CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
Monitor/a-socorrista para a piscina municipal de Outes
 • Ter nacionalidade española ou algunha outra que, de acordo co disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, permita o acceso ao emprego público.
 • Ter cumpridos dezaseis anos de idade e non exceder, de ser o caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Ter a habilitación profesional para exercer a actividade de socorrismo en instalacións acuáticas e estar inscritos/as no Rexistro profesional de socorristas acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia. 
Data: Data de inscrición Ata o 17/10/2022

Contacto:

Concello de Outes 

Rúa da Vila, 1. 15230 Outes (A Coruña)

Tel.: 981 85 00 03

Publicación: BOP 30/09/2022

Bolsa de oficial operario/a mantemento-roza para o Concello de Betanzos
 • Ser español ou nacional dun Estado membro da Unión Europea ou de calquera daqueles Estados aos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade
 • Estar en posesión do Certificado de escolaridade ou título equivalente
 • Permiso de conducir clase B
Data: Data de inscrición Ata o 18/10/2022

Contacto:

Concello de Betanzos

Edificio Liceo, Praza Galicia, 1, 15300 Betanzos (A Coruña)

Tel. 981 770 011

Publicación: BOP 03/10/2022

Bolsa de arquiveiros-bibliotecarios para o Concello de Betanzos
 • Ser español ou nacional dun Estado membro da Unión Europea ou de calquera daqueles Estados aos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non superar, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa
 • Estar en posesión do título universitario de grao ou licenciado nunha titulación da rama de artes e humanidades ou da rama de ciencias sociais e xurídicas
 • Acreditar o coñecemento da lingua galega, Celga (de non acreditarse realizarase unha proba de galego, que carácter obrigatorio e eliminatorio)
 • Certificación negativa de delitos sexuais de acordo co disposto no artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, de modificación do Código Civil e da Lei de Enxuízamento Civil
Data: Data de inscrición Ata o 18/10/2022

Contacto:

Concello de Betanzos

Edificio Liceo, Praza Galicia, 1, 15300 Betanzos (A Coruña)

Tel. 981 770 011

Publicación: BOP 03/10/2022

Bolsa de traballadores/as sociais para o Concello de Betanzos
 • Ser español ou nacional dun Estado membro da Unión Europea ou de calquera daqueles Estados aos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non superar, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa
 • Estar en posesión do título de diplomatura universitaria ou grao en traballo social
 • Acreditar o coñecemento da lingua galega, Celga (de non acreditarse realizarase unha proba de galego, que carácter obrigatorio e eliminatorio)
 • Estar en posesión do/s permiso/s/licencias de condución B
 • Certificación negativa de delitos sexuais de acordo co disposto no artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, de modificación do Código Civil e da Lei de Enxuízamento Civil
Data: Data de inscrición Ata o 18/10/2022

Contacto:

Concello de Betanzos

Edificio Liceo, Praza Galicia, 1, 15300 Betanzos (A Coruña)

Tel. 981 770 011

Publicación: BOP 03/10/2022

Bolsa de emprego para nomeamento de condutor-oficial de servizos do Concello de Ortigueira
 • Ter a nacionalidade española. Tamén poderán participar nestas probas os nacionais doutros Estados nos termos do artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego público de Galicia.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Título de Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional de Grado Medio ou título equivalente.
 • Permiso de condución C e Certificado de Aptitude Profesional.
Data: Data de inscrición Ata o 07/10/2022

Contacto:

Concello de Ortigueira

Praza de Isabel II s/n. 15330 Ortigueira (A Coruña)

Teléfono: 981 400 000

Publicación: BOP 30/09/2022

Técnico ou Técnica de Medio Rural para o Concello de Ribadeo
 • Técnico/a Superior en xestión forestal e medio natural ou Técnico/a Superior en paisaxismo e medio rural, titulación equivalente ou superior relacionada coa especialidade.
Data: Data de inscrición Ata o 02/11/2022

Contacto:

Concello de Ribadeo

Praza de España, 1. 27700 Ribadeo (Lugo)

Teléfonos: 982 128 650 / 982 128 662

Publicación: 

BOP Lugo: 03/09/2022

BOE 03/10/2022

193 prazas do Corpo Superior de Estatísticos do Estado
 • Título de Licenciatura, Enxeñería, Arquitectura, Grao ou equivalentes.
Data: Data de inscrición Ata o 02/11/2022

Contacto:

Instituto Nacional de Estatística

Poeta Joan Maragall 51, Madrid

Teléfonos 91 583 87 30, 91 583 87 16 e 91 583 48 77

Correo electrónico: serviciodeseleccion@ine.es

Publicación: BOE 03/10/2022

270 prazas do Corpo de Diplomados en Estatística do Estado
 • Título de Diplomatura, Enxeñería Técnica, Arquitectura Técnica, Grao ou equivalentes.
Data: Data de inscrición Ata o 02/11/2022

Contacto:

Instituto Nacional de Estatística

Poeta Joan Maragall, 51, Madrid

Teléfonos 91 583 87 30, 91 583 87 16 e 91 583 48 77

Correo electrónico: serviciodeseleccion@ine.es

Publicación: BOE 03/10/2022

150 prazas do Corpo Xeral Administrativo da Administración do Estado, especialidade Estatística
 • Título de Bacharel, Técnico ou equivalentes.
 • Carné de conducir tipo B en vigor.
Data: Data de inscrición Ata o 31/10/2022

Contacto:

Instituto Nacional de Estatística

Poeta Joan Maragall, 51, Madrid

Teléfonos 91 583 87 30, 91 583 87 19 e 91 583 48 77

Correo electrónico: serviciodeseleccion@ine.es

Publicación: BOE 01/10/2022

Apertura do prazo de actualización de méritos e/ou incorporación de persoas candidatas nas listas de Epseaga

Consultar na web de Epseaga as bases xerais e específicas para cada categoría profesional.

Data: Data de inscrición Ata o 04/11/2022

Categorías profesionais:

 • Enxeñería de Montes
 • Enxeñería Agrónoma
 • Enxeñería Técnica Forestal
 • Enxeñería Técnica Agrícola
 • Enxeñería de Camiños, Canles e Portos
 • Enxeñería Técnica de Obras Públicas
 • Arquitectura
 • Arquitectura Técnica
 • Capataz
 • Xefe/a de Brigada
 • Maquinista-conductor/a
 • Peón especialista
 • Peón
 • Oficial Administrativo
 • Auxiliar Administrativo
 • Dereito
 • Bioloxía
 • Técnico/a de Laboratorio
 • Titulado/a en Ciencias do Mar
 • Económicas

Contacto:

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga)

Polígono industrial do Tambre, Vía Marconi, nº 14, 15890 Santiago de Compostela

Teléfono 981 546 127

Publicación: DOG 30/09/2022

Bolsa de traballo de mestras/es en educación infantil para o Concello de Ames
 • Ter a nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia (LEPG), permita o acceso ao emprego público
 • Ter cumpridos os 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión do Título de Mestra en Educación Infantil, Grao en Educación Infantil ou equivalente, licenciado en Pedagoxía ou equivalente
 • Estar en posesión do CELGA 4 ou equivalente (as persoas que non cumplan con este requisito deberán realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega)
 • Estar en posesión do título de primeiros auxilios na idade infantil e título de manipulador de alimentos
 • Presentar certificación negativa de delitos sexuais 
Data: Data de inscrición Ata o 14/10/2022

Contacto:

Concello de Ames

Praza do Concello, 2. (15220 - Bertamiráns, Ames)

Tel.: 981 883 002

correo-e: atencioncidada@concellodeames.gal

www.concellodeames.gal

Publicación: BOP 29/09/2022

Praza de Técnico ou Técnica de xestión e praza de Técnico ou Técnica Superior en Administración Local do Concello de Pontedeume
 • Nacionalidade española, dun estado membro da Unión Europea, ou do Espazo Económico Europeo, nos termos previstos e cos requisitos establecidos para os diferentes supostos no artigo 57 do TRLEBEP e no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (LEPG). 
 • Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder, de ser o caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión da titulación de lingua galega CELGA 4, certificado do nivel de perfeccionamento ou equivalente. Este requisito será, de ser o caso, substituído por unha proba de avaliación da lingua galega. 
 • Técnico ou Técnica de xestión:
  • Diplomatura universitaria ou título de Enxeñería Técnica, Arquitectura técnica, Grao ou titulacións equivalentes. 
 • Técnico ou Técnica Superior en Adminsitración Local:
  • Licenciatura, Enxeñería, Arquitectura, Grao ou titulacións equivalentes.  
Data: Data de inscrición Ata o 17/10/2022

Contacto:

Concello de Pontedeume

Casa do Concello. Real, 13. 15600 Pontedeume (A Coruña)

Tel. 981 433 054

Publicación:

Técnico ou Técnica de Xestión:

BOP 11/08/2022

BOE 27/09/2022

Técnico ou Técnica Superior en Administración Local:

BOP 11/08/2022

BOE 27/09/2022

Praza de xefe ou xefa da unidade de parques e xardíns do Concelllo de Oleiros
 • Ter a nacionalidade española ou algunha outra que, de acordo co disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do Emprego Público de Galicia, permita o acceso ao emprego público.
 • Estar en posesión do título de bacharelato ou equivalente.
 • Estar en posesión do carné de usuario profesional de produtos fitosanitarios cualificado.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, de ser o caso, da idade máxima de xubilación forzosa. 
Data:

Contacto:

Concello de Oleiros

Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña)

Teléfono: 981 610 000

Publicación: BOP 27/09/2022

Posto de traballo de limpeza de edificios do Concello de Noia
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non ter acadado a idade de xubilación forzosa.
 • Nacionalidade española ou nacional dun Estado membro da Unión Europea, persoas incluídas no ámbito de aplicación dos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España nos cales sexa de aplicación a libre circulación de traballadoras e traballadores nos termos establecidos na normativa vixente.
 • Titulacións: Certificado de escolaridade, Certificado de estudos primarios, Graduado Escolar, Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), titulación superior, ou equivalente. 
 • Certificado de lingua galega CELGA 2, curso de iniciación á lingua galega, ou do curso de aptitude equivalente ou ben a validación correspondente. No suposto de non posuír este certificado ou título equivalente a persoa deberá superar unha proba de galego.
Data: Data de inscrición Ata o 25/10/2022

Contacto:

Concello de Noia 

Rúa Rosalía de Castro, nº 2, 15200 Noia (A Coruña)

Telf: 981 842 100

Publicación: BOP 26/09/2022

31 prazas do Corpo Especial Facultativo de Mariña Civil
 • Estar en posesión ou cumprir os requisitos necesarios para obter o título de Grao en Náutica e Transporte Marítimo, Grao en Enxeñaría Mariña, Grao en Tecnoloxías Mariñas, Grao en Enxeñaría Radioelectrónica Naval ou licenciaturas equivalentes; Capitán da Mariña Mercante, Xefe de Máquinas da Mariña Mercante ou Oficial Radioelectrónico de Primeira Clase da Mariña Mercante
Data: Data de inscrición Ata o 21/10/2022

Contacto:

Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana

Paseo de la Castellana 67 (28071 - Madrid)

Tel.: 915 975 175 - 915 977 151 - 915 977 188

Enderezo electrónico: area-seleccion@mitma.es

Publicación: BOE 22/09/2022

24 prazas do Corpo de Enxeñeiros Navais
 • Estar en posesión ou cumprir os requisitos necesarios para obter o título de Enxeñeiro Naval ou aquel que habilite para o exercicio da profesión regulada de Enxeñeiro Naval e Oceánico
Data: Data de inscrición Ata o 21/10/2022

Contacto:

Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana

Paseo de la Castellana, 67 (28071 - Madrid)

Tel.: 915 975 175 - 915 977 151 - 915 977 188

Enderezo electrónico: area-seleccion@mitma.es

Publicación: BOE 22/09/2022

52 prazas do Corpo de Técnicos Especialistas en Reprodución Cartográfica
 • Título de Bacharel ou Técnico.
Data: Data de inscrición Ata o 19/10/2022

Contacto:

Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana

Paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid

Correo electrónico: terc.seleccion@mitma.es

Teléfono de información 060

Publicación: BOE 22/09/2022

Axudante de arquivo para o Concello da Coruña
 • Titulación de grao en biblioteconomía e documentación, historia da arte, humanidades, información e documentación e historia ou equivalente.
Data: Data de inscrición Ata o 10/10/2022

Contacto:

Concello A Coruña

Praza de María Pita 1. 15001 A Coruña

Teléfono de información municipal: 010 

Publicación: 

BOP 10/06/2019

BOP 02/08/2022

DOG 05/09/2022 

BOE 20/09/2022

Prazas persoal funcionario do Concello da Coruña
 • Praza de psicólogo/a: titulación universitaria de grao ou licenciatura en psicoloxía, especialidade en psicoloxía clínica, ou equivalente.
 • Praza de técnico/a superior de Mobilidade: titulación universitaria de grao, licenciatura ou enxeñería na rama das enxeñerías e arquitecturas ou equivalente.
 • Praza de técnico/a medio/a de Promoción de Emprego: titulación universitaria de grao ou diplomatura na rama das ciencias sociais e xurídicas, grao en psicoloxía ou equivalente.
 • Praza de técnico/a medio/a de Organización: titulación universitaria de grao, diplomatura ou enxeñería técnica na rama da enxeñería e arquitectura ou equivalente.
 • Praza de técnico/a medio/a de Educación: titulación de universitaria de grao ou diplomatura en educación infantil, educación primaria, educación social, grao ou licenciatura en pedagoxía, psicoloxía, psicopedagoxía ou equivalente.
Data: Data de inscrición Ata o 10/10/2022

Contacto:

Concello da Coruña 

Praza de María Pita, 1. 15001 A Coruña

Teléfono de información do Concello: 010  

Publicación:

Praza de psicólogo/a BOP 31/12/2021

Praza de técnico/a superior de Mobilidade BOP 31/12/2021

Praza de técnico/a medio/a de Promoción de Emprego BOP 31/12/2021

Praza de técnico/a medio/a de Organización BOP 31/12/2021

Praza de técnico/a medio/a de Educación BOP 31/12/2021

DOG 05/09/2022

BOE 20/09/2022

Praza de Administrativo/a e praza de Técnico/a de xestión económica para o Concello de Ribadeo
 • Administrativo/a:  título de Bacharelato, Ciclo Superior Formación Profesional ou calquera outra titulación equivalente ou superior.
 • Técnico/a de xestión económica: título universitario de Grao ou equivalente.
Data: Data de inscrición Ata o 17/10/2022

Contacto:

Concello de Ribadeo

Praza de España, 1. 27700 Ribadeo (Lugo)

Teléfonos: 982 128 650 / 982 128 662

Publicación:

Administrativo/a:

BOP Lugo 31/08/2022

BOE 17/09/2022

Técnico/a de xestión económica:

BOP Lugo 30/08/2022

BOE 17/09/2022

Bolsas de emprego no Concelllo de Lousame: prazas de traballador/a social e prazas para a cuadrilla de obras
 • Bolsa postos de traballador/a social:
  • Permiso de condución B1.
  • Diplomatura universitaria ou grao en traballo social. 
 • Bolsa postos da cuadrilla de obras:
  • Permiso de condución B1.
  • Graduado de ESO ou equivalente. 
Data: Data de inscrición Ata o 14/10/2022

Contacto:

Concello de Lousame

Teléfono 981 820 494

Casa do Concello. Portobravo, Nº 1 Lousame (A Coruña)

Bolsa Traballador/a social: BOP 15/09/2022

Bolsa cuadrilla de obras BOP 15/09/2022

39 prazas do Corpo de Inspectoras e Inspectores do SOIVRE
 • Só poderán participar as persoas de nacionalidade española.
 • Titulación: Grao, Licenciatura, Enxeñaría ou Arquitectura.
Data: Data de inscrición Ata o 06/10/2022

Contacto:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Subdirección Xeral de Planificación e Xestión de Recursos Humanos

Paseo de la Castellana, 160. 28046 Madrid

Teléfono de información da Administración do Estado: 060

Correo electrónico: rrhh_proc_selectivos@mincotur.es

Publicación: BOE 08/09/2022