CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Fechas Precio / Dotación Información
Prazas nas residencias públicas universitarias da UDC
 • Matricularse a tempo completo en calquera dos graos ou másteres universitarios oficiais que oferta a UDC no curso 2019-2020, ben nos centros do campus de Ferrol ou ben nos centros do campus da Coruña.
 • O estudantado que acceda por primeira vez aos estudos universitarios a través das probas de avaliación do bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) deberá obter nas devanditas probas unha cualificación igual ou superior a 5, excluída a nota da fase específica. No caso do alumnado que acceda por primeira vez a estudos universitarios por outros medios, deberá ter unha nota media igual ou superior a 5 nos estudos que lle dean acceso á universidade. O alumnado que continúe os seus estudos nun grao ou máster universitario oficial da UDC deberá ter como mínimo a media de 3,5 en estudos de ensinanzas técnicas, e 4 nos restantes estudos universitarios e superiores: 4.
 • Residencia Pública Universitaria da Coruña, Elvira Bao: como regra xeral o domicilio familiar deberá estar fora do municipio da Coruña ou da súa área metropolitana (A Laracha, Carballo, Betanzos, Oza-Cesuras, Miño, Curtis, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Bergondo, Sada, Abegondo, Carral, Cerceda e Ordes).
 • Residencia Pública Universitaria de Ferrol: como regra xeral o domicilio familiar deberá estar fóra do municipio de Ferrol ou da súa área metropolitana (Miño, Cabanas, Pontedeume, Fene, Narón, Valdoviño, Neda, Ares, Mugardos e Cedeira). 
 • Presentación solicitudes:
  • Alumnos de renovación ou que xa estiveran matriculados algún curso na UDC: cubrirán a solicitude de prazas telematicamente e imprimirán a solicitude ao finalizar
  • Alumnos que vaian a matricularse por primeira vez na UDC: cubrirán a solicitude de prazas a través do formulario que figura como Anexo V (Residencia A Coruña) e VI (Residencia Ferrol) da convocatoria.
  • En ambos casos, unha vez impreso/cuberto o formulario, a persoa solicitante deberá asinalo, xunto cos demais membros computables da unidade familiar, e presentalo nos lugares establecidos, xunto coa documentación esixida.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 19/07/2019
 • As prazas que se ofertan na Residencia Pública Universitaria da Coruña Elvira Bao son 44.
 • As prazas que se ofertan na Residencia Pública Universitaria de Ferrol son 22.

Contacto:

Universidade da Coruña. Sección de Bolsas

Pavillón de Estudantes. Campus de Elviña. A Coruña

Telf. 981 167 000

Bolsas de formación en proxectos de investigación no Centro Ramón Piñeiro
 • Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea.
 • Estar en posesión do título universitario de licenciatura ou de grao exixido no proxecto para o que presente a solicitude (consultar anexo I da convocatoria).
 • Ter rematado os estudos no curso académico 2007/08 ou posterior.
 • Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4, agás os que acrediten estar en posesión do título de licenciatura en Filoloxía Galega ou graos equivalentes.
 • Non resultar beneficiario dunha bolsa en concursos anteriores ou contratos no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
 • Posuír unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 6,5 puntos. 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 18/07/2019

990 euros ao mes

Contacto:

Consellería de Cultura e Turismo. Secretaría Xeral de Política Lingüística. Servizo do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

Rúa de San Roque, 2. 15704 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 996 139

https://www.cirp.gal/

Publicación: DOG 18/06/2019

Bolsas para a formación práctica no Parlamento de Galicia
 • Nacionalidade española ou dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles estados aos que, en virtude de tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa aplicable a libre circulación de persoas. 
 • Posuír as seguintes titulacións universitarias:
  • Para as bolsas de arquivo, biblioteca e documentación: grao ou licenciatura universitaria en Documentación, grao en Información e Documentación ou diplomatura en Biblioteconomía e Documentación.
  • Para a bolsa de comunicación institucional: grao ou licenciatura universitaria en Xornalismo, Publicidade e Relacións Públicas ou Comunicación Audiovisual.
  • Para as bolsas de publicacións: grao ou licenciatura universitaria en Tradución e Interpretación, na que a lingua de orixe principal da súa combinación lingüística (1ª lingua ou lingua A1) sexa a lingua galega, ou licenciatura en Filoloxía Galega.
  • Para a bolsa de recursos humanos e contratación: grao ou licenciatura en Dereito ou grao en Dirección e Xestión Pública.
  • Para a bolsa de xestión parlamentaria: grao ou licenciatura en Dereito ou Ciencias Políticas e da Administración, ou grao en Dirección e Xestión Pública.
  • Para a bolsa adicional: grao ou licenciatura que corresponda á modalidade de bolsa que solicita. 
 • As titulacións terán que estar obtidas no ano académico 2013-2014 ou en anos posteriores.
 • Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
 • Non resultar beneficiaria dunha bolsa en convocatorias anteriores no Parlamento de Galicia, ou non ter realizado máis dun terzo do período íntegro da bolsa por substitución dunha renuncia.
 • No caso de solicitar a bolsa adicional reservada para persoas con discapacidade, a persoa solicitante debe, ademais de cumprir o resto de requisitos, ter recoñecida oficialmente unha discapacidade en grao igual ou superior ao 33 % e a compatibilidade co desempeño das tarefas e funcións correspondentes. 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 02/07/2019

A contía total de cada bolsa será de 12.000 € brutos.

Modalidades de bolsas:

 • Dúas bolsas de formación en arquivo, biblioteca e documentación.
 • Unha bolsa de formación en comunicación institucional.
 • Dúas bolsas de formación en publicacións.
 • Unha bolsa de formación en recursos técnicos e contratación.
 • Unha bolsa de formación en xestión parlamentaria.
 • E unha bolsa de formación adicional nunha das modalidades anteriores, reservada para persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 % co fin de contribuír a súa integración laboral.

Contacto:

Parlamento de Galicia

Rúa do Hórreo, s/n, 15701 Santiago de Compostela 

Tel. 981 551 300

Publicación: DOG 17/06/2019

48 bolsas de formación complementaria nos departamentos da UDC
 • Estar matriculadas na UDC e ao corrente do pagamento no curso 2019-2020, en estudos oficiais de grao dos centros propios, antes do 01.10.2019.
 • Ter superado o 30% dos créditos en actas confirmadas, na titulación onde estean matriculadas á data de finalización do prazo de solicitude da bolsa.
 • Non percibir ningunha axuda económica/bolsa incompatible: 
  • Estas bolsas son incompatibles coas bolsas de colaboración do Ministerio de Educación e calquera outra para o mesmo fin. Non se poderá realizar ningunha actividade retribuída que supoña a obtención de ganancias superiores ao trinta por cento do salario mínimo interprofesional (30% SMI), durante o goce da bolsa. Non se poderá percibir a prestación por desemprego que supoña unha contía superior ao 30% SMI, durante o goce da bolsa.
  • Estas bolsas son compatibles coas bolsas de carácter xeral do Ministerio de Educación, da Administración Autonómica e coas bolsas e axudas convocadas pola UDC (transporte, residencias, comedor e dificultades económicas). 
 • Non estar en posesión nin reunir os requisitos legais para a expedición dun título universitario na data de inicio do goce da bolsa.
 • Non poderá solicitar unha bolsa de colaboración a persoa que gozase con anterioridade doutra bolsa de colaboración da Universidade da Coruña.
 • As solicitudes deberán cumprimentarse a través da aplicación informática.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 28/06/2019

O importe bruto das bolsas será de 240€ mensuais. 

Obrigas das persoas bolseiras

 • Realizar a súa actividade formativa seguindo as indicacións da persoa titora. 
 • Presentar á persoa responsable da súa titorización, unha memoria das actividades formativas realizadas para a súa conformidade, antes do 30.04.2020. O orixinal da memoria quedará custodiada no departamento en que se desenvolva a bolsa. 

Contacto:

Universidade da Coruña. Servizo de Estudantes-SAPE

- Pavillón de Estudantes. Campus de Elviña. A Coruña 

- Edificio de Apoio ao Estudo. Campus de Esteiro. Ferrol

sape@udc.es

Telf.  981 167 000

110 bolsas de colaboración para a formación complementaria do estudantado da UDC
 • Estar matriculadas na UDC e ao corrente do pagamento no curso 2019-2020, en estudos oficiais de grao dos centros propios, antes do 01.10.2019. 
 • Ter superado o 30% dos créditos en actas confirmadas, na titulación onde estean matriculadas á data de finalización do prazo de solicitude das bolsas.
 • Non percibir ningunha bolsa/axuda económica incompatible.
  • Estas bolsas son incompatibles coas bolsas de colaboración do Ministerio de Educación e calquera outra para o mesmo fin. Non se poderá realizar ningunha actividade retribuída que supoña a obtención de ganancias superiores ao trinta por cento do salario mínimo interprofesional (30% SMI), durante o goce da bolsa. Non se poderá percibir a prestación por desemprego que supoña a unha contía superior ao 30% SMI, durante o goce da bolsa.
  • Estas bolsas son compatibles coas bolsas de carácter xeral do Ministerio de Educación, da Administración Autonómica e coas bolsas e axudas convocadas pola UDC (transporte, residencias, comedor e dificultades económicas).
 • Non estar en posesión nin reunir os requisitos legais para a expedición dun título universitario na data de inicio do goce da bolsa.
 • Os/as bolseiros/as de colaboración deberán manter a condición de estudantes de grao da UDC durante o período completo da duración da bolsa.
 • Ter un perfil académico relacionado coa actividade obxecto da bolsa.
 • Cumprir os requisitos específicos que figuran no Anexo I da convocatoria correspondentes ás distintas áreas de formación.
 • As solicitudes deberán cumprimentarse a través da aplicación informática.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 28/06/2019

O importe bruto da bolsa será de 240€ mensuais.

Obrigas da persoa bolseira:

 • Realizar a súa actividade formativa seguindo as indicacións da persoa titora.
 • Presentar ao responsable da súa titorización unha memoria das actividades formativas realizadas para a súa conformidade, antes do 30.04.2020. O orixinal da memoria quedará custodiada na Unidade en que se desenvolva a bolsa e a persoa titora enviará un arquivo en pdf da dita memoria ao Servizo de Estudantes-SAPE. 

Contacto:

Universidade da Coruña. Servizo de Estudantes-SAPE

- Pavillón de Estudantes. Campus de Elviña. A Coruña 

- Edificio de Apoio ao Estudo. Campus de Esteiro. Ferrol

sape@udc.es

Telf.  981 167 000

30 Bolsas para estudar o Máster en Produción Xornalística e Audiovisual
 • Graduadas/os e licenciadas/os interesados na industria da Comunicación e a Produción Audiovisual
 • Terán prioridade recén titilados/as en Xornalismo, Comunicación Audiovisual ou carreiras afíns
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 10/07/2019
 • Bolsa do 100% 
 • Tras o periodo de formación, haberá unha estadía de prácticas remuneradas cunhna duración mínima de 2 meses.

Contacto:

Máster en Produción Xornalística e Audiovisual

Tel.: 981 180 090

correo-e: info@mpxa.net

www.facebook.com/mastermpxa

Publicación: DOG 10/04/2019

IX Encontro de Artistas Novos: #EAN9
 • Profesionais nados entre 1984 e 2001 -ambos inclusive- estudantes e licenciados en Belas Artes ou afíns e todos aqueles que demostren unha traxectoria ou proxecto artístico. Das 40 prazas dispoñibles estarán abertas a artistas maiores de 35 anos, que deberán reunir os mesmos requisitos que os demais candidatos. 
Fecha: Desde el 25/08/2019 hasta el 29/08/2019Fecha de inscripción Hasta el 28/06/2019
 • Unha edición máis, o EAN traerá ao Gaiás artistas e creadores xa consolidados como Pilar Albarracín, as irmás Lua e Bandía Ribeiro e Nicolás Combarro para compartir as súas experiencias e reflexións ao redor da arte. Os participantes convivirán tamén con tres observadores ou art followers que, desde o eido curatorial ou do xornalismo cultural, apoian os novos creadores e procuran estar ao corrente das novidades do mundo da arte emerxente. 
 • Cada un das persoas participantes realizará unha presentación pública centrada no seu traballo e proxecto creativo persoal, servindo de plataforma e escaparate das súas creacións.
 • A consecución dunha praza inclúe matrícula de inscrición, estancia en réxime de pensión completa, transportes diarios desde Santiago ata a Cidade da Cultura e transportes para as visitas aos centros de arte.

Contacto:

Fundación Cidade da Cultura

encontro@cidadedacultura.org

www.cidadedacultura.gal 

Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 2019
 • Jóvenes de nacionalidad española y aquéllos con residencia legal en España, personas físicas o jurídicas.
 • Cuando se trate de personas físicas éstas deben tener residencia legal y permiso de trabajo en España, y que no superen la edad de 35 años en la fecha límite de la presentación de las solicitudes.
 • Cuando el proyecto sea realizado por una persona jurídica, la solicitud debe ser presentada por el representante legal de dicha persona jurídica, quien en ningún caso debe superar los 35 años. Asimismo, el capital social debe pertenecer mayoritariamente (51%) a jóvenes que no superen los 35 años.
 • Proyectos de carácter innovador: Innovación de producto: introducción de un bien, producto o servicio nuevo o con un alto grado de mejora, respecto a sus características o su uso deseado / Innovación de proceso: Implantación de un método de producción o distribución nuevo o con un alto grado de mejora / Innovación de marketing: Implantación de un nuevo método de comercialización que entraña importantes mejoras en el diseño del producto o en su presentación, o en su política de posicionamiento, promoción o precio  / Innovación organizacional: Implantación de un nuevo método de organización aplicado a las prácticas de negocio, al lugar de trabajo o las relaciones externas de la empresa. 
 • Las solicitudes podrán presentarse junto a la documentación que debe acompañar a la misma en: el Registro General del Injuve, calle Ortega y Gasset, 71, 28006 Madrid; los registros de la Administración General del Estado, de la Administración Autonómica y de la Local; las oficinas de correos o la sede electrónica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; tal como se indica en las bases.
Fecha: Fecha de inscripciónDesde el 13/06/2019 hasta el 10/07/2019

A los diez primeros seleccionados les será concedida una ayuda económica de 20.000 euros.

Contacto:

Intituto de la Juventud

C/ José Ortega y Gasset, 71

28006, Madrid 

Tel 91 782 76 00

informacioninjuve@injuve.es

Publicación

Extracto: BOE 12-06-2019

Base Nacional de Subvenciones: 460405

Becas Repsol de Formación Profesional
 • Estar matriculado, haber realizado una pre-inscripción o una reserva de plaza en enseñanzas de Formación Profesional:
  • en alguno de los centros educativos ubicados en los siguientes municipios: A Coruña, Arteixo, Cartagena, La Unión, Abanto-Zierbena, Muskiz, Zierbena, Puertollano, Tarragona, Reus, Valls y Vila-seca.
  • en alguna de las siguientes familias profesionales: Electricidad/Electrónica - Fabricación Mecánica - Instalaciones y Mantenimiento - Edificación y obra civil - Energía y Agua - Química - Informática y comunicaciones - Administración y gestión - Comercio y marketing - Sanidad - Seguridad y Medio Ambiente
 • Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1983
 • Estar en posesión del correspondiente título académico, haber superado las pruebas de acceso o los cursos puentes correspondientes que permita su matriculación en alguno de los Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior.
 • Estar matriculado del curso completo del régimen ordinario. Quedan excluidos aquellos estudiantes que vayan a cursar solamente las prácticas (FCT), FP Dual y/o el módulo de Proyecto. Quedan excluidos en el caso de renovación de beca, aquellos estudiantes que durante el curso anterior no estuviesen matriculados en la totalidad de los módulos profesionales del curso correspondiente al ciclo formativo que le dio acceso a la beca.
 • No estar repitiendo curso y, en el caso de renovación de la beca, haber superado la totalidad de los módulos profesionales del curso anterior al curso 2019/20

Consultar Bases Completas 2019-2020

Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 16/10/2019

Se otorgarán un total de 100 becas, 20 en cada uno de los Complejos Industriales en Bilbao-Petronor, Cartagena, A Coruña, Puertollano y Tarragona y con las siguientes cuantías:

 • 5 becas para Ciclos Formativos de Grado Medio: 800 € cada beca
 • 15 becas para Ciclos Formativos de Grado Superior: 800 € cada beca

Contacto:

Fundación Repsol

C/ Acanto, 22 (28045 - Madrid)

Tel.: 917 53 90 79

www.facebook.com/FundacionRepsol

Axudas do programa Bono concilia
 • Familias residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se encontren nos supostos seguintes:
 • Ter un fillo ou filla nacido ou nacida con posterioridade ao 31 de decembro de 2016.
 • Estar en calquera das circunstancias seguintes:
  • 1º. Ter solicitado praza en escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos para o curso 2019/20 e non obtela, sempre que se exercese a opción do programa Bono concilia.
  • 2º. Ter solicitado praza en escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos para o curso 2019/20 exercendo a opción do programa Bono concilia e que, tendo dereito por puntuación a unha praza, o horario demandado non coincida co de apertura da escola infantil, porque ambos/as os/as proxenitores/as traballan en quenda de tarde ou en quendas rotativas, circunstancia que se acreditará documentalmente.
  • 3º. Obter praza en escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos para o curso 2019/20 e que se modifiquen considerablemente as condicións en que esta foi concedida.
  • 4º. Ter obtido axuda deste programa no curso 2018/19 e solicitala para a mesma nena ou neno.
  • 5º. Ter un fillo ou filla que renove a axuda deste programa para o curso 2019/20 e solicitala para un irmán ou irmá.
  • 6º. Residir en concellos onde non existan escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos.
 • Non dispoñer doutras axudas para igual ou análoga finalidade outorgadas por outros organismos ou institucións públicas ou entes privados que, en concorrencia coa regulada nesta orde, supere o custo da praza.
 • Escolarizar o neno ou a nena nunha escola infantil 0-3 non sostida con fondos públicos que conte coa autorización pertinente segundo o establecido no Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e inspección de servizos sociais en Galicia.
 • Para os efectos desta orde, enténdese por escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos: as escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais, as escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, as escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais e as escolas infantís 0-3 dependentes das entidades privadas de iniciativa social que reciban axudas da Xunta de Galicia para mantemento do centro.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 12/07/2019

A axuda consistirá nunha cantidade mensual para contribuír ao pagamento do importe da praza nunha escola infantil 0-3 non sostida con fondos públicos por un período máximo de once meses. A contía da dita axuda estará en función da renda per cápita da unidade familiar, non podendo superar en ningún caso o custo da praza.

Contacto:

Consellería de Política Social. Xefatura Territorial da Coruña

Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º. 15008 A Coruña

Teléfono: 981 185 751

https://politicasocial.xunta.gal/

Publicación: DOG 12/06/2019

Prazas nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo
 • Estar matriculada en estudos postobrigatorios non universitarios nalgún dos centros docentes públicos ou privados concertados situados nos termos municipais da Coruña, Culleredo, Ourense e Vigo no curso 2019/20.
 • Non repetir curso e, no caso de cambio de estudos, non ter abandonado dúas veces estudos iniciados para matricularse noutros estudos distintos. Excepcionalmente, por causas debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento destes requisitos, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e do informe da inspección educativa.
 • Non ter sido expulsada no curso anterior dun centro residencial nin estar sometida a un procedemento disciplinario en trámite. 
 • A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha modalidade concreta dun nivel educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que:
  • Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.
  • Tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade.
  • Excepcionalmente, por circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento deste requisito, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e dos informes que se consideren oportunos.
 • A renda da unidade familiar que se terá en conta é a do exercicio fiscal 2017 e obterase pola suma das rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza.
Fecha:
 • Adxudicación de praza gratuíta: 
  • Cando a renda da unidade familiar sexa igual ou inferior ao limiar 2 fixado polo Real decreto 951/2018, do 27 de xullo, do Ministerio de Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2018/19 (Boletín Oficial del Estado núm. 185, do 1 de agosto).
  • Cando se trate de alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Adxudicación de praza bonificada: Cando a renda da unidade familiar sexa superior ao limiar 2, a persoa adxudicataria deberá aboar anualmente as seguintes cantidades:
  • Ata un 10 %: 565,87 €.
  • Máis do 10 % e ata un 20 %: 867,74 €.
  • Máis do 20 % e ata un 30 %: 1.392,95 €.
  • Máis do 30 %: 2.066,75 €.  

Prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o alumnado que no curso académico 2019/20 inicie ou continúe estudos postobrigatorios non universitarios en centros docentes públicos ou privados concertados situados nos termos municipais da Coruña, Culleredo, Ourense e Vigo. Na Coruña: I.E.S. "UNIVERSIDADE LABORAL" (Culleredo).

Prazos:

 • Prazo de presentación de solicitudes en período ordinario:
  • Para o alumnado matriculado en bacharelato, ata o 12 de xullo de 2019 (este incluído).
  • Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, ata o 9 de agosto de 2019 (este incluído).
 • Presentación de solicitudes en período extraordinario: Cando feita a adxudicación de prazas en período ordinario sigan existindo prazas vacantes, o centro residencial abrirá un prazo de presentación de solicitudes en período extraordinario entre o 16 e o 20 de setembro de 2019, ambos incluídos.

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

San Caetano, s/n - Bloque II - 2º andar. 15781  Santiago de Compostela

Teléfono: 981 546 521 / 981 547 301

www.edu.xunta.gal

Centro Residencial Docente Universidade Laboral

Rúa Salvador Allende, nº13. 15174 Culleredo (A Coruña)

Teléfono: 981 667 836

Correo electrónico: credo.coruna@edu.xunta.es

http://www.edu.xunta.gal/centros/credocoruna/

Publicación: DOG 10/06/2019

100 ayudas para participar en el Aula de Verano Ortega y Gasset
 • Haber finalizado el último curso del bachillerato o del ciclo formativo de grado superior de formación profesional en el año 2019
 • Acreditar una nota media igual o superior a 9,60 puntos sobre 10 en el conjunto de los cursos del bachillerato o del correspondiente ciclo formativo de grado superior de formación profesional.
 • También podrán ser beneficiarios de estas ayudas los estudiantes nacionales o extranjeros que -cumpliendo los requisitos de las letras a) y b) de este apartado- hayan cursado sus estudios de bachillerato en cualquiera de los centros docentes de titularidad pública española en el extranjero. 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 28/06/2019
 • Gastos correspondientes al alojamiento y manutención, en régimen de pensión completa y habitación doble.
 • Desplazamiento de los asistentes desde su punto de origen hasta Santander y regreso, con un máximo de 200 euros para los desplazamientos dentro de la Península; de 300 euros para los alumnos procedentes de las Comunidades Autónomas de las Illes Balears y de Canarias y de las Ciudades de Ceuta y Melilla; y de 600 euros para los alumnos procedentes de los centros docentes de titularidad pública española en el extranjero.
 • Asimismo se cubrirán los gastos por los traslados, entradas a monumentos, museos, etcétera, derivados de las actividades culturales previstas en el programa.

Se convocan 100 ayudas para participar en el Aula de Verano «Ortega y Gasset» que se celebrará en el Palacio de la Magdalena de Santander del 17 al 24 de agosto de 2019. El Aula de verano "Ortega y Gasset" ofrece una panorámica de la situación de las enseñanzas universitarias en España en diferentes campos del conocimiento, mediante lecciones y conferencias impartidas por académicos y profesionales destacados.

Contacto:

 Universidad Internacional Menéndez Pelayo-UIMP

C/ Isaac Peral, 23. 28040 Madrid

Tel. 91 592 06 00

Publicación: BOE 08/06/2019 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvenciones BDNS(Identif.): 459211 

Bolsas para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva
 • Ter entre 19 e 30 anos no momento de presentar a solicitude.
 • Estar empadroado en Galicia no momento de presentar a solicitude.
 • Estar cursando estudos universitarios nunha facultade, escola universitaria ou un ciclo formativo.
 • Non ser beneficiario dunha bolsa como deportista no CGTD no momento da solicitude.
 • Estar en disposición de cumprir co establecido na Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia, que modificou a Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor.
 • No caso de estudantes que tivesen bolsa como deportistas na residencia do CGTD, será necesario:
  • Que a súa estadía no CGTD fose valorada como positiva polo equipo directivo do centro.
  • Que pasase polo menos 1 ano desde o remate da súa estadía como deportistas bolseiros ata a presentación da solicitude como persoal de apoio.
 • Supletoriamente, no caso de non cubrir as prazas cos requisitos anteriores, poderanse ter en conta solicitudes de persoas que fosen bolseiros no CGTD con anterioridade e que estean cursando estudos non oficiais.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 04/07/2019

As persoas beneficiarias destas bolsas disporán do aloxamento de domingo a venres e manutención completa (de luns a venres), durante o curso escolar 2019/20 no CGTD, servizo de lavandaría, instalacións deportivas, servizo médico-deportivo e servizo de fisioterapia. A concesión destas bolsas é compatible coa obtención de axudas ao estudo, agás aquelas que teñan como compoñente o pagamento de gastos de comedor e/ou residencia escolar.

Os beneficiarios das bolsas realizarán o seu labor na instalación do CGTD, en Pontevedra, durante o curso escolar 2019/20. 

Serán obrigas das persoas bolseiras beneficiarias como persoal de apoio:

 • Incorporarse á residencia o mesmo día que os deportistas.
 • Permanecer na residencia nos horarios establecidos polas preceptoras/es.
 • Colaborar en facilitar a convivencia e cumprir e facer cumprir as normas de réxime interno do centro informando en todo momento a Dirección do CGTD de calquera infracción que se cometa.
 • Realización de actividades de apoio á Dirección do CGTD, aos técnicos responsables dos grupos de deportistas existentes implicados no programa de formación e na organización e promoción de actividades deportivas, recreativas e académicas.
 • Colaborar coas preceptoras/es na organización e promoción de actividades recreativas e formativas.
 • Axudar nas tarefas de control e seguimento dos estudos dos residentes, así como a colaboración con eles no aproveitamento do seu tempo de estudo.
 • Notificar ás preceptoras todas as incidencias que se produzan en relación cos deportistas.
 • Calquera outra actividade que se determine para a correcta convivencia dos deportistas no centro e para o desenvolvemento das súas actividades dentro do CGTD. 

Contacto:

Secretaría Xeral para o Deporte

Centro Galego de Tecnificación Deportiva

Rúa Padre Fernando Olmedo, 1. 36002 Pontevedra

Teléfono: 986 854 437 / 986 857 758

Email: cgtd@xunta.es

www.deporte.xunta.gal 

Publicación: DOG 04/06/2019

Premios fin de carreira para o alumnado do SUG
 • Teren cursado integramente os estudos da titulación universitaria pola que opta ao premio nas universidades do Sistema universitario de Galicia.
 • Teren unha puntuación media no seu expediente académico igual ou superior a 8,50 puntos, para o alumnado das ramas de coñecemento de Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas, Ciencias e Ciencias da Saúde; e 7,50 puntos, para o alumnado da rama de Enxeñaría e Arquitectura.
 • Non poderán obter un premio fin de carreira aquelas persoas que xa obtiveron un en anteriores convocatorias.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 28/06/2019

 As persoas premiadas recibirán unha dotación económica dun máximo de 3.000 euros e un diploma acreditativo desta distinción.

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 544 430 / 981 545 431/ 981 545 433

www.edu.xunta.gal

Publicación: DOG 28/05/2019

Axudas 'INJUVE para a Creación Joven' 2019/2020
 • Persoas físicas e xurídicas, de nacionalidade española, e todas aquelas con residencia legal en España, que teñan entre 18 e 30 ou 35 anos de idade, segundo sexa o obxecto da axuda.
 • Cando se trate de proxectos nos que participen máis dunha persoa, o requisito de idade esixirase a todas as beneficiarias. No caso de grupos musicais e compañías de artes escénicas, o requisito de idade esixirase tanto á dirección artística como ao cadro de interpretación artística. 
 • Cando se trate de persoas xurídicas, o requisito de idade esixirase ás persoas físicas que figuren como representantes nos seus órganos directivos no ano da convocatoria.
 • As persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e as persoas físicas que estean incluídas nas circunstancias indicadas no art 14.2 da Lei 39/2015 de 1 de outubro están obrigadas a presentar a solicitude a través de medios electrónicos, é dicir por medio do Rexistro telemático do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social.
Fecha: Fecha de inscripciónDesde el 03/06/2019 hasta el 28/06/2019

A contía individualizada das axudas será de 5.000€ para os proxectos de produción de obra e de mobilidade de obra ou creadores, de 10.000€ para os proxectos de emprendemento para a creación emerxente e de 7.000€  para os proxectos da Sala Amadís, con independencia do custo total estimado do proxecto a desenvolver.

OBXECTO: o obxecto da presente convocatoria é favorecer o traballo da mociadade creadora, coa finalidade de fomentar a actividade creadora, facilitar a súa promoción e a difusión da súa obra á vez que propiciar a súa incorporación ao ámbito profesional, medianta a axuda a proxectos a desenvolver durante o ano 2020 en eidos como as artes visuais, escénicas, musiciais, literarias, deseño, cómic e ilustración, con proxección suprautonómica, nacional ou internaconal.

PROXECTOS:Os proxectos presentados deben de incluírse nunha deste catro liñas de actuación:

 1. Produción de obra: realización de proxectos artísticos con liberdade de formato e técnica.
 2. Mobilidade de obra producida e/ou mobilidade de creadores en espazos especializados, xiras ou residencias.
 3. Emprendemento para a creación emerxente: desenvolvemento de proxectos de emprendemento cultural coa finalidade de iniciar unha actividade ou manter unha de recente creación en ámbito nacional ou internacional.
 4. Sala Amadís do INJUVE: comisariado de exposicións, programación talleres ou outras actividades de creación emerxente a desenvolver en grupo ou colectivo.

Contacto:

INJUVE, Instituto da Mocidade

r/ José Ortega y Gasset, 71. 28006- Madrid

tfno. 91 782 76 00

PUBLICACIÓN: BOE 01/06/2019 (extracto convocatoria)

BDNS: 458128 (documentos da convocatoria)

Becas para asistencia a actividades académicas en las sedes de la UIMP
 • Tener nacionalidad española, de otro país miembro de la UE o extracomunitarios con residencia legal en España
 • Tener matrícula formalizada en el curso académico 2018/2019 o 2019/2020 en estudios oficiales conducentes a la obtención de un título de Grado, Máster o Doctorado en una Universidad española, o del EEES o en cualquier otro estudio equivalente, o bien haber finalizado con anterioridad al curso académico 2018/2019 cualquiera de los estudios oficiales enumerados
 • Acreditar una nota media en su expediente académico de Grado o Licenciatura igual o superior a 6 sobre base 10 
Fecha:
 • Beca completa: incluye alojamiento y manutención en las instalaciones de la UIMP o en otras residencias concertadas y la matrícula gratuita al curso o seminario que se solicite
 • Beca de matrícula: exención del pago de la matrícula en el curso o seminario solicitado por el alumno

Plazos:

- Cursos en Santander:

 • hasta el 27 de mayo de 2019  para los cursos que comiencen antes del 5 de julio de 2019
 • hasta el 14 de junio de 2019 para los cursos que comiencen a partir del 8 de julio de 2019

- Cursos en Valencia, Sevilla, Tenerife, Cuenca: hasta un mes antes del comienzo del curso que se solicita.

Contacto:

UIMP-Universidad Internacional Menéndez Pelayo

C/ Isaac Peral, 23 (28040 - Madrid)

Tel. 91 592 06 00

PublicaciónBOE 07/05/2019

Base Nacional de Subvenciones: 452600

6 bolsas de formación en cooperación internacional para o desenvolvemento
 • Ter veciñanza administrativa en Galicia.
 • Estar en posesión dun título universitario de grao, licenciado/a, arquitecto/a, ou enxeñeiro/a.
 • Ter rematado os estudos no ano 2009 ou posterior.
 • Non ter gozado anteriormente doutra bolsa de formación no eido da cooperación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia, excepto que nalgunha convocatoria anterior fose chamado da lista de reserva e gozase da bolsa por un período de tempo non superior a 3 meses
 • Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa, calquera que sexa esta ou, no caso de ter emprego remunerado ou gozar doutra bolsa, presentar un compromiso expreso de renunciar a eles con anterioridade á aceptación da bolsa. 
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
Fecha:

As actividades de formación desenvolveranse ao longo dos anos 2019 e 2020 cunha duración máxima de doce meses, con data de inicio prevista o 1 de setembro de 2019.

Fecha de inscripción Hasta el 28/06/2019
 • 1.200 € brutos mensuais, no caso de que os destinos sexan no exterior e 1.000 € brutos mensuais, no caso de que os destinos sexan na sede da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea.
 • As persoas bolseiras destinadas no exterior recibirán en concepto de aboamento dos gastos de viaxe, primeiro establecemento, visados, vacinación, seguros, desprazamentos internos ou calquera outro necesario no desenvolvemento da bolsa unha contía máxima de 3.000 €.

Os destinos das bolsas serán en Santiago de Compostela, na sede da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea ou no exterior, nas unidades de cooperación no exterior (UCE) da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento.

Contacto:

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

Rúa do Horreo, 61, 2º andar. 15701  Santiago de Compostela

Tel.: 981 541 021

cooperación.exterior@xunta.es

https://cooperacion.xunta.gal/

Publicación: DOG 28/05/2019

ProcedementoPR809A

Premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico
 • Ter cursado durante o ano académico 2018/19 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
 • Ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos. 
Fecha: Fecha de inscripciónDesde el 06/06/2019 hasta el 05/07/2019

Cada premio estará dotado con 750 €. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá ademais un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro educativo onde estea depositado o expediente académico, anotaralle nel a distinción.

A finalidade destes premios é dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta etapa educativa, reforzar aqueles aspectos que inciden na mellora do sistema educativo e xuntar excelencia con equidade, igualdade de oportunidades e posibilidades de desenvolvemento persoal.

Poderanse conceder ata un máximo de 20 premios.

O alumnado deberá realizar unha proba que terá carácter único en todo o territorio da Comunidade, realizándose de forma simultánea nas distintas sedes. A celebración da proba terá lugar o día 5 de setembro de 2019 e realizarase nos lugares e no horario que se darán a coñecer mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia, e no portal educativo da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

San Caetano, s/n, bloque 2, 1º andar. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 997 383 / 981 540 205 / 981 540 188

Enderezo electrónico: premios@edu.xunta.es

www.edu.xunta.es/premiosedu

Publicación: DOG 29/05/2019

5 bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas
 • Estar en posesión da nacionalidade española ou de calquera dos países membros da Unión Europea.
 • Non superar os 35 anos de idade na data de remate da presentación de solicitudes. 
 • Titulación académica: Poderá solicitar calquera das prazas ofertadas quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
  • Licenciatura en Filoloxía Galega.
  • Licenciatura en Filoloxía Románica, sempre que a primeira ou segunda lingua románica elixida fose o galego.
  • Grao en Lingua e Literatura Galegas.
  • Grao en Estudos de Galego e Español.
  • Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios.
 • Poderá solicitar as prazas localizadas en Alemaña, Italia e Croacia quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
  • Licenciatura en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 27 créditos en materias de galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país en que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de inglés.
  • Grao en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 30 créditos en materias de galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país en que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de inglés. 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 27/06/2019

1.277,12 €/mes.

O programa de formación, que terá un marcado carácter práctico, estará integrado por actividades relacionadas coa: docencia, programación e organización de tarefas, a investigación, a difusión e a promoción da lingua, a literatura e a cultura galegas. As persoas adxudicatarias desenvolverán estas actividades, no marco do convenio asinado coas universidades de destino, baixo a dirección do responsable do centro de estudos galegos e en permanente coordinación con este. As ditas actividades non se limitarán ao ámbito académico universitario senón que tamén abranguerán a súa área de influencia.

Contacto:

Consellería de Cultura e Turismo

Rúa de San Roque, 2. 15781 Santiago de Compostela 

Teléfono: 981 544 435 

Xefatura Territorial da Consellería de Cultura e Turismo. Gabinete de Normalización Lingüística

R/ Vivente Ferrer, 2. 15008 A Coruña

Teléfono: 981 184 720

www.lingua.gal 

Publicación: DOG 27/05/2019

5 prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas
 • Estar en posesión da nacionalidade española ou de calquera dos países membros da Unión Europea.
 • Non superar os 35 anos de idade na data de remate da presentación de solicitudes.
 • Titulación académica: Poderá solicitar calquera das prazas ofertadas quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
  • Licenciatura en Filoloxía Galega.
  • Licenciatura en Filoloxía Románica, sempre que a primeira ou segunda lingua románica elixida fose o galego.
  • Grao en Lingua e Literatura Galegas.
  • Grao en Estudos de Galego e Español.
  • Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios.
 • Así mesmo, poderá solicitar as prazas quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
  • Licenciatura en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 27 créditos en materias de galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país en que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de inglés.
  • Grao en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 30 créditos en materias de galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país en que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de inglés.
 • Igualmente poderá solicitar a praza da Universidade de Heidelberg (Alemaña) quen estea en posesión das seguintes titulacións:
  • Estudos de posgrao (máster) en áreas afíns ás mencionadas anteriormente, sempre que teñan unha especialización en galego.
  • Coñecementos de alemán (como mínimo nivel B1).
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 27/06/2019

Remuneración segundo universidade de destino.

O programa de formación, que terá un marcado carácter práctico, estará integrado por actividades relacionadas coa: docencia, a programación e a organización de tarefas, a investigación, a difusión e a promoción da lingua, a literatura e a cultura galegas. As persoas adxudicatarias desenvolverán estas actividades, no marco do convenio asinado coas universidades de destino, baixo a dirección do responsable do centro de estudos galegos e en permanente coordinación con este. As ditas actividades non se limitarán ao ámbito académico universitario senón que tamén abranguerán a súa área de influencia. 

Contacto:

Consellería de Cultura e Turismo

Rúa de San Roque, 2. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 996 314

www.lingua.gal

Publicación: DOG 27/05/2019

Axudas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo
 • Alumnado matriculado en centros públicos de Galicia e, no caso dos centros privados, o alumnado matriculado en ensinanzas concertadas coa Consellería de Educación, Universidade e FP, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, Artes Plásticas e Deseño, Ensinanzas Deportivas e programas formativos ou algún ciclo formativo de FP dual.
 • O alumnado que concorra a esta convocatoria de axudas deberá rematar o período de formación práctica en centros de traballo ou FP Dual antes do 31 de decembro de 2019
 • Prazo de presentación de solicitudes:
  • 1º prazo: ata o 21 de xuño de 2019, para o alumnado que realice a FCT nos períodos outubro 2018-marzo 2019 e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2019. Acollerase a este 1º prazo o alumnado de FP dual. O alumnado ao cal lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2019 e que anticipase o período de FCT non se acollerá a este 1º prazo
  • 2º prazo: do 14 de outubro ao 14 de novembro de 2019, para o alumnado de ciclos formativos que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2019. Este alumnado deberá rematar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2019. O alumnado que teña horario flexible con autorización da dirección xeral e remate despois do 31 de decembro de 2019 acollerase á seguinte convocatoria de axudas. 
 • Lugar de presentación de solicitudes: As solicitudes, xunto co resto dos anexos, só se poderán presentar no centro educativo onde o alumnado estea matriculado no momento de realizar a formación en centros de traballo ou a FP dual.
Fecha:

a) Alumnado que realice a FCT ou a FP dual dentro do territorio español.

 • Na Comunidade Autónoma: ata un máximo de 300 € cando se cumpran as seguintes condicións:
  • O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello do centro educativo
  • O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello de residencia do/a alumno/a durante o período de realización da FCT ou da FP dual.
 • Fóra da Comunidade Autónoma: percibirán unha cantidade fixa de 200€ aínda que realicen a FCT ou a FP dual en varios centros de traballo

b) Alumnado que realice a FCT ou a FP dual fóra do territorio español.

 • Na Unión Europea: 
  • Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Malta, Romanía: 120 € (contía base) 72 € (contía por semana)
  • Alemaña, Bélxica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Portugal, República Checa: 180 € (contía base) 120 € (contía por semana)
  • Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Suecia 240 € (contía base) 150 € (contía por semana)
 • Non integrados na Unión Europea:
  • Europeos 180 € (contía base) 120 € (contía por semana) 
  • Doutros continentes 240 € (contía base) 150 € (contía por semana)
 • Modalidade A. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional inicial, Artes Plásticas e Deseño, Ensinanzas Deportivas e programas formativos que realice a FCT ou a FP dual dentro do territorio español
 • Modalidade B. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, de Artes Plásticas e deseño, Ensinanzas Deportivas que realice a FCT ou a FP dual fóra do territorio español 

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Edif. Adm. San Caetano, s/n, bloque 2, planta baixa (15781  - Santiago de Compostela)

Tel.: 981 540 213 / 981 546 540

www.edu.xunta.gal

Publicación: DOG 21/05/2019

2 bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid
 • Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea.
 • Bolsa de estadía de investigación: 
  • Ser licenciado/a ou graduado/a nas áreas de humanidades e ciencias sociais ou titulacións equivalentes.
  • Posuír unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 6 puntos.  
  • Presentar unha memoria do proxecto. A persoa investigadora deberá presentar unha memoria explicativa do proxecto de investigación que resuma as características xerais da investigación que vai levar a cabo. A devandita memoria debe presentarse en formato A4, mecanografada a duplo espazo e por unha soa cara, e a súa extensión non será inferior a cinco nin superior a dez páxinas. A investigación que se vai desenvolver pertencerá ao ámbito das ciencias humanas e sociais, cuxas fontes ou terreo de referencia se atopen en Madrid, e terá que ver coa cultura e a historia de Galicia e a proxección da cultura galega. Esta memoria débese acompañar dunha carta de convite dalgún centro de investigación, estudo ou documentación situado en Madrid, así como un escrito do responsable da investigación sobre o interese do proxecto. 
 • Bolsa de estadía de creación:
  • Posuír unha titulación universitaria ou de grao superior en ciclos formativos de ensinanzas artísticas, coreográficas, escénicas, musicais, deseño, imaxe e son.
  • Presentar unha memoria do proxecto. O creador ou a creadora deberá presentar unha memoria explicativa que resuma as características xerais do proxecto que vai levar a cabo. Nesta memoria incluirase un resumo do proxecto dunha soa páxina A4 vertical, en que explicite as súas motivacións, os tipos de traballos que pretende realizar e como se integra a bolsa no seu desenvolvemento profesional.
  • Os proxectos de artes visuais (debuxo, cine, fotografía, gravado, vídeo) ou composición musical deberán estar avalados por un responsable dun centro de creación, dun museo, dun conservatorio, etc. No proxecto de creación deberase xustificar tanto a necesidade da estadía en Madrid como a da proxección da cultura galega. 
 • Ter rematados os estudos no curso académico 2007/08 ou posterior.
 • Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4, agás as que acrediten estar en posesión do título de licenciatura en Filoloxía Galega ou graos equivalentes.
 • Non resultar persoa beneficiaria dunha bolsa de colaboración convocada polo Consello da Cultura Galega en convocatorias anteriores durante un prazo superior a 12 meses.
 • Posuír unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 6 puntos. 
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 10/07/2019

1000 euros mensuais. Casa de Velázquez asumirá os gastos de hospedaxe, proporcionará tarifas preferenciais para gastos de mantemento na cafetaría da Casa de Velázquez, ofrecerá a posibilidade de empregar os espazos de traballo e documentación da Casa de Velázquez e poderán participar nas actividades de investigación e creación da Casa de Velázquez.

Contacto:

Consello da Cultura Galega 

Pazo de Raxoi, 2º andar; praza do Obradoiro. 15705 Santiago de Compostela

Tlf. 981 95 72 02

http://www.consellodacultura.gal 

Publicación:

- Corrección de erros: DOG 20/05/2019

- DOG 10/05/2019

Premio Jóvenes máshumano 2019
 • Jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 30 años, de cualquier nacionalidad y residentes en España.
 • Categorías de participación: 1) Premio Especial El Corte Inglés a la innovación al servicio del retail: Ideas y proyectos enfocados a innovar en el sector del retail (productos sostenibles, productos o servicios que cubran necesidades sociales, ideas de negocio responsables en el retail...). 2) Premio Especial Bankinter a la mejor solución para la integración y mejora del bienestar de las personas con capacidades diferentes: Aplicaciones y herramientas destinadas a mejorar la calidad de vida y la integración de personas con capacidades diferentes (apps accesibles, salud y bienestar, diseño de espacios...). 3) Premio Especial Fundación máshumano a al innovación social: Ideas y proyectos enfocados a innovar en el sector social (emprendimiento social, voluntariado corporativo, empresas socialmente responsables...).
 • Objeto: selección de proyectos empresariales para su mentorización, formación y presentación en el evento final, que se celebrará en noviembre de 2019 en Madrid.
Fecha: Fecha de inscripción Hasta el 30/06/2019
 • Formación y asesoramiento por parte de expertos y profesionales de entidades colaboradoras del programa.
 • Encuentros con empresas colaboradoras del programa
 • Financiación: Dotación económica de 2.000€ para los ganadores de cada una de las tres categorías de participación establecidas
 • Participación en el evento final
 • Además, todos los participantes optan a obtener los siguientes Premios:  Premio al uso innovador de la tecnología al servicio de las personas y la sociedad / Premio al Emprendimiento Innovador / Premio Plan Emprendedor / Premio para la protección de la innovación (véase bases completas)

Contacto:

Fundación máshumano 

C/ Menéndez Pidal, 6

28036 Madrid

Tfno.: 91 351 02 71

Mail: info@premiomashumano.com

Prazas de aloxamento no Servizo Universitario de Residencias da USC, 2019/2020

a) Estudantado de nova admisión:

 • Estudantes de grao, de 1º e 2º ciclo, de másteres universitarios oficiais e de títulos propios que se matriculen nun centro da USC durante o curso 2019-2020
 • Persoas matriculadas nun programa de doctorado a tempo completo durante o curso 2019-2020 e investigadores/as en formación.

b) Estudantado de readmisión

c) Persoal Docente e Investigador (PDI) e Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Fecha: Fecha de inscripciónDesde el 02/05/2019 hasta el 28/06/2019

Cotas e prezos: para o baremo aplicaranse os criterios económicos (niveis de renda familiar) e académicos (variables segundo os cupos de acceso) establecidos nas bases da convocatoria

Estas axudas son incompatibles coa dotación para residencia da convocatoria xeral de bolsas do Mº de Educación e Formación Profesional, o alumno terá que escoller entre as duas

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 2 de maio ao 28 de xuño de 2019 ata as 14.00 h

 • A solicitude cumplimentarase no formulario web www.usc.es/es/servizos/sur/convocatorias.html
 • Presentarase unha única solicitude por persoa, grupo e campus acompañada da documentación requerida no Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado (Pavillón Estudantil - Campus Vida) ou por calquera dos procedementos recollidos na normativa de procedemento administrativo.

CALENDARIO:

 • Publicación da lista provisoria11 xullo
 • Prazo de reclamación ou entrega de documentación pendente: ata o 26 de xullo
 • Publicación da lista definitiva30 de xullo
 • Confirmación da lista de agarda: ata o 5 de agosto 
 • Reserva de praza adxudicada: do 30 de xullo ao 5 de agosto
 • 1º movemento da lista de agarda: 8 de agosto
 • 2º movemento da lista de agarda: 21 de agosto

Contacto:

Universidade de Santiago de Compostela

Vicerreitoría de Estudantes e Formación Continua. Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado

Pavillón estudantil, 1º andar - Campus Vida (15782 Santiago de Compostela)

Tlf.: 881 814 574 / 881 814 575 / 881 814 582

Correo-e: sur@usc.es