CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
Praza de conserxe para o Concello de Fene
 • Ter a nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de Galicia, e restante normativa concordante, permita o acceso á praza convocada.
 • Ter cumpridos dezaseis anos de idade e non exceder, se é o caso, da idade máxima de xubilación forzosa. 
 • Título CELGA 1 ou acreditación do coñecemento de lingua galega equivalente. As persoas aspirantes que non acrediten o dito coñecemento da Lingua Galega (CELGA 1 u equivalente) deberán realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega.
 • Permiso de conducir clase B.
Data: Data de inscrición Ata o 22/03/2021

Contacto:

Concello de Fene

Praza do alcalde Ramón José Souto González, s/n. 15500 Fene (A Coruña)

Teléfono: 981 492 707

Publicación: 

BOP 13/01/2021

DOG 18/02/2021

BOE 01/03/2021

Praza de traballador/a social, persoal interino, do Concello de Melide
 • Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Ser de nacionalidade española ou de nacionalidade dalgún dos demais estados aos que se refire e nas condicións que establece o artigo 57 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, do Estatuto básico do empregado público. 
 • Título de diplomatura en Traballo Social, grao en Traballo Social ou titulación equivalente.
 • Título acreditativo de nivel de coñecemento da Lingua Galega CELGA IV ou equivalente. As persoas aspirantes que non acrediten estar en posesión do Celga IV ou equivalente deberán superar unha proba de acreditación do coñecemento da lingua galega.
Data: Data de inscrición Ata o 15/03/2021

Contacto:

Concello de Melide 

Praza do Convento 5, 15800 Melide (A Coruña) 

Tfno: 981 505 003

Publicación: BOP 01/03/2021

Listaxe para a contratación de 7 albaneis no concello de Neda
 • Ter a nacionalidade española, ou ser nacional doutros estados, conforme ao establecido nos artigos 56 e 57 do Estatuto Básico de Emprego Público.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder da idade de xubilación.
 • Ter capacidade funcional para o desempeño das tarefas.
 • Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera Administración Pública  nin atoparse inhabilitado, por sentenza firme, para o exercicio de funcións públicas.
 • Estar inscrito no Servizo público de emprego de Galicia como persoa demandante non ocupada.
 • Ter a categoría profesional necesaria para os postos a cubrir.
 • Dado que se trata dun plan de integración laboral, soamente poden ser contratados aquelas que estean en situación de exclusión laboral.
Data: ata o 08/03/2021

Contacto:

Concello de Neda

Avenida de Algeciras nº34

15510- Neda

Tel: 981 38 00 39

Mail: correo@neda.gal

BOP 01/03/2021

Bases da convocatoria

Listaxe para contratación de técnicas e técnicos de turismo no Concello de Boiro
 • Ter nacionalidade española ou algunha outra que, de acordo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia, permita o acceso ao emprego público.
 • Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder de aquela para a xubilación forzosa por idade.
 • Estar en posesión do título de Técnico Superior en Guía, Información e Asistencia Turística ou equivalente ou algunha das seguintes titulacións: Técnico en Empresas e Actividades Turísticas ou equivalente, Grao ou diplomatura en Turismo ou equivalente homologado, Dobre grao en Ciencias Empresariais e Turismo, Grao ou licenciatura en Historia da Arte, Grao ou licenciatura en Humanidades, Grao ou licenciatura en Xeografía e Ordenación do Territorio, Grao ou licenciatura en Historia.
Data: Data de inscrición Ata o 15/03/2021

Contacto:

Concello de Boiro

Plaza de Galicia,s/n. 15930 Boiro (A Coruña)

Telf. 981 84 99 60 

Publicación: BOP 01/03/2021

Apertura de listas para a cobertura temporal de postos na Xunta de Galicia
 • Celga 4 nas listas para os subgrupos A1, A2, C1, e grupos B, I, II e III; Celga 3 nas listas para o subgrupo C2 e grupo IV; Celga 2 para a agrupación profesional de funcionarios e grupo V.
 • Titulación ou formación non académica exixida para cada grupo, categoría, corpo, escala ou especialidade (Requisitos)
Data: Data de inscrición Ata o 30/04/2021

O importe da taxa por inscrición nas listas para a cobertura con carácter temporal de postos de traballo na Administración da Comunidade Autónoma é de 18,04 €.

Listas abertas persoal funcionario (Grupo, Corpo/escala, Denominación):

 • A1 2067 Escala de veterinarios
 • A1 2093-01 Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en lexislación marítima
 • A1 2093-02 Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en procesos de cultivo acuícola
 • A1 2093-03 Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en navegación marítima
 • A1 2093-04 Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en pesca marítima/bioloxía pesqueira
 • A1 2093-05 Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en inglés marítimo
 • A1 2093-06 Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en medicina subacuática e hiperbárica
 • A1 2093-07 Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en intervencións subacuáticas e hiperbáricas
 • A1 2093-08 Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en comunicacións
 • A1 2093-09 Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en máquinas e instalacións mariñas
 • A1 2093-10 Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en procesos sanitarios
 • A2 2094-01 Escala de mestres de taller de Institutos Politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en traballos técnicos de mergullo
 • A2 2094-02 Escala de mestres de taller de Institutos Politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en máquinas e produción
 • A2 2094-03 Escala de mestres de taller de Institutos Politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en servizos ao buque
 • C1 207C-02 Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia.
 • C1 207V Escala operativa do Servizo de Gardacostas de Galicia. Especialidade Patrón.
 • C1 207W Escala operativa do Servizo de Gardacostas de Galicia. Especialidade Mecánico.

Listas abertas persoal laboral (Grupo, Categoría, Denominación):

 • I 002 Titulado/a superior médico/a. Médico/a xeriatra. Médico/a CEI. Médico/a adxunto/a. Médico/a
 • II 002 ATS. Enfermeiro/a. Practicante. DUE
 • II 011 Fisioterapeuta
 • II 020 Terapeuta ocupacional
 • III 004 Gobernante/a. Gobernante/a servizos domésticos. Encargado/a lavadoiro. Roupeiro. Ferro de pasar
 • III 006 Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios
 • III 014 Xefe/a de cociña
 • III 065 Oficial/a 1ª cociña. Oficial/a 1ª cociñeiro/a. Xefe/a cociña. Cociñeiro/a 1ª
 • III 069 Oficial/a servizos técnicos. Oficial/a 1ª mantemento. Oficial/a 1ª oficios varios. Oficial/a de primeira
 • III 078 Subgobernante/a
 • IV 003 Auxiliar sanitario. Auxiliar clínica. Auxiliar psiquiátrico/a. Auxiliar de enfermaría. Coidador/a xeriátrico. Coidador/a
 • IV 005 Oficial/a 2ª cociña. Cociñeiro/a oficial/a 2ª
 • IV 006 Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento

Contacto:

Consellería de Facenda. Dirección Xeral da Función Pública

Edificio Administrativo San Caetano. 15781 Santiago de Compostela 

Teléfono: 981 545 240

Teléfono de información: 012 

Correo-e: 012@xunta.gal

Publicación: 

DOG 26/02/2021 (ORDE do 22 de febreiro de 2021 pola que se regula o procedemento para a presentación de solicitudes de inclusión nas listas para o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia, e se aproba o modelo normalizado de solicitude). 

DOG 26/02/2021 (RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades). 

Sede electrónica (sede.xunta.gal): Procedemento AP522T

(1) técnica/o superior de proxecto - Cesga
 • Nivel 3 (Grao + Máster Oficial) segundo o Marco Español de cualificacións para a Educación Superior recollido no Real Decreto 1027/2011 de 15 de xullo, en algunha das seguintes áreas de coñecemento: Informática, Física, Matemáticas, ou Telecomunicacións. Titulacións equivalentes de plans anteriores
 • Coñecemento da lingua galega (acreditado con copia simple do título de perfeccionamento en lingua galega ou CELGA 4 ou dos estudos equivalentes homologados polo órgano competente en materia de política lingüística). Os/as aspirantes que non estean en posesión da devandita titulación deberán realizar unha proba eliminatoria, cuxa valoración será de apto ou non apto.
 • Coñecemento de inglés. O nivel de coñecemento do inglés requirido é o que figura no Anexo B.
Data: Data de inscrición Ata o 06/03/2021

Contacto:

Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia. Cesga

Tel.: 981 56 98 10

info@cesga.gal

https://www.cesga.es/

Publicación: DOG 24/02/2021

1 auxiliar para os Proxectos SECWEB e FISHN’CO- Cetmar
 • Titulación: Bacharelato, Ciclo formativo grado superior.
Data: Data de inscrición Ata o 05/03/2021

Contacto:

Centro Tecnológico del Mar

Tel.: 986 24 70 47

info@cetmar.org

https://cetmar.org/

PublicaciónDOG 11/02/2021

1 técnica/o superior para os Proxectos SECWEB e FISHN’CO - Cetmar

Grao/Licenciado/a en:

 • Ciencias do Mar
 • Bioloxía
Data: Data de inscrición Ata o 05/03/2021

Contacto:

Centro Tecnológico del Mar

Tel.: 986 24 70 47

info@cetmar.org

https://cetmar.org/

PublicaciónDOG 11/02/2021

Prazas de persoal funcionario e laboral fixo na Deputación de Pontevedra
 • Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do TRLEBEP, respecto do acceso ao emprego público de nacionais doutros estados.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non superar, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Praza de técnica/o de mantemento: título de grao en Enxeñería Industrial, Enxeñería Técnica Industrial, Enxeñería de Camiños, Enxeñería Técnica de Obras Públicas, grao en Obras Públicas, Arquitectura Técnica ou Enxeñería da Edificación, Aparellador ou equivalentes.
 • Praza de técnica/o auxiliar en Arquivo e Biblioteca: título de bacharelato ou o de técnica ou técnico ou equivalente.
 • Praza de técnica/o informática/o GIS: título de bacharelato ou o de técnica ou técnico ou equivalente.
 • Praza de encargado/a coordinador/a de brigadas: título de graduada/o en educación secundaria obrigatoria ou equivalente.
 • Praza de oficial/a de mantemento: título de graduada/o en educación secundaria obrigatoria ou equivalente.
 • Prazas de subalterna/o: título de certificado de escolaridade ou equivalente e acreditar unha discapacidade intelectual igual ou superior ao 33 %.
 • Praza de axudanta/e de control e vixilancia: título de certificado de escolaridade ou equivalente.
 • Posto de traballo de técnica/o informática/o de NN. TT.: título de bacharelato ou o de técnica ou técnico ou equivalente. 
Data: Data de inscrición Ata o 22/03/2021
 • Unha praza de técnica/o de mantemento, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o media/o, clasificada no grupo A2.
 • Unha praza de técnica/o especialista en Arquivo e Biblioteca, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o auxiliar, integrada no grupo C1.
 • Unha praza de técnica/o informática/o GIS, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o auxiliar, integrada no grupo C1.
 • Unha praza de encargado/a coordinador/a de brigadas, encadrada na escala de Administración especial, servizos especiais, clase persoal de oficios, subclase encargados/as, integrada no grupo C2.
 • Dúas prazas de condutor/a maquinista, encadradas na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, subclase oficiais, integradas no grupo C2.
 • Unha praza de oficial/a de mantemento, encadrada na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, subclase oficiais, integrada no grupo C2.
 • Dúas prazas de subalterna/o, encadradas na escala de Administración xeral, subescala subalterna, integradas no grupo E, reservadas a persoas con discapacidade intelectual.
 • Unha praza de axudanta/e de control e vixilancia, encadrada na escala de Administración especial, servicios especiais, clase persoal de oficios, subclase axudantas/es, integrada no grupo E.
 • Un posto de traballo de técnica/o informática/o de NN. TT., clasificado como persoal laboral fixo, grupo C1. 

Contacto:

Deputación Provincial de Pontevedra

Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. 36071 Pontevedra 

Telf. 986 804 100 

Publicación: 

BOPPO 04/01/2021

BOPPO 19/01/2021 (modificación da convocatoria)

BOE 01/03/2021

Unha praza de Técnica/o de Xestión Cultural e cinco prazas de Técnica/o Auxiliar de Gabinete Didáctico da Deputación de Pontevedra
 • Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do TRLEBEP, respecto do acceso ao emprego público de nacionais doutros estados.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non superar, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Posto de Técnica/o de Xestión Cultural: licenciatura ou grao en Historia, Historia da Arte, Belas Artes, Humanidades, Ciencias da Cultura e Difusión Cultural ou a diplomatura, de existir nalgunha destas ramas, ou equivalentes.
 • Postos de Técnica/o auxiliar del Gabinete Didáctico: título de bacharelato, técnica ou técnico, ou equivalente.
Data: Data de inscrición Ata o 22/03/2021

Prazas e postos vacantes:

 • Unha praza de técnica/o de Xestión Cultural, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o media/o, integrada no grupo A2.
 • Cinco postos de traballo de técnica/o auxiliar del Gabinete Didáctico, clasificados no grupo C1.

Contacto:

Deputación Provincial de Pontevedra

Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. 36071 Pontevedra

Telf. 986 804 100 

Publicación: 

BOPPO 04/01/2021 

BOE 01/03/2021

Bolsa de emprego para cubrir postos para a brigada municipal de mantemento e obras do Concello da Pobra do Caramiñal
 • Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 56 do Real decreto lexislativo 5/2015 de 30 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público.
 • Ter cumpridos os 16 anos da idade.
 • Coñecemento do galego: CELGA 2 ou equivalente.
 • Pertencer a algún dos seguintes colectivos: - Mulleres. - Maiores de 45 anos. - Persoas desempregadas de longa duración (mínimo de dous anos como demandantes de emprego). - Persoas con discapacidade (grado igual ou superior ao 33%). - Persoas en situación de drogodependencia. - Persoas que vivan nun fogar onde ningunha teña emprego. - Persoas en fogar monoparental/monomarental. - Persoas con problemas para atopar emprego polo idioma ou cuestións socioculturais. - Persoas vítimas de violencia de xénero. - Persoas sen fogar. - Atoparse inscrito nas oficinas do SEPE como demandante de emprego.  
 • Operario/a de servizos varios: título de educación secundaria obrigatoria ou o equivalente.
 • Operario/a de limpeza viaria e espazos naturais: título de educación secundaria obrigatoria ou o equivalente. 
 • Operario/a de xardíns: título de educación secundaria obrigatoria ou o equivalente. 
 • Condutor/a: título de educación secundaria obrigatoria ou equivalente. Carné de conducir clase C1, C máis o E. 
 • Electricista: estar en posesión dalgún dos seguintes cursos ou titulacións: Grado medio en Instalacións eléctricas e automáticas ou equivalente, Grado superior en Sistemas electrotécnicos e automatizados ou equivalente, Curso de Instalador Electricista, Certificado de Cualificación Profesional.  
Data: Data de inscrición Ata o 11/03/2021

Postos convocados:

 • Operario/a de servizos varios 
 • Operario/a de limpeza viaria e espazos naturais 
 • Operario/a de xardíns 
 • Electricista 
 • Condutor/a

Contacto:

Concello da Pobra do Caramiñal

Rúa Gasset, 28. 15940 A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

Tfno. 981 843 280 

Publicación: BOP 25/02/2021

Prazas de Persoal Laboral Fixo na Autoridade Portuaria de Vigo
 • Ter cumpridos dezaoito anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación ordinaria.
 • Nacionalidade española ou nacional dun estado membro da Unión Europea ou de calquera daqueles estados a que, en virtude de tratados internacionais, realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as nos termos estabelecidos na normativa vixente.
 • Estar en posesión do título de graduado/a en ESO, Formación Profesional de Grao Medio, Formación Profesional de Grao Superior, ou equivalentes. Os aspirantes con titulacións obtidas no estranxeiro deberán acreditar que están en posesión da correspondente validación ou da credencial que acredite, no seu caso, a homologación. 
 • Estar en posesión do carné de conducir clase B.
 • Non padecer enfermidade nin estar afectados por limitacións físicas ou psíquicas que sexan incompatibles co desempeño das funcións inherentes á praza.
 • Os aspirantes que se presenten con discapacidade, haberán de ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ó 33%.
 • Non ter sido separados do servizo por sanción disciplinaria, nin inhabilitados para o desempeño de funcións no sector público.
 • Estar en posesión do certificado de Formación Básica en vigor.
 • Recoñecemento médico do ISM vixente apto sen limitacións.
Data:

As prazas convocadas son as seguintes:

 • 1 praza de oficial de mantemento. (GIII BII N3).
 • 3 prazas de oficial de mantemento. ( GIII BII N3).
 • 1 praza de oficial de mantemento. (GIII BII N2).
 • 1 praza de xefe/a de equipo de mantemento (GIII BI N7). 

Contacto:

AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO

Praza da Estrela nº 1

36201- Vigo

Tel: 986 268 000

Mail: apvigo@apvigo.es

DOG 26/02/2021

Bolsa de emprego para técnica/técnico de museo do Concello da Pobra do Caramiñal
 • Ter feitos os 16 anos de idade e non ter acadada a idade de xubilación forzosa.
 • Nacionalidade española ou nacional dun estado membro da Unión Europea ou de calquera daqueles estados a que, en virtude de tratados internacionais, realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as nos termos estabelecidos na normativa vixente.
 • Título universitario ou equivalente requirido, segundo o espazo europeo de educación superior, con formación académica nalgunha das materias que se relacionan coa especialidade do campo á cal se opta: grao en Historia, Historia da Arte, ou o antigo nivel de licenciatura en Historia, ou Historia da Arte, ou Museoloxía.
Data: Data de inscrición Ata o 08/03/2021

Contacto:

Concello da Pobra do Caramiñal

Rúa Gasset, 28. 15940 A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

Tfno. 981 843 280 

Publicación: BOP 22/02/2021 

Persoal laboral temporal: auxiliar administrativo do Concello de Aranga
 • Ter nacionalidade española ou ser nacional dun estado membro da Unión Europea, nos termos previstos no artigo 57 do TREBEP; igualmente as persoas incluídas no ámbito de aplicación dos Tratados Internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España nos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores. Tamén poderán participar os estranxeiros con residencia legal en España.
 • Ter cumpridos dezaseis anos de idade e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. 
 • Estar en posesión do título de Graduado en Educación secundaria obrigatoria ou equivalente.
Data: Data de inscrición Ata o 11/03/2021

Contacto:

Concello de Aranga

Praza Mestre Mosquera, 1 (Ponte-Aranga). 15317 Aranga (A Coruña)

Tlf: 981 793 551

Publicación: BOP 25/02/2021

Praza de administrativa/o do Concello de Ribeira de Piquín
 • Ter a nacionalidade española, ou ter nacionalidade doutro Estado, sempre que se cumpran os requisitos do artigo 57 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, respecto do acceso ao emprego público de nacionais doutros Estados.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, de ser o caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión do Título de Bacharelato ou Técnico de Formación Profesional.
Data: Data de inscrición Ata o 26/03/2021

Contacto:

Concello de Ribeira de Piquín

Chao do Pousadoiro, s/n. 27242 Ribeira de Piquín (Lugo)

Telf. 982 333 601

Publicación: 

BOP Lugo 18/02/2021

BOE 25/02/2021

Bolsa de traballo para posto de Auxiliar Administrativo/a do concello do Pino
 • Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP). 
 • Ter cumpridos 16 anos de idade e non superar, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión do título de Graduado en ESO ou equivalente.
Data: Data de inscrición Ata o 25/03/2021

Contacto:

Concello do Pino 

Rúa do Concello s/n. 15821 Pedrouzo- Arca (A Coruña)

Tfno: 981 51 10 02

Publicación: BOP 24/02/2021

Bolsa de emprego de persoal responsable/coordinador do PAI de Lousame
 • Ter nacionalidade española ou algunha outra que, de acordo co disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, permita o acceso ao emprego público.
 • Ter cumpridos os 16 anos de idade. e non exceder, de ser o caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias do posto de traballo á que se opta.
 • Non estar incurso/a en causa de incapacidade ou incompatibilidade que determine a lexislación vixente.
 • Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin estar en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial.
 • Posuír o carné de manipulador de alimentos en vigor.
 • Posuír o Certificado negativo de antecedentes de índole sexual.
 • Estar en posesión de título acreditativo de ter coñecementos básicos en primeiros auxilios.
 • Estar en posesión dalgunha das titulacións académicas, habilitantes para o persoal de atención do Punto de Atención á Infancia, conforme ao que se recolle no artigo 27.2.) do Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os Centros de Menores e os Centros de Atención á Infancia (DOG 16/08/2005).
Data: ata o 12/03/2021

Contacto:

Concello de Lousame.

Pza Teodomiro Hidalgo nº 1

Portobravo- 15214- Lousame

Tel: 981 820 494

Mail: correo@concellodelousame.gal

          sede@concellodelousame.gal

Web: www.concellodelousame.gal

Bases da convocatoria

BOP 12/02/2021

Posto de capataz de recollida e transporte residuos sólidos urbanos temporal do Concello de Arteixo.
 • Ser español/a ou nacional doutros Estados nos termos previstos nos art. 57, do RDL  5/2015 de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado  Público.
 • Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa
 • Estar en posesión do título de Graduado en ESO ou titulación equivalente.
 • Estar en posesión do carné de conducir C e certificado de aptitude profesional (CAP).
 • Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións propias do posto referidas na Base primeira das presentes.
 • Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas, nin estar inhabilitado para o desenvolvemento de funcións públicas por sentenza firme.
Data: Dende o 23/02/2021 ata o 08/03/2021

Contacto:

Concello de Arteixo.

Praza Alcalde Ramón Dopico nº 1

15142- Arteixo

Tel: 981 60 00 09

Mail: correo@arteixo.org

Mail: www.arteixo.org

BOP 22/02/2021

Bases da convocatoria

3 prazas da Escala de Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos e 23 prazas da Escala Auxiliar Administrativa da Universidade Autónoma de Madrid
 • Nacionalidade española ou dalgún dos demais Estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún Estado ao que, en virtude dos Tratados Internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores nos termos en que esta se acha definida no Tratado Constitutivo da Comunidade Europea.
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Axudantes de arquivos, bibliotecas e museos: Título de Grao, Diplomatura Universitaria, Arquitectura Técnica, Enxeñería Técnica ou equivalente.
 • Auxiliares administrativos: Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente.
Data: Data de inscrición Ata o 18/03/2021

Contacto:

Universida Autónoma de Madrid

Edificio Reitorado. Cidade Universitaria de Cantoblanco. C/ Einstein, 3. 28049 Madrid

Teléfonos 91 497 4225/3963

Publicación:

Escala de Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos BOE de 18/02/2021

Escala Auxiliar Administrativa BOE de 18/02/2021

Bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral como educador/a en atención directa aos menores do PAI do Concello de Lousame
 • Ter nacionalidade española ou algunha outra que, de acordo co disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, permita o acceso ao emprego público.
 • Ter cumpridos os 16 anos de idade. e non exceder, de ser o caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias do posto de traballo á que se opta. As persoas con minusvalía serán admitidas en igualdade de condicións cos/as demais aspirantes sen que se establezan exclusións por limitacións psíquicas ou físicas, excepto nos casos en que sexan incompatibles co desempeño das tarefas ou funcións correspondentes.
 • Non estar incurso/a en causa de incapacidade ou incompatibilidade que determine a lexislación vixente.
 • Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin estar en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso aos corpos ou escalas de funcionario e para exercer funcións similares as que desenvolvan no caso do persoal laboral, no que houbese sido separado ou inhabilitado. No caso de ter nacionalidade doutro Estado, non estar inhabilitado ou en situación equivalente nin haber sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público.
 • Posuír o carné de manipulador de alimentos en vigor.
 • Posuír o Certificado negativo de antecedentes de índole sexual.
 • Estar en posesión de título acreditativo de ter coñecementos básicos en primeiros auxilios.
 • Ademais destes requisitos xerais expostos, as persoas aspirantes deberán estar en posesión dalgunha das titulacións académicas, habilitantes para o persoal de atención do Punto de Atención á Infancia, conforme ao que se recolle no artigo 27.2.) do Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os Centros de Menores e os Centros de Atención á Infancia (DOG 16/08/2005).
Data: ata o 12/03/2021

Contacto:

Concello de Lousame.

Pza Teodomiro Hidalgo nº 1

Portobravo- 15214- Lousame

Tel: 981 820 494

Mail: sede@concellodelousame.org

         correo@concellodelousame.org

Web: www.concellodelousame.gal

Bases da convocatoria.

BOP 12/02/2021

12 prazas de bombeiro-condutor ou bombeira-condutora do Concello de Ourense
 • Ter nacionalidade española ou cumprir os requisitos establecidos no artigo 57 do Texto refundido do Estatuto básico do empregado público.
 • Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, se é o caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
 • Ter a titulación de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, Graduado Escolar ou equivalente.
 • Estar en posesión do carné de conducir da clase B e C+E.
Data: Data de inscrición Ata o 08/03/2021

O proceso selectivo constará dunha fase de oposición con seis exercicios:

 • Primeiro exercicio. Probas de aptitude física. 
 • Segundo exercicio. Proba psicotécnica.
 • Terceiro exercicio. Teórico que consistirá en contestar por escrito, nun tempo máximo de 70 minutos, a un cuestionario tipo test de 80 preguntas relacionadas coas materias que integran o temario.
 • Cuarto exercicio. Proba na que se demostre o coñecemento viario da cidade, así como dos principais centros de pública concorrencia, centros sanitarios, colexios e edificios públicos, localización e acceso ás industrias de especial actividade de risco dentro do termino municipal.
 • Quinto exercicio. Proba de coñecemento lingua galega (quedarán exentas as persoas aspirantes que acrediten estar en posesión do certificado de CELGA 4 ou equivalente).
 • Sexto exercicio. Proba práctica de condución e aparcadoiro cos vehículos de extinción de incendios.

Contacto:

Concello de Ourense

Praza Maior nº 1. 32005 Ourense

Teléfono: 988 388 100

Publicación:

BOP Ourense 02/02/2021

BOE 16/02/2021

Bolsas de traballo de persoal de oficios no Concello de Arteixo.
 • Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación.
 • Ser de nacionalidade española ou de nacionalidade dalgún dos demais estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún estado ao que, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
 •  Titulación académica: graduado en ESO ou titulación equivalente para desempeño de postos do grupo V do Convenio de persoal laboral do Concello de Arteixo.
 • No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberá estarse en posesión da credencial que acredite a súa homologación; ademais, achegarase ao título a súa tradución xurada, non considerándose documentación válida no caso de non incorporar tal tradución oficial.
 • Carné de conducir B.
 • Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario de calquera das Administracións Públicas nin atoparse inhabilitado/a para o exercicio de funcións públicas ou separado do exercicio de funcións públicas por sentenza firme.
 •  Ter a capacidade funcional para o desenvolvemento das funcións e tarefas propias do posto.
 • No suposto de aspirantes con grao recoñecido de minusvalía, que non supoña incapacidade para desempeño de posto de traballo, deberase referir tal situación na instancia.
 • Non estar incurso/a en causa de incompatibilidade específica.
 • Declaración responsable da exactitude e veracidade da copia da documentación que se aporta.
Data: Dende o 18/02/2021 ata o 09/03/2021

As Bolsas que se ofertan son:

 • Bolsa 1: Operarios/as de Obras/Servizos, de operarios/as de mantemento de edificios e instalacións municipais e de operarios do servizo de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos.
 • Bolsa 2: Operarios/as do servizo de augas.
 • Bolsa 3: Operarios/as de medio ambiente (xardineiros/as).

Bases da convocatoria.

Publicación: BOP 17/02/2021

Contacto:

Concello de Arteixo

Praza Alcalde Ramón Dopico nº1

15142- Arteixo

Tel: 981 60 00 09

Mail: correo@arteixo.org

Web: www.arteixo.org

54 prazas do Corpo Nacional Veterinario
 • Título de Licenciatura en Veterinaria ou Grao en Veterinaria.
Data: Data de inscrición Ata o 09/03/2021

Contacto:

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

Paseo Infanta Isabel, 1, Madrid

Teléfono de información da Administración xeral do Estado: 060

Publicación: BOE 09/02/2021

Praza de persoal laboral fixo, categoría de Titulado Superior, para a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal
 • Ter a nacionalidade española, ser nacional dos Estados membros da Unión Europea, persoas incluídas no ámbito de aplicación dos Tratados Internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España nos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores, e outras persoas estranxeiras con residencia legal en España.
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Titulación:
  • Licenciatura en Economía ou Grao.
  • Outra titulación ou formación en materias relacionadas coas funcións para desempeñar.
  • Experiencia profesional en postos de traballo vinculados coa avaliación de políticas públicas nas súas fases de necesidade, deseño, implementación, eficiencia e eficacia.
  • Experiencia profesional en postos de traballo relacionados coa xestión económico-administrativa da asistencia sanitaria en unidades do Sistema Nacional de Saúde, que comprendan a participación nos procesos de organización, planificación, contratación de subministracións e servizos, xestión de recursos humanos, custos e loxística.
  • Coñecementos de inglés.
Data: Data de inscrición Ata o 09/03/2021

Contacto:

Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal

José Abascal nº 2, 2ª planta 28003 Madrid

Telf. 91 010 08 95 / Teléfono de información da Administración Xeral do Estado: 060

Publicación: BOE 09/02/2021

12 prazas do Corpo de Enxeñeiros Técnicos do SOIVRE
 • Título oficial de Diplomatura Universitaria, de Enxeñería Técnica, de Arquitectura Técnica ou de Grao.
Data: Data de inscrición Ata o 12/03/2021

Contacto:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Paseo da Castelá 160, Madrid

Teléfono de Información da Administración Xeral do Estado: 060

Publicación: BOE 13/02/2021

Praza de licenciado/a en Dereito para o Concello da Coruña
 • Titulación de Licenciatura ou Grao en Dereito.
 • Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do no artigo 57 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
 • Ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. 
 • Posuir un título acreditativo de nivel de coñecemento da lingua Galega CELGA IV, equivalente ou superior. As persoas aspirantes que non a acrediten deberán superar unha proba de coñecemento da lingua galega.
Data: Data de inscrición Ata o 08/03/2021

Contacto:

Concello da Coruña

Praza de María Pita, 1. 15001 A Coruña.

Tlf. 981 184 200 ou 010 dende dentro do termo municipal

Publicación:

BOP 29/05/2019

DOG 15/01/2021 

BOE 15/02/2021

Praza de técnico/a de apoio social para o Concello da Coruña
 • Estar en posesión dalgunha das titulacións de grao universitario pertencentes a rama das ciencias sociais e xurídicas do Plan Bolonia que figuran no Anexo I, ou diplomatura universitaria dalgunha das titulacións que figuran no Anexo II da convocatoria.
 • Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do no artigo 57 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
 • Ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. 
 • Posuir un título acreditativo de nivel de coñecemento da lingua Galega CELGA IV, equivalente ou superior. As persoas aspirantes que non a acrediten deberán superar unha proba de coñecemento da lingua galega.
Data: Data de inscrición Ata o 08/03/2021

Contacto:

Concello da Coruña

Praza de María Pita, 1. 15001 A Coruña.

Tlf. 981 184 200 ou 010 dende dentro do termo municipal

Publicación:

BOP 29/05/2019 

DOG 15/01/2021

BOE 15/02/2021

12 prazas do Corpo de Inspectores do SOIVRE
 • Título de Grao, Licenciatura, Enxeñería ou Arquitectura.
 • Só poderán participar acódelas candidatas de nacionalidade española.
Data: Data de inscrición Ata o 11/03/2021

Contacto:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Paseo da Castelá, 160, 28046 Madrid

Teléfono de información da administración xeral de Estado: 060

Publicación: BOE 11/02/2021

1 praza axente de emprego e desenvolvemento local do Concello de Friol
 • Titulación: grado, diplomatura universitaria ou equivalentes das titulacións da rama de coñecemento de Ciencias Sociais e Xurídicas: xestión e administración pública, dereito, ciencias políticas, administración e dirección de empresas, ciencias empresariais, económicas, ciencias do traballo, graduado social, relacións laborais, así como titulacións admitidas nas ordes de convocatoria da Xunta de Galicia para o desempeño das funcións de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local...
Data:

Contacto:

Concell de Friol

Pza. de España, 4. 27220- Friol (Lugo)

tel.: 982 375 001

e-correo: info@concellodefriol.es

Publicación:

BOP de Lugo 02/12/2020 (páx. 24)

DOG 24/12/2020 

1 praza de arquitecto/a técnico do Concello de Betanzos
 • Titulación: arquitecto técnico/a, grao universitario de arquitecto técnico/a ou titulación equivalente segundo a normativa estatal vixente en materia de homologación de títulos universitarios que habilite para o exercicio da profesión de arquitecto técnico/a. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberá posuír o documento que acredite fidedignamente a súa homologación...
Data:

Contacto:

Concello de Betanzos

Edificio Liceo. Praza Galicia, 1. 15300- Betanzos (A Coruña)

 Tel. 981 770 011

Publicación:

BOP 22/12/2020

Oferta de emprego público da Administración xeral de Galicia para o ano 2020 Data:

Prazas funcionarios (acceso libre): 562 prazas

Administración Xeral:

 • Corpo superior (subgrupo A1)
 • Escala de letrados (subgrupo A1)
 • Corpo de xestión (subgrupo A2)
 • Escala de inspección turística (subgrupo A2)
 • Corpo administrativo (subgrupo C1)
 • Corpo auxiliar (subgrupo C2)
 • Escala de persoal de servizos xerais (PSX) (subgrupo C2)
 • Agrupación profesional (subgrupo AP): 
  • Escala persoal subalterno
 • Escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais (AP): 
  • Especialidade de persoal de limpeza e cociña
  • Especialidade de persoal de recursos naturais e forestais 

Administración Especial:  

 • Corpo facultativo superior (subgrupo A1)
 • Escala de enxeñeiros (subgrupo A1): 
  • Especialidade de enxeñaría agronómica
  • Especialidade de enxeñaría de montes
 • Escala de arquitectos (subgrupo A1)
 • Escala de arqueólogos (subgrupo A1)
 • Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo A1)
  • Especialidade bibliotecas
  • Especialidade museos
 • Corpo facultativo de grao medio (subgrupo A2)
 • Escala de enxeñeiros técnicos (subgrupo A2): 
  • Especialidade de enxeñaría técnica de obras públicas
  • Especialidade de enxeñaría técnica agrícola
  • Especialidade de enxeñaría técnica forestal  
 • Escala de arquitectos técnicos (subgrupo A2)
 • Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo A2): 
  • Especialidade de bibliotecas
  • Especialidade arquivos
  • Especialidade museos  
 • Corpo de técnicos de carácter facultativo (grupo B): 
  • Escala técnica de delineantes (grupo B)
  • Escala axentes técnicos en xestión ambiental (grupo B)
 • Corpo de axudantes de carácter facultativo (subgrupo C1): 
  • Escala técnica de recursos naturais e forestais (subgrupo C1)
  • Escala técnica de mantemento de servizos (subgrupo C1)
  • Escala técnica de análises de laboratorio (subgrupo C1)
 • Corpo de auxiliares de carácter técnico (subgrupo C2): 
  • Escala auxiliar de recursos naturais e forestais (subgrupo C2)
  • Escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo C2)
  • Escala auxiliar de coidadores (subgrupo C2)  

Contacto:

Consellería de Facenda e Administración Pública. Dirección Xeral da Función Pública

Telf. 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218

Publicación: DOG 29/12/2020 

Praza de subalterno/a notificador/a para o Concello de Valdoviño
 • Ter nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, permita o acceso ao emprego público.
 • Certificado de escolaridade, Graduado Escolar ou ESO. 
 • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. 
 • Carné de conducción B.
Data:

Contacto:

Concello de Valdoviño 

Porta do Sol, s/n. 15552 Valdoviño (A Coruña)

Tlf: 981 487 041

Publicación: BOP 18/12/2020

3 prazas de auxiliar administrativa/o e unha de peón/peoa de servizo de limpeza do Concello de Fene
 • Ter a nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia, e restante normativa concordante, permita o acceso á praza convocada. 
 • Ter cumpridos dezaseis anos de idade e non exceder, se é o caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Prazas de auxiliar administrativa/o:
  • Graduado en educación secundaria obrigatoria, Graduado en educación secundaria, Graduado escolar ou Técnico auxiliar ou bacharelato elemental, ou equivalentes. 
  • CELGA 3 ou acreditación do coñecemento de lingua galega equivalente. En todo caso, as persoas aspirantes que non acrediten o dito coñecemento deberán realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega.
 • Prazas de peón/peoa:
  • CELGA 1 ou acreditación do coñecemento de lingua galega equivalente. En todo caso, as persoas aspirantes que non acrediten o dito coñecemento deberán realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega.
  • Permiso de conducir clase B.
Data:

Contacto:

Concello de Fene 

Praza do alcalde Ramón José Souto González, s/n. 15500 Fene (A Coruña)

Teléfono: 981 492 707

Publicación: BOP 18/12/2020

Oferta de emprego público Administración do Estado 2020 Data:

Prazas de novo ingreso:

 • Persoal funcionario: 7.740
 • Persoal laboral: 1.487
 • Persoal funcionario e laboral en entes públicos: 256
 • Persoal da administración de xustiza: 1.169

Contacto:

Ministerio de Política Territorial e Función Pública

Teléfono de información da Administración do Estado: 060

Publicación: BOE 29/10/2020