CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
Posto de arquitecto/a superior en réxime de interinidade para o Concello de Bueu

Titulación académica: Título de Arquitectura ou Grao en Fundamentos de Arquitectura xunto co Máster Universitario habilitante oficial en arquitectura, ou titulación universitaria equivalente.

Data: Data de inscrición Ata o 19/11/2021

Contacto:

Concello de Bueu

Rua de Eduardo Vicenti, 8, 36930 Bueu, Pontevedra

tel.: 986 39 00 29 

e-correo: concello@concellodebueu.gal

Listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de catedráticos e do corpo de profesores de música e artes escénicas

- Non se admitirá ningunha solicitude que non sexa tramitada mediante o procemento ED003A.

- Posuír algunha das tituacións:

 • Guitarra (035):  Título de Grao nas Ensinanzas Artísticas Superiores de Música ou Título Superior de Música, especialidade Interpretación (itinerario Guitarra), ou Título de Graduado/a en Música, especialidade Interpretación (itinerario Guitarra)...
 • Frauta de bico (411): Título de Grao nas Ensinanzas Artísticas Superiores de Música ou Título Superior de Música, especialidade Interpretación (itinerario Frauta de bico) ou especialidade Pedagoxía (itinerario Pedagoxía da Frauta de bico); ou Título de Graduado/a en Música, especialidade Interpretación (itinerario Frauta de bico) ou especialidade Pedagoxía (itinerario Pedagoxía da Frauta de bico)...
 • Instrumentos de corda pulsada do Renacemento e Barroco (417):  Título de Grao nas Ensinanzas Artísticas Superiores de Música ou Título Superior de Música, especialidade Interpretación (itinerario Instrumentos de corda pulsada do Renacemento e Barroco) ou especialidade Pedagoxía (itinerario Pedagoxía dos Instrumentos de corda pulsada do Renacemento e Barroco) ou Título de Graduado/a en Música, especialidade Interpretación (itinerario Instrumentos de corda pulsada do Renacemento e Barroco) ou especialidade Pedagoxía (itinerario Pedagoxía dos Instrumentos de corda pulsada do Renacemento e Barroco)...
Data: Data de inscrición Ata o 03/11/2021

18,04€

Contacto:

Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Edificio Administrativo de San Caetano, s/n. 15781- Santiago de Compostela

tel.: 981 545 494 / 981 546 559

e-correo: dxcrrhh@edu.xunta.gal

Publicación: Resolución 19/10/2021

DOG 21/10/2020

70 prazas escala Auxiliar Administrativa para a Universidade de Alcalá
 • Titulación: Estar en posesión da titulación de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente...
Data: Data de inscrición Ata o 11/11/2021

14,11€

Contacto:

Universidade de Alcalá

Pza. San Diego, s/n. 28801- Alcalá de Henares (Madrid)

tel.: 91 885 50 00

e-correo: servicio.pas@uah.es

Publicación:

BOCM 13/10/2021

BOE 14/10/2021

Bolsa de emprego de auxilar de axuda no fogar para o Concello de Dodro
 • Ter cumpridos os 16 anos de idade e non ter acadado a idade de xubilación forzosa.
 • Ser español ou nacional dun estado membro da Unión Europea ou de calquera daqueles estados aos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores nos termos establecidos na normativa vixente. Tamén poderán acceder os/as estranxeiros/as con residencia legal en España.
 • Estar en posesión, ou en condición de obter, algún dos seguintes títulos ou equivalentes: Técnico/a en coidados auxiliares de enfermería, equivalente ou superior; Técnico/a de atención sociosanitaria; Técnico/a Superior en Integración Social; Certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio; Certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais ou equivalente. Ter solicitado algún dos dous anteriores certificados de profesionalidade e cumprir os requisitos para obtelo. 
 • Acreditar o coñecemento da lingua galega, Celga 2. De non acreditarse o coñecemento do galego por esta vía, realizarase unha proba de galego que determinará o tribunal cualificador, esta proba terá carácter obrigatorio e eliminatorio.
 • Non padecer enfermidade ou defecto psíquico ou físico que impida ou dificulte o desempeño das correspondentes funcións. 
 • Non atoparse separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das Administracións Públicas.
 • Non estar incurso en causas de incompatibilidade ou de incapacidade respecto ao servizo nas Administracións Públicas.
 • Estar en posesión do/s permiso/s/licencias de condución B, así como de medio de transporte que posibiliten os desprazamentos.
Data: Data de inscrición Ata o 03/11/2021

Contacto:

Concello de Dodro

Lugar Tallós, 32, 15981, Dodro (A Coruña)

tel.: 981 80 20 62

e-correo: info@concellodedodro.org

Publicación: BOP 19/10/2021

90 prazas de Escala de Axentes Ambientais
 • Inscrición exclusivamente a través da plataforma IPS (Inscrición de Probas Selectivas): http://administracion.gob.es/pag/ips. Acceso a IPS a través de DNI electrónico, certificado electrónico ou Cl@ve.
 • Estar en posesión do título de Bacharel ou Técnico ou ter cumpridas as condicións para obtelo na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes (pagar as taxas para a expedición do título).
 • Estar en posesión do permiso de condución da clase B, e mantelo ata o momento da toma de posesión...
Data: Data de inscrición Ata o 15/11/2021

15,42€

Contacto:

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

R/ San Juan da Cruz, 10. 28071- Madrid

tel.: 91 597 68 87

e-correo: oposiciones@miteco.es

Publicación: BOE 15/10/2021

100 prazas na escala auxiliar da USC
 • Posuír a nacionalidade dalgún Estado membro da Unión Europea.
 • Ter feitos os 16 anos de idade e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión do título de graduado/a en educación secundaria obrigatoria
Data: Data de inscrición Ata o 08/11/2021

Contacto:

Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Planificación e Programación de PAS

Casa da Balconada. Rúa Nova, 6 (15782 - Santiago de Compostela)

tel.. 881 813 401

e-correo: splanificacion.pas@usc.es

Publicación:

DOG 29/07/2021 (bases)

BOE 19/10/2021 (convocatoria)

posto de auxiliar de Administración xeral con carácter de funcionario interino para o Concello Ribadeo
 • Titulación académica: Título de ensinanza secundaria obrigatoria (ESO), Graduado Escolar ou titulación semellante ou superior...
Data: Data de inscrición Ata o 02/11/2021

Contacto:

Concello de Ribadeo

Praza de España, 1. 2770- Ribadeo (Lugo)

tel.: 982 128 650 

e-correo: ribadeo@ribadeo.org

Publicacións:

BOP Lugo 16/09/2021

DOG 13/10/2021

Bolsa de traballo de administrativos/as para o Concello de Vimianzo
 • Posuír a titulación esixida. O título de Bacharel ou Técnico, incluído o anterior Bacharelato Universitario Polivalente, así como a Formación Profesional de Segundo grao ou equivalente ou en condicións na data en que termine o prazo de presentación de instancias, no seu caso.
 • Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento da lingua galega Celga 4 ou do curso de aptitude equivalente ou ben a validación correspondente. As persoas que non poidan acreditar o coñecemento da lingua galega deberán superar unha proba de coñecemento da mesma...
Data: Data de inscrición Ata o 25/10/2021

Contacto:

Concello de Vimianzo

Prazo do  Concello, 6. 15129- Vimianzo (A Coruña)

tel.: 981 716 001

e-correo: correo@vimianzo.gal

Publicación: BOP 14/10/2021

Bases

Formación dunha lista para o nomeamento de persoal funcionario/a interino/a como técnico/a de administración xeral do Concello de Cedeira
 • Estar en posesión ou en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes, do título universitario oficial de grao. Tamén poderán acceder a este corpo as persoas que estean en posesión das titulacións de licenciatura, enxeñeiro, arquitecto ou equivalente.
 • Estar en posesión da titulación de lingua galega seguinte: Celga 4 ou equivalente. Este requisito será, no seu caso, substituído pola proba de avaliación que se reflicte nas bases...
Data: Data de inscrición Ata o 25/10/2021

15€

Contacto:

Concello de Cedeira

R/ Real, 15. 15350- Cedeira (A Coruña)

tel.: 981 480 000

Fax: 981 482 506

e-correo: correo@cedeira.gal

Publicación: BOP 14/10/2021

Varias prazas para o Concello de Ortigueira
 • Idade.- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder, no seu caso, da ideade máxima de xubilación forzosa.
 • Titulación.- Estar en posesión da titulación académica ou profesional oficial esixida nas bases específicas ou, no seu defecto, haber aboado os dereitos de expedición do título...
Data: Data de inscrición Ata o 25/10/2021

Contacto:

Concello de Ortigueira

Praza de Isabel II, s/n. 15330- Ortigueira (A Coruña)

tel.: 981 400 000

Publicación: 

Bases comúns BOP 20/07/2021

Bases específicas BOP 26/08/2021

BOE 05/10/2021 

DOG 08/10/2021

2 listas de aspirantes como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal categoría equivalente de prazas de psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención familiar
 • Estar en posesión, ou en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes, dun título universitario de Grao, Diplomatura Universitaria en Psicoloxía ou equivalente para a lista de aspirantes a prazas de Psicólogo/a ou título universitario de Grao ou Diplomatura Universitaria en Educación Social, en Traballo Social ou tres anos da licenciatura de Psicología ou Psicopedagoxía ou equivalente para a lista de técnico/a de intervención familiar.
 • Estar en posesión de carné de conducir B.
 • Estar en posesión do CELGA 4...
Data: Data de inscrición Ata o 22/10/2021

Contacto:

Concello de Fene

Praza do alcalde Ramón José Souto González, s/n. 15500 - Fene (A Coruña)

tel.: 981 492 707

Publicación: BOP do 13/10/2021

4 prazas de Oficial/Oficiala Primeira de Oficios Propios de Prensa na Imprenta Nacional
 • Ter a nacionalidade española, dos Estados membros da Unión Europea, persoas incluídas no ámbito de aplicación dos Tratados Internacionais nos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadoras e traballadores e outras persoas estranxeiras con residencia legal en España.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Título de Bacharelato, Bacharelato Unificado Polivalente ou Formación Profesional Superior ou Especialista, ou equivalente, ou superar as probas de acceso á universidade para maiores de 25 ou 45 anos.
Data: Data de inscrición Ata o 03/11/2021

Contacto:

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avenida de Manoteras, 54, 28050 Madrid

Correo electrónico: gestiondepersonal@boe.es

Publicación: BOE 04/10/2021

Praza de administrativa ou administrativo para o Concello de Viveiro
 • Título de Bacharelato Superior, FP II ou equivalente.
 • Nivel de coñecemento do idioma galego: Celga 4.
Data: Data de inscrición Ata o 08/11/2021

Contacto:

Concello de Viveiro

Praza Maior, 1. 27850 Viveiro (Lugo)

Tel. 982 56 01 28

E-mail: concello@viveiro.es

Publicación: 

BOP Lugo 10/09/2021

BOP Lugo 16/09/20921 (corrección de erros)

BOE 07/10/2021

Prazo para a incorporación de novos candidatos e candidatas a diversas categorías profesionais na Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A

Consultar na páxina de Seaga os requisitos de cada categoría.

Data: Data de inscrición Ata o 02/11/2021

Listas abertas: 

 • Peón
 • Peón especialista
 • Xefe Brigada 
 • Capataz
 • Enxeñeiro Técnico Agrícola
 • Enxeñeiro Técnico Forestal
 • Enxeñeiro Técnico de Obra Pública
 • Enxeñeiro Agrónomo
 • Enxeñeiro de Montes
 • Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos
 • Maquinista Conductor
 • Arquitecto
 • Arquitecto Técnico
 • Licenciado en dereito
 • Biólogo
 • Técnico de Laboratorio
 • Titulado en Ciencias do Mar
 • Licenciado en económicas

Contacto:

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga)

Polígono industrial do Tambre, Vía Marconi nº 14, 15890 Santiago de Compostela

Tel. 981 546 127

Publicación: DOG 30/09/2021

68 prazas da Escala Administrativa na Universitat de València
 • Ter a nacionalidade española, a dalgún dos outros estados membros da Unión Europea, ou ser nacional dalgún Estado no cal se aplique a libre circulación de traballadores ou traballadoras.
 • Cumprir dezaseis anos e non alcanzar a idade de xubilación forzosa.
 • Título de Bacharel Superior, BUP, Formación Profesional de segundo grao ou ter superada a proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos ou titulación equivalente,
 • Posuír o certificado de coñecementos de valenciano do nivel B1, certificados, títulos ou diplomas validados ou o compromiso de adquirir este coñecemento no prazo dun ano ou o que se estableza.
Data: Data de inscrición Ata o 25/10/2021

Contacto:

Universitat de València

Avenida Blasco Ibáñez, 13. 46010 València

Tel. 963 86 41 00

Publicación: BOE 24/09/2021

7 prazas do Corpo de Enxeñeiros Navais
 • Título de Enxeñería Naval ou aquel que habilite para o exercicio da profesión.
Data: Data de inscrición Ata o 22/10/2021

Contacto:

Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana

Paseo da Castelá 67, 28071 Madrid

Tlf. 915 977 00

Publicación: BOE 23/09/2021

Praza de Técnico ou Técnica de Administración Xeral do Consorcio Povincial de Lugo
 • Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no art. 57 do R.D.L. 5/2015, do 30 de outubro, Texto Refundido do Estatuto Básico do Empregado Público. 
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Título de Licenciado en: Dereito, Economía, Ciencias Políticas e da Administración, Ciencias Actuariais e Financeiras ou equivalente ás anteriores. 
 • Ter coñecemento do idioma galego que se acreditará co certificado do curso de perfeccionamento, Celga 4 ou equivalente.
Data: Data de inscrición Ata o 25/10/2021

Contacto:

Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento

Rúa San Marcos, 8. 27001 Lugo

Teléfono: 982 260 265

Correo electrónico: consorcio.incendios@deputacionlugo.org 

Publicación: 

BOP Lugo 04/08/2021 

BOE 24/09/2021

Oferta de emprego público do Concello da Coruña para o ano 2021 Data:

Persoal funcionario. 40 prazas quenda libre:

 • Arquitecto/Arquitecta Superior: 2 prazas 
 • Téc. Admon. Xeral: 7 prazas (1 quenda diversidade funcional)
 • Téc. Deportes: 1 praza 
 • Téc. Planificación: 1 praza 
 • Téc. Superior en Economía: 2 prazas 
 • Enx. Téc. Industrial: 1 praza 
 • Arquitecto técnico/Arquitecta técnica: 2 praza 
 • Téc. Med. Xestión: 6 prazas (1 quenda diversidade funcional) 
 • Traballador/Traballadora Social: 2 prazas 
 • Téc. Med. Relacións Lab.: 2 prazas 
 • Enx. Téc. Obras Públicas: 1 praza 
 • Administrativo/Administrativa: 5 prazas (1 quenda diversidade funcional)
 • Bombeiro/Bombeira: 1 praza
 • Policía: 4 prazas 
 • Axudante cemiterios: 2 prazas
 • Socorrista: 1 praza 

Contacto:

Concello da Coruña

Teléfono de información 010

Publicación: BOP 08/09/2021

1 praza de técnico/a especialista de investigación, especialidade química (soprado de vidro e cuarzo) para a USC
 • Posuír a nacionalidade dalgún Estado membro da Unión Europea.
 • Estar en posesión do título de bacharel ou técnico ou titulación equivalente...
Data:

31,69€

Contacto:

Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Planificación e Programación de PAS

Casa da Balconada

Rúa Nova, nº 6. 15782-  Santiago de Compostela

tel.. 881 813 401

e-correo: splanificacion.pas@usc.es

Publicación:

DOG 09/08/2021

2 prazas de técnico/a especialista de investigación, especialidade bioloxía, acuicultura para a USC
 • Posuír a nacionalidade dalgún Estado membro da Unión Europea.
 • Estar en posesión do título de bacharel ou técnico ou equivalente...
Data:

31,69€

Contacto:

Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Planificación e Programación de PAS

Casa da Balconada

Rúa Nova, nº 6. 15782-  Santiago de Compostela

tel.. 881 813 401

e-correo: splanificacion.pas@usc.es

Publicación:

DOG 27/07/2021

11 prazas de persoal laboral de oficios do posto de operaria/o de obras/servicios/mantemento para o Concello de Arteixo
 • Estar en posesión do título de Graduado en ESO ou titulación equivalente.
 • Estar en posesión do carné de conducir B...
Data:

9,04€

Contacto:

Concello de Arteixo

Praza Alcalde Ramón Dopico, 1. 15142- Arteixo (A Coruña)

tel.: 981 600 009

e-correo: correo@arteixo.org

Publicacións: 

BOP 05/07/2021

1 praza de animador/a sociocultural para o Concello de Narón
 • Titulación esixida.- Técnico superior en animación sociocultural ou equivalente...
Data:

17,21€

Contacto:

Concello de Narón

Praza de Galicia, s/n. 15570- Narón (A Coruña)

tel.: 981 337 700

Publicacións: 

Bases xerais BOP 25/06/2021

Bases específicas BOP 25/06/2021

1 praza de técnica/o informática/o para o Concello de Narón
 • Titulación esixida.- Técnico superior en administración de sistemas informáticos ou equivalente...
Data:

17,21€

Contacto:

Concello de Narón

Praza de Galicia, s/n. 15570- Narón (A Coruña)

tel.: 981 337 700

Publicacións: 

Bases xerais BOP 25/06/2021

Bases específicas BOP 25/06/2021

Modificación bases específicas BOP 22/07/2021

3 prazas de auxiliar administrativa/o para o Concello de Narón
 • Titulación esixida.- Graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente...
Data:

17,21€

Contacto:

Concello de Narón

Praza de Galicia, s/n. 15570- Narón (A Coruña)

tel.: 981 337 700

Publicacións: 

Bases xerais BOP 13/04/2021

Bases específicas BOP 13/04/2021

Oferta de emprego público do Estado para o ano 2021 Data:

Contacto:

Ministerio de Facenda e Función Pública. Secretaría de Estado de Función Pública

Paseo Castelá, 3. Madrid

Telf. 91 273 90 00

Teléfono de información: 060

Publicación: BOE 28/07/2021

Unha praza de técnico/a de turismo para o Concello de Pontedeume
 • -Teren nacionalidade española ou seren nacionais dalgún dos estados membros da Unión Europea ou nacionais daqueles Estados aos que se refire e nas condicións que establece o artigo 57 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto Básico do Empregado Público.
 • -Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos:
  • Técnico superior en Guía, Información e Asistencia Turística ou equivalente.
  • Técnico en Empresas e Actividades Turísticas ou equivalente.
  • Grao ou diplomatura en Turismo ou equivalente homologado.
  • Dobre grao en Ciencias Empresariais e Turismo.
  • Grao ou licenciatura en Historia da Arte.
  • Grao ou licenciatura en Humanidades.
  • Grao ou licenciatura en Xeografía e Ordenación do Territorio.
  • Grao ou licenciatura en Historia.
 • -Acreditación do coñecemento da lingua galega: Celga 4 (aquelas persoas que non acrediten coñecementos básicos en lingua galega terán unha proba).
Data: Data de inscrición Ata o 09/07/2021

Contacto:

Concello de Pontedeume

Rúa Real nº13

15600 Pontedeume

Tel: 981 43 30 54

Mail: correo@pontedeume.dicoruna.es

BOP 02/07/2021

Persoal para a Brigada Contraincendios no Concello de A Laracha

Requisitos xefe de brigada:

 • -Ter a nacionalidade española, sen prexuízo de ter outra nacionalidade que lle permita o acceso ó emprego público.
 • -Posuir alguna das seguintes titulacións: Enxeñeiría de Montes, Enxeñeiría Ténica forestal, Técnico superior en xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos, técnico en traballos forestais e conservación do medio natural ou formación profesional equivalente.
 • -Posuír o carné de conducir B en vigor.

Requisitos de peóns:

 • -Ter a nacionalidade española, sen prexuízo de ter outra nacionalidade que lle permita o acceso ó emprego público.
 • - Para os/as aspirantes a peón brigadista-condutor, posuír o certificado de escolaridade ou equivalente e o carné de conducir B en vigor.
 • - Para os/as aspirantes a peón brigadista, posuír o certificado de escolaridade ou equivalente.
Data: ata o 31/05/2021
 • Xefe de brigada: 14€
 • Peóns: 8€

Contacto:

Concello da Laracha

Praza do Concello s/n

15145- A Laracha

Tel: 981 605 001

Mail: rexistro@alaracha.gal

BOP 24/05/2021

Oferta de emprego público da Administración xeral de Galicia para o ano 2021 Data:

Prazas de funcionarios (acceso libre): 

 • Administración xeral
 • Corpo superior (subgrupo A1) 
 • Escala de letrados (subgrupo A1) 
 • Escala de sistemas e tecnoloxía da información (subgrupo A1) 
 • Escala superior de finanzas (subgrupo A1) 
 • Escala superior de estatísticos (subgrupo A1) 
 • Corpo de xestión (subgrupo A2) 
 • Escala técnica de finanzas (subgrupo A2) 
 • Corpo administrativo (subgrupo C1) 
 • Corpo auxiliar (subgrupo C2) 
 • Agrupación profesional de persoal subalterno (grupo AP):
  • Escala de persoal subalterno (AP)
 • Escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais (AP):
  • Especialidade de persoal de limpeza e cociña 
  • Especialidade de persoal de recursos naturais e forestais 
 • Administración especial 
 • Corpo facultativo superior (subgrupo A1)
 • Escala de enxeñeiros (subgrupo A1):
  • Especialidade de enxeñaría agronómica 
  • Especialidade de enxeñaría industrial 
  • Especialidade de enxeñaría de montes
 • Escala de arquitectos (subgrupo A1) 
 • Escala de veterinarios (subgrupo A1)
 • Escala de ciencias (subgrupo A1)
  • Especialidade de bioloxía 
  • Especialidade de química 
 • Escala de arqueólogos (subgrupo A1) 
 • Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo A1)
  • Especialidade de arquivos 
  • Especialidade de bibliotecas 
  • Especialidade de museos 
 • Escala de facultativos (subgrupo A1)
  • Especialidade en medicina 
 • Corpo facultativo de grao medio (subgrupo A2) 
 • Escala de enxeñeiros técnicos (subgrupo A2)
  • Especialidade de enxeñaría técnica de obras públicas 
  • Especialidade de enxeñaría técnica industrial 
  • Especialidade de enxeñaría técnica forestal 
  • Especialidade de enxeñaría técnica agrícola 
 • Escala de subinspección urbanística (subgrupo A2) 
 • Escala de técnicos facultativos (subgrupo A2)
  • Especialidade de enfermaría 
 • Corpo de axudantes de carácter facultativo (subgrupo C1)
 • Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia (subgrupo C1) 
 • Corpo de auxiliares de carácter técnico (subgrupo C2)
 • Escala de auxiliares de clínica (subgrupo C2) 
 • Escala de auxiliar de laboratorio (subgrupo C2) 
 • Escala de auxiliar de recursos naturais e forestais (subgrupo C2) 

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar 

 • Administración xeral (29 prazas)
 • Corpo de xestión (subgrupo A2)
  • Escala técnica de orientación laboral (subgrupo A2)
 • Corpo auxiliar (subgrupo C2)
  • Escala de persoal de servizos xerais (PSX) (subgrupo C2)
 • Administración especial (126 prrazas)
 • Corpo facultativo de grao medio (subgrupo A2). Escala de técnicos facultativos (subgrupo A2):
  • Especialidade de educadores 
  • Especialidade de traballo social 
 • Corpo de técnicos de carácter facultativo (grupo B). Escala de axentes técnicos facultativos (grupo B): 
  • Especialidade en xardín de infancia 
 • Corpo de auxiliares de carácter técnico (subgrupo C2)
  • Escala de xerocultor (subgrupo C2) 

Contacto:

Consellería de Facenda y Administración Pública

Teléfonos: 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218, 981 545 246

Teléfono de información 012

Publicación: DOG 20/04/2021

6 peóns para o Concello de Bergondo

- Titulación: Certificado de escolaridade ou equivalente.

- Ser candidato/a remitido polo Servizo Público de Emprego de Galicia segundo a correspondente Oferta de Emprego presentada na Oficina do SPE de Betanzos.

- Estar en situación de exclusión laboral. 

Data: ata o 09/04/2021

Contacto:

Concello de Bergondo

Estrada A Coruña nº12

15165 - Bergondo

Tel: 981 79 12 52

BOP 29/03/2021

1 praza de Técnico/a medio de Administración Especial, especialidade en Educación Social para o Concello de Ortigueira

-Ter a nacionalidade española. Tamén poderán participar nestas probas os nacionais doutros Estados nos termos do artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia.

-Non padecer nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desenrolo das correspondentes funcións.

-Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.

-Titulación: Grado en Educación Social.

-Non ter sido separado do servizo ou despedido mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública ou dos Órganos Constitucionais ou Estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desenrolo de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial.

Data:

Contacto:

Concello de Ortigueira

Plaza de Isabel II s/n

15330- Otigueira (A Coruña).

Tel: 981 400 000

Mail: alcaldia@concellodeortigueira.com

BOP 15/03/2021

1 praza axente de emprego e desenvolvemento local do Concello de Friol
 • Titulación: grado, diplomatura universitaria ou equivalentes das titulacións da rama de coñecemento de Ciencias Sociais e Xurídicas: xestión e administración pública, dereito, ciencias políticas, administración e dirección de empresas, ciencias empresariais, económicas, ciencias do traballo, graduado social, relacións laborais, así como titulacións admitidas nas ordes de convocatoria da Xunta de Galicia para o desempeño das funcións de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local...
Data:

Contacto:

Concell de Friol

Pza. de España, 4. 27220- Friol (Lugo)

tel.: 982 375 001

e-correo: info@concellodefriol.es

Publicación:

BOP de Lugo 02/12/2020 (páx. 24)

DOG 24/12/2020 

Oferta de emprego público da Administración xeral de Galicia para o ano 2020 Data:

Prazas funcionarios (acceso libre): 562 prazas

Administración Xeral:

 • Corpo superior (subgrupo A1)
 • Escala de letrados (subgrupo A1)
 • Corpo de xestión (subgrupo A2)
 • Escala de inspección turística (subgrupo A2)
 • Corpo administrativo (subgrupo C1)
 • Corpo auxiliar (subgrupo C2)
 • Escala de persoal de servizos xerais (PSX) (subgrupo C2)
 • Agrupación profesional (subgrupo AP): 
  • Escala persoal subalterno
 • Escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais (AP): 
  • Especialidade de persoal de limpeza e cociña
  • Especialidade de persoal de recursos naturais e forestais 

Administración Especial:  

 • Corpo facultativo superior (subgrupo A1)
 • Escala de enxeñeiros (subgrupo A1): 
  • Especialidade de enxeñaría agronómica
  • Especialidade de enxeñaría de montes
 • Escala de arquitectos (subgrupo A1)
 • Escala de arqueólogos (subgrupo A1)
 • Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo A1)
  • Especialidade bibliotecas
  • Especialidade museos
 • Corpo facultativo de grao medio (subgrupo A2)
 • Escala de enxeñeiros técnicos (subgrupo A2): 
  • Especialidade de enxeñaría técnica de obras públicas
  • Especialidade de enxeñaría técnica agrícola
  • Especialidade de enxeñaría técnica forestal  
 • Escala de arquitectos técnicos (subgrupo A2)
 • Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo A2): 
  • Especialidade de bibliotecas
  • Especialidade arquivos
  • Especialidade museos  
 • Corpo de técnicos de carácter facultativo (grupo B): 
  • Escala técnica de delineantes (grupo B)
  • Escala axentes técnicos en xestión ambiental (grupo B)
 • Corpo de axudantes de carácter facultativo (subgrupo C1): 
  • Escala técnica de recursos naturais e forestais (subgrupo C1)
  • Escala técnica de mantemento de servizos (subgrupo C1)
  • Escala técnica de análises de laboratorio (subgrupo C1)
 • Corpo de auxiliares de carácter técnico (subgrupo C2): 
  • Escala auxiliar de recursos naturais e forestais (subgrupo C2)
  • Escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo C2)
  • Escala auxiliar de coidadores (subgrupo C2)  

Contacto:

Consellería de Facenda e Administración Pública. Dirección Xeral da Función Pública

Telf. 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218

Publicación: DOG 29/12/2020 

Praza de subalterno/a notificador/a para o Concello de Valdoviño
 • Ter nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, permita o acceso ao emprego público.
 • Certificado de escolaridade, Graduado Escolar ou ESO. 
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. 
 • Carné de conducción B.
Data:

Contacto:

Concello de Valdoviño 

Porta do Sol, s/n. 15552 Valdoviño (A Coruña)

Tlf: 981 487 041

Publicación: BOP 18/12/2020

3 prazas de auxiliar administrativa/o e unha de peón/peoa de servizo de limpeza do Concello de Fene
 • Ter a nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia, e restante normativa concordante, permita o acceso á praza convocada. 
 • Ter cumpridos dezaseis anos de idade e non exceder, se é o caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Prazas de auxiliar administrativa/o:
  • Graduado en educación secundaria obrigatoria, Graduado en educación secundaria, Graduado escolar ou Técnico auxiliar ou bacharelato elemental, ou equivalentes. 
  • CELGA 3 ou acreditación do coñecemento de lingua galega equivalente. En todo caso, as persoas aspirantes que non acrediten o dito coñecemento deberán realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega.
 • Prazas de peón/peoa:
  • CELGA 1 ou acreditación do coñecemento de lingua galega equivalente. En todo caso, as persoas aspirantes que non acrediten o dito coñecemento deberán realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega.
  • Permiso de conducir clase B.
Data:

Contacto:

Concello de Fene 

Praza do alcalde Ramón José Souto González, s/n. 15500 Fene (A Coruña)

Teléfono: 981 492 707

Publicación: BOP 18/12/2020

Oferta de emprego público Administración do Estado 2020 Data:

Prazas de novo ingreso:

 • Persoal funcionario: 7.740
 • Persoal laboral: 1.487
 • Persoal funcionario e laboral en entes públicos: 256
 • Persoal da administración de xustiza: 1.169

Contacto:

Ministerio de Política Territorial e Función Pública

Teléfono de información da Administración do Estado: 060

Publicación: BOE 29/10/2020

Oferta de emprego publico da UDC para o 2019

As convocatorias dos procesos selectivos e as súas bases publicaranse no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del Estado.

Data:

OFERTA 2019

Acceso libre:

Escala

Subescala

Subgrupo

Nº de prazas

Escala técnica de grado medio

I+D

A2

1

Deportes

A2

1

Escala técnica de especialistas

Actividades culturais

C1

1

Química

C1

1

Informática

C1

3

Escala administrativa

-

C1

6

OFERTA ESTABILIZACIÓN 2019

Acceso libre:

Escala

Subescala

Subgrupo

Nº de prazas

Escala técnica superior

Microscopia

A1

1

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos

-

A2

2

Escala técnica de especialistas

Informática

C1

3

Electricidade e electrónica

C1

1

Mecánica

C1

1

Mantementos

C1

1

Medios audiovisuais

C1

1

Cooperación e voluntariado

C1

1

Delineante

C1

1

Escala administrativa

-

C1

22

Escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos

-

C1

6

Escala técnica auxiliar

Auxiliar de servizos

C2

10

Correos

C2

1

Contacto:

Universidade da Coruña

Rúa da Maestranza, 9 (15001 A Coruña)

servizo.pas@udc.es

Tlf. 981 167 000

Publicación:

DOG 05/06/2019 (oferta 2019)

DOG 05/06/2019 (oferta estabilización 2019)

- DOG 12/06/2019 (corrección de erros)

Oferta de emprego público para o ano 2019 do persoal sanitario funcionario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia Data:

Prazas persoal sanitario funcionario: 9 prazas

 • Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública 3
 • Inspector/a farmacéutico/a 3
 • Inspector/a médico/a 1
 • Subinspector/a sanitario/a 1
 • ATS/DUE 1

Contacto:

Consellería de Sanidade

Complexo administrativo de San Lázaro, s/n. 15703 Santiago de Compostela

Tel.: 881 542 734 / 881 542 747

Publicación: DOG 05/04/2019

Oferta de emprego público da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 Data:

Prazas funcionarios (acceso libre): 543 prazas

 • Administración xeral: 330 prazas  
  • Corpo superior (subgrupo A1): 42
  • Escala de letrados (subgrupo A1): 8
  • Escala superior de finanzas (subgrupo A1): 1
  • Corpo de xestión (subgrupo A2): 29
  • Escala técnica de finanzas (subgrupo A2): 8
  • Corpo administrativo (subgrupo C1): 55
  • Corpo auxiliar (subgrupo C2): 100
  • Agrupación profesional do persoal funcionario subalterno: 87
 • Administración especial: 146 prazas 
 • Corpo facultativo superior (subgrupo A1)
 • Escala de enxeñeiros (subgrupo A1)
  • Especialidade de enxeñaría agronómica: 10
  • Especialidade de enxeñaría de minas: 4
 • Escala de arqueólogos (subgrupo A1): 1
 • Escala de arquitectos (subgrupo A1): 3
 • Escala de veterinarios (subgrupo A1): 12
 • Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo A1):
  • Especialidade arquivos: 2
  • Especialidade bibliotecas: 2
 • Escala facultativa servizos sociais (subgrupo A1):
  • Especialidade pedagoxía: 9
 • Corpo facultativo de grao medio (subgrupo A2):
 • Escala de enxeñeiros técnicos (subgrupo A2)
  • Especialidade enxeñaría técnica de obras públicas: 4
  • Especialidade enxeñaría técnica agrícola: 20
  • Especialidade enxeñaría técnica minas: 1
 • Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo A2)
  • Especialidade bibliotecas: 5
  • Especialidade museos: 3
 • Escala de técnicos facultativos servizos sociais (subgrupo A2):
  • Especialidade traballo social: 20
 • Corpo de técnicos de carácter facultativo (grupo B)
 • Escala axentes técnicos facultativos servizos sociais (grupo B):
  • Especialidade animación sociocultural: 10
  • Especialidade xardín de infancia: 10
 • Corpo de auxiliares de carácter técnico (subgrupo C2):
 • Escala auxiliares de clínica (subgrupo C2): 30
 • Prazas laborais: 67 prazas 
 • Grupo IV. Categoría 35. Auxiliar de arquivos e bibliotecas: 8
 • Grupo IV. Categoría 004. Auxiliar coidador/a: 40
 • Grupo III. Categoría 063. Oficial/a 1ª condutor/a: 19 Total 

Contacto:

Consellería de Facenda. Dirección Xeral da Función Pública

Edificios Administrativos San Caetano, s/n. 15704 Santiago de Compostela

Tel.: 981 545 227

Teléfono de información da Xunta de Galicia: 012

Publicación: DOG 05/04/2019

Proceso selectivo de persoal estatuario fixo do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social
 • Facultativo Especialista de Área en Cardiología, 3 prazas: Posuír o título de Médico Especialista en Cardiología. Ligazón á convocatoria específica.
 • Facultativo Especialista de Área de Anestesiología e Reanimación, 6 prazas: Posuír o título de Médico Especialista en Anestesia e Reanimación. Ligazón á convocatoria específica
 • Facultativo Especialista de Área de Oftalmoloxía, 3 prazas: Posuír o título de Médico Especialista en Oftalmoloxía. Ligazón á convocatoria específica
 • Facultativo Especialista Área de Traumatología e Cirurxía Ortopédica, 4 prazas: Posuír o título de Médico Especialista en Cirurxía Ortopédica e Traumatología. Ligazón á convocatoria específica
 • Categoría de Celador: Certificado de escolaridad ou equivalente, 31 prazas. Ligazón á convocatoria específica
Data: Dende o 18/03/2019 ata o 15/04/2019Data de inscrición Ata o 15/04/2019

Contacto:

Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social

Paseo do Prado, 18-20, planta baixa, esquina con Lope de Veiga. 28014 Madrid.

Teléfono: 91 596 10 89 / 91 596 10 90 / 060

email: oiac@mscbs.es

https://www.mscbs.gob.es/