CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
Axudas da UDC ao transporte urbano na Coruña e Metropolitano áreas Coruña e Ferrol. Curso 2021-22
 • Ter formalizada a matrícula no curso 2021-22 nun mínimo de 30 créditos, ou dos que lles resten para finalizar as titulacións de grao ou máster, ou a tempo completo para o alumnado de doutoramento, manter a matrícula durante todo o curso, estar ao corrente do pagamento dos prezos públicos, e cumprir un dos seguintes requisitos:
  • Ser beneficiario/a dunha bolsa do Ministerio de Educación e Formación Profesional (MEFP) no curso 2020-21, en estudos postobrigatorios: bacharelato, ciclo formativo de grao superior (CFGS); proba para maiores de 25 anos e universitarios.
  • Ter concedida unha axuda do plan propio da UDC (dificultades económicas, Programa Supera COVID, Santander-Progreso, Santander-Tecnoloxía-Conecta), no curso 2020-21.
  • Ter percibido o Ingreso Mínimo Vital no curso 2020-21.
  • ...
 • O resto de alumnado que non cumpra ningún dos requisitos establecidos anteriormente, poderá solicitar a axuda ao transporte e optará ás axudas que non sexan concedidas ao alumnado do primeiro apartado.
Data: Data de inscriciónDende o 21/10/2021 ata o 05/11/2021
 • No caso da tarxeta urbana da Coruña Millenium: 300 viaxes a un prezo de 0,30€/viaxe. 
 • No caso da TMG, o importe máximo da subvención será de 114€ en viaxes. 

As modalidades de axudas serán dúas:

 • Modalidade 1. Transporte urbano da cidade da Coruña: Tarxeta Millenium Para poder beneficiarse destas axudas, será requisito inescusable estar en posesión da Tarxeta Millenium. Tramítase nas oficinas municipais da Estación de Autobuses da Coruña. O alumnado terá un prazo de dous meses para activala desde a resolución definitiva da convocatoria. No caso de non o facer así perderá o dereito á axuda. A tarxeta Millenium poderá ser utilizada no curso seguinte por aquel alumnado que non esgotara a totalidade das viaxes subvencionadas, e continúe estudos na UDC, até esgotar as viaxes ou até o 30/11/2022.
 • Modalidade 2. Transporte A Coruña - Ferrol - A Coruña Tarxeta do Transporte Metropolitano de Galicia TMG, para o alumnado maior de 21 anos. Os menores de 21 anos, teñen á súa disposición a tarxeta XENTE NOVA, que lles ofrece viaxes gratuítas. Será requisito que o alumnado resida na cidade da Coruña, utilice a liña de autobús A Coruña - Ferrol - A Coruña, e que estea matriculado nunha titulación que se imparta no Campus de Ferrol. O alumnado desta modalidade debe xustificar a súa residencia na cidade da Coruña, co empadroamento ou contrato de aluguer, e que está matriculado nunha titulación do Campus de Ferrol.
 • Modalidade 3. Transporte metropolitano da ATM da Coruña, ATM de Ferrol e doutras áreas Tarxeta do Transporte Metropolitano de Galicia, TMG, para alumnado maior de 21 anos. Os menores de 21 anos, teñen á súa disposición a tarxeta XENTE NOVA, que lles ofrece viaxes gratuítas. Para o alumnado da UDC que curse estudos na Coruña, bonificaránselle os desprazamentos que realicen entre calquera concello da Area de Transporte Metropolitano (ATM) da Coruña e os concellos da Coruña e de Oleiros en que se localizan as dependencias universitarias. Para o de alumnado da UDC que cursa os estudos en Ferrol, bonificaránselle os desprazamentos que realicen entre calquera concello da ATM de Ferrol e o Concello de Ferrol en que se localizan as dependencias universitarias.  Para o alumnado da UDC que curse os estudos en calquera dos centros universitarios da Coruña, Ferrol e Oleiros, e que se desprace a eles dende calquera concello galego de fóra das áreas ATM A Coruña ou ATM Ferrol. 

Contacto:

Universidade da Coruña. SAPE (Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante)

tel.: 881 012 901

e-correo: axudas.transporte@udc.es

Becas "Santander Languages | English to Boost your Career - University of Pennsylvania'"
 • Ser maior de 18 años.
 • Ter a nacionalidade ou residir en Arxentina, Brasil, Chile, Colombia, Alemania, Mexico, Perú, Polonia, Portugal, España, Reino Unido, Estados Unidos e Uruguai.
 • Nivel mínimo B1 de inglés.
 • Rexistrarse na plataforma www.becas-santander.com.
 • Completar a proba de avaliación Global Alumni que consiste nun conxunto de preguntas para avaliar as competencias, habilidades e coñecementos da persoa candidata. Chegará por correo electrónico despois de rexistrarse na convocatoria.
Data: Data de inscrición Ata o 23/11/2021

Aquelas persoas participantes que obteñan unha nota media do 70% ou superior recibirán un certificado da Universidade de Pensilvania.

 • As persoas participantes poderán escoller entre: 
 1. Inglés para o desenvolvemento profesional (400 prazas) 
 2. Inglés para empresas e emprendedores (300 prazas)
 3. Inglés para ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas (300 prazas)
 • Todos os cursos constan de numerosas conferencias, lecturas, etc para que o alumnado realice de xeito independente. Ademais, constará de partes guiadas con titores e tarefas en equipo. O estudantado recibirá comentarios  por escrito e en vídeo de instrutores de renome mundial sobre as súas tarefas.

Os cursos impartiranse entre o 18 de xaneiro de 2022 e o 22 de febreiro de 2022 na plataforma en liña da Universidad de Pensilvania, dispoñible en https://upenncatalog.instructure.com/login/canvas

Contacto:

University of Pennsylvania

English Language Programs

110 Fisher-Bennett Hall

3340 Walnut Street

Philadelphia, PA 19104-6274 USA

e-correo: elp@sas.upenn.edu

becas-santander.com/

Programa "Becas Santander Estudos Progreso 2021-2022" da UVIGO
 • Estar matriculado no curso 2021/2022 nalgunha das titulacións de Grao, Máster ou Doutoramento da Universidade de Vigo en centros propios da Universidade de Vigo ou en centros adscritos de titularidade pública que imparten titulacións non impartidas en centros propios (Enfermaría Ourense, Enfermaría Pontevedra e Enfermaría Meixoeiro).
 • Ter concedida no curso 2020/2021 bolsa xeral do MEFP.
 • Ter unha nota media igual ou superior a 8 no curso 2020/2021, calculada tal e como establece a convocatoria de bolsa xeral do MEFP (Ministerio de Educación e Formación Profesional). Para tal efecto multiplicaranse por 1,17 as notas medias procedentes de estudos da rama de Enxeñaría. Ao alumnado que inicia estudos de Grao se lle terá en conta a nota de acceso á universidade.
Data: Data de inscrición Ata o 01/12/2021

A contía máxima de cada bolsa será de 1.000 €.

Convócanse:

 • 1 bolsa para alumnado coa condición de vítima de violencia de xénero
 • 1 bolsa para alumnado con discapacidade igual ou superior ao 33%
 • 8 bolsas de asignación xeral

SOLICITUDES: As persoas solicitantes deberán inscribirse nos dous seguintes enlaces:

 1. Na web do Santander www.becas-santander.com
 2. No formulario electrónico dispoñible no seguinte enlace do Portal de bolsas da UVIGO https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/8859

Contacto:

Universidade de Vigo. Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos

Edificio Exeria - As Lagoas, Marcosende, 36310 Vigo

tel.: 986 81 40 94

e-correo: bolsasformación@uvigo.es

Beca Joana Biarnés para mozos e mozas fotoperiodistas
 • Maiores de 18 e menores de 35 anos (ambos os dous incluídos).
 • Residencia fiscal en España.
 • O proxecto pode ser individual ou colectivo. Cada participante poderá presentar só unha proposta, sexa de xeito individual ou colectivo. No caso de recepción de propostas realizadas por máis dunha persoa, todas deberán cumprir os requisitos anteriormente indicados.
Data: Data de inscrición Ata o 20/12/2021

8.000 euros ao autor/a ou equipo seleccionado para levar a cabo a súa investigación

Asesoramento dun/ha titor/a con ampla experiencia docente e profesional.

Beca de formación en EFTI-Centro Internacional de Fotografía e Cine, valorada en 3.000 euros.

Contacto:

Photographic Social Vision

Carrer de Trafalgar, 19 - 1ºB, 08010 Barcelona

tel.: 932 17 36 63

e-correo: beca@photographicsocialvision.org

Inscrición de espectáculos e concertos para a Rede Galega de Teatros e Auditorios
 • As compañías/grupos deberán cumprir os seguintes requisitos:
  • Ter capacidade de facturación como persoa física ou xurídica
  • Estar dado de alta no IAE (Imposto de Actividades Económicas) nun epígrafe relacionado coas artes escénicas ou musicais
  • Non ter débedas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, nin coa Consellaría de  Economía e Facenda
  • Xunto coa factura deberase presentar a documentación acreditativa de estar dado de alta na Seguridade Social durante o/os día/s das actuacións de todos os membros da compañía/grupo
 • Cada compañía/grupo poderá presentar máis de un espectáculo/concerto 
 • Inscrición en http://www.galescena.info
Data: Data de inscrición Ata o 28/10/2021
 • Rede Galega de Teatros e Auditorios:
  • os espectáculos das compañías/grupos galegos entran automaticamente na oferta
  • os espectáculo de compañías/grupos de fóra de Galicia, deberán ser seleccionados previamente pola Comisión artística da Rede
 • Rede Galega de Salas e Rede Galega de Música ao Vivo: entrarán a formar parte da oferta todos os espectáculos presentados.

Contacto:

AGADIC. Departamento de Programación

Cidade da Cultura (Centro de Emprendemento); Monte Gaiás s/n (15707 - Santiago de Compostela)

Tel: 881 996 087 / 881 996 088

correo-e: programacionagadic.1@xunta.gal / programacionagadic.2@xunta.gal

Bolsas de diversidade e Bolsas de estudos de AFS Intercultura
 • Estudantes de secundaria de entre 14 e 18 anos que non repetisen nos dous últimos cursos e que cumpran o requisito de renda familiar establecido nas bases...
Data: Data de inscrición Ata o 25/11/2021

As Bolsas para o programa anual escolar que cobren entre o 50% e 90% do prezo total do programa (segundo a situación económica familiar) e as Bolsas de estudos para o programa anual escolar que cobren 2.000 euros do prezo total do programa.

Contacto:

AFS Intercultura

R/ Augusto Figueroa, 3, 5º. 28004- Madrid

tel.: 91 523 45 95

e-correo: info-spain@afs.org

Bolsas Colexios do Mundo Unido (UWC) - Curso 2022
 • Posesión de nacionalidade española no momento da convocatoria ou vivir en España os últimos 8 anos.
 • Nacer nos anos 2005 ou 2006 (é importante resaltar que hai algúns colexios que non admiten alumnos que non cumprisen os 16 anos no momento de empezar o curso, co que, en caso de quedar seleccionado/a, isto afectará á adxudicación do centro).
 • Estar a cursar 4º da ESO ou 1º de Bacharelato e, en ambos os casos, ter aprobado o ano anterior (se o alumno queda seleccionado na fase final non poderá ter ningún suspenso a final de curso).
 • Ter bo expediente académico e coñecementos básicos de inglés...
Data: Data de inscrición Ata o 08/11/2021

A bolsa está valorada en 50.000 euros de media e inclúe gastos de escolaridad, aloxamento e manutención equivalentes a dous cursos académicos nos Colexios. Non están incluídos os custos da viaxe e o diñeiro de peto, que corresponderá abonar aos pais-titores do alumno/a, así como posibles gastos extras de cada colexio en particular.

Contacto:

Fundación Colexios do Mundo Unido (UWC España)

C/ Edgar Neville, 5 - 3ºC. 28020- Madrid

tel. 91 702 24 24

e-correo: cmu@colegiosmundounido.es

Bolsa de investigación en folclore do INAEM e CIOFF 2021
 • Poderán optar a esta bolsa acodes tanto individuais como equipos de traballo formados para o efecto. Neste segundo caso, o equipo debe estar representado por un director responsable do proxecto.
 • A bolsa deste ano estará dedicada ao tema "Baile, danza e música popular (canción e instrumentos musicais), relativas a calquera das diferentes culturas do territorio español".
 • Para a valoración das propostas, os candidatos deben mandar a súa solicitude acompañada, entre outras cousas, do seu currículo e dunha memoria detallada que especifique o interese do traballo, a metodoloxía para empregar, a amplitude, duración e etapas da investigación e as fontes e centros de traballo...
Data: Data de inscrición Ata o 27/12/2021

4.500€

Contacto:

CIOFF

C/ Mata, 23, 3º I. 13004- Cidade Real

Apartado de Correos 1. 13080- Cidade Real

tel.: 926 619 195 / 660 185 340

e-correo: cioff.esp@cioff.es

9 bolsas para a formación práctica no Parlamento de Galicia
 • Nacionalidade española ou dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles estados aos que sexa aplicable a libre circulación de persoas.
 • Posuír as seguintes titulacións universitarias:
  • Para as bolsas de arquivo, biblioteca e documentación: grao ou licenciatura universitaria en Documentación, grao en Información e Documentación, grao en Xestión Dixital de Información e Documentación.
  • Para as bolsas de comunicación institucional: grao ou licenciatura universitaria en Xornalismo, Publicidade e Relacións Públicas ou Comunicación Audiovisual.
  • Para as bolsas de publicacións: grao ou licenciatura universitaria en Tradución e Interpretación, na que a lingua de orixe principal da súa combinación lingüística (1ª lingua ou lingua A1) sexa a lingua galega, grao en Lingua e Literatura Galegas, graduado en Estudos de Galego e Español con itinerario en lingua galega e española.
  • Para a bolsa de recursos humanos e contratación: grao ou licenciatura en Dereito ou grao en Dirección e Xestión Pública.
  • Para a bolsa de xestión parlamentaria: grao ou licenciatura en Dereito ou Ciencias Políticas e da Administración, grao en Dirección e Xestión pública.
 • Requisitos das persoas solicitantes con discapacidade intelectual: 
  • Ter recoñecida oficialmente unha discapacidade intelectual nun grao igual ou superior ao 33 %. 
  • Titulación universitaria, titulación de formación profesional. 
 • As titulacións terán que estar obtidas no ano académico 2015-2016 ou en anos posteriores.
 • Coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
 • Non resultar beneficiaria dunha bolsa en convocatorias anteriores no Parlamento de Galicia.
Data: Data de inscrición Ata o 09/11/2021

A contía total de cada bolsa será de 12.000 €. 

 • Oito bolsas individuais para contribuír á formación en prácticas de persoas con titulación universitaria, nas seguintes modalidades:
  • 2 bolsas de formación en arquivo, biblioteca e documentación.
  • 2 bolsas de formación en comunicación institucional.
  • 2 bolsas de formación en publicacións.
  • 1 bolsa de formación en recursos humanos e contratación.
  • 1 bolsa de formación en xestión parlamentaria
 • Unha bolsa destinada a persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 % para contribuír á formación nas áreas de asistencia xeral e administrativas, con titulación universitaria ou formación profesional.

Contacto:

Parlamento de Galicia

Rúa do Hórreo, nº63. 15701 Santiago de Compostela

Tel. 981 551 300

Publicación: DOG 08/09/2021 

Propostas Vegap de Axudas á Creación Visual
 • Poden participar nesta convocatoria os autores de obras das artes plásticas, da fotografía, do deseño gráfico, da ilustración ou das novas formas de expresión artística, que sexan residentes en España ou ben que sexan españois que residan no estranxeiro e que non recibisen axudas da Fundación Arte e Dereito ou de VEGAP nalgunha das anteriores convocatorias de Propostas, así como as recentes Axudas da convocatoria "S.Ou.S. Arte/Cultura".
 • Os proxectos enviaranse dixitalmente a través da páxina web: www.propuestasvegap.com completando a información solicitada en cada un dos campos do formulario de inscrición alí aloxado e achegando nun só arquivo PDF a documentación indícase nas bases.
 • Cada participante poderá presentar un só proxecto incluído en calquera das seguintes categorías: Artes Plásticas, Novas Formas de Expresión Artística, Fotografía, Ilustración e Deseño gráfico.
Data: Data de inscrición Ata o 29/10/2021

A asignación total da convocatoria ascende a 100.000 euros distribuídos en 20 premios de 5.000 euros cada un deles.

VEGAP comunicará a decisión do Xurado o día 15 de Decembro a través das páxinas web: www.vegap.es e www.propuestasvegap.com, así como a través de medios de comunicación e redes sociais.

Os beneficiarios das axudas deberán presentar unha memoria xustificativa ou informe de execución do proxecto premiado antes do 3 de Xullo de 2022.

Contacto:

Visual Entidade de Xestión de Artistas Plásticos (VEGAP)

Rúa Núñez de Balboa, 25,

28001 Madrid

Tel.: 91-5326632

Correo electrónico: infomad@vegap.es

15 bolsas de investigación, desenvolvemento e innovación en prevención de riscos laborais
 • Titulación en Ciencias Sociais e Xurídicas, preferiblemente filoloxía hispánica ou inglesa.
 • Titulación científico-técnica, preferiblemente Grao en Medicamento ou Enfermería.
 • Titulación científico-técnica, preferiblemente Licenciatura ou Grao en Química ou Enxeñería Química, Licenciatura ou Grao en Bioloxía, Licenciatura ou Grao en Ciencias Ambientais.
 • Titulación científico-técnica, preferiblemente Grao en Psicoloxía ou Sociología.
 • Titulación científico-técnica, preferiblemente Licenciatura ou Grao en Física, Licenciatura ou Grao en Matemáticas, Enxeñería ou Grao en Enxeñería, Licenciatura ou Grao en Medicamento.
 • Titulación científico-técnica, preferiblemente Licenciatura en arquitectura ou enxeñería.
 • Titulación científico-técnica, preferiblemente Licenciatura ou Grao en Química, Bioloxía, Farmacia ou Enxeñería Química.
 • Titulación científico-técnica, preferiblemente Licenciatura, Enxeñería ou Grao en Enxeñería, Grao en Ciencias da actividade física e do deporte, Medicamento, Fisioterapia ou similar.
 • Titulación científico-técnica, preferiblemente Enxeñería ou Grao en Enxeñería, Licenciatura ou Grao en Física, Licenciatura ou Grao en Química.
 • Titulación científico-técnica, preferiblemente Licenciatura ou Grao en Química, Física, Bioloxía ou Enxeñería Química.
 • Titulación científico-técnica, preferiblemente Licenciatura ou Grao en Química, Física, Bioloxía ou Enxeñería Química.
 • Titulación científico-técnica, preferiblemente enxeñería agronómica ou industrial ou grao nalgunha das especialidades da enxeñería agronómica ou industrial.
 • Formación universitaria científico-técnica, preferiblemente con Licenciatura ou Grao en Química, Ciencias Ambientais ou Enxeñería agronómica ou grao nalgunha das especialidades da enxeñería agronómica.
 • Titulación científico-técnica, preferiblemente Licenciatura ou Grao en Física ou Enxeñería.
 • Titulación científico-técnica, preferiblemente Licenciatura ou Grao en Química, Bioloxía, Farmacia ou Enxeñería.
Data: Data de inscrición Ata o 27/10/2021

A contía individual de cada bolsa será de 1.400,00 euros mensuais.

15 bolsas para o desenvolvemento e execución de proxectos en materias e técnicas de prevención de riscos laborais:

 • Tres bolsas para o Centro Nacional de Condicións de Traballo de Barcelona.
 • Tres bolsas para o Centro Nacional de Novas Tecnoloxías de Madrid.
 • Catro bolsas para o Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla.
 • Tres bolsas para o Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Baracaldo.
 • Dúas bolsas para os Servizos Centrais do Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo de Madrid.

Contacto:

Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo

Rúa Torrelaguna 73, 28027 Madrid

Tel. 913 63 41 00

Publicación: BOE 05/10/2021

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.): 586157

Préstamo material informático para o curso 2021-22
 • Estar matriculado/a nunha titulación oficial de grao/máster/programa de doutoramento nun centro propio da UDC durante o curso académico 2021/22, e ao corrente do pagamento dos prezos públicos correspondentes. Cómpre manter a matrícula todo o curso.
 • Non dispoñer de equipamento informático ou non dispoñer dunha conexión axeitada a Internet.
 • Aceptar, mediante declaración de responsabilidade, as condicións da cesión temporal e o uso, así como a penalización polo seu incumprimento.
 • Non poderá ser beneficiario o alumnado que estea a participar nun programa de mobilidade nacional/internacional no curso 2021/22.
 • O préstamo é incompatible coa percepción de calquera axuda de carácter público ou privado para a mesma finalidade.
Data: Data de inscriciónDende o 06/10/2021 ata o 27/01/2022

Material en préstamo:

 • 42 ordenadores portátiles (Intel Celeron de 4 GB de RAM; 64 GB HDD; 14,1")
 • 110 cámaras wifi para utilizar como cámara web.
 • 90 tarxetas SIM de datos de Orange (90 GB/mes) de cesión libre, que se activarán para un período de tres meses, con posibilidade de ampliar o contrato por conta propia. O alumnado deberá posuír un dispositivo axeitado para o uso da tarxeta SIM.

Bases da convocatoria de préstamo material informático.

Contacto:

Universidade da Coruña (UDC)

Rúa da Maestranza nº9

15001- A Coruña

Tel: 981 167 000

Mail: rpd@udc.gal 

        dpd@udc.gal

Seis bolsas de formación práctica en materias relacionadas coas funcións da Secretaría Xeral de Pesca
 • Título universitario de grao, diplomatura, licenciatura, enxeñería técnica ou superior, ou titulacións equivalentes en materias e especialidades relacionadas coas funcións da Dirección Xeral de Ordenación Pesqueira e Acuicultura para as bolsas da área de Ordenación Pesqueira.
 • Para a bolsa na área das bolsas de formación na área de Asesoramento Xurídico, Réxime Sancionador e Desenvolvemento Normativo, título universitario de grao, licenciatura ou titulación equivalente en Dereito ou en Xestión e Administración Públicas.
 • Finalizar os estudos nos seis anos anteriores ao da publicación do extracto de convocatoria no Boletín Oficial do Estado.
 • Ter coñecementos de inglés nivel mínimo B1, acreditado mediante titulación oficial.
Data: Data de inscrición Ata o 26/10/2021

1.150 euros brutos mensuais.

Bolsas convocadas:

 • Cinco bolsas na área de ordenación pesqueira.
 • Unha bolsa na área de asesoramento xurídico, réxime sancionador e desenvolvemento normativo.

Contacto:

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

Paseo Infanta Isabel, 1, 28071 Madrid

Teléfono: 91 347 60 52 / 53

Correo electrónico: depesmar@mapa.es

Publicación:

BOE 04/10/2021

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif. 585162)

Axudas a persoas en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial Data: Data de inscrición Ata o 28/10/2021

A contía da axuda cubrirá o importe das materias matriculadas por primeira vez, ata un máximo de 60 créditos, do máster universitario oficial segundo os prezos públicos establecidos no anexo do Decreto 103/2021, do 1 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2021/22

Contacto:

Consellería de Cultura, Educación e Universidade 

Secretaría Xeral de Universidades. Subdirección Xeral de Universidades. Servizo de Apoio e Orientación ao Alumnado Universitario

San Caetano, s/n. (15781 Santiago de Compostela)

Tel.: 981 544 430

correo-e: orientacion.sug@edu.xunta.es

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios, teléfono de información 012 ou enderezo electrónico 012@xunta.gal 

Publicación: DOG 28/09/2021

Sede electrónica: procedemento ED421A

3 bolsas de formación sobre comunicación institucional, interna e externa, no Senado
 • Nacionalidade española e doutros países membros da Unión Europea.
 • Título superior universitario de Grao ou de Licenciatura en Ciencias da Información, Xornalismo, Comunicación Audiovisual ou Publicidade.
 • Nacer con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1994
 • Non gozar en anos anteriores da mesma bolsa do Senado, excepto as persoas que accedesen á mesma dentro do último cuadrimestre do ano 2021.
Data: Data de inscrición Ata o 28/10/2021

900 euros brutos/mes.

Contacto:

Senado

Rúa Bailén, 3. 28071 Madrid

becas.prensa@senado.es

Tel 91 538 14 96 / 91 538 10 92

Publicación: BOE 30/09/2021

15 bolsas de formación archivística, documental e bibliotecaria no Senado
 • Ter a nacionalidade española ou doutros países membros da Unión Europea.
 • Título superior universitario de Diplomatura ou Licenciatura en Biblioteconomía e Documentación ou de Grao en Información e Documentación. Así mesmo poderán optar á concesión dunha bolsa quen estea en posesión de calquera Licenciatura ou título de Máster universitario e acrediten cursar estudos en materias archivísticas, bibliotecarias ou documentais durante polo menos 200 horas lectivas, ou ben que sexan equivalentes polo menos a 8 créditos ECTS.
 • Nacer con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1994.
 • Non gozar en anos anteriores da mesma bolsa do Senado, excepto as persoas que accedesen á mesma dentro do último cuadrimestre do ano 2021.
Data: Data de inscrición Ata o 28/10/2021

800 euros brutos/mes.

Contacto:

Senado

Rúa Bailén, 3. 28074 Madrid

Tel. 91 538 14 77

becas.documentacion@senado.es

Publicación: BOE 30/09/2021

Bolsas Fundación Amancio Ortega para estudar 1º de Bacharelato en Canadá e EEUU
 • Estar a cursar 4º de ESO nun centro de ensino de calquera Comunidade ou Cidade Autónoma do territorio español, fóra dos centros docentes privados estranxeiros en España.
 • Realizar os cursos académicos de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO conforme ao sistema educativo español e, en todo caso, non gozar dunha experiencia académica igual ou superior a 4 meses nun país distinto da súa residencia habitual, durante algún destes cursos.
 • Nota media de 7 puntos en 3º de ESO.
 • Nota mínima de 7 puntos na materia de inglés en 3º de ESO ou no idioma alternativo, no caso de non cursar a materia de inglés.
Data: Data de inscriciónDende o 27/09/2021 ata o 27/10/2021
 • Cada unha das bolsas inclúe todos os servizos relacionados con cada fase do Programa:
  • - Preparación e Saída
  • - Estancia en Canadá ou Estados Unidos
  • - Regreso á cidade de orixe

SOLICITUDES: no apartado "Acceso a Participantes" da web www.becas.faortega.org

Contacto:

Fundación Amancio Ortega

Tel.: 900 103 651

info@becas.faortega.org

https://bolsas.faortega.org

Publicación: BOE 27/09/2021

Programa do bono de alugueiro social destinado a vítimas de violencia de xénero
 • As unidades de convivencia das mulleres vítimas de violencia de xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica do seu agresor ou, no caso de mulleres vítimas de trata con fins de explotación sexual, de dependencia da persoa que mantivese sobre ela unha relación de dominación. Tamén as mulleres que padecesen violencia vicaria ou violencia por interpósita persoa, con resultado de morte: 
  • a) que, dentro do ano anterior á data de presentación da solicitude, cesase a convivencia co agresor ou coa persoa que manteña sobre ela unha relación de dominación. No caso de violencia vicaria ou violencia por interpósita persoa, o feito causante deberase ter producido dentro do ano anterior ao da presentación da solicitude.
  • b) que o documento acreditativo da situación de violencia fose emitido dentro dos doce meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
 • As unidades familiares das fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, calquera que sexa a natureza da súa filiación, que se encontrasen nunha situación de dependencia económica da nai ou do agresor no momento do falecemento da vítima:
  • a) que a persoa solicitante sexa menor de idade e estivese convivindo coa nai no momento da súa morte, independentemente da renda da unidade de convivencia.
  • b) que a persoa solicitante sexa maior de idade e menor de 30 anos e dependese economicamente da nai e/ou do agresor.
 • Que estean empadroadas e teñan residencia efectiva nun concello da Comunidade Autónoma de Galicia durante os doce meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude da axuda
 • Que a vivenda obxecto do contrato de arrendamento constitúa ou vaia constituír o seu domicilio habitual e permanente, e que a renda do contrato de arrendamento que se subvencione non supere os importes sinalados no artigo 4 das Bases Reguladoras
 • Que os ingresos da súa unidade de convivencia,  sexan iguais ou inferiores a 1,5 veces o IPREM ponderado
 • Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da súa unidade de convivencia teña no territorio nacional unha vivenda en propiedade ou en usufruto
 • Que non sexan arrendatarias de vivendas xestionadas polo IGVS
Data: Data de inscrición Ata o 10/12/2021

Establecida nas Bases Reguladoras das subvencións do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero, con financiamento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (ORDE do 11 de abril de 2019)

Importe mensual das axudas:

 • 225 €/mes, para os contratos relativos a vivendas situadas nos concellos a que se refire o artigo 4.1.a) das Bases Reguladoras
 • 200 €/mes, para os contratos relativos a vivendas situadas nos concellos a que se refire o artigo 4.1.b) das Bases Reguladoras
 • 175 €/mes, para os contratos relativos a vivendas situadas nos concellos a que se refire o artigo 4.1.c) das Bases Reguladoras

Contacto:

Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)

Tel.: 012 / 981 541 981 / 981 957 529

correo-e: informacionxeral.igvs.santiago@xunta.gal

Publicación: DOG 16/03/2021

- Solicitude de concesión inicial: Procedemento VI482C

- Solicitudes de concesión de prórroga: Procedemento VI482D

Axudas para o alumnado que realiza a FCT ou FP Dual
 • Alumnado matriculado en centros públicos de Galicia e, no caso dos centros privados, o alumnado matriculado en ensinanzas concertadas coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, cursos de especialización, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos ou algún ciclo formativo de FP dual.
 • O alumnado que concorra a esta convocatoria de axudas deberá rematar o período de formación práctica en centros de traballo ou FP dual antes do 31 de decembro de 2021.
Data:
 • Alumnado que realice a FCT ou a FP dual dentro do territorio español.
  • En Galicia: Ata un máximo de 375 € cando se cumpran as seguintes condicións,
   • O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello do centro educativo.
   • O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello de residencia do/da alumno/a durante o período de realización da FCT ou da FP dual. 
  • Fóra de Galicia: Percibirán unha cantidade fixa de 200 € aínda que realice a FCT ou a FP dual en varios centros de traballo.
 • Alumnado que realice a FCT ou a FP dual fóra do territorio español.Países da Unión Europea: 
  • Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Malta, Romanía 120 € (contía base) 72 € (contía por semana)
  • Alemaña, Bélxica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Portugal, República Checa 180 € (contía base) 120 € (contía por semana)
  • Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Suecia 240 € (contía base) 150 € (contía por semana)
 • Países non integrados na Unión Europea:
  • Europeos 180 € (contia base) 120 € (contía por semana)
  • Doutros continentes 240 € (contía base) 150 € (contía por semana)

Modalidades

 • Modalidade A. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional inicial, cursos de especialización, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos que realice a FCT ou a FP dual dentro do territorio español.
 • Modalidade B. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, cursos de especialización, de artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas que realice a FCT ou a FP dual fóra do territorio español co fin de mellorar as competencias lingüísticas e profesionais.

Soliitudes: As solicitudes xunto co resto dos anexos só se poderán presentar no centro educativo onde o alumnado estea matriculado no momento de realizar a formación en centros de traballo ou a FP dual.

Prazos: dous períodos de presentación de solicitudes:

 • Primeiro prazo, ata o 5 de xullo, para o alumnado que realizase a FCT nos períodos outubro 2020-marzo 2021 e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2021. Acollerase a este primeiro prazo o alumnado de FP dual. O alumnado a que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2021 e que anticipase o período de FCT non se acollerá a este primeiro prazo.
 • Segundo prazo, do 14 de outubro ao 14 de novembro de 2021, para o alumnado de ciclos formativos que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2021. Este alumnado deberá rematar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2021. O alumnado que teña horario flexible con autorización da secretaría xeral e remate despois do 31 de decembro de 2021 acollerase á seguinte convocatoria de axudas. 

Contacto:

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque 2, planta baixa. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 540 213 / 981 546 540

Publicación: DOG 02/06/2021 

Sede electrónica: procedemento ED202A

Subvencións para facilitar a mobilidade xeográfica das mulleres vítimas de violencia de xénero

Poderán ser beneficiarias das subvencións as mulleres vítimas de violencia de xénero que cumpran os seguintes requisitos:

 • Que acrediten a súa situación por calquera dos medios previstos no artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero
 • Que teñan cesado a relación de convivencia co seu agresor.
 • Que a media dos ingresos brutos mensuais da solicitante non supere o límite do importe de 3,5 veces o IPREM vixente nos 6 meses anteriores á data de presentación da solicitude (unicamente se terán en conta as rendas ou ingresos de que dispoña ou poida dispoñer a solicitante da axuda, sen que se computen para estes efectos as rendas ou ingresos doutros membros da unidade familiar que convivan coa vítima)
 • As axudas recoñeceranse cando o traslado se producira con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2019
Data: Data de inscrición Ata o 30/11/2021

Serán subvencionables os seguintes tipos de gastos:

 • Gastos de desprazamento
 • Gastos de transporte de mobiliario e enseres
 • Gastos de aloxamento.
 • Gastos de gardaría e de atención a persoas dependentes

Considerarase que existe mobilidade xeográfica cando, como consecuencia da contratación por conta allea ou polo establecemento por conta propia, se produza un traslado efectivo da residencia habitual na Comunidade Autónoma de Galicia a outra localidade de destino que se atope a máis de 50 quilómetros da localidade de orixe.

Subvencionarase a mobilidade xeográfica dentro da Comunidade Autónoma de Galicia ou ben desde a Comunidade Autónoma de Galicia a outras localidades situadas dentro do territorio español.

Contacto:

Consellería de Emprego e Igualdade. Secretaría Xeral da Igualdade

Edificio Advo San Lázaro s/n (15781 - Santiago de Compostela)

Teléfono: 981 545 361 - 981 957 268

Publicación: DOG 18/05/2021

Bolsas programa Talentum Telefónica 2021
 • Nacer con posterioridade ao 31 de decembro de 1991.
 • Nivel medio ou alto de inglés.
 • A relación de titulacións aptas para poder acceder ás bolsas do Programa figura na convocatoria do mesmo na páxina web da Fundación SEPI.
 • Persoa disposta a fixar a residencia no lugar onde lle sexa adxudicada a bolsa...
Data: Data de inscrición Ata o 30/11/2021

Entre 750€/mes e 2500€/mes dependiende de nº de horas semanais e lugar de desenvolvemento da práctica formativa...

Contacto:

Fundación SEPI

R/ Quintana, 2, 3º, porta 2ª. 28008- Madrid

91 548 8355

becas@fundacionsepi.es

Tarxeta Xente Nova: ampliación territorial
 • Persoas con idades comprendidas entre os 4 e os 20 anos 
 • Tramitación: solicitar cita (a través da aplicación https://solicitudonline.abanca.com/Tarjetas/gl/txn) nunha oficina Abanca e, unha vez alí, presentar o DNI. Para os menores de idade, deberá solicitala a/o representante legal que, xunto cos DNIs, terá que levar o libro de familia ou documentos equivalentes.
Data: Data de inscrición Dende o 21/05/2021

A tarifa Xente Nova supón o reintegro do 100 % do importe das viaxes interurbanas, até un máximo de 60 viaxes mensuais. 

Coa Tarxeta Xente Nova os menores de 21 anos poderán viaxar gratis no transporte público interurbano de Galicia, calquera que sexa a súa orixe e destino, así como nos barcos dos servizos Cangas - Vigo e Moaña - Vigo e no tren metropolitano en Ferrol. 

En https://www.bus.gal/gl pódense consultar os horarios dos servizos de transporte autorizados en cada momento

Contacto:

Consellería de Infraestructuras e Mobilidade

Tel. de información: 988 687 800

correo-e: tmg@xunta.gal

Publicación:

 • DOG do 31 de decembro de 2019 (Regulación da tarifa específica Xente Nova no transporte público interurbano da competencia da Xunta de Galicia)
 • DOG do 12 de xuño de 2020 (Acordo polo que se establece a primeira expansión territorial da tarxeta Xente Nova)
 • DOG do 28 de decembro de 2020 (Resolución pola que se amplía o prazo de vixencia da tarifa específica Xente Nova para o ano 2021)
 • DOG do 20 de maio de 2020 (Resolución pola que se culmina o procedemento de expansión do ámbito de aplicación da tarxeta Xente Nova ao conxunto do transporte público de Galicia)
Cámara de Comercio: Bolsas Mobilidade Europea 2021 Garantía Xuvenil

Con carácter xeral, a actuación vai dirixida aos mozos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil que terán que cumprir cos seguintes requisitos:

 • Ser beneficiario do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Ter 18 ou máis anos e menos de 30..
 • Cumprimentar e enviar o formulario de solicitude
 • Ter un coñecemento da lingua inglesa ou idioma de traballo no estranxeiro igual ou superior a un nivel B1. Excepcionalmente poderanse admitir solicitudes de mozas cun nivel de idioma inferior a condición de que, achéguese unha carta asinada por responsable de empresa da acollida, na que se manifeste que o nivel de idioma do novo é suficiente.
 • Non participar en ningún outro Programa ou Plan de Mobilidade, financiado polo FSE ou a Iniciativa de Emprego Xuvenil, no marco do Programa Operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020.
 • Estar en posesión dunha titulación oficial, universitaria ou de formación profesional de grao medio ou superior, ou de calquera outra titulación oficial que o mozo solicitante posúa
Data:

As axudas obxecto da presente convocatoria articúlanse en dúas liñas destinadas, por unha banda, a facilitar a realización de prácticas en empresas da Unión Europea por parte de mozos beneficiarios do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e, doutra banda, favorecer a contratación de mozos beneficiarios do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil en empresas da Unión Europea.

Contacto:

Cámara de Comercio A Coruña

Rua Alameda, 30, 1º

15003 A Coruña

teléfono 981 21 60 72

correo electrónico: movilidad@camaracoruna.com

Axudas urxentes para evitar os cortes de subministración eléctrica
 • Poderán solicitar esta axuda as persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan a consideración de consumidor vulnerable severo en risco de exclusión social. Terán esta consideración aquelas persoas que reúnan os requisitos para ser consumidor vulnerable severo establecidos no artigo 3 do Real decreto 897/2017, do 6 de outubro, polo que se regulan a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos de enerxía eléctrica, cos límites de renda establecidos no punto 4 do citado artigo e, ademais, estean en risco de exclusión social. Esta situación deberá estar acreditada mediante certificado ou informe social expedido polos servizos sociais correspondentes.
 • Os requisitos que deben cumprir os beneficiarios da axuda son: a) Ser residentes na Comunidade Autónoma de Galicia. b) Ser titulares do contrato de subministración eléctrica. c) Ter contratada a tarifa de último recurso (TUR) con aplicación do bono social de consumidor vulnerable severo (desconto do 40 %), para o que deberán cumprir os límites de renda establecidos. d) Estar en risco de exclusión social, o que será acreditado mediante certificado ou informe social expedido polos servizos sociais. e) Non estar incursos nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 do xuño, de subvencións.
 • As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento IN414D e tamén en https://axudascortes-subministracion.xunta.gal
Data: Data de inscriciónDende o 21/01/2021 ata o 02/11/2021
 • Os gastos subvencionables serán o 50 % do importe das facturas de electricidade (calculado segundo o establecido no artigo 12 do Real decreto 897/2017), correspondentes á vivenda habitual do solicitante acollido á tarifa de último recurso (TUR) para consumidor vulnerable severo (bono social do 40 %), que estean pendentes de pagamento e emitidas entre os dous meses anteriores á data da solicitude e o 30 de novembro de 2021 por unha comercializadora de referencia (COR) que teña asinado un protocolo de colaboración coa Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación para evitar os cortes de subministración.
 • A contía da subvención será unha cantidade fixa máxima por solicitante de 300 €/ano, ou de 450 €/ano no caso de familias numerosas, que se irá pagando segundo a comercializadora remita as correspondentes facturas á Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

Contacto:

Dirección Xeral de Enerxía

Tel. A Coruña: 981 184 995 / 981 184 948 / 981 18 49 34

ceei.dxem.axudasenerxia@xunta.es

http://ceei.xunta.gal

Publicación: DOG 20/01/2021

Bono de Alugueiro Social

Unidades de convivencia con dificultades para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda:

 • Por estar inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron a interposición pola persoa arrendadora dunha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas.
 • As das vítimas de violencia de xénero que no momento da solicitude se atopen residindo nun recurso de acollida dos integrados na rede galega de acollemento para este colectivo e adscrito a unha Administración pública.
 • Aquelas que fosen privadas da súa vivenda habitual por danos sufridos nesta, derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc. 
 • Aquelas que, tendo sido beneficiarias do programa Aluga, desfrutasen na súa totalidade da subvención do dito programa e lles rematase o período máximo de desfrute desa axuda dentro dos 6 meses anteriores á data da presentación da súa solicitude de subvención deste Programa.
 • Aquelas que, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do IGVS finalizase a vixencia do seu contrato, a partir da entrada en vigor desta orde.
 • Aquelas que sendo residentes en vivendas de entidades financeiras ou da Sareb, en virtude dos convenios de colaboración subscritos entre o IGVS e as citadas entidades, rematasen a vixencia do seu contrato de arrendamento dentro dos seis meses anteriores á data de presentación da súa solicitude de subvención deste Programa.
 • Mozos/as menores de idade tutelados pola Xunta de Galicia, unha vez que acaden a maioría de idade e saian do réxime de tutela, para facilitarlles o acceso a unha vivenda en réxime de alugamento.
 • Aquelas persoas que fosen privadas da súa vivenda habitual como consecuencia de procedementos xudiciais de execucións hipotecarias ou de acordos extraxudiciais de venda ou dación en pagamento a entidades financeiras.
 • Poderán ser beneficiarias das prórrogas extraordinarias previstas no artigo 6.2 das bases reguladoras aquelas persoas que finalizasen o período máximo ordinario de desfrute das axudas deste programa durante o ano 2019, 2020 e 2021, coa excepción das sinaladas no artigo 2.1.h) das bases reguladoras.

Persoas beneficiarias: • Empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia durante, polo menos, os 12 meses anteriores á data da presentación da solicitude da axuda.• Que sexan titulares ou estean en condicións de subscribir un contrato de arrendamento nun concello da Comunidade Autónoma de Galicia.• Que a vivenda obxecto do contrato de arrendamento constitúa ou vaia constituír o seu domicilio habitual e permanente. • Que a renda do contrato de arrendamento non supere os importes sinalados no artigo 5 das bases reguladoras.• Que os ingresos ponderados da unidade de convivencia da persoa beneficiaria, sexan iguais o inferiores a 1,5 veces o indicador público de efectos múltiples.• Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da súa unidade de convivencia teña no territorio nacional unha vivenda en propiedade ou en usufruto. Exceptúase o caso, de que, dispoñendo dela, non goce do seu uso e desfrute ou se trate dunha vivenda insuficiente ou inadecuada, por razóns de habitabilidade e mobilidade.

Data: Data de inscrición Ata o 10/12/2021

Contía da axuda

 • 225 euros mensuais para os contratos relativos a vivendas situadas nos concellos a que se refire o artigo 5.1.a).
 • 200 euros mensuais para os contratos relativos a vivendas situadas nos concellos a que se refire o artigo 5.1.b).
 • 175 euros mensuais para os contratos relativos a vivendas situadas nos concellos a que se refire o artigo 5.1.c).
 • No suposto de que a persoa beneficiaria non dispoña de contrato de alugueiro no momento da concesión, recoñeceráselle inicialmente unha axuda por importe de ata un máximo de 200 euros mensuais, condicionada á achega do correspondente contrato. Non obstante, a contía definitiva da concesión virá determinada en función do concello en que estea situada a vivenda obxecto do contrato de alugamento que se achegue.
 • Axuda complementaria: ben para o suposto da inmediata formalización dun contrato de alugamento, para os efectos de atender as obrigas derivadas da constitución de fianza e da alta en subministracións, ben para o caso de permanecer na vivenda obxecto do procedemento xudicial de desafiuzamento, para os efectos de atender cantidades pendentes derivadas do contrato de arrendamento que motivou o devandito procedemento. O importe desta axuda non poderá superar os 600 euros.

Contacto:

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda​

Instituto Galego da Vivenda e Solo

Edif. de Servizos Múltiples, praza de Luís Seoane, A Coruña

Teléfono: 981 184 801

Publicación:

- Convocatoria: DOG 20/01/2021

- Modificación bases reguladoras: DOG 31/12/2019

- Bases reguladoras: DOG 07/01/2019

Procedemento

 • Novas solicitudes: VI482A
 • Solicitudes de prórroga: VI482B
Convocatoria do Programa Erasmus + Prácticas 2021/22

1. O/a estudante ten que estar matriculado/a na UDC no momento de presentar a súa solicitude.

2. O estudante non pode ter realizado previamente outra mobilidade co fin de prácticas na mesma titulación que está cursando.

3. O estudante non poder ter realizado previamente e dentro do mesmo ciclo de estudos (grao, mestrado ou doutoramento) outras mobilidades no marco do programa erasmus que, sumadas á que solicita, superen os doce meses de duración.

4. O estudante deberá cumprir os requisitos de idiomas estranxeiros que se establecen no apartado IV da convocatoria.

5. O estudante debe contar cun acordo de formación nas condicións sinaladas na convocatoria.

Data: Data de inscrición Ata o 15/05/2022

MODALIDADES:

A. Estudantes en prácticas: esta modalidade abrangue todas aquelas persoas solicitantes que realizan o seu período de prácticas mentres posúen a condición de estudantes matriculados na UDC.

B. Recentemente titulados en prácticas: esta modalidade abrangue todos aqueles candidatos que soliciten a mobilidade no seu último ano de estudos e que realizan a súa estadía de prácticas nun período inmediatamente posterior ao depósito do título.

Contacto:

Universidade da Coruña

Rúa da Maestranza 9, 15001 A Coruña, 

Teléfono de atención ao alumnado: +34 881 01 11 11. 

Cita previa

Tarxeta Benvida
 • Poderán ser beneficiarias da axuda as persoas residentes en Galicia que se atopen nun dos seguintes supostos:
  • Ter fillas ou fillos nados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021.
  • Ter constituída a adopción ou ser declarado en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos ou nenas entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021.
 • Así mesmo, poderán beneficiarse da axuda as galegas e galegos e os seus descendentes que se atopen en calquera dos dous supostos anteriores e, tendo residido fóra de España, retornen a Galicia durante o ano 2021.
 • Igualmente poderán beneficiarse da axuda aquelas familias que obtivesen a axuda de carácter xeral de 1.200 € ou non accedesen a ela por superar os ingresos previstos, nas respectivas convocatorias do ano 2019 e 2020 e experimentasen unha variación á baixa da renda da unidade familiar que implique ter dereito a ela. O importe da axuda nestes casos establecerase en función dos meses que resten desde o 1 de xaneiro de 2021 ata que o neno ou nena que dá dereito á axuda cumpra tres anos ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos.
 • Serán requisitos necesarios para a concesión desta axuda: que a persoa proxenitora solicitante teña a súa residencia habitual en Galicia e que a renda da unidade familiar non supere os 45.000 €. 
Data:
 • Con carácter xeral, a contía total da axuda é de 1.200 € por cada fillo ou filla durante un ano a razón de 100 €/mes.
 • No suposto de que o fillo ou filla que dá dereito á axuda sexa a terceira ou sucesiva a contía da axuda será de 2.400 € a razón de 200 €/mes.

Esta axuda farase efectiva do seguinte xeito:

 •  Ano 2021: un único pagamento coa contía que corresponda en función do mes de nacemento ou ditado da resolución de adopción ou garda con fins adoptivos e ata o mes de decembro, incluído.
 • Ano 2022: un único pagamento coa contía que corresponda desde xaneiro e ata o mes anterior ao que o neno ou nena cumpra un ano ou ata o mes anterior a que se cumpra un ano do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos.
 • Aquelas familias con renda igual ou inferior a 22.000 € terán dereito a axuda no segundo ano de vida e ata que o neno ou nena cumpra tres anos, ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos.

A axuda farase efectiva a través da tarxeta Benvida, a cal só poderá ser utilizada en oficinas de farmacia, parafarmacias, ópticas, supermercados, tendas de alimentación e establecementos de puericultura ou especializados en artigos e produtos para a infancia.

Prazos de presentación de solicitudes:

 • Dous meses desde o nacemento ou resolución para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día do nacemento ou do día no que se ditou a resolución de adopción ou de garda con fins adoptivos.
 • No suposto de que a persoa solicitante sexa emigrante retornada a Galicia en 2021 e sempre que o fillo ou filla nacese con anterioridade ao seu regreso, o prazo será de tres meses desde a data de retorno a España.
 • Para os supostos nos que se produza unha variación á baixa da renda da unidade familiar con posterioridade á concesión da axuda que implique ter dereito ás outas contías habilitarase un prazo de dous meses, que se contarán desde o 1 de xaneiro das respectivas anualidades, para comunicar a dita circunstancia. 

Contacto:

Consellería de Política Social. Delegación da Coruña

Mercado de Elviña, Rúa Salvador de Madariaga, 9. 

Teléfono 012

Enderezo electrónico tarxetabenvida.familia@xunta.gal

Publicación: DOG 19/01/2021 

Sede electrónica (sede.xunta.gal): procedemento BS403B

Axudas de indemnización económica a vítimas da violencia de xénero

Tipos de axudas: 

 • Axudas de indemnización económica dirixidas ás fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, e que dependeran economicamente da súa nai e/ou do seu pai agresor: Poderán ser persoas beneficiarias da indemnización en réxime de igualdade, cada un dos fillos e fillas da vítima mortal da violencia de xénero, calquera que sexa a natureza da súa filiación, sempre que na data do falecemento da súa nai cumprisen algún dos seguintes requisitos:
  • a) Ser menores de idade e convivir coa nai, independentemente da renda familiar.
  • b) Ser maiores de idade ata 30 anos inclusive, e depender economicamente da nai e/ou do pai agresor. Entenderase que existe dependencia económica cando na data do falecemento, as persoas beneficiarias non percibisen rendas, de calquera natureza, que, en cómputo anual, superasen 12 mensualidades do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente.
 • Axudas de indemnización dirixidas ás mulleres que resultasen gravemente feridas, con lesións que requiran hospitalización, como consecuencia dunha agresión por violencia de xénero: Poderán ser persoas beneficiarias da indemnización as mulleres feridas gravemente, con lesións que requiran hospitalización, como consecuencia dunha agresión de violencia de xénero, sempre que na data en que se producisen os feitos se cumprisen os seguintes requisitos:
  • a) Ser muller, maior de idade ou emancipada.
  • b) Estar empadroada e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. No caso das mulleres estranxeiras, tamén será necesario ter permiso de residencia e de traballo.
  • c) Atoparse nunha situación de precariedade económica. Entenderase que se produce unha situación de precariedade económica cando os ingresos da unidade familiar de convivencia a que pertenza a beneficiaria divididos polo número de membros que a compoñen non superen o importe do IPREM vixente.
Data: Data de inscrición Ata o 30/11/2021

O importe das indemnizacións reguladas nesta resolución fíxase na cantidade de sete mil euros (7.000 €), que será aboada unha única vez por cada persoa beneficiaria e para o mesmo feito causante.

As axudas recoñeceranse cando o feito causante se producise con posterioridade ao 1 de xullo de 2019.

Contacto:

Secretaría Xeral da Igualdade

Edificio administrativo de San Lázaro, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Correo electrónico: vx.igualdade@xunta.es

Telf: 981 957 699 - Telf: 981 957 784

Delegación Territorial A Coruña. Unidade Administrativa de Igualdade

Plaza Luis Seoane, s/n - 15008 A Coruña

Telf: 881 881 256

Publicación: DOG 11/01/2021 (convocatoria para o ano 2021)

Prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero
 • Ser muller, maior de idade ou emancipada, vítima de violencia de xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica do seu agresor ou, no caso de vítimas de trata con fins de explotación sexual, de dependencia da persoa que manteña sobre ela unha relación de dominación. 
 • Ter cesado a convivencia co agresor, ou coa persoa que manteña sobre ela unha relación de dominación, no intervalo temporal que comprende os doce (12) meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
 • Estar empadroada e ter residencia efectiva na Comunidade Autónoma de Galicia e, no caso das mulleres estranxeiras, cando así o exixa a lexislación vixente, ter permiso de residencia. No caso de vítimas de trata con fins de explotación sexual, será suficiente acreditar que posúen autorización de residencia por circunstancias excepcionais.
 • Carecer de dispoñibilidade de recursos económicos ou que estes sexan de contía insuficiente para afrontar unha independencia inmediata do seu agresor ou da persoa que manteña sobre ela unha relación de dominación, e/ou dispoñer dunhas rendas ou ingresos brutos mensuais iguais ou inferiores a 1,5 veces o IPREM vixente, excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. 
 • Non poderán ser beneficiarias da axuda prevista nestas bases reguladoras as mulleres que, reunindo estes requisitos, xa percibisen con anterioridade esta axuda ou a axuda establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.
Data:

A contía que poderá acadar esta axuda establécese en función das rendas e ingresos da solicitante da axuda en relación co indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente (consultar bases reguladoras).

A prestación terá en conta a situación socioeconómica das mulleres e irá dirixida a posibilitar a súa autonomía e independencia económica respecto do seu agresor, ou da persoa que mantiver sobre ela unha relación de dominación e mais a tentar axudalas a romper coa situación de violencia. 

Contacto:

Secretaría Xeral da Igualdade

Edificio administrativo de San Lázaro, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Correo electrónico: vx.igualdade@xunta.es

Telf: 981 957 699 - Telf: 981 957 784

Delegación Territorial A Coruña. Unidade Administrativa de Igualdade

Plaza Luis Seoane, s/n - 15008 A Coruña

Telf: 881 881 256

Publicación: DOG 07/01/2021 (convocatoria para o ano 2021)

Axudas para a protección, prevención e tratamento integral da violencia de xénero
 • Axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero: 
  • Ser muller, maior de idade ou emancipada, vítima de violencia de xénero. 
  • Non convivir co agresor.
  • Estar empadroada e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. No caso das mulleres estranxeiras, tamén será necesario ter permiso de residencia e de traballo.
  • Ter especiais dificultades para obter un emprego, que se acreditará a través do Informe do Servizo Público de Emprego.
  • Carecer de rendas que, en cómputo mensual, superen o 75 % do salario mínimo interprofesional vixente, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.
  • Non poderán ser beneficiarias as mulleres que, reunindo estes requisitos, percibisen esta mesma axuda con anterioridade.
 • Axudas de indemnización establecidas no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero: 
  • Estar empadroada e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. No caso das mulleres estranxeiras, tamén será necesario ter permiso de residencia.
  • Ter dereito á percepción dunha indemnización, por danos e perdas derivados dunha situación de violencia de xénero, recoñecida nunha resolución xudicial firme ditada por un xulgado ou tribunal con sede na Comunidade Autónoma de Galicia. 
  • Que exista constatación xudicial do incumprimento do deber de satisfacer a indemnización por insolvencia do obrigado ao pagamento.
  • Que a persoa beneficiaria se atope nunha situación de precariedade económica como consecuencia da falta de pagamento da indemnización xudicialmente recoñecida, segundo o establecido no artigo 7.2.
  • Non convivir co agresor. 
Data: Data de inscrición Ata o 30/11/2021
 • Axuda establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero: O importe xeral desta axuda será o equivalente a seis meses do subsidio por desemprego vixente, e que pode chegar a ser o equivalente a doce, dezaoito ou vinte e catro meses do subsidio por desemprego vixente en función das rendas e ingresos, das responsabilidades familiares, ou do grao de discapacidade da solicitante e/ou familiares ou menores acollidos/as a cargo.
 • Axudas de indemnización establecidas no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero: A contía destas axudas de indemnización será a fixada pola resolución xudicial correspondente que quede pendente de pagamento logo da declaración de insolvencia do obrigado a esta, ata o máximo de 6.000 euros, por cada persoa beneficiaria, excluídos xuros de mora.

Modalidades:

 • 1. Axudas dirixidas a mulleres vítimas de violencia de xénero que residan na Comunidade Autónoma de Galicia e acrediten insuficiencia de recursos e unhas especiais dificultades para obter un emprego -axuda establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.
 • 2. Axudas de indemnización dirixidas ás mulleres que sofren violencia de xénero e/ou as e os menores ou persoas dependentes delas polos danos e perdas ocasionados como consecuencia da situación de violencia, fixadas mediante sentenza xudicial, no caso de incumprimento, por insolvencia, por parte do obrigado a satisfacelas -indemnización establecida no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero-.

Contacto:

Secretaría Xeral da Igualdade. Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero

Edificio administrativo de San Lázaro, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Correo electrónico: vx.igualdade@xunta.es

Telf: 981 957 699 - Telf: 981 957 784

Delegación Territorial A Coruña. Unidade Administrativa de Igualdade

Plaza Luis Seoane, s/n - 15008 A Coruña

Telf: 881 881 256

Publicación: DOG 07/01/2021

Axudas para o apoio ás asociacións veciñais da Coruña
 • Que teñan sede social no termo municipal da Coruña e que estean inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións Coruñesas (REMAC).
 • Que non dispoñan dun local de propiedade municipal en réxime de cesión ou noutras condicións tamén gratuítas, como sede da entidade e espazo propio.
 • Que teñan obxectivos e finalidades que sexan de interese veciñal e coincidentes co obxecto da subvención.
Data: Dende o 08/06/2020 ata o 08/07/2020

Contacto:

Concello da Coruña

Plaza de María Pita, 1

15001 - A Coruña

Tel. 981 184 200 / 010 

www.coruna.gal

Ingreso Mínimo Vital
 • Cumprir as condicións de vulnerabilidade económica establecidas nas bases (que a renda do fogar da persoa solicitante non chegue ao limiar de ingresos fixado para ese tipo de fogar e non superar os límites de patrimonio fixados para cada tipo de fogar, descontada a vivenda habitual)
 • Ter máis de 23 anos (salvo que teña algún menor ao seu cargo) e menos de 65.
 • Residencia continuada e ininterrompida en España durante polo menos o ano anterior á presentación da solicitude e residencia legal no noso país no caso de cidadanía estranxeira.
 • Para as persoas solicitantes que viven soas, non integradas nunha unidade de convivencia, esíxese vivir durante polo menos os tres anos previos á solicitude de forma independente das persoas proxenitoras.
Data: Data de inscrición Dende o 15/06/2020

A renda garantida será de 462 €/mes para unha persoa adulta que viva soa. Nas unidades de convivencia esta cantidade incrementarase en 139 €/mes por cada persoa adicional ata un máximo de 1.015 €/mes, e para as familias monoparentais engádese un complemento de 100 €.

A duración da prestación prolongarase mentres persista a situación de vulnerabilidade económica e se manteñan os requisitos que orixinaron o dereito á súa percepción (a súa contía adaptarase no caso de aumento ou perda de ingresos laborais ou doutro tipo cos que o IMV é compatible).

SOLICITUDES: preferiblemente a través da Sede electrónica da Seguridade Social:

 • con certificado electrónico ou Cl@ve
 • sen certificado electrónico ou Cl@ve

A medida que a situación sanitaria o permita, os CAISS irán reabrindo os servizos de atención ao público, establecendo os correspondentes controis da capacidade.

MÁIS INFORMACIÓN:

Contacto:

Oficinas da Seguridade Social

Teléfono gratuíto de información sobre IMV: 900 20 22 22 (de 9.00 a 14.30 h)

Publicación: BOE 01/06/2020