloxía, Química, Biotecnoloxía, Bioquímica, Ciencias Ambientais, Farmacia, Enxeñería Química, Enxeñería Agrícola ou de Montes, Ciencias Agrarias e Bioeconomía, Ciencias e tecnoloxía dos Alimentos ou equivalentes. 
 • Praza de técnica ou técnico de mantemento: título de Grao en Enxeñería Industrial, Enxeñería Técnica Industrial, Enxeñería de Camiños, Enxeñería Técnica de Obras Públicas, Grao en Obras Públicas, Arquitectura Técnica ou Enxeñería da Edificación, Aparellador ou equivalentes.
 • Praza de auxiliar de Administración xeral: título de Grao en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente.
 • Praza de ordenanza: título de certificado de escolaridade ou equivalente, e acreditar unha discapacidade intelectual igual ou superior ao 33 %. 
Data: Data de inscrición Ata o 24/08/2020

Prazas convocadas:

 • Unha praza de técnica ou técnico superior en Medio Ambiente, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnico/a superior, integrada no grupo A1.
 • Unha praza de técnica ou técnico de mantemento, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnico medio, integrada no grupo A2.
 • Unha praza de auxiliar de Administración xeral, encadrada na escala de Administración xeral, subescala auxiliar, integrada no grupo C2.
 • Unha praza de ordenanza, encadrada na escala de Administración xeral, subescala subalterna, integrada no grupo E, reservada para persoas con discapacidade intelectual.

Contacto:

Deputación Provincial de Pontevedra

Avda. Montero Ríos, s/n. 36071 Pontevedra

Tel. 986 804 100

Publicación: 

BOPPO 26/06/2020

BOE 04/08/2020

6 prazas de Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos para a Universidade de Granada
 • Ter nacionalidade española ou ser nacional dun dos Estados membros da UE, ou nacional daqueles Estados aos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Título universitario de Grao, Diplomado universitario, Enxeñeiro Técnico, Arquitecto Técnico ou outro título equivalente
Data: Data de inscriciónDende o 01/09/2020 ata o 20/09/2020

Quen desexe participar neste proceso selectivo deberán cumprimentar electronicamente a súa solicitude, a través do procedemento "Procesos selectivos de PAS: Solicitude de admisión", dispoñible na sede electrónica da Universidade de Granada (https://sede.ugr.es)

Contacto:

Universidade de Granada

Servizo de Persoal de Administración e Servizos (PAS)

C/ Santa Lucía, 8 (18071-Granada)

Tel.: 958 244 346 - 958 243 037

correo-e: serviciopas@ugr.es

Publicación: BOE 01/08/2020

3 prazas de Auxiliares de Arquivos, Bibliotecas e Museos para a Universidade de Granada
 • Ter nacionalidade española ou ser nacional dun dos Estados membros da UE, ou nacional daqueles Estados aos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Título de Bacharel, Técnico ou titulación equivalente, ou superar as probas de acceso á Universidade para maiores de vinte e cinco anos
Data: Data de inscriciónDende o 01/09/2020 ata o 20/09/2020

Quen desexe participar neste proceso selectivo deberán cumprimentar electronicamente a súa solicitude, a través do procedemento "Procesos selectivos de PAS: Solicitude de admisión", dispoñible na sede electrónica da Universidade de Granada (https://sede.ugr.es)

Contacto:

Universidade de Granada

Servizo de Persoal de Administración e Servizos (PAS)

C/ Santa Lucía, 8 (18071-Granada)

Tel.: 958 244 346 - 958 243 037

correo-e: serviciopas@ugr.es

Publicación: BOE 01/08/2020

Prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra
 • Prazas de técnica/o media/o de Administración xeral: Licenciatura ou Grao en Dereito, Económicas, Empresariais, Administración e Dirección de Empresas, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Dirección e Xestión Públicas ou equivalentes.
 • Prazas de técnica/o media/o de arquivos: Licenciatura ou Grao en Historia, Xeografía e Historia, Documentación, Biblioteconomía ou equivalentes.
 • Praza de arquitecta/o técnica/o: Grao en Arquitectura Técnica ou o Grao en Arquitectura Técnica e Edificación, en Edificación, en Enxeñería da Edificación ou en Ciencia e Tecnoloxía da edificación ou equivalentes.
 • Praza de técnica/o media/o de Contabilidade: Licenciatura ou Grao en Económicas, ADE, Ciencias Empresariais, Dirección ou Xestión Pública, dereito económico ou equivalente.
 • Praza de técnica/o de Formación: Licenciatura, grao, diplomatura ou equivalente.
 • Prazas de redactor/a corrector/a: título de Bacharelato ou o de técnica ou técnico ou equivalente.
 • Prazas de redactor/a corrector/a: título de Bacharelato ou o de técnica ou técnico ou equivalente.
 • Praza de auxiliar de Administración xeral, quenda libre, reservada para persoas con discapacidade: título de graduado en Educación Secundaria obrigatoria ou equivalente e acreditar unha discapacidade intelectual igual ou superior ao 33 %.
 • Praza de oficial/a mecánico/a: título de graduado en Educación Secundaria obrigatoria ou equivalente.
 • Praza de oficial/a tomador/a de mostras: ítulo de Grao en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente. 
Data: Data de inscrición Ata o 24/08/2020

Prazas convocadas:

 • Cinco prazas de técnica ou técnico medio de Administración xeral, encadradas na escala de Administración xeral, subescala de xestión, integradas no grupo A2. 
 • Catro prazas de técnica ou técnico medio de arquivos, encadradas na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o media/o, integradas no grupo A2. 
 • Unha praza de arquitecta/o técnica/o, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o media/o, integrada no grupo A2.
 • Unha praza de técnica ou técnico media/o de contabilidade, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o media/o, integrada no grupo A2.
 • Unha praza de técnica ou técnico de formación, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o media/o, integrada no grupo A2.
 • Dúas prazas de redactor/a-corrector/a, encadradas na escala de Administración especial, subescala técnica, clase auxiliar, integradas no grupo C1.
 • Oito prazas de auxiliar de Administración xeral, encadradas na escala de Administración xeral, subescala auxiliar, integradas no grupo C2.
 • Unha praza de auxiliar de Administración xeral, encadrada na escala de Administración xeral, subescala auxiliar, integrada no grupo C2, reservada para persoas con discapacidade.
 • Unha praza de oficial/a mecánico/a, encadrada na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, integrada no grupo C2.
 • Unha praza de oficial/a tomador/a de mostras, encadrada na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, integrada no grupo C2.

Contacto:

Deputación Provincial de Pontevedra

Avda. Montero Ríos, s/n. 36071 Pontevedra

Tel. 986 804 100 

Publicación: 

BOPPO 26/06/2020

BOE 04/08/2020

5 prazas da Escala Básica de Informática para a Universidade de Granada
 • Ter nacionalidade española ou ser nacional dun dos Estados membros da UE, ou nacional daqueles Estados aos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Título de Bacharel, Técnico ou titulación equivalente, ou superar as probas de acceso á Universidade para maiores de vinte e cinco anos
Data: Data de inscriciónDende o 01/09/2020 ata o 20/09/2020

Quen desexe participar neste proceso selectivo deberán cumprimentar electronicamente a súa solicitude, a través do procedemento "Procesos selectivos de PAS: Solicitude de admisión", dispoñible na sede electrónica da Universidade de Granada (https://sede.ugr.es)

Contacto:

Universidade de Granada

Servizo de Persoal de Administración e Servizos (PAS)

C/ Santa Lucía, 8 (18071-Granada)

Tel.: 958 244 346 - 958 243 037

correo-e: serviciopas@ugr.es

Publicación: BOE 01/08/2020

21 prazas da Escala de Xestión de Informática para a Universidade de Granada
 • Ter nacionalidade española ou ser nacional dun dos Estados membros da UE, ou nacional daqueles Estados aos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Título universitario de Grao, Diplomado Universitario, Enxeñeiro Técnico, Arquitecto Técnico ou outro título equivalente
Data: Data de inscriciónDende o 01/09/2020 ata o 20/09/2020

Quen desexe participar neste proceso selectivo deberán cumprimentar electronicamente a súa solicitude, a través do procedemento "Procesos selectivos de PAS: Solicitude de admisión", dispoñible na sede electrónica da Universidade de Granada (https://sede.ugr.es)

Contacto:

Universidade de Granada

Servizo de Persoal de Administración e Servizos (PAS)

C/ Santa Lucía, 8 (18071-Granada)

Tel.: 958 244 346 - 958 243 037

correo-e: serviciopas@ugr.es

Publicación: BOE 01/08/2020

46 prazas de auxiliar administrativo para a Universidade de Granada
 • Ter nacionalidade española ou ser nacional dun dos Estados membros da UE, ou nacional daqueles Estados aos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, Graduado Escolar, Formación Profesional de Primeiro Grao ou equivalente
Data: Data de inscriciónDende o 01/09/2020 ata o 20/09/2020

Quen desexe participar neste proceso selectivo deberán cumprimentar electronicamente a súa solicitude, a través do procedemento "Procesos selectivos de PAS: Solicitude de admisión", dispoñible na sede electrónica da Universidade de Granada (https://sede.ugr.es)

Contacto:

Universidade de Granada

Servizo de Persoal de Administración e Servizos (PAS)

C/ Santa Lucía, 8 (18071-Granada)

Tel.: 958 244 346 - 958 243 037

correo-e: serviciopas@ugr.es

Publicación: BOE 30/07/2020

Oferta de emprego público do Corpo da Garda Civil para o ano 2020 Data:

Autorízase a convocatoria de 2.154 prazas para ingreso directo na Escala de Cabos e Gardas do Corpo da Garda Civil.

Contacto:

Publicación: BOE 01/08/2020

Oferta de emprego público na Policía Nacional para o ano 2020 Data:

Autorízase a convocatoria para oposición libre na Policía Nacional de 125 prazas na Escala Executiva e 2.366 prazas na Escala Básica.

Contacto:

Publicación: BOE 01/08/2020

Asesora xurídica para o centro de información á muller do Concello de Curtis
 • Ser muller.
 • Nacionalidade española ou posuír a nacionalidade de calquera dos Estados membros da Unión Europea ou a dalgún dos Estados aos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión do permiso de conducir de clase B e dispoñer de vehículo para as necesidades do servizo.
 • Non ter sido condenada por delitos de natureza sexual, o que deberá acreditar coa presentación do "Certificado por Delitos de Natureza Sexual" expedido polo Ministerio de Xustiza.
 • Estar en posesión do título de grao en Dereito, ou titulación equivalente.
 • Contar con formación e experiencia en temas relacionados coa igualdade de oportunidades por razón do xénero, ambas as dúas acreditadas. 
 • Coñecemento da lingua galega correspondente ao título de CELGA 4 ou equivalente, co obxecto de ser declaradas exentas da realización da proba de nivel de coñecemento da lingua galega. 
Data: Data de inscrición Ata o 17/08/2020

Contacto:

Concello de Curtis

Praza de España, 1. 15310 Teixeiro (A Coruña) 

Telf. 981 789 003

Publicación: BOP 03/08/2020

Directora para o centro de información á muller do Concello de Curtis
 • Ser muller.
 • Nacionalidade española ou posuír a nacionalidade de calquera dos Estados membros da Unión Europea ou dalgún dos Estados aos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras. 
 • Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa. 
 • Estar en posesión do permiso de conducir de clase B e dispoñer de vehículo para as necesidades do servizo.
 • Non ter sido condenada por delitos de natureza sexual, o que deberá acreditar coa presentación do "Certificado por Delitos de Natureza Sexual" expedido polo Ministerio de Xustiza.
 • Estar en posesión de titulación universitaria de grao ou titulación equivalente da área de ciencias xurídicas e sociais ou da área de ciencias da saúde, segundo o artigo 10.1, apartado a) do Decreto 130/2016, do 15 de setembro. Deberá acreditarse as seguintes condicións: Formación en materia de igualdade por razón de xénero. Experiencia nalgún dos seguintes eidos: igualdade de oportunidades por razón do xénero ou da diversidade sexual, desenvolvemento comunitario, voluntariado e dinamización social ou de grupos, ambas as dúas acreditadas. 
 • Estar en posesión do nivel de coñecemento da lingua galega correspondente ó título de CELGA 4 ou equivalente, co obxecto de ser declaradas exentas da realización da proba de nivel de coñecemento da lingua galega. 
Data: Data de inscrición Ata o 17/08/2020

Contacto:

Concello de Curtis 

Praza de España, 1. 15310 Teixeiro (A Coruña)

Telf. 981 789 003

Publicación: BOP 03/08/2020

Auxiliar administrativo para o Concello de Curtis
 • Ter a nacionalidade española, sen prexuízo de ter outra nacionalidade que lle permita o acceso ao emprego público, conforme aos artigos 56 e 57 do TREBEP e ao art. 52 da Lei 2/2015 do emprego público de Galicia.
 • Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder, no seu caso da idade máxima de xubilación forzosa
 • Título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria ou equivalente.
 • Incluirase un exame de galego, agás para aqueles aspirantes que acrediten o coñecemento da lingua galega conforme a normativa vixente, mediante a presentación do certificado Celga 3 ou equivalente, como mínimo.
Data: Data de inscrición Ata o 17/08/2020

Contacto:

Concello de Curtis

Praza de España, 1. 15310 Teixeiro (A Coruña) 

Telf. 981 789 003

Publicación: BOP 03/08/2020

Bolsa de traballo de técnicas/os de turismo para o Concello de Noia
 • Ter cumpridos os 16 anos de idade e non ter acadado a idade de xubilación forzosa.
 • Nacionalidade española ou nacional dun Estado membro da Unión Europea. 
 • Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos: Técnico superior en Guía, Información e Asistencia Turística ou equivalente, Técnico en Empresas e Actividades Turísticas ou equivalente, Grao ou diplomatura en Turismo ou equivalente homologado, Dobre grao en Ciencias Empresariais e Turismo, Grao ou licenciatura en Historia da Arte,Grao ou licenciatura en Humanidades, Grao ou licenciatura en Xeografía e Ordenación do Territorio, ou Grao ou licenciatura en Historia.
 • Estar en posesión do certificado de lingua galega CELGA 4 ou equivalente. No suposto de non posuír este certificado ou título equivalente o aspirante deberá superar unha proba de coñecemento do idioma galego. 
Data: Data de inscrición Ata o 20/08/2020

Contacto:

Concello de Noia 

Rúa Rosalía de Castro, n.º 2. Noia (A Coruña)

Tfno. 981 842 100  

Publicación: BOP 31/07/2020

100 prazas do Corpo Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información da Administración do Estado
 • Título de Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto ou Grao.
Data: Data de inscrición Ata o 28/09/2020

Contacto:

Ministerio de Política Territorial e Función Pública. Instituto Nacional de Administración Pública

Rúa Atocha, número 106. 28012 Madrid.

Teléfono: 060

Correo electrónico: seleccion.tic@inap.es

Publicación: BOE 31/07/2020

16 prazas do Corpo Superior de Xestión Catastral
 • Título de Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto ou Grao.
Data: Data de inscrición Ata o 25/09/2020

Contacto:

Ministerio de Facenda. Subdirección Xeral de Recursos Humanos

Rúa Alcalá, número 9. Madrid

Teléfonos 91 595 89 33 / 91 595 87 22 / 91 595 87 83

Correo electrónico: oposiciones.funcionarios@hacienda.gob.es

Publicación: BOE 30/07/2020

5 prazas do Corpo de Enxeñeiros de Montes da Facenda Pública
 • Título de Enxeñeiro de Montes, ou o título que habilite para o exercicio desta profesión regulada, segundo establecen as directivas comunitarias.
Data: Data de inscrición Ata o 25/09/2020

Contacto:

Ministerio de Facenda. Subdirección Xeral de Recursos Humanos

Rúa Alcalá, número 9. Madrid

Teléfonos 91 595 89 33 / 91 595 87 22 / 91 595 87 83

Correo electrónico: oposiciones.funcionarios@hacienda.gob.es

Publicación: BOE 30/07/2020

44 prazas do Corpo de Arquitectos da Facenda Pública
 • Título de Arquitecto ou, o título que habilite para o exercicio desta profesión regulada, segundo establecen as directivas comunitarias, ao finalizar o prazo de presentación de instancias.
Data: Data de inscrición Ata o 25/09/2020

Contacto:

Ministerio de Facenda. Subdirección Xeral de Recursos Humanos

Rúa Alcalá, 9. Madrid

Teléfonos 91 595 89 33 / 91 595 87 22 / 91 595 87 83

Correo electrónico: oposiciones.funcionarios@hacienda.gob.es

Publicación: BOE 30/07/2020

434 prazas en categorías de persoal operativo de Adif
 • Ter a nacionalidade española ou a dun Estado membro da Unión Europea ou ao que en virtude dos Tratados Internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
 • Ter cumpridos 18 anos de idade, e en todo caso non exceder da idade máxima establecida en convenio colectivo en relación co proceso de extinción por reunir as condicións de xubilación.
 • FACTOR DE CIRCULACIÓN DE ENTRADA:
  • Título de Bacharel ou título de Técnico de Formación Profesional ou equivalentes a efectos profesionais. Na súa falta título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou titulación equivalente a efectos laborais en unión de polo menos catro anos de experiencia profesional acreditada como auxiliar de circulación.
  • Nivel mínimo A2 de inglés (segundo MCERL).
 • AXUDANTE FERROVIARIO (RAMA DE CONSERVACIÓN E VIXILANCIA DE VÍA):
  • Título de Formación Profesional de Grao Medio ou Superior das familias profesionais de Edificación e Obra Civil, Fabricación Mecánica e Instalación e Mantemento, ou os seus equivalentes a efectos profesionais.
  • Nivel mínimo A2 de inglés (segundo MCERL).
 • MONTADOR ELÉCTRICO DE INSTALACIÓNS DE SEGURIDADE / OFICIAL CELADOR LIÑA ELECTRIFICADA DE ENTRADA / OFICIAL DE SUBESTACIÓNS E TELEMANDOS DE ENTRADA / OFICIAL DE TELECOMUNICACIÓNS DE ENTRADA
  • Título de Formación Profesional de Grao Medio ou Superior da familia profesional de Electricidade e Electrónica, Titulo de Formación Profesional de Grao Medio de Técnico en Mantemento Electromecánico, Titulo de Formación Profesional de Grao Superior de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial, ambos da familia profesional de Instalación e Mantemento, ou os seus equivalentes a efectos profesionais.
  • Nivel mínimo A2 de inglés (segundo MCERL).
Data: Data de inscrición Ata o 25/08/2020

Convócanse un total de 434 prazas pertencentes ás seguintes categorías profesionais:

 • Factor de Circulación de Entrada.
 • Axudante Ferroviario (Rama de Conservación e Vixilancia de Vía).
 • Montador Eléctrico de Instalacións de Seguridade / Oficial Celador Liña Electrificada de Entrada / Oficial de Subestacións e Telemandos de Entrada / Oficial de Telecomunicacións de Entrada.

Contacto:

Adif. Dirección Xeral de Xestión de Persoas

Paseo do Rey nº 30. 28008 Madrid

Teléfono de información: 060

Publicación: BOE 28/07/2020

488 prazas da categoría de Auxiliar de Administración e Información (Campaña de Renda) da Axencia Tributaria
 • Ter nacionalidade española, ser nacional dos Estados membros da Unión Europea e persoas incluídas no ámbito de aplicación dos Tratados Internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España nos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión do Graduado en Educación Secundaria obrigatoria ou equivalente.
 • Acódelas aspirantes que se presenten pola cota de reserva para persoas con discapacidade haberán de ter recoñecida a condición legal de persoa con discapacidade cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento.
Data: Data de inscrición Ata o 25/08/2020

Contacto:

Axencia Estatal de Administración Tributaria. Departamento de Recursos Humanos

Rúa Lérida 32 - 34. 28020 Madrid.

Teléfono : 91 583 12 05

Teléfono de información da administración xeral do Estado 060

Publicación: BOE 28/07/2020

8 postos de auxiliar administrativo no Consello de Contas de Galicia
 • Ter a nacionalidade española, dalgún dos estados membros da Unión Europea, ser nacional dalgún Estado en que en virtude dos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España sexa de aplicación a libre circulación de persoas traballadoras.
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Título de graduado en educación secundaria obrigatoria, graduado en educación secundaria, graduado escolar ou bacharel elemental.  
Data: Data de inscrición Ata o 21/08/2020

Contacto:

Consello de Contas de Galicia

Rúa Domingo Fontán, número 7. 15771 Santiago de Compostela

Tfno.: 981 54 22 16 

Publicación: DOG 24/07/2020

30 prazas do Corpo de Enxeñeiros Técnicos Aeronáuticos
 • Título de Enxeñeiro Técnico Aeronáutico ou aquel que habilite para o exercicio desta profesión regulada, segundo establecen as directivas comunitarias.
Data: Data de inscrición Ata o 14/09/2020

Contacto:

Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana

Paseo da Castelá, 67. 28071 Madrid

Teléfono 91 597 5175 e 91 597 7188

Correo electrónico: area-seleccion@fomento.es

Publicación: BOE 17/07/2020

80 prazas do Corpo de Enxeñeiros Aeronáuticos
 • Título de Enxeñeiro Aeronáutico ou aquel que habilite para o exercicio desta profesión regulada, segundo establecen as directivas comunitarias.
Data: Data de inscrición Ata o 14/09/2020

Contacto:

Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana

Paseo da Castelá, 67. 28071 Madrid

Teléfono 91 597 5175 e 91 597 7188

Correo electrónico: area-seleccion@fomento.es

Publicación: BOE 17/07/2020

46 prazas de persoal funcionario de carreira da Escala Auxiliar Administrativa da Universidade de Córdoba
 • Ter nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea, ou nacional daqueles Estados aos que, en virtude dos Tratados Internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación dos traballadores. Así mesmo, poderán participar os estranxeiros con residencia legal en España.
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión do Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, Graduado Escolar, Formación Profesional de Primeiro Grao ou equivalente.
Data: Data de inscriciónDende o 13/07/2020 ata o 07/09/2020

Contacto:

Universidade de Córdoba

Avd. Medina Azahara, 5. 14071 Córdoba

Teléfono: 957 218 000

Publicación: BOE 10/07/2020

73 prazas nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía
 • Posuír a nacionalidade española.
 • Ter feitos os dezaoito anos e non exceder, de ser o caso, da idade máxima establecida no artigo 56.1c) do Real decreto lexislativo 5/2015.
 • Ter unha estatura mínima de 1.65 metros para os homes e 1.60 metros para as mulleres.
 • Estar en posesión do título de bacharel, técnico ou equivalentes. 
 • Ser titular dos permisos de conducir das clases A2 e B.
 • Non ter sido condenado/a por delito doloso nin separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do cal a persoa foi separada ou inhabilitada. 
 • Compromiso por escrito de portar armas durante o servizo e, se é o caso, chegar a utilizalas nos casos e circunstancias legalmente establecidas.
 • Posuír a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias dos corpos da Policía Local.
Data:

Concello e número de prazas:

 • A Estrada 2 
 • A Pobra do Caramiñal 3 
 • Arzúa 1  
 • As Neves 1  
 • Betanzos 1 
 • O Carballiño 2  
 • Carballo 2  
 • Carral 2  
 • Cedeira 1  
 • Fene 1 
 • Foz 2  
 • Lugo 16  
 • Malpica de Bergantiños 1 
 • Miño 1 
 • Noia 1 
 • O Barco de Valdeorras 1 
 • Ortigueira 1 
 • Ourense 18 
 • Ponteareas 2 
 • Pontevedra 7 
 • Soutomaior 1
 • Tui 1 
 • Vilaboa 1 
 • Vilagarcía de Arousa 4 

Contacto:

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP)

Avenida da Cultura, s/n. 36680 A Estrada (Pontevedra)

Teléfono: 886 206 110

Publicación: DOG 10/07/2020

Oferta de emprego público do Concello da Coruña para o ano 2020 Data:

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE 2020. PERSOAL FUNCIONARIO. QUENDA LIBRE: 

GRUPO               

DENOMINACIÓN

Nº PRAZAS

A1

Tec. Admón. Xeral

8

A2

Tec. Med. Xestión

4

C2

Aux. Administrativo/a

10

A1

Arquitecto/a Sup.

2

A1

Tec. Informática

2

A2

Arquitecto/a Tec.

1

A2

Traballador/a Social

5

C1

Policía

3

C2

Bombeiro

2

C2

Of. Cemiterios

1

Contacto:

Concello da Coruña

Praza de María Pita, 1 (15001 - A Coruña)

Tlf. 981 184 200 ou 010 desde dentro do termo municipal 

Publicación: BOP 30/06/2020

3.650 prazas das escalas de tropa e mariñeiría
 • Nacionalidade española ou dalgún dos países que figuran na convocatoria
 • O día de incorporación ao centro docente militar de formación cumprir os 18 anos de idade e non cumprir con anterioridade a ese día os 29.
 • Carecer de antecedentes penais, e non ter aberto en calidade de procesado, imputado, investigado ou procesado ningún procedemento xudicial por delito doloso.
 • Non estar privado dos dereitos civís.
 • Posuír a aptitude psicofísica necesaria.
 • Estar en posesión, como mínimo, do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou os seus equivalentes.
 • Estar en posesión dos niveis de estudos ou da titulación esixida para acceder, no seu caso, a cada praza.
 • Condicións xerais para solicitantes estranxeiros: Ter en vigor o Cartón de residencia temporal ou de longa duración en España, ou o Cartón de familiar de residente comunitario, como mínimo, ata a data prevista para a súa incorporación ao centro de formación correspondente. Ostentar a maioría de idade con arranxo ao disposto na súa lei nacional.
 • Cita previa para participar no proceso de selección. A participación nalgún dos ciclos do proceso de selección iniciarase coa aceptación da solicitude de cita previa para a realización das probas dirixida á Área de Recrutamento, Subdelegación ou Delegación de Defensa da provincia de residencia de acódea aspirante.
Data:

Proceso de selección, polo sistema de concurso-oposición, para o ingreso de nacionais e estranxeiros nos centros docentes militares de formación para a adquisición da condición de militar de tropa e mariñeiría do Exército de Terra, da Armada e do Exército do Aire.

Ciclos de selección. O proceso de selección levará a cabo ao longo do ano 2020 mediante o establecemento de dous ciclos de selección:

 • Ofértanse 3.650 prazas, correspondentes ao ciclo de selección número 1. Do total destas prazas, os estranxeiros poderán optar a 64.
 • As prazas correspondentes ao ciclo de selección número 2 expoñeranse publicamente, nas Subdelegacións de Defensa e na páxina web do Ministerio de Defensa.

Calendario dos ciclos de selección do ano 2020:

Ciclo de selecciónInicio do prazo de solicitude de cita previaFin do prazo de solicitude de cita previa
Primeiro18 de febreiro 02 de marzo
Segundo01 de setembro14 de setembro

Fases do proceso de selección:

 • Fase primeira:
  • Concurso. Consistirá na valoración dos méritos xerais, académicos e militares que acrediten os solicitantes.
  • Oposición. Comprenderá a Proba de aptitudes.
 • Fase segunda:
  • Proba de personalidade.
  • Recoñecemento médico.
  • Probas de aptitude física.

Contacto:

Ministerio de Defensa

Teléfonos de información xeral: 902 4321 00 e 91 308 97 98.

Área de Recrutamento

Avda. Porto dá Coruña, 15. 15006 A Coruña

Teléfono: 981 126 813 / 981 126 814

Correo electrónico: reclutamientocoruna@oc.mde.es

Publicación:

BOE 17/02/2020

BOE 30/07/2020 (modificación da Resolución pola que se aproba o proceso de selección para o ingreso nos centros docentes militares de formación para incorporarse ás escalas de tropa e mariñeiría).