CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
98 prazas Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos do Ministerio de Medio Ambiente
 • Título universitario de Grao ou licenciatura, enxeñería superior ou arquitectura.
Data: Data de inscrición Ata o 17/03/2020

Distribución por programas específicos das prazas;

 • 33 Medio Natural, Calidade Ambiental e Cambio Climático.
 • 65 Planificación e Xestión do Dominio Público.

Contacto:

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Praza de San Juan da Cruz, s/n. Madrid

Delegacións e Subdelegacións da Administración Xeral do Estado

Teléfono de información 060

Publicación: BOE 18/02/2020

Prazas de persoal laboral fixo no Concello da Laracha
 • Praza de axente de desenvolvemento local: diplomatura, licenciatura ou grao en Ciencias Económicas, Empresariais, Dereito, Ciencias do Traballo, Traballo Social, Relacións Laborais ou Educación Social.
 • Praza de auxiliar de centro da terceira idade: certificado de Escolaridade ou equivalente.
 • Praza de psicólogo/a director/a de CIM: grao en Psicoloxía ou equivalentes.
 • Praza de auxiliar de información xuvenil: graduado en E.S.O. ou equivalente.
 • Praza de técnico medio de servizos sociais: diplomatura, licenciatura ou grao en Traballo Social, Educación Social, Psicoloxía ou Pedagoxía.
Data: Data de inscrición Ata o 05/03/2020

Contacto:

Concello da Laracha

Praza do Concello s/n. 15145 A Laracha (A Coruña) 

Tel. 981 605 001

Publicación:

Praza de axente de desenvolvemento local: BOP 24/10/2019

Praza de auxiliar de centro da terceira idade:

BOP 24/10/2019

BOP 14/11/2019 (corrección) 

Praza de psicólogo/a director/a de CIM: BOP 24/10/2019

Praza de auxiliar de información xuvenil: BOP 24/10/2019

Praza de técnico medio de servizos sociais: BOP 24/10/2019 

BOE 05/02/2020

Prazas de persoal laboral fixo na Deputación de Pontevedra
 • 3 postos de traballo de auxiliar de Xestión Tributaria e Información: 
  • Título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente.
  • Ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento.
 • 20 postos de traballo de auxiliar de Xestión Tributaria e Información:  título de graduada ou graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente  
Data: Data de inscrición Ata o 09/03/2020

Prazas convocadas:

 • Tres postos de traballo de auxiliar de Xestión Tributaria e información, clasificados no grupo equivalente ao C2, por quenda libre. Reservados para persoas con discapacidade.
 • Vinte e un postos de traballo de auxiliar de Xestión Tributaria e información, clasificados no grupo equivalente ao grupo C2, por quenda libre.

Contacto:

Deputación Provincial de Pontevedra

Pazo Deputación Provincial. Avenida Montero Ríos, s/n. 36071 Pontevedra

Teléfono 986 804 100 

Publicación: 

BOPPO 30/12/2019

BOE 17/02/2020

Convocatoria para prover varias prazas na Deputación de Pontevedra
 • Praza de arquitecta ou arquitecto técnico: título de grao en Arquitectura Técnica ou Enxeñería da Edificación, título de Aparellador ou equivalente.
 • Praza de técnica ou técnico auxiliar de Proxectos: título de Bacharelato, Técnico ou equivalente.
 • Praza de técnica ou técnico informático: título de Bacharelato ou Técnico.
 • Praza de administrativa ou administrativo de Administración xeral: título de Bacharelato, Técnico ou equivalente.
Data: Data de inscrición Ata o 09/03/2020

Prazas convocadas:

 • Unha praza de Arquitecto/a Técnico/a, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica e clase Técnico Medio, grupo A2, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
 • Unha praza de Técnico/a Auxiliar de Proxectos, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica e clase Auxiliar, grupo C1, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
 • Unha praza de Técnico/a Informático/a, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica e clase Auxiliar, e integrada no grupo C1, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
 • Unha praza de Administrativo/a, pertencente á escala de Administración Xeral, subescala Administrativa, grupo C1, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.

Contacto:

Deputación Provincial de Pontevedra

Avenida Montero Ríos, s/n. 36071 Pontevedra

Teléfono 986 804 100

BOPPO 30/12/2019

BOE 17/02/2019

20 prazas do Corpo Superior de Letrados da Administración da Seguridade Social
 • Titulación: Licencitura ou Grao en Dereito.
 • Nacionalidade. Só poderán participar os candidatos de nacionalidade española.
Data: Data de inscrición Ata o 16/03/2020

Contacto:

Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións

Paseo da Castelá, n.º 63. 28071 Madrid

Correo electrónico: procesosselectivos@mitramiss.es

Publicación: BOE 17/02/2020

3.650 prazas das escalas de tropa e mariñeiría
 • Nacionalidade española ou dalgún dos países que figuran na convocatoria
 • O día de incorporación ao centro docente militar de formación cumprir os 18 anos de idade e non cumprir con anterioridade a ese día os 29.
 • Carecer de antecedentes penais, e non ter aberto en calidade de procesado, imputado, investigado ou procesado ningún procedemento xudicial por delito doloso.
 • Non estar privado dos dereitos civís.
 • Posuír a aptitude psicofísica necesaria.
 • Estar en posesión, como mínimo, do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou os seus equivalentes.
 • Estar en posesión dos niveis de estudos ou da titulación esixida para acceder, no seu caso, a cada praza.
 • Condicións xerais para solicitantes estranxeiros: Ter en vigor o Cartón de residencia temporal ou de longa duración en España, ou o Cartón de familiar de residente comunitario, como mínimo, ata a data prevista para a súa incorporación ao centro de formación correspondente. Ostentar a maioría de idade con arranxo ao disposto na súa lei nacional.
 • Cita previa para participar no proceso de selección. A participación nalgún dos ciclos do proceso de selección iniciarase coa aceptación da solicitude de cita previa para a realización das probas dirixida á Área de Recrutamento, Subdelegación ou Delegación de Defensa da provincia de residencia de acódea aspirante.
Data:

Proceso de selección, polo sistema de concurso-oposición, para o ingreso de nacionais e estranxeiros nos centros docentes militares de formación para a adquisición da condición de militar de tropa e mariñeiría do Exército de Terra, da Armada e do Exército do Aire.

Ciclos de selección. O proceso de selección levará a cabo ao longo do ano 2020 mediante o establecemento de dous ciclos de selección:

 • Ofértanse 3.650 prazas, correspondentes ao ciclo de selección número 1. Do total destas prazas, os estranxeiros poderán optar a 64.
 • As prazas correspondentes ao ciclo de selección número 2 expoñeranse publicamente, nas Subdelegacións de Defensa e na páxina web do Ministerio de Defensa.

Calendario dos ciclos de selección do ano 2020:

Ciclo de selecciónInicio do prazo de solicitude de cita previaFin do prazo de solicitude de cita previa
Primeiro18 de febreiro 02 de marzo
Segundo09 de xuño22 de xuño

Fases do proceso de selección:

 • Fase primeira:
  • Concurso. Consistirá na valoración dos méritos xerais, académicos e militares que acrediten os solicitantes.
  • Oposición. Comprenderá a Proba de aptitudes.
 • Fase segunda:
  • Proba de personalidade.
  • Recoñecemento médico.
  • Probas de aptitude física.

Contacto:

Ministerio de Defensa

Teléfonos de información xeral: 902 4321 00 e 91 308 97 98.

Área de Recrutamento

Avda. Porto dá Coruña, 15. 15006 A Coruña

Teléfono: 981 126 813 / 981 126 814

Correo electrónico: reclutamientocoruna@oc.mde.es

Publicación: BOE 17/02/2020

Praza de auxiliar de correos para a Universidade da Coruña
 • Nacionalidade española, dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles Estados a que, en virtude de tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España, lles sexa de aplicación a libre circulación de traballadores
 • Ter feitos 16 anos de idade e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión da titulación exixida para o subgrupo C2 na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (Graduado en Educación secundaria obrigatoria ou equivalente).  
Data: Data de inscrición Ata o 17/03/2020

Contacto:

Universidade da Coruña

Edificio da Reitoría. Rúa da Mestranza 9, 15001 A Coruña 

Tel. 981 167 000 

Publicación: DOG 17/02/2020 

7 prazas do Corpo de Veterinarios Titulares
 • Licenciatura ou Grao en Veterinaria.
Data: Data de inscrición Ata o 09/03/2020

Contacto:

Ministerio de Sanidade

Paseo do Prado, 18-20. 28014 Madrid

Teléfonos: 91 596 10 89 / 91 596 10 90

Correo electrónico: veterinariostitulares2019@mscbs.es

Delegacións e Subdelegacións da Administración Xeral do Estado

Teléfono de información da Administración Xeral do Estado: 060

Publicación: BOE 10/02/2020

Praza de director/a psicólogo/a para o CIM do Concello de Soutomaior
 • Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do TRLEBEP, respecto do acceso ao emprego público de nacionais doutros estados.
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión do título de licenciatura ou grao en psicoloxía, ou titulación equivalente, 
 • Acreditar a formación en igualdade de oportunidades esixida no Decreto 130/2016, do 15 de setembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para o recoñecemento e acreditación dos centros de información á muller de titularidade das entidades locais de Galicia, mediante a xustificación de ter realizado polo menos 200 horas de actividades formativas relacionadas coa igualdade de oportunidades, e a experiencia coa acreditación de ter traballado en entidades públicas ou privadas ou ter realizado voluntariado nalgunha das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia na sección I (entidades de acción voluntaria). 
 • Estar en posesión do CELGA 4, perfeccionamento ou equivalente.
Data: Data de inscrición Ata o 10/03/2020

Contacto:

Concello Soutomaior 

Rúa Alexandre Bóveda, 8. 36691 Soutomaior (Pontevedra)

Teléfonos: 986 705 114 - 986 705 106 

Publicación: 

BOPPO 04/02/2020 

BOE 11/02/2020

2 prazas de Auxiliar Administrativo/a para o Concello de Soutomaior
 • Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do TRLEBEP, respecto do acceso ao emprego público de nacionais doutros estados.
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Titulo de Graduado escolar, Formación profesional de Primeiro Grao ou outro equivalente. 
Data: Data de inscrición Ata o 03/03/2020

Contacto:

Concello de Soutomaior

Rúa Alexandre Bóveda, 8. Soutomaior (Pontevedra)

Teléfonos: 986 705 114 - 986 705 106 

Publicación: BOE 04/02/2020

40 prazas do Corpo Facultativo de Sanidade Penal
 • Título de Licenciatura ou Grao en Medicamento ou Licenciatura en Medicamento e Cirurxía e estar en posesión do título de especialista en Medicamento Familiar e Comunitario, en Medicamento interno ou en Psiquiatría.
Data: Data de inscrición Ata o 03/03/2020

Das prazas convocadas, corresponden 35 para as especialidades de Medicamento Familiar e Comunitario e Medicamento interno, e 5 para a especialidade de Psiquiatría.

Contacto:

Ministerio do Interior. Secretaría Xeral de Institucións Penais

Rúa Alcalá, n.º 38. 28014 Madrid

Teléfonos: 91 335 48 95 / 96 / 98

Publicación: BOE 04/02/2020

97 prazas do Corpo de Enfermeiros de Institucións Penais
 • Título de Diplomatura Universitaria ou Grao en Enfermería.
Data: Data de inscrición Ata o 03/03/2020

Contacto:

Ministerio do Interior. Secretaría Xeral de Institucións Penais

Rúa Alcalá, n.º 38. 28014 Madrid

Teléfonos: 91 335 48 95 / 96 / 98

Publicación: BOE 04/02/2020

52 prazas do Corpo de Enxeñeiros Técnicos de Arsenais da Armada
 • Título de Diplomatura Universitaria, Enxeñería Técnica, Arquitectura Técnica ou Grao.
 • Só poderán participar os candidatos de nacionalidade española, segundo o establecido no anexo do Real Decreto 543/2001, de 18 de maio.
 • Permiso de condución clase B.
Data: Data de inscrición Ata o 03/03/2020

Contacto:

Ministerio de Defensa

Paseo da Castelá, 109, 28071 Madrid

Delegacións e Subdelegacións do Goberno da Administración Xeral do Estado

Teléfono de información: 060

Publicación: BOE 04/02/2020

Listas de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos
 • Nacionalidade española, dalgún dos Estados membros da Unión Europea ou ser nacional dalgún Estado a que, en virtude dos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España, lle sexa aplicable a libre circulación de traballadores, ou pesoas estranxeiras en situación de legalidade e titulares dun documento que habilite para residir e poder acceder sen limitacións ao mercado laboral.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade, e non exceder, se é o caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión do título de bacharelato, FP II ou equivalente.
 • Coñecemento do idioma galego acreditado mediante o título Celga 4, curso de perfeccionamento de lingua galega ou equivalente. No caso de que algunha das persoas candidatas non poidan acreditalo deberán superar unha proba de lingua galega.
 • Permiso de conducir vehículos: B1. 
Data: Data de inscriciónDende o 03/02/2020 ata o 02/03/2020

A vixencia desta lista de contratación será de catro anos. Establécense tres ámbitos xeográficos, coincidentes, respectivamente, coas provincias de Lugo, A Coruña e Pontevedra.

Contacto:

Portos de Galicia 

Edificio Área Central, praza de Europa, 5A, 6º. 15707 Santiago de Compostela

Teléfono 981 54 53 29 e 981 95 76 53

Correo electrónico: xestion.persoal@portosdegalicia.com

Publicación: DOG 31/01/2020

1.810 prazas do Corpo de Auxilio Xudicial
 • Idade mínima de 18 anos.
 • Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente.
Data: Data de inscrición Ata o 24/02/2020

1.810 prazas coa seguinte distribución territorial:

Ámbito TerritorialSistema xeralReserva persoas con Discapacidade
Andalucía.16612
Aragón141
Asturias191
Canarias14813
Cantabria212
Cataluña41231
Comunidade Valenciana1169
Galicia30
A Rioxa171
Madrid20015
Navarra312
País Vasco 594
Ministerio de Xustiza47736
Total1683127

Contacto:

Ministerio de Xustiza

Cale Bolsa, n.º 8, 28071 Madrid

Teléfonos 902 007 214 e 918 372 295

Delegacións e Subdelegacións do Goberno da Administración Xeral do Estado

Teléfono de información: 060

Publicación: BOE 27/01/2020

Praza de técnico/a de Xuventude, Orientación Laboral e Responsable da OMIX do Concello de Soutomaior
 • Ter a nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do Emprego Público de Galicia, permita o acceso ao emprego público. 
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa, para o acceso ao emprego público. 
 • Título de Diplomatura ou Grao en Educación Social. 
Data: Data de inscrición Ata o 20/02/2020

Contacto:

Concello de Soutomaior

R/ Alexandre Bóveda, 8. 36690 Soutomaior (Pontevedra)

Teléfono 986 705 106 / 986 705 114  

BOPPO 10/01/2020 

BOE 23/01/2020