CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
Residencia Xacobeo para Tradutores/as de Literatura Galega

Poderá concorrer á presente convocatoria individualmente calquera tradutor/a literario/a -maior de dezaoito anos- dunha obra de literatura en galego, en calquera xénero literario, para calquera lingua do mundo.

Data:

As solicitudes deberán presentarse antes do venres 12 de marzo ás 22.00h

Data de inscrición

Este programa en residencia ofrece unha bolsa de traslado, manutención e aloxamento ao longo dun mes.

Contacto:

Residencia Literaria 1863

R. Riego de Agua, 46, 1º

15009 A Coruña

https://www.facebook.com/1863residencialiteraria

yolandacastano@hotmail.com

3ª Convocatoria Extraordinaria Supera COVID para o Programa de préstamo de material informático
 • Poderán ser persoas beneficiarias as que cumpran os seguintes requisitos:
  • Estar matriculada nunha titulación oficial de grao/máster, programa de doutoramento, nun centro propio da UDC durante o curso académico 2020-21, estar ao corrente do pagamento dos prezos públicos e manter a matrícula todo o curso. 
  • Non dispoñer de equipamento informático ou non dispoñer dunha conexión axeitada de internet.
  • Aceptar mediante a declaración de responsabilidade, as condicións da cesión temporal e uso, así como a penalización polo seu incumprimento, de conformidade coas bases da convocatoria.
 • Non poderá participar o alumnado que estea cursando un programa de mobilidade nacional/internacional, no curso 2020-21.
 • O préstamo realizarase logo de que o alumnado interesado presente unha solicitude a través do formulario dispoñible na seguinte ligazón: https://www.udc.es/sape/bolsas_axudas_premios/Programa-prestamo-material-informsuperacovid dirixida á Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade.
Data:

Material que se ofrece para préstamo:

 • 7 ordenadores portátiles (Intel Celeron - 4GB de RAM; 64 GB HDD; 14,1")
 • 119 cámaras Wi-Fi para utilizar como Webcam
 • 136 tarxetas SIM de datos de ORANGE (90GB/mes), de cesión libre, que se activarán para un período de tres meses con posibilidade de ampliar o contrato por conta propia. O alumnado deberá posuir un dispositivo axeitado para o uso da tarxeta SIM190.

A solicitude do ordenador portátil e da cámara Wi-Fi son excluíntes entre si.

Contacto:

Universidade da Coruña

Rúa da Maestranza, 9

15001 A Coruña

+34 981 16 70 00. 

Teléfono de atención ao alumnado: +34 881 01 11 11

Email: sape@udc.gal

XVIII Programa de Bolsas UAH-BSCH "Miguel de Cervantes" de residencia, Universidade de Alcalá
 • Os candidatos deberán estar en posesión do título de grao ou de licenciado ou do nivel académico que lles faculte no seu país de orixe para o acceso a estudos de Máster.
 • Os candidatos residentes en España deben ter a súa residencia habitual nunha localidade que non pertenza ao ámbito de actuación directo á Universidade de Alcalá: A Comunidad de Madrid e a provincia de Guadalaxara (España).
 • A solicitude realizarase na aplicación informática de solicitude de praza en estudos de Máster Universitario, ao mesmo tempo que se cumprimenta a preinscrición.
Data:

As bolsas "Miguel de Cervantes" proporcionan aloxamento gratuíto aos seus beneficiarios na Residencia Universitaria CRUSA Village, en habitación dobre compartida.

A Universidade de Alcalá dispón, a través dos Vicerreitorados de Estudos de Posgrao e de Relacións Internacionais, de 150 Bolsas de Residencia "Miguel de Cervantes" das que 70 asignaranse mediante convenios con Universidades e Institucións internacionais e 80 adxudicaranse mediante o establecido nesta convocatoria a estudantes de Master Universitario durante o curso 2021-2022 (40 para estudantes residentes en España e 40 para estudantes con residencia fóra de España).

Contacto:

Bolsas Cervantes

Email: becas.cervantes@uah.es

Para calquera dúbida relacionada cos requisitos consultar coa Escola de Posgrao en info.postgrado@uah.es.

Publicación: BOCM 23/02/2021

Axudas para a realización de cursos de idiomas na estranxeiro - Fundación ONCE
 • Poderán beneficiarse destas axudas as persoas novas con discapacidade, residentes en España, que queiran participar nun programa de mobilidade internacional para a realización de cursos formativos de inglés, francés ou alemán nalgún país europeo onde algunha destas linguas estea recoñecida como idioma oficial, entre eles: Gran Bretaña, Irlanda, Malta, Francia, Bélxica, Luxemburgo, Suíza, Austria ou Alemaña.
 • Ter unha discapacidade cun grao igual ou superior ao 33%, recoñecida oficialmente polo Organismo competente da súa comunidade autónoma.
 • Ter cumpridos os 18 anos e non ter cumpridos os 30 no momento da solicitude.
 • Ser beneficiario/a do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no momento da solicitude ou como máximo nos quince días anteriores á solicitude.
 • Estar en posesión dun nivel mínimo B1 do idioma para o que se solicita a axuda ou outro de acordo co establecido no apartado IV da presente convocatoria.
 • Matricularse nalgún curso de idiomas no estranxeiro dun mínimo de 4 semanas e un máximo de 12 semanas de duración, durante as cales se deberá recibir formación no idioma seleccionado de polo menos 20 clases semanais dun mínimo de 40 minutos cada unha.
 • Dispoñer dun seguro médico que comprenda a totalidade do período de estancia no estranxeiro para realizar o curso. Este seguro pode ser a tarxeta sanitaria europea en vigor ou calquera outro que se contrate de maneira específica.
 • As persoas interesadas deberán presentar a súa solicitude de maneira telemática a través do portal de bolsas de Fundación ONCE: https://bolsas.fundaciononce.es/ na sección de "Bolsas de idiomas no estranxeiro".
Data:

Os cursos formativos deberán desenvolverse entre o 15 de febreiro de 2021 e o 31 de decembro de 2021.

Data de inscrición Ata o 30/09/2021

As axudas son para sufragar o custo da formación, así como os gastos de viaxe e estancia no estranxeiro, dun mínimo de 4 semanas e un máximo de 12 semanas, segundo o seguinte esquema:

 • Programas de 4 semanas......2.000 euros
 • Programas de 6 semanas......3.000 euros
 • Programas de 8 semanas......4.000 euros
 • Programas de 10 semanas....5.000 euros
 • Programas de 12 semanas....6.000 euros

Esta convocatoria de axudas ten por obxecto:

 • Fomentar a formación en competencias lingüísticas da mocidade con discapacidade, a través de estancias no estranxeiro para a súa participación en cursos de inglés, francés ou alemán, en países de fala inglesa, francesa ou alemá.
 • Reforzar a empregabilidade do colectivo de mocidade con discapacidade, para afrontar os retos que a sociedade actual demanda, integrándoos nunha comunidade internacional e multicultural que mellorará os seus coñecementos profesionais e lingüísticos, así como as súas competencias transversais, co fin último de poder desenvolver traballos técnicos e cualificados.

Contacto:

Fundación ONCE

Tel.: 91 50 68 868 / 91 50 65 111

Correo: idiomas@fundaciononce.es

Bolsas para a realización de cursos no centro de linguas. Curso 2020/ 2021
 • Posuír a nacionalidade española ou doutro país da Unión Europea, ou de terceiros países cando se acredite a condición de residente permanente en España.
 • Estar matriculado/a no curso 2020/2021 en centros propios da Universidade de Vigo nalgunha das titulacións oficiais de grao, máster ou doutoramento.
 • No caso do alumnado de continuación de estudos de Grao e Máster, ter superado o 40% dos créditos matriculados no último curso realizado.
 • Ter realizado ou estar cursando un curso de idiomas do Centro de Linguas no curso 2020/2021.
 • Non ter concedida esta bolsa en convocatorias anteriores, agás cando se trate dun segundo curso que sexa continuación doutro rematado e subvencionado.
 • Así mesmo e debido a imposibilidade de realizar a correspondente convocatoria no 2020 por mor da declaración do estado de alarma, admitiranse nesta convocatoria as solicitudes de alumnado matriculado no curso 2019/2020 que realizou un curso de idiomas do Centro de linguas no 2º cuadrimestre do curso 2019/2020, sempre e cando cumpra os restantes requisitos.
Data: Dende o 13/02/2021 ata o 12/03/2021

Contacto:

Universidade de Vigo

Tel: 986 81 40 94

Mail: bolsasformacion@uvigo.es

Web: www.uvigo.gal

Convocatoria.

44 bolsas de formación no Instituto Cervantes
 • Posuír plena capacidade de obrar.
 • Posuír a nacionalidade española ou a dun país membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo.
 • Dominio do idioma español. Acódelas candidatas que non teñan nacionalidade española, deberán posuír o Diploma de Español como Lingua Estranxeira (DELE) C1 ou un Certificado do Servizo Internacional de Avaliación da Lingua Española SIELE cunha puntuación total dun mínimo de 800 puntos.
 • Título universitario de Grao, Licenciatura, Enxeñería ou Arquitectura Superior, nas materias e especialidades relacionadas coas bolsas obxecto da convocatoria.
 • Terminar os estudos conducentes á obtención do título requirido nos cinco cursos académicos anteriores ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial do Estado.
 • Estar en posesión dos demais títulos académicos e contar cos coñecementos que para cada bolsa especifícanse na convocatoria.
 • Non ser beneficiario con anterioridade dunha bolsa concedida polo Instituto Cervantes, de duración superior a un ano.
Data: Data de inscrición Ata o 10/03/2021

A contía das bolsas será de 825 euros brutos mensuais.

44 bolsas de formación do Instituto Cervantes nas seguintes áreas de coñecemento e coa seguinte repartición:

 • Contabilidade e Tesourería: dúas bolsas
 • Xestión Económica: unha bolsa
 • Contratación e Xestión Patrimonial: unha bolsa
 • Arquivo: dúas bolsas
 • Orzamentos e Control de Xestión: unha bolsa
 • Dirección Académica: unha bolsa
 • Hispanismo: unha bolsa
 • Certificación e Acreditación Académica: unha bolsa
 • Formación de Profesores: dúas bolsas
 • Ordenación e Proxectos Académicos: unha bolsa
 • Ordenación e Proxectos Académicos/Certificación e Acreditación: unha bolsa
 • Xestión Comercial e Márketing: tres bolsas
 • Comercio Electrónico e Márketing: unha bolsa
 • Prezos e Seguimento de Vendas: unha bolsa
 • Recursos Humanos. Xestión de Persoal: unha bolsa
 • Recursos Humanos. Selección e Inspección: unha bolsa
 • Xestión e Comunicación de Actividades Culturais: unha bolsa
 • Xestión Cultural Multidisciplinar: tres bolsas
 • Documentación da Actividade Cultural: unha bolsa
 • Biblioteca e Documentación: unha bolsa
 • Asuntos Institucionais e Externos: unha bolsa
 • Relacións Institucionais e Xestión de Actividades: dúas bolsas
 • Produción Audiovisual: unha bolsa
 • Redacción e Contido Dixital: unha bolsa
 • Informática (Sistemas e Comunicacións): unha bolsa
 • Informática (Aplicacións): unha bolsa
 • Edición e Audiencias Dixitais: unha bolsa
 • Contidos Web: unha bolsa
 • Edición Web: dúas bolsas
 • Arquivo e Documentación Dixital: unha bolsa
 • Proxectos Terminolóxicos: unha bolsa
 • Convenios e outros Acordos Internacionais: dúas bolsas
 • Asesoría Xurídica: unha bolsa
 • Relacións Internacionais: unha bolsa

As bolsas desenvolveranse nas sedes do Instituto Cervantes de Madrid e/ou de Alcalá de Henares (Madrid).

Contacto:

Instituto Cervantes

Alcalá, 49. 28014 Madrid.

Tel.: 91 436 76 00

Publicación:

BOE 17/02/2021 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif): 548605

I Convocatoria do Programa de Residencias Artísticas FMJJ
 • Poderán concorrer á presente convocatoria creadores/as de calquera nacionalidade ou procedencia xeográfica, vinculados/as ás artes visuais.
Data:

A residencia terá unha duración mínima dun mes, podendo ser prorrogada até un máximo de tres meses se así for solicitado pola persoa residente e tras ser avaliada por parte da organización a idoneidade da prórroga. A residencia poderá realizarse no período elixido pola persoa residente dentro do segundo semestre do ano.

Data de inscrición Ata o 08/05/2021

Recursos:

1. Espazo de traballo. A persoa residente contará cun espazo de traballo individual en Normal Espazo de Intervención Cultural da Universidade da Coruña. Ademais, disporá das súas instalacións en función das necesidades do proxecto.

2. Aloxamento na residencia universitaria Rialta (A Coruña).

3. Acompañamento curatorial durante o desenvolvemento do proxecto.

4. Proxecto expositivo e difusión.

Dotación económica:

Establécese unha dotación económica de até 6.000 euros, 3.000 euros en concepto de honorarios -cantidade suxeita á retención fiscal vixente- e até 3.000 euros en concepto de gastos de produción e viaxe -previa xustificación de gastos. Ademais, cubrirase a estadía do/a artista seleccionado/a.

Contacto:

Normal 

Tel.: 881 014 518 - 881 014 502

normal@udc.gal

https://www.udc.es/gl/cultura/

Programa de Bolsas CESUGA

Poderán presentar unha Bolsa Excelencia se:

 • Acreditan oficialmente a obtención da devandita nota media solicitada.
 • Presentan a solicitude da Bolsa dentro do prazo establecido.
 • Resultan admitidos tras superar as probas de selección do Centro.

Poderán presentar unha Bolsa Fundadores se:

 • Acreditan oficialmente cumprir os baremos estipulados da renda de unidade familiar.
 • Presentan a solicitude da Bolsa dentro do prazo establecido.
 • Resultan admitidos tras superar as probas de selección do Centro.
Data: ata o 30/04/2021Data de inscrición Ata o 30/04/2021

Presentación de solicitude:

-En liña: Enviando un correo electrónico achegando a documentación necesaria a contacto@cesuga.com co asunto: Solicitude Bolsa

-Presencial: Acudindo ao centro e presentando a Solicitude de Axuda xunto coa Documentación necesaria.

-Enchendo o formulario na web. Achegando a Documentación Necesaria correspondente ao tipo de Bolsa que desexas solicitar:

 • Bolsa Excelencia:
  • Solicitude de bolsa e
  • Certificado de notas (expediente académico) do cuarto curso da ESO e 1º de Bacharelato.
 • Bolsas Fundadores:
  • Solicitude de bolsa e Copia do IRPF da unidade familiar do último ano.

* Condicións legais bolsas

* Solicitude de bolsa

Contacto:

Tlf.: 981 137 346

contacto@cesuga.com

Rúa Obradoiro, 47, 15190 A Coruña

Bolsas para estudantes e investigadores na República Checa 2021/2022 Data:

Ata as 16:00h do 12 de marzo de 2021

Data de inscrición

A dotación económica será de 9.000 CZK (344,059 euros) ao mes para as persoas que non posúan un título de máster ou equivalente e de 9.500 CZK (363,17 euros) para aquelas persoas que si posúan un título de máster ou equivalente.

Solicitude require orixinal e unha copia dos seguintes documentos:

 1. Formulario de Solicitude
 2. Curriculum Vitae académico
 3. Lista de publicacións (se é aplicable)
 4. Plan detallado de estudos/investigación á cal desexe aplicar
 5. Dúas cartas de recomendación
 6. Fotocopia do diploma (se é aplicable)
 7. Certificación académica persoal expedida pola universidade
 8. Copia do pasaporte/IDE
 9. Recoméndase poñerse en contacto coa universidade preferida por adiantado para presentar tamén unha carta de invitación / aceptación preliminar.

Todos os documentos preséntanse redactados ou traducidos ao checo ou inglés.ç

Idioma de ensino:

O idioma principal de ensino é o checo. Os bolseiros tamén poden ser admitidos nalgúns cursos de inglés medio, aínda que debe terse en conta que non todos os cursos con matrícula en inglés están abertos a bolseiros.

A información completa e máis detallada sobre as bolsas ofrecidas atópase na pagina web do Ministerio de Educación, Mocidade e Deporte da República Checa.

Contacto:

Embaixada da República Checa

Avenida Pío XII, 22-24, 28016 Madrid

Administrador da convocatoria: Imrich Kliment (madrid@embassy.mzv.cz)

Rede cultural da Deputación da Coruña
 • Poderán participar do programa ESCENA AO VIVO! da Rede Cultural da Deputación da Coruña todas as empresas de distribución de espectáculos, compañías e artistas con domicilio fiscal en calquera concello da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 • Poderán participar do programa VISIÓNS! da Rede Cultural da Deputación da Coruña todas as empresas audiovisuais con domicilio fiscal en calquera concello da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 • Poderán participar do programa ALICERCE da Rede Cultural da Deputación da Coruña todas as compañías, grupos e artistas non profesionais con domicilio fiscal na provincia da Coruña.
 • Poderán participar do programa LINGUA A ESCENA! da Rede Cultural da Deputación da Coruña todas as empresas de distribución de espectáculos, compañías e artistas con domicilio fiscal en calquera concello da Comunidade Autónoma de Galicia, con espectáculos musicais ou escénicos que aborden de xeito específico contidos sociolingüísticos e de dinamización social da lingua galega.
 • A tramitación de todos os programas será telemática.
Data: Data de inscrición Ata o 26/02/2021

Porcentaxes de cofinanciamento entre a Deputación e os Concellos, en todos os programas:

 • Concellos de menos de 5.000 hab. 75% Deputación 25 % Concello
 • Concellos de 5.001 a 10.000 hab. 60% Deputación 40 %Concello
 • Concellos de 10.001 a 20.000 hab. 50% Deputación 50% Concello
 • Concellos de 20.001 a 50.000 hab. 40% Deputación 60%
 • Concello Concellos máis de 50.001 hab. 30% Deputación 70% Concello

Catro programas de difusión cultural: 

ESCENA AO VIVO! Categoría profesional Programa de espectáculos profesionais de teatro, monicreques, maxia, danza e música para concellos
VISIÓNS Categoría profesional Programa de cinema e contidos audiovisuais para concellos
ALICERCE Categoría non profesional Programa de grupos de música, danza e teatro non profesionais para concellos
LINGUA A ESCENA! Categoría profesional Programa de espectáculos profesionais de música, teatro, danza, narración oral e monicreques con contidos específicos orientados á dinamización social da lingua galega, para concellos

Contacto:

Deputación Provincial da Coruña

Avenida Porto da Coruña nº2. 15003 A Coruña 

Telf. 981 080 319 

Publicación: BOP 11/02/2021

Bolsa para o inicio de estudos en Máster oficial, 2020/21 - Universidade de Vigo
 • Posuír a nacionalidade española ou doutro país da Unión Europea, ou de terceiros países cando se acredite a condición de residente en España a 31 de decembro de 2019. Excepcionalmente, no caso das persoas solicitantes de estatuto de refixiado ou protección subsidiaria, o permiso de residencia legal poderá obterse ata o 30 de xuño de 2020.
 • Non estar incluído nos casos de exención total de prezos públicos previstos no Decreto 102/2020, do 9 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2020/21.
 • Requisitos académicos
 • Estar matriculado/a por primeira vez nun máster no curso académico 2020/2021 de 60 créditos ou curso completo.
 • Obter nos estudos previos que lles dean acceso ao máster unha nota media inferior a:
  • 6,5 no caso de estudos de máster que habiliten para o exercicio dunha profesión regulada.
  • 7 nos restantes estudos de máster.
 • Non estar en posesión dunha titulación universitaria do mesmo nivel ou superior ao correspondente aos estudos para os cales solicita a axuda.
 • Requisitos económicos (consultar na convocatoria)
Data: Data de inscrición Ata o 26/02/2021
 • A contía da bolsa será equivalente ao importe dos prezos públicos por servizos académicos no curso académico 2020/2021. So se percibirá o importe correspondente a unha titulación no caso de simultaneidade de estudos.

Contacto:

Universidade de Vigo

Tel.: 986 813 611 / 986 813 612

bolsas@uvigo.es

https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo

Becas Residencia Jóvenes Creadores Fundación Antonio Gala 2021
 • Podrán optar creadores e investigadores de cualquier nacionalidad, con el requisito imprescindible de hablar español y tener entre 18 y 30 años, ambos inclusive, el último día del plazo de esta convocatoria.
 • El objetivo es facilitar a jóvenes de prometedora trayectoria en sus respectivas disciplinas (narrativa, poesía, teatro, composición musical, pintura, escultura, fotografía, arquitectura...), el desarrollo de un proyecto de creación durante el curso académico 2021-2022.
 • Los solicitantes no podrán presentarse a más de un campo de creación y, para ello, aportarán la documentación tal y como se indica en las bases.
 • Las solicitudes procedentes de España enviarán su documentación en papel impreso, salvo aquella que por su naturaleza requiera otro tipo de soporte, a la dirección:"Convocatoria de ayudas a la creación 2021-2022" Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, C/ Ambrosio de Morales, nº 20. 14003 Córdoba. Las solicitudes procedentes de fuera de España lo pueden hacer de la misma forma que las anteriores, o bien presentar toda la documentación en PDF en la dirección convocatoria@fundacionantoniogala.org.
Data: Data de inscrición Ata o 31/03/2021

La beca incluye la estancia en la sede de la Fundación (Córdoba) de octubre de 2021 hasta mayo de 2022, con la excepción de dos semanas durante el periodo navideño (diciembre-enero) y los festivos de la Semana Santa, en que aquélla permanecerá cerrada.

Durante el curso, los residentes se dedicarán exclusivamente al desarrollo del proyecto por el que fueron elegidos, y deberán, salvo causa excepcional y justificada, permanecer en la sede de la Fundación.

La Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores convoca para este mismo periodo y condiciones una plaza extraordinaria adicional a las anteriores, destinada a un investigador que proponga un proyecto sobre algún aspecto concreto de la obra y figura de Antonio Gala.

Contacto:

Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores

C/ Ambrosio de Morales, nº 20.

14003 Córdoba

Teléfono: (+34) 957 487 395

Email: info@fundacionantoniogala.org

Axudas urxentes para evitar os cortes de subministración eléctrica
 • Poderán solicitar esta axuda as persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan a consideración de consumidor vulnerable severo en risco de exclusión social. Terán esta consideración aquelas persoas que reúnan os requisitos para ser consumidor vulnerable severo establecidos no artigo 3 do Real decreto 897/2017, do 6 de outubro, polo que se regulan a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos de enerxía eléctrica, cos límites de renda establecidos no punto 4 do citado artigo e, ademais, estean en risco de exclusión social. Esta situación deberá estar acreditada mediante certificado ou informe social expedido polos servizos sociais correspondentes.
 • Os requisitos que deben cumprir os beneficiarios da axuda son: a) Ser residentes na Comunidade Autónoma de Galicia. b) Ser titulares do contrato de subministración eléctrica. c) Ter contratada a tarifa de último recurso (TUR) con aplicación do bono social de consumidor vulnerable severo (desconto do 40 %), para o que deberán cumprir os límites de renda establecidos. d) Estar en risco de exclusión social, o que será acreditado mediante certificado ou informe social expedido polos servizos sociais. e) Non estar incursos nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 do xuño, de subvencións.
 • As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento IN414D e tamén en https://axudascortes-subministracion.xunta.gal
Data: Data de inscriciónDende o 21/01/2021 ata o 02/11/2021
 • Os gastos subvencionables serán o 50 % do importe das facturas de electricidade (calculado segundo o establecido no artigo 12 do Real decreto 897/2017), correspondentes á vivenda habitual do solicitante acollido á tarifa de último recurso (TUR) para consumidor vulnerable severo (bono social do 40 %), que estean pendentes de pagamento e emitidas entre os dous meses anteriores á data da solicitude e o 30 de novembro de 2021 por unha comercializadora de referencia (COR) que teña asinado un protocolo de colaboración coa Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación para evitar os cortes de subministración.
 • A contía da subvención será unha cantidade fixa máxima por solicitante de 300 €/ano, ou de 450 €/ano no caso de familias numerosas, que se irá pagando segundo a comercializadora remita as correspondentes facturas á Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

Contacto:

Dirección Xeral de Enerxía

Tel. A Coruña: 981 184 995 / 981 184 948 / 981 18 49 34

ceei.dxem.axudasenerxia@xunta.es

http://ceei.xunta.gal

Publicación: DOG 20/01/2021

Bolsas Rethinking Dixital Data:

O proceso de solicitude estará aberto ata o 21 de febreiro de 2021

Data de inscrición

Rethinking Dixital é un programa formativo e de desenvolvemento que nace co obxectivo de potenciar o talento dixital.

No mercado laboral actual continúa o desaxuste de posicións tecnolóxicas, o que fai necesario implementar accións que impulsen a empleabilidad das persoas e favorezan o encontro entre o talento dixital e a empresa.

Contacto:

https://humanageinstitute.org/contacto/

Bono de Alugueiro Social

Unidades de convivencia con dificultades para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda:

 • Por estar inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron a interposición pola persoa arrendadora dunha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas.
 • As das vítimas de violencia de xénero que no momento da solicitude se atopen residindo nun recurso de acollida dos integrados na rede galega de acollemento para este colectivo e adscrito a unha Administración pública.
 • Aquelas que fosen privadas da súa vivenda habitual por danos sufridos nesta, derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc. 
 • Aquelas que, tendo sido beneficiarias do programa Aluga, desfrutasen na súa totalidade da subvención do dito programa e lles rematase o período máximo de desfrute desa axuda dentro dos 6 meses anteriores á data da presentación da súa solicitude de subvención deste Programa.
 • Aquelas que, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do IGVS finalizase a vixencia do seu contrato, a partir da entrada en vigor desta orde.
 • Aquelas que sendo residentes en vivendas de entidades financeiras ou da Sareb, en virtude dos convenios de colaboración subscritos entre o IGVS e as citadas entidades, rematasen a vixencia do seu contrato de arrendamento dentro dos seis meses anteriores á data de presentación da súa solicitude de subvención deste Programa.
 • Mozos/as menores de idade tutelados pola Xunta de Galicia, unha vez que acaden a maioría de idade e saian do réxime de tutela, para facilitarlles o acceso a unha vivenda en réxime de alugamento.
 • Aquelas persoas que fosen privadas da súa vivenda habitual como consecuencia de procedementos xudiciais de execucións hipotecarias ou de acordos extraxudiciais de venda ou dación en pagamento a entidades financeiras.
 • Poderán ser beneficiarias das prórrogas extraordinarias previstas no artigo 6.2 das bases reguladoras aquelas persoas que finalizasen o período máximo ordinario de desfrute das axudas deste programa durante o ano 2019, 2020 e 2021, coa excepción das sinaladas no artigo 2.1.h) das bases reguladoras.

Persoas beneficiarias: • Empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia durante, polo menos, os 12 meses anteriores á data da presentación da solicitude da axuda.• Que sexan titulares ou estean en condicións de subscribir un contrato de arrendamento nun concello da Comunidade Autónoma de Galicia.• Que a vivenda obxecto do contrato de arrendamento constitúa ou vaia constituír o seu domicilio habitual e permanente. • Que a renda do contrato de arrendamento non supere os importes sinalados no artigo 5 das bases reguladoras.• Que os ingresos ponderados da unidade de convivencia da persoa beneficiaria, sexan iguais o inferiores a 1,5 veces o indicador público de efectos múltiples.• Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da súa unidade de convivencia teña no territorio nacional unha vivenda en propiedade ou en usufruto. Exceptúase o caso, de que, dispoñendo dela, non goce do seu uso e desfrute ou se trate dunha vivenda insuficiente ou inadecuada, por razóns de habitabilidade e mobilidade.

Data: Data de inscrición Ata o 10/12/2021

Contía da axuda

 • 225 euros mensuais para os contratos relativos a vivendas situadas nos concellos a que se refire o artigo 5.1.a).
 • 200 euros mensuais para os contratos relativos a vivendas situadas nos concellos a que se refire o artigo 5.1.b).
 • 175 euros mensuais para os contratos relativos a vivendas situadas nos concellos a que se refire o artigo 5.1.c).
 • No suposto de que a persoa beneficiaria non dispoña de contrato de alugueiro no momento da concesión, recoñeceráselle inicialmente unha axuda por importe de ata un máximo de 200 euros mensuais, condicionada á achega do correspondente contrato. Non obstante, a contía definitiva da concesión virá determinada en función do concello en que estea situada a vivenda obxecto do contrato de alugamento que se achegue.
 • Axuda complementaria: ben para o suposto da inmediata formalización dun contrato de alugamento, para os efectos de atender as obrigas derivadas da constitución de fianza e da alta en subministracións, ben para o caso de permanecer na vivenda obxecto do procedemento xudicial de desafiuzamento, para os efectos de atender cantidades pendentes derivadas do contrato de arrendamento que motivou o devandito procedemento. O importe desta axuda non poderá superar os 600 euros.

Contacto:

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda​

Instituto Galego da Vivenda e Solo

Edif. de Servizos Múltiples, praza de Luís Seoane, A Coruña

Teléfono: 981 184 801

Publicación:

- Convocatoria: DOG 20/01/2021

- Modificación bases reguladoras: DOG 31/12/2019

- Bases reguladoras: DOG 07/01/2019

Procedemento

 • Novas solicitudes: VI482A
 • Solicitudes de prórroga: VI482B
Bolsas de máster para a mocidade no exterior (BEME)
 • As bolsas están dirixidas aos galegos/as que residan no estranxeiro e teñan unha titulación universitaria de grao, licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a, diplomado/a, arquitecto/a técnico ou enxeñeiro/a técnico. 
 • No momento de solicitar a bolsa debes cumprir necesariamente os seguintes requisitos:
  • Ter menos de 40 anos.
  • Ter a nacionalidade española. 
  • Residir fóra de España. 
  • Acreditar un mínimo de dous anos de residencia fóra de España inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude. 
  • Estar vinculado/a a Galicia dunha das seguintes maneiras :a) Ser emigrante nacido/a en Galiciab) Ser emigrante non nacido/a en Galicia, pero que residiras en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar .c) Ser descendente por consanguinidade (fillo/a, neto/a, bisneto/a...) dun/dunha emigrante nacido/a en Galicia ou dun/dunha emigrante que residira en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar, sempre que a persoa solicitante  da bolsa nacera no estranxeiro.
  • Ter rematada algunha titulación universitaria de grao, arquitecto/a, enxeñeiro, licenciado/a, arquitecto/a técnico, diplomado/a, enxeñeiro/a técnico ou outro expresamente declarado equivalente, que dea acceso a un máster universitario. 
  • No caso das persoas descendentes de galegos/as e nacidas no estranxeiro, estar vinculado/a a un concello galego no PERE (Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro). Este requisito poderase acreditar con posterioridade á data de presentación das solicitudes.
 • Requisito que debes cumprir con carácter previo á concesión da bolsa.
  • Estar matriculado/a no curso 2021/22 nun máster universitario dos ofertados nesta convocatoria, dun mínimo de 60 créditos e na modalidade presencial ou semipresencial.
Data: Data de inscrición Ata o 30/04/2021
 • Nos másteres de 60 ou 72 créditos ECTS, que equivalen a un curso académico, o período de desfrute será o curso académico 2021/22, e a contía:
  • Europa: 7.000 €
  • Resto Países: 7.650 €
 • Nos másteres de 90 créditos ECTS, que equivalen a un curso académico e medio, o período de desfrute será, ademais do sinalado no parágrafo anterior, o curso académico 2022/23., e a contía:
  • Europa: 10.500 €
  • Resto Países: 11.475 €
 • As Bolsas de Excelencia concédense para a realización de 90 másteres diferentes das áreas de: Artes e Humanidades, Ciencias, Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais e Xurídicas así como Enxeñería e Arquitectura. Podes consultar a lista completa descargando o listado de másteres.
 • Estes másteres realízanse nunha das universidades públicas de Galicia: Universidade de A Coruña (campus de A Coruña e de Ferrol), Universidade de Santiago de Compostela (campus de Santiago e de Lugo) e Universidade de Vigo ( campus de Vigo, Ourense e Pontevedra).

Contacto:

Secretaría Xeral de Emigración

Tel.: +34 981 957 162 / +34 981 547 271

Email: retorno.emigracion@xunta.es

Publicación: DOG 03/02/2021

Subvencións para formación e investigación en materias de interese para o CIS
 • Ter nacionalidade española ou ser nacional dalgún Estado membro da Unión ou de terceiros países con residencia legal en España.
 • Estar en posesión do título de graduado ou licenciado ou titulacións equivalentes expedidas por unha institución de educación superior do Espazo Europeo de Educación Superior.
 • As persoas solicitantes das axudas individuais deberán acreditar atoparse nalgún dos seguintes casos: alcanzar a Suficiencia Investigadora, estar en posesión do Diploma de Estudos, estar en posesión do título oficial de Máster universitario, ou equivalente, ou atoparse nalgún dos supostos que establece o artigo 6, apartado 2, Requisitos do Acceso ao Doutoramento, do Real Decreto 99/2011, de 28 de xaneiro, polo que se regulan os ensinos oficiais de doutoramento.
 • Os investigadores principais de equipos de investigación solicitantes das axudas para a explotación dun dos temas propostos no obxecto desta convocatoria deberán acreditar estar en posesión do título de doutor nalgunha disciplina ou área das ciencias sociais.
 • As persoas solicitantes das axudas para a finalización de teses doutorais deberán acreditar atoparse nalgún dos seguintes casos: alcanzar a Suficiencia Investigadora, estar en posesión do Diploma de Estudos Avanzados, estar en posesión do título oficial de Máster universitario, ou equivalente, ou atoparse nalgún dos supostos que establece o artigo 6, apartado 2, Requisitos do Acceso ao Doutoramento, do Real Decreto 99/2011, de 28 de xaneiro, polo que se regulan os ensinos oficiais de doutoramento. Ademais, deberán xustificar que se está na fase de finalización da tese doutoral en Ciencia Política ou Sociología.
 • Todas as persoas solicitantes, deberán presentar cumprimentada unha declaración responsable de que o proxecto presentado non conta con outro tipo de axuda ou subvención pública ou privada simultánea e de similares características, e de que o solicitante ou investigador principal no caso das axudas a equipos investigadores, non recibiu por parte do CIS unha axuda da mesma modalidade na convocatoria.
Data: Data de inscrición Ata o 02/03/2021
 • Nas axudas individuais para a explotación do Banco de Datos do CIS a contía de cada unha será de 6.000 euros.
 • Nas axudas a un equipo investigador para a explotación do Banco de Datos do CIS a contía de cada unha será de 10.000 euros, cantidade que poderá distribuírse de forma heteroxénea entre os integrantes de cada equipo de investigación en función do traballo efectivamente realizado e as horas reais dedicadas ao proxecto segundo declaración responsable de conformidade asinada polo Investigador Principal (IP).
 • Nas axudas para a finalización de teses doutorais a contía será de 5.000 euros cada unha.

Contacto:

Centro de Investigacións Sociolóxicas

Rúa Montalbán, 8, 28014 Madrid

fomento_investigacion@cis.es

Publicación: BOE 02/02/2021 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.):546426

Bolsas Fundación Ramón Areces: XXXV Convocatoria para estudos no Estranxeiro en Economía e Dereito da Unión Europea
 • Ter a nacionalidade española.
 • Estar en posesión dun título de licenciado, grao ou máster expedido por unha universidade española ou dun título similar dunha universidade estranxeira.
 • Poderán solicitar a Bolsa aqueles estudantes que, ao longo do curso académico 2020/2021, atópense cursando o último ano dalgunha das titulacións mencionadas nunha universidade española ou dun país do Espazo Europeo de Educación Superior. En caso de concesión da Bolsa, esta quedará condicionada a acreditar a obtención do título antes da data que se indica no apartado V desta convocatoria.
 • Acreditar, antes da data que se indica no apartado V desta convocatoria, a súa admisión no programa de estudos proposto ou no centro onde levará a cabo a investigación para a que se solicita a Bolsa.
 • Coñecemento excelente do idioma no que se desenvolvan os estudos ou investigación.
 • Non ser beneficiarios de ningunha bolsa, axuda económica, crédito, ou calquera outra asignación de similar natureza, de institucións e fundacións públicas ou privadas, durante o goce da Bolsa.
Data: Data de inscriciónDende o 08/02/2021 ata o 15/03/2021

1.800 euros mensuais NETOS

A duración desta axuda será dun curso académico, susceptible de prórroga por un curso máis. Esta prórroga está suxeita á decisión do Padroado da Fundación Ramón Areces, previa solicitude do interesado.

As bolsas están destinadas a estudantes das seguintes áreas:

 • Economía:
  • Análise económica
  • Distribución comercial
  • Economía aplicada
  • Economía da empresa
  • Historia económica
 • Dereito da Unión Europea

Contacto:

Fundación Ramón Areces

c/ Vitrubio 5

28006 Madrid

915 15 89 80

bolsas-economia@fundacionareces.es

Bolsas Santander Tech Dixital Reskilling - Ironhack
 • Poderán ser beneficiarios deste Programa os estudantes universitarios e mozos profesionais, que sexan maiores de 18 anos, á data de publicación da convocatoria do Programa e que sexan residentes en España Portugal, Reino Unido, Alemaña e Polonia, e, ademais, satisfagan os criterios de selección previsto máis adiante.
 • O proceso de selección está estruturado en 2 etapas:
  • Para a etapa 1, Curso de Introdución á Programación, os participantes serán seleccionados segundo o resultado do test de aptitudes posto a disposición na plataforma de Ironhack, empresa especializada na impartición deste tipo de cursos seleccionado por Banco Santander.
  • Para a etapa 2, Etapa Bootcamp Web Development Full Stack, seleccionaranse a aqueles participantes que tivesen mellor desempeño na etapa 1 (en español ou inglés) de acordo cos criterios de avaliación do programa.
 • Para solicitar esta bolsa, débese realizar o seguinte:
  • Inscrición en: www.becas-santander.com
  • Inscrición na plataforma de Ironhack (Tras a inscrición en bolsas Santander, recibirás por e-mail unha ligazón para completar a inscrición.).
  • Realizar un test de habilidades dixitais (en inglés) que che enviará ao teu e-mail Ironhack tras realizar a inscrición na súa plataforma.
Data: Data de inscrición Ata o 25/03/2021

Etapa 1: Curso de Introdución á Programación

 • Concederanse 300 bolsas para a realización dun programa formativo de iniciación á codificación e programación. As 300 prazas desdobraranse en dúas edicións en paralelo, unha en español e outra en inglés de 150 participantes cada unha.
 • Ambas as edicións (español e inglés) desenvolveranse na plataforma de IronHack e terán unha duración de catro semanas en modalidade asíncrona (entre o 26 de abril e o 21 de maio de 2021, ambas as datas incluídas).

Etapa 2: Bootcamp Web Development Full Stack

 • Concederanse 50 bolsas (25 en español e 25 en inglés) aos 50 mellores participantes con mellor cualificación na etapa 1.
 • Ambos os bootcamps desenvolveranse na plataforma de IronHack e terán unha duración de seis meses (entre o 09 de xuño de 2021 e o 15 de decembro de 2021, ambas as datas incluídas e con 3 semanas de descanso en agosto).

Descrición e prazos da bolsa:

O principal obxectivo do Programa é axudar aos estudantes para dar un salto cualitativo na súa traxectoria profesional mellorando a súa empleabilidad e lograr un impacto positivo para a sociedade.

A asignación das 300 Bolsas aos Participantes para o Curso da Etapa Pre-work realizarase entre o 29 de marzo e o 12 de abril de 2021. Finalizada a etapa Pre-work, entre o 24 e o 31 de maio de 2021, Ironhack comunicará a asignación das 50 Bolsas para o Bootcamp aos 50 Participantes con mellor valoración tendo en conta o resultado do seu desempeño no Curso segundo despréndase do test de avaliación do mesmo posto a disposición na plataforma de Ironhack (http://learn.ironhack.com/).

Contacto:

Para resolver consultas ou dúbidas sobre esta convocatoria podes contactar co xestor da convocatoria escribindo a:

dinis.oliveira@ironhack.com

Convocatoria do Programa Erasmus + Prácticas 2021/22

1. O/a estudante ten que estar matriculado/a na UDC no momento de presentar a súa solicitude.

2. O estudante non pode ter realizado previamente outra mobilidade co fin de prácticas na mesma titulación que está cursando.

3. O estudante non poder ter realizado previamente e dentro do mesmo ciclo de estudos (grao, mestrado ou doutoramento) outras mobilidades no marco do programa erasmus que, sumadas á que solicita, superen os doce meses de duración.

4. O estudante deberá cumprir os requisitos de idiomas estranxeiros que se establecen no apartado IV da convocatoria.

5. O estudante debe contar cun acordo de formación nas condicións sinaladas na convocatoria.

Data: Data de inscrición Ata o 15/05/2022

MODALIDADES:

A. Estudantes en prácticas: esta modalidade abrangue todas aquelas persoas solicitantes que realizan o seu período de prácticas mentres posúen a condición de estudantes matriculados na UDC.

B. Recentemente titulados en prácticas: esta modalidade abrangue todos aqueles candidatos que soliciten a mobilidade no seu último ano de estudos e que realizan a súa estadía de prácticas nun período inmediatamente posterior ao depósito do título.

Contacto:

Universidade da Coruña

Rúa da Maestranza 9, 15001 A Coruña, 

Teléfono de atención ao alumnado: +34 881 01 11 11. 

Cita previa

Dance4Job

Bailarinas e bailaríns que reúnan os seguintes requisitos:

 • Estar a cursar formación de danza antes da solicitude da praza, ben en conservatorio profesional, superior, centro autorizado ou escola privada, ou obter o Título de Grao de Danza en por un centro oficial ou autorizado.
 • Ter entre 16 e 30 anos.
 • Ter unha idea de proxecto de emprendemento cultural para poder desenvolvelo no curso (non obrigatorio).
Data:

Ao longo do mes de febreiro

Acción formativa gratuita.

12 bailarinas e bailaríns participantes no Curso de Emprendemento Dance4Job serán dotados de bolsas artísticas para participar como membros da Nova Compañía de danza +D4JOB.

Desde o desenvolvemento das súas propias iniciativas artísticas-emprendedoras, a mocidade creadora poderá atopar maneiras de incorporarse, a curto prazo, ao mercado laboral, explotando novos modelos de negocio e dando opcións ao autoemprego.

Dance4Job concíbese como un programa de formación en emprendemento artístico que estriba na capacitación e obtención de competencias complementarias ás obtidas durante a súa formación académica.

Os/as bailaríns terán acceso a:

 • Xornadas en liña: 1 semana /12 horas (venres 4 horas + sábado 8 horas)
 • Networking
 • Asistencia a Eventos Culturais
 • Desenvolvemento dun proxecto propio
 • Compañía nova de danza +D4Job

Lugar: Dance4Job impartirase a través dunha plataforma en liña coordinada co Instituto de Xestión Cultural e Artística.

Contacto:

Fundación Iberoamericana das Industrias Culturais e Creativas (FIBICC)

Tel.: 910 126 967

E-Mail: info@fibicc.org

Bolsas Fulbright para ampliación de Estudos de Posgrao en EEUU 2022-23

Estas bolsas Fulbright están destinadas a mozos titulados superiores que estean interesados en programas de Master ou Doutoramento en universidades estadounidenses e que cumpran os seguintes requisitos:

 • Nacionalidade española.
 • Título superior obtido entre xaneiro de 2014 e setembro de 2021.
 • Excelente coñecemento do idioma inglés. Demostrable mediante o TOEFL (97 para todas as disciplinas excepto Xornalismo e Relacións Internacionais: 100) ou o IELTS, Academic Version (puntuación mínima de 7); ou o exame Duolingo cunha puntuación mínima de 120.
 • Adicionalmente, de forma excepcional nesta convocatoria por mor da situación sanitaria e se xa se dispón deles, aceptaranse outros títulos de idioma (Ex. Cambridge, Marco Común Europeo, EOI) cunha puntuación equivalente ás anteriores (Advanced ou C1). Sempre realizados en data posterior ao 14 de abril de 2019. Os candidatos que obteñan a bolsa e dispóñannos del terán que examinarse do TOEFL de face ao proceso de admisión nas universidades de EE. UU.
 • Dependendo do tipo de estudo que se queira realizar, pode ser necesaria experiencia profesional e/ou a presentación dos resultados do Graduate Management Admission Test (GMAT).
Data: Data de inscrición Ata o 14/04/2021
 • Viaxe de ida e volta e gastos varios de primeira instalación: 1.300 $. No caso de que o bolseiro asista a un curso preacadémico: 1.600 $.
 • Asignación mensual de entre 1.400 e 2.760 $.
 • Gastos de matrícula e taxas obrigatorias ata un máximo de 35.000 $ anuais para programas de máis de 12 meses e ata un máximo de 40.000 $ para programas dun máximo de 12 meses de duración.
 • Seguro médico e de accidentes.

A comunicación da preselección será a finais de maio. A entrevistas persoais, presenciais ou online terán lugar a mediados de xuño e os resultados coñeceranse no mes de xullo.

Contacto:

Comisión Fulbright

Rúa Xeral Oráa, 55

28006 Madrid

Tel: 91 702 70 00

Email: registro@fulbright.es

Bolsas de Formación Artística Fundación María José Jove
 • Poderán ser beneficiarios destas bolsas os artistas galegos. No caso de que nalgunha das súas edicións ningún artista galego logre superar as probas de acceso esixidas polo Art Institute FHNW, Basilea (Suíza), a FMJJ se reserva a facultade de poder outorgar a bolsa a un artista que non sexa galego (si español) ou fillo de galegos residentes no estranxeiro, que igualmente superase as probas de acceso ao máster.
 • As solicitudes dos artistas interesados serán realizadas directamente ao Art Institute FHNW, Basilea, segundo os trámites establecidos pola institución, a través a súa páxina web e nas seguintes ligazóns:
 • O solicitante deberá presentar unha carta de motivación, clara e honesta sobre as expectativas de realizar o máster, así como un portafolio, coa selección persoal dos traballos destacados.
 • No seu caso, tras a admisión do alumno no máster, o Art Institute FHNW comunicará á Fundación María José Jove dita aprobación para a tramitación da Bolsa e a súa consecuente dotación económica.
Data: Data de inscrición Ata o 15/03/2021

A dotación económica de cada bolsa é de 20.000 euros (suxeito ao disposto na lexislación vixente de IRPF en materia de retencións). A achega farase efectiva en dous pagos, entre outubro-novembro de cada un dos cursos lectivos. O primeiro, en concepto de achega económica e o segundo, en concepto de adquisición de obra, pasando a formar parte da Colección de arte FMJJ.

A Bolsa de Formación Artística FMJJ ten estes obxectivos:

 • Contribuír á formación artística no estranxeiro de artistas galegos cursando o Master of Arts FHNW, en Basilea (Suíza).
 • Incentivar a creación e o apoio á produción artística.
 • Contribuír e promover o establecemento de redes de apoio e canles de visualización dos artistas galegos.
 • Promover o cuestionamiento e investigación das prácticas artísticas nos seus contextos sociais e o desenvolvemento de novos enfoques e métodos comunicativos.

Contacto:

Academia de Arte e Deseño FHNW

Tel.: +41 61228 40 77 (directo)

Directora da institución: Chus Martínez, correo electrónico: chus.martinez@fhnw.ch

Tarxeta Benvida
 • Poderán ser beneficiarias da axuda as persoas residentes en Galicia que se atopen nun dos seguintes supostos:
  • Ter fillas ou fillos nados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021.
  • Ter constituída a adopción ou ser declarado en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos ou nenas entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021.
 • Así mesmo, poderán beneficiarse da axuda as galegas e galegos e os seus descendentes que se atopen en calquera dos dous supostos anteriores e, tendo residido fóra de España, retornen a Galicia durante o ano 2021.
 • Igualmente poderán beneficiarse da axuda aquelas familias que obtivesen a axuda de carácter xeral de 1.200 € ou non accedesen a ela por superar os ingresos previstos, nas respectivas convocatorias do ano 2019 e 2020 e experimentasen unha variación á baixa da renda da unidade familiar que implique ter dereito a ela. O importe da axuda nestes casos establecerase en función dos meses que resten desde o 1 de xaneiro de 2021 ata que o neno ou nena que dá dereito á axuda cumpra tres anos ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos.
 • Serán requisitos necesarios para a concesión desta axuda: que a persoa proxenitora solicitante teña a súa residencia habitual en Galicia e que a renda da unidade familiar non supere os 45.000 €. 
Data:
 • Con carácter xeral, a contía total da axuda é de 1.200 € por cada fillo ou filla durante un ano a razón de 100 €/mes.
 • No suposto de que o fillo ou filla que dá dereito á axuda sexa a terceira ou sucesiva a contía da axuda será de 2.400 € a razón de 200 €/mes.

Esta axuda farase efectiva do seguinte xeito:

 •  Ano 2021: un único pagamento coa contía que corresponda en función do mes de nacemento ou ditado da resolución de adopción ou garda con fins adoptivos e ata o mes de decembro, incluído.
 • Ano 2022: un único pagamento coa contía que corresponda desde xaneiro e ata o mes anterior ao que o neno ou nena cumpra un ano ou ata o mes anterior a que se cumpra un ano do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos.
 • Aquelas familias con renda igual ou inferior a 22.000 € terán dereito a axuda no segundo ano de vida e ata que o neno ou nena cumpra tres anos, ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos.

A axuda farase efectiva a través da tarxeta Benvida, a cal só poderá ser utilizada en oficinas de farmacia, parafarmacias, ópticas, supermercados, tendas de alimentación e establecementos de puericultura ou especializados en artigos e produtos para a infancia.

Prazos de presentación de solicitudes:

 • Dous meses desde o nacemento ou resolución para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día do nacemento ou do día no que se ditou a resolución de adopción ou de garda con fins adoptivos.
 • No suposto de que a persoa solicitante sexa emigrante retornada a Galicia en 2021 e sempre que o fillo ou filla nacese con anterioridade ao seu regreso, o prazo será de tres meses desde a data de retorno a España.
 • Para os supostos nos que se produza unha variación á baixa da renda da unidade familiar con posterioridade á concesión da axuda que implique ter dereito ás outas contías habilitarase un prazo de dous meses, que se contarán desde o 1 de xaneiro das respectivas anualidades, para comunicar a dita circunstancia. 

Contacto:

Consellería de Política Social. Delegación da Coruña

Mercado de Elviña, Rúa Salvador de Madariaga, 9. 

Teléfono 012

Enderezo electrónico tarxetabenvida.familia@xunta.gal

Publicación: DOG 19/01/2021 

Sede electrónica (sede.xunta.gal): procedemento BS403B

Programa de bolsas Arquia 2021
 • Poderán optar á bolsa aqueles estudantes de arquitectura e novos arquitectos con nacionalidade española, portuguesa ou cidadáns con permiso de residencia en España ou Portugal que, á data de finalización da entrega de solicitudes, reúnan os seguintes requisitos:
  • Estudantes: Superar nalgunha escola de arquitectura de España ou Portugal, como mínimo, o 60% dos créditos necesarios para obter o título habilitante para o exercicio da profesión de arquitecto. Estar matriculado no curso 2020/2021 nalgunha escola de arquitectura de España ou Portugal.
  • Arquitectos: Obter o título habilitante para o exercicio da profesión de arquitecto nunha escola de arquitectura de España ou Portugal, ou obter o título fóra dos devanditos países e homologado nalgún deles, despois do 30 de Abril de 2020.
 • O tema, proposto por Carmen Pinós, é: 'Vivir e convivir. Pensar a cidade. Alternativas á mazá Cerdà, ou non...'
 • Existen dúas modalidades de participación: expediente académico e concurso. Pode optarse por participar nunha delas ou en ambas simultaneamente. Convócanse 12 bolsas para a modalidade concurso e o resto para a modalidade expediente.
 • A inscrición só pode realizarse a través do sistema de inscrición on-line, completando ou o formulario habilitado para iso na web https://fundacion.arquia.com/é-é/convocatorias/bolsas/convocatoria-2021/
Data: Data de inscrición Ata o 30/04/2021

Durante o período de prácticas, a Fundación Arquia subvencionará ao bolseiro cunha dotación económica de 7.000 € (destinos nacionais) e 9.000 € (destinos estranxeiros), segundo a cidade de orixe do candidato e a cidade de destino asignada. A Fundación asumirá os gastos de desprazamento ao lugar de prácticas (billetes de ida e volta en avión, tren ou vehículo) como bolsa de viaxe. Así mesmo, proporcionará á bolseiro cobertura nos termos da póliza de asistencia en viaxe contratada a través da correduría ARQUIA BANCA MEDIACIÓN OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO, S.A. e as achegas á Seguridade Social segundo corresponda. Ver bases.

Convócanse un total de 37 bolsas de prácticas profesionais, distribuídas da siguente maneira:

 • 24 bolsas para a realización de prácticas profesionais en estudos de arquitectura europeos.
 • 2 bolsas para a realización de prácticas profesionais en estudos de arquitectura de Estados Unidos, organizado por Architect-US.
 • 2 bolsas para a realización de prácticas profesionais no campo do urbanismo e o Desenvolvemento da Cidade na Fundación Metrópole
 • 1 bolsa para a realización de prácticas de xestión cultural na Royal Academy of Arts.
 • 3 bolsas para a realización de prácticas profesionais na Administración Pública, Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, en Madrid.
 • 3 bolsas para a realización de prácticas profesionais na Administración Pública, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, 2 en Madrid e 1 en Roma.
 • 2 bolsas de matrícula para a participación no Campus de Ultzama 2021, organizado pola Fundación Arquitectura e Sociedade.

Contacto:

Fundación Arquia

C/ Arcs, 8 (08002 Barcelona)

Tel.: 93 601 11 15

Correo-e: becas@arquia.es

Convocatoria Becas Santander Erasmus 2021/2022 - UDC
 • Poderá ser beneficiario deste programa o estudantado que satisfaga os requisitos expostos a continuación e que, en todo caso, sexa beneficiario dunha axuda Erasmus + de estudos ou prácticas para o curso 2021/22 na UDC.
 • Estar matriculado en estudos oficiais na Universidade da Coruña tanto no curso 2020/21 como no curso 2021/22, momento de realizar a estancia no estranxeiro.
 • Ser seleccionado para unha mobilidade Erasmus de prácticas/estudos no marco das convocatorias de mobilidade internacional da UDC para o curso 2021/22.
 • Realizar a inscrición previa en liña no programa de Bolsas do Banco de Santander a través da ligazón na páxina web www.becas-santander.com. 
 • O/a estudante que decida presentar unha solicitude deberá formalizar obrigatoriamente a súa inscrición en liña no Programa de bolsas do Banco Santander a través da ligazón da páxina web www.becas-santander.com. Será necesario que as persoas candidatas que, ao seu entender, cumpran co criterio de discapacidade do apartado II.B)2.iii) lle remitan á Universidade, por correo electrónico a outgoing.rrii@udc.es, antes do prazo establecido, o certificado da discapacidade así como, debidamente asinado, o anexo I titulado Cláusula de Protección de Datos asociada ao Programa Bolsas Santander Erasmus. 
Data:

As bolsas ofertadas distribúense da seguinte forma:

 • 2 bolsas por importe de 2000 euros cada unha para estudos.
 • 20 bolsas por importe de 500 euros cada unha para estudos.
 • 1 bolsa por importe de 500 euros para prácticas.

Contacto:

Oficina de Relacións Internacionais

CAMPUS DA CORUÑA

Casa do Lagar

Campus de Elviña

Tel: 981 167 000 (ext. 1959/1960)

Correo electrónico: outgoing.rrii@udc.es

Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades culturais durante o ano 2021

Entidades sen ánimo de lucro, con domicilio fiscal na provincia da Coruña ou que acrediten que as actividades obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial desta provincia.

 • Modalidades do programa:
  • MODALIDADE A. Entidades de natureza cultural (asociacións culturais e entidades que teñan o seu carácter cultural debidamente acreditado no seus estatutos).
   • Nesta modalidade, apoiarase unicamente o desenvolvemento de proxectos e actividades culturais vinculadas á creación, investigación, formación e difusión cultural e á dinamización sociocultural do territorio.
  • MODALIDADE B. Entidades de natureza veciñal (asociacións de veciñas e veciños, asociacións xuvenís, de amas de casa, da terceira idade, asociacións de mulleres rurais...).
   • Apoiarase unicamente o desenvolvemento de proxectos e actividades de natureza sociocultural, dirixidos á dinamización comunitaria e á vertebración e cohesión social.
  • MODALIDADE C. Entidades de natureza socioeducativa (ANPAS de centros educativos do ensino público, asociacións pedagóxicas, etc).
   • Apoiaranse únicamente proxectos dirixidos á mellora do rendemento e das competencias educativas en colaboración co entorno socioeducativo dos centros. Para este efecto entendemos por proxectos aqueles programas de actividades que comparten vinculación e coherencia temática, de obxectivos e de identidade en tanto conxunto.
   • As actividades propostas deben integrar aprendizaxes e iniciativas que poidan ser accesíbeis en condicións de equidade para todo o alumnado. Admítiranse tamén, para alén das propostas dirixidas ao alumnado, iniciativas dirixidas á capacitación de nais e pais no desenvolvemento da súa función educativa.
  • MODALIDADE D. Entidades de natureza social e/ou asistencial (entidades que realizan o seu labor de xeito prioritario no campo dos servizos sociais, o medio ambiente, a igualdade, a memoria histórica, a sensibilización e traballo en valores cívicos e o desenvolvemento territorial e socioeconómico)
 • Gastos subvencionables: Apoiarase unicamente o desenvolvemento de proxectos culturais orientados á información e sensibilización social sobre o campo de traballo das entidades peticionarias e ao traballo cos seus destinatarios directos a través de contidos artísticos e culturais. Só serán obxecto de axuda os gastos de carácter corrente, en ningún caso bens inventariables
 • Tanto as solicitudes como o resto da tramitación desta convocatoria, realizarase por vía telemática a través da plataforma SUBTEL, accesible desde a sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña. 
Data:

As actividades obxecto deste programa deben realizarse no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021.

Data de inscriciónDende o 16/01/2021 ata o 19/02/2021

As axudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 1.000 € e un máximo que varía en función da modalidade:

 • Entidades de natureza cultural: 30.000 €
 • Entidades de natureza veciñal: 10.000 €
 • Entidades de natureza socioeducativa: 10.000 €
 • Entidades de natureza social e/ou asistencial:10.000 €
Axudas destinadas ao alumnado do SUG que, por causas sobrevidas e imprevistas ou por unha situación derivada da COVID-19, teña dificultades económicas para continuar estudos
 • Causas sobrevidas no curso académico 2020/21:
  • Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida e imprevista ocorrida no actual curso académico: orfandade absoluta; situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio, enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar; condición de emigrante retornado; vítimas de violencia de xénero; vítimas de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar.
  • Que a situación sobrevida e imprevista acontecese durante o actual curso académico 2020/21 (entre o 1 de xullo de 2020 e o 30 de xuño de 2021).
 • Causas xurdidas como consecuencia da COVID-19: Que algún dos sustentadores principais da unidade familiar estean en situación de desemprego, en Expediente Temporal de Regulación de Emprego (ERTE) ou en calquera outra situación que supoña unha merma económica ou laboral como consecuencia directa da COVID-19.
 • Requisitos de carácter xeral.
  • Estar matriculado, no curso académico 2020/21, como mínimo en 50 créditos, incluídos os créditos recoñecidos, en estudos universitarios conducentes a unha titulación de grao, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, agás o alumnado ao que lle reste un número inferior de créditos para rematar os seus estudos que deberá de estar matriculado como mínimo de 30 créditos, incluídos tamén os créditos recoñecidos.
  • Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a lei de orzamentos xerais do estado para o ano 2021 multiplicada por 1,50.
  • Non ter percibido esta axuda con anterioridade.
Data:

Para determinar a contía da axuda que se lle concederá a cada solicitante terase en conta como criterios de distribución os seguintes limiares de renda per cápita:

Limiares de renda Axuda
Ata 5.000 € 2.750€ 
De 5.001 € a 5.700 € 2.250€
De 5.701 € a 6400 € 1.750€
De 6.401 € ao importe da pensión non contributiva individual que estableza a lei de orzamentos xerais do estado para o ano 2021 multiplicada por 1,5 1.500€

Prazo de presentación das solicitudes:

 • Se a causa sobrevida e imprevista aconteceu con anterioridade á publicación da convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será ata o 12/02/2021. 
 • Se a causa xurde como consecuencia da COVID-19 e é anterior á publicación da convocatotria, o prazo de presentación de solicitudes será ata o 12/02/2021
 • Se a causa sobrevida e imprevista acontece con posterioridade á publicación da convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo, nestes casos, a data límite para a presentación das solicitudes o 31 de xullo de 2021.
 • Se a causa xurde como consecuencia da COVID-19 con posterioridade á publicación da convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo, nestes casos, a data límite para a presentación das solicitudes o 31 de xullo de 2021. 

Contacto:

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 544 430

Dúbidas relacionadas coa convocatoria: orientacion.sug@edu.xunta.es

Dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios: teléfono de información 012 ou enderezo electrónico 012@xunta.gal 

Publicación: DOG 12/01/2021

Sede electrónica (sede.xunta.gal): Procedemento ED433A

Axudas de indemnización económica a vítimas da violencia de xénero

Tipos de axudas: 

 • Axudas de indemnización económica dirixidas ás fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, e que dependeran economicamente da súa nai e/ou do seu pai agresor: Poderán ser persoas beneficiarias da indemnización en réxime de igualdade, cada un dos fillos e fillas da vítima mortal da violencia de xénero, calquera que sexa a natureza da súa filiación, sempre que na data do falecemento da súa nai cumprisen algún dos seguintes requisitos:
  • a) Ser menores de idade e convivir coa nai, independentemente da renda familiar.
  • b) Ser maiores de idade ata 30 anos inclusive, e depender economicamente da nai e/ou do pai agresor. Entenderase que existe dependencia económica cando na data do falecemento, as persoas beneficiarias non percibisen rendas, de calquera natureza, que, en cómputo anual, superasen 12 mensualidades do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente.
 • Axudas de indemnización dirixidas ás mulleres que resultasen gravemente feridas, con lesións que requiran hospitalización, como consecuencia dunha agresión por violencia de xénero: Poderán ser persoas beneficiarias da indemnización as mulleres feridas gravemente, con lesións que requiran hospitalización, como consecuencia dunha agresión de violencia de xénero, sempre que na data en que se producisen os feitos se cumprisen os seguintes requisitos:
  • a) Ser muller, maior de idade ou emancipada.
  • b) Estar empadroada e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. No caso das mulleres estranxeiras, tamén será necesario ter permiso de residencia e de traballo.
  • c) Atoparse nunha situación de precariedade económica. Entenderase que se produce unha situación de precariedade económica cando os ingresos da unidade familiar de convivencia a que pertenza a beneficiaria divididos polo número de membros que a compoñen non superen o importe do IPREM vixente.
Data: Data de inscrición Ata o 30/11/2021

O importe das indemnizacións reguladas nesta resolución fíxase na cantidade de sete mil euros (7.000 €), que será aboada unha única vez por cada persoa beneficiaria e para o mesmo feito causante.

As axudas recoñeceranse cando o feito causante se producise con posterioridade ao 1 de xullo de 2019.

Contacto:

Secretaría Xeral da Igualdade

Edificio administrativo de San Lázaro, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Correo electrónico: vx.igualdade@xunta.es

Telf: 981 957 699 - Telf: 981 957 784

Delegación Territorial A Coruña. Unidade Administrativa de Igualdade

Plaza Luis Seoane, s/n - 15008 A Coruña

Telf: 881 881 256

Publicación: DOG 11/01/2021 (convocatoria para o ano 2021)

Prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero
 • Ser muller, maior de idade ou emancipada, vítima de violencia de xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica do seu agresor ou, no caso de vítimas de trata con fins de explotación sexual, de dependencia da persoa que manteña sobre ela unha relación de dominación. 
 • Ter cesado a convivencia co agresor, ou coa persoa que manteña sobre ela unha relación de dominación, no intervalo temporal que comprende os doce (12) meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
 • Estar empadroada e ter residencia efectiva na Comunidade Autónoma de Galicia e, no caso das mulleres estranxeiras, cando así o exixa a lexislación vixente, ter permiso de residencia. No caso de vítimas de trata con fins de explotación sexual, será suficiente acreditar que posúen autorización de residencia por circunstancias excepcionais.
 • Carecer de dispoñibilidade de recursos económicos ou que estes sexan de contía insuficiente para afrontar unha independencia inmediata do seu agresor ou da persoa que manteña sobre ela unha relación de dominación, e/ou dispoñer dunhas rendas ou ingresos brutos mensuais iguais ou inferiores a 1,5 veces o IPREM vixente, excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. 
 • Non poderán ser beneficiarias da axuda prevista nestas bases reguladoras as mulleres que, reunindo estes requisitos, xa percibisen con anterioridade esta axuda ou a axuda establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.
Data:

A contía que poderá acadar esta axuda establécese en función das rendas e ingresos da solicitante da axuda en relación co indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente (consultar bases reguladoras).

A prestación terá en conta a situación socioeconómica das mulleres e irá dirixida a posibilitar a súa autonomía e independencia económica respecto do seu agresor, ou da persoa que mantiver sobre ela unha relación de dominación e mais a tentar axudalas a romper coa situación de violencia. 

Contacto:

Secretaría Xeral da Igualdade

Edificio administrativo de San Lázaro, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Correo electrónico: vx.igualdade@xunta.es

Telf: 981 957 699 - Telf: 981 957 784

Delegación Territorial A Coruña. Unidade Administrativa de Igualdade

Plaza Luis Seoane, s/n - 15008 A Coruña

Telf: 881 881 256

Publicación: DOG 07/01/2021 (convocatoria para o ano 2021)

Axudas para a protección, prevención e tratamento integral da violencia de xénero
 • Axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero: 
  • Ser muller, maior de idade ou emancipada, vítima de violencia de xénero. 
  • Non convivir co agresor.
  • Estar empadroada e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. No caso das mulleres estranxeiras, tamén será necesario ter permiso de residencia e de traballo.
  • Ter especiais dificultades para obter un emprego, que se acreditará a través do Informe do Servizo Público de Emprego.
  • Carecer de rendas que, en cómputo mensual, superen o 75 % do salario mínimo interprofesional vixente, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.
  • Non poderán ser beneficiarias as mulleres que, reunindo estes requisitos, percibisen esta mesma axuda con anterioridade.
 • Axudas de indemnización establecidas no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero: 
  • Estar empadroada e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. No caso das mulleres estranxeiras, tamén será necesario ter permiso de residencia.
  • Ter dereito á percepción dunha indemnización, por danos e perdas derivados dunha situación de violencia de xénero, recoñecida nunha resolución xudicial firme ditada por un xulgado ou tribunal con sede na Comunidade Autónoma de Galicia. 
  • Que exista constatación xudicial do incumprimento do deber de satisfacer a indemnización por insolvencia do obrigado ao pagamento.
  • Que a persoa beneficiaria se atope nunha situación de precariedade económica como consecuencia da falta de pagamento da indemnización xudicialmente recoñecida, segundo o establecido no artigo 7.2.
  • Non convivir co agresor. 
Data: Data de inscrición Ata o 30/11/2021
 • Axuda establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero: O importe xeral desta axuda será o equivalente a seis meses do subsidio por desemprego vixente, e que pode chegar a ser o equivalente a doce, dezaoito ou vinte e catro meses do subsidio por desemprego vixente en función das rendas e ingresos, das responsabilidades familiares, ou do grao de discapacidade da solicitante e/ou familiares ou menores acollidos/as a cargo.
 • Axudas de indemnización establecidas no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero: A contía destas axudas de indemnización será a fixada pola resolución xudicial correspondente que quede pendente de pagamento logo da declaración de insolvencia do obrigado a esta, ata o máximo de 6.000 euros, por cada persoa beneficiaria, excluídos xuros de mora.

Modalidades:

 • 1. Axudas dirixidas a mulleres vítimas de violencia de xénero que residan na Comunidade Autónoma de Galicia e acrediten insuficiencia de recursos e unhas especiais dificultades para obter un emprego -axuda establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.
 • 2. Axudas de indemnización dirixidas ás mulleres que sofren violencia de xénero e/ou as e os menores ou persoas dependentes delas polos danos e perdas ocasionados como consecuencia da situación de violencia, fixadas mediante sentenza xudicial, no caso de incumprimento, por insolvencia, por parte do obrigado a satisfacelas -indemnización establecida no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero-.

Contacto:

Secretaría Xeral da Igualdade. Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero

Edificio administrativo de San Lázaro, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Correo electrónico: vx.igualdade@xunta.es

Telf: 981 957 699 - Telf: 981 957 784

Delegación Territorial A Coruña. Unidade Administrativa de Igualdade

Plaza Luis Seoane, s/n - 15008 A Coruña

Telf: 881 881 256

Publicación: DOG 07/01/2021

Subvencións na área de Servizos Sociais da Deputación da Coruña para o 2021
 • Consultar nas bases os requisitos propios de cada programa de subvencións
 • Tanto as solicitudes como o resto da tramitación realizarase por vía telemática a través da plataforma SUBTEL, accesible desde a sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña.
Data: Data de inscrición Ata o 10/02/2021
 • Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2021 (FOAXE-P / 2020)
 • Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2021. (FOIE / 2020)
 • Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais no ano 2021 (FOAXE-C / 2020)
 • Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero no ano 2021 (FOIO0A / 2020)
 • Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios durante o ano 2021 (FOCVAA / 2020)

Contacto:

Deputación Provincial da Coruña

Avenida Porto da Coruña, 2 (15003 - A Coruña)

Tel.: 981 080 319

correo-e: deputacion@dacoruna.gal

Bolsas e exencións de matrícula para a realización do Doutoramento en Economía e a Mestría en Economía e Finanzas CEMFI Data:

As prazos de presentación de solicitudes finalizarán:

 • Máster: 1 de febreiro de 2021.
 • Doutoramento: 23 de abril de 2021.
Data de inscrición

Contacto:

CEMFI

Rúa Casado do Alisal

528014 Madrid

Tel: +34 914 290 551

E-mail: admissions@cemfi.es

Programas de Bolsas MAEC-AECID e residencias artísticas, 2021-2022
 • Programa de residencias artísticas e de investigación para a Real Academia de España en Roma (Programa ROMA):
  • Ter a nacionalidade española ou dalgún país membro da Unión Europea.
  • Posuír unha das seguintes categorías:
   • Artista ou creador de demostrable traxectoria en áreas afíns a algunha das especialidades obxecto da convocatoria.
   • Investigador en áreas afíns a algunha das especialidades obxecto da convocatoria.
 • Programa de bolsas para mozos españois en formación en xestión cultural e diplomacia científica na rede exterior de representacións diplomáticas, centros culturais de España e na AECID (Programa CULT):
  • Nacionalidade española.
  • Idade non superior a 27 anos a 31 de decembro de 2021.
  • Posuír un título de grao ou licenciatura, preferentemente en áreas afíns á xestión cultural e á diplomacia científica.
 • Programa de bolsas de mozos españois para formación en cooperación para o desenvolvemento nos Centros de Formación da Cooperación Española en América Latina (Programa COOP):
  • Nacionalidade española.
  • Idade non superior a 27 anos a 31 de decembro de 2021.
  • Posuír un título de grao ou licenciatura, preferentemente nalgunha das áreas afíns ás indicadas na convocatoria.
 • Programa de Bolsas para formación de mozos españois en asuntos europeos no Colexio de Europa (Programa COE):
  • Nacionalidade española.
  • Graduados para a realización dun máster nunha das seguintes especialidades/áreas de estudo ofertadas polo Colexio de Europa: Estudos Económicos Europeos, Dereito Europeo, Estudos Políticos e Administrativos Europeos, Relacións Internacionais da U.E. e Estudos Diplomáticos, Estudos Interdisciplinares Europeos.
  • Idade non superior a 27 anos a 31 de decembro de 2021.
 • As solicitudes terán que ser cumprimentadas no formulario correspondente, por vía telemática, na web da AECID.
Data:

Todos os programas contan cunha dotación mensual durante o período de concesión da bolsa e un seguro de accidentes (consultar convocatoria).

Axudas para a formación de cidadáns españois e de países da Unión Europea e residencias artísticas, para cada un dos seguintes programas:

 • Programa de residencias artísticas e de investigación na Real Academia de España en Roma (RAER). Prazo de presentación de solicitudes: Do 18 de xaneiro ao 1 de febreiro de 2021
 • Programa de bolsas para mozos españois en formación en xestión cultural e diplomacia científica na rede exterior de representacións diplomáticas, centros culturais de España e na AECID. Prazo de presentación de solicitudes: Do 11 de xaneiro ao 25 de xaneiro de 2021.
 • Programa de bolsas para mozos españois para formación en cooperación para o desenvolvemento nos Centros de Formación da Cooperación Española en América Latina. Prazo de presentación de solicitudes: Do 11 de xaneiro ao 25 de xaneiro de 2021.
 • Programa de bolsas para a formación de mozos españois en asuntos europeos no Colexio de Europa. Prazo de presentación de solicitudes: Do 22 de febreiro ao 8 de marzo de 2021.

Contacto:

AECID. Departamento de Cooperación Universitaria e Científica

Avenida de éos Rey Católicos, 4. 28040 Madrid

Tlf. Programa ROMA: 91 583 82 98

Tlf. Programa CULT: 91 583 82 98

Tlf. Programa COOP: 91 583 83 02

Tlf. Programa COE: 91 583 82 98

becasmae@aecid.es

Publicación:

BOE 29/12/2020 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.): 541212

Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes (PREE)

Actuacións subvencionables

 • a) Mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica (tipoloxía 1).
 • b) Mellora da eficiencia enerxética e uso de enerxías renovables nas instalacións térmicas de calefacción, climatización, refrixeración, ventilación e auga quente sanitaria (tipoloxía 2).
 • c) Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación (tipoloxía 3).

Requisitos:

 • So se admitirán actuacións iniciadas con posterioridade á data de rexistro da solicitude da axuda.
 • Non serán elixibles aquelas actuacións que non consigan e xustifiquen unha redución do consumo de enerxía final dun 10 % con respecto á súa situación de partida e que non melloren a cualificación enerxética total do edificio en, polo menos, unha letra medida na escala de emisións de dióxido de carbono (kg CO2 /m 2 ano), con respecto á cualificación enerxética inicial do edificio.
 •  Que o edificio fora construído con anterioridade a 2007, e polo menos un 70% da superficie construída sobre rasante do edificio debe estar destinada a uso residencial.

Persoas ou entidades beneficiarias:

 • a) As persoas físicas que sexan propietarias de vivendas unifamiliares ou de edificios de tipoloxía residencial colectiva ou de vivendas e locais existentes nestes últimos edificios.
 • b) As comunidades de persoas propietarias o as agrupacións de comunidades de persoas propietarias de edificios residenciais de uso vivenda, constituídas conforme ao disposto polo artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de propiedade horizontal.
 • c) As persoas propietarias que de forma agrupada sexan propietarias de edificios que reúnan os requisitos establecidos no artigo 396 do Código Civil e non houberan outorgado o título constitutivo de Propiedade Horizontal.
Data:

O prazo máximo para a conclusión das actuacións será de 18 meses , a contar desde a data da notificación da resolución de concesión da axuda, podendo autorizarse, por razóns xustificadas, ampliacións de prazos para a execución da actuación, que non superen no seu cómputo total os 24 meses.

Data de inscriciónDende o 02/01/2021 ata o 31/07/2021

Contacto:

Área Provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo da Coruña

Edificio administrativo da Xunta de Galica - Monelos

Teléfono: 88 1881 096 / 881 881 095

Cuestións administrativas: igvs@xunta.gal 

Cuestións técnicas: calidade.igvs@xunta.gal

http://igvs.es/

Publicación

Procedemento sede electrónica: VI406C

Guía das axudas

Tarxeta Xente Nova
 • Persoas usuarias do transporte público regular interurbano de uso xeral por estrada con idades comprendidas entre os 4 e os 20 anos de idade, inclusive. 
 • Tramitación: solicitar cita (a través da aplicación https://solicitudonline.abanca.com/Tarjetas/gl/txn) nunha oficina Abanca e, unha vez alí, presentar o DNI. Para os menores de idade, deberá solicitala a/o representante legal que, xunto cos DNIs, terá que levar o libro de familia ou documentos equivalentes.
Data: Data de inscrición Ata o 31/12/2021

A tarifa Xente Nova supón o reintegro do 100 % do importe das viaxes metropolitanas interurbanas, até un máximo de 60 viaxes mensuais. 

Coa Tarxeta Xente Nova os menores de 21 anos poderán viaxar gratis no transporte público interurbano das áreas da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago de Compostela e Vigo, e en toda a provincia de Ourense. Tamén poderás viaxar gratuitamente nos barcos dos servizos Cangas - Vigo e Moaña - Vigo, así como no tren metropolitano en Ferrol. As viaxes son bonificables entre os concellos de cada unha das áreas, pero non entre concellos de áreas diferentes.

Contacto:

Consellería de Infraestructuras e Mobilidade

correo-e: tmg@xunta.gal

Tel. de información da Xunta de Galicia: 988 687 800

Publicación:

DOG do 31 de decembro de 2019 (Regulación da tarifa específica Xente Nova no transporte público interurbano da competencia da Xunta de Galicia)

DOG do 12 de xuño de 2020 (Acordo polo que se establece a primeira expansión territorial da tarxeta Xente Nova)

DOG do 28 de decembro de 2020 (Resolución pola que se amplía o prazo de vixencia da tarifa específica Xente Nova para o ano 2021)

Convocatoria das bolsas comedor UDC 2020-21

Todas as persoas solicitantes destas bolsas deberán estar matriculadas na UDC en estudos oficiais de grao ou máster a tempo completo, en réxime presencial e, cumprir polo menos un dos seguintes requisitos:

a) Estar aloxadas durante todo o curso académico nunha residencia universitaria da UDC, no marco da convocatoria de prazas para o estudantado da UDC nas residencias públicas universitarias dos campus de Ferrol e A Coruña, no curso 2020- 21, convocadas por Resolución Reitoral do 29.06.2020, publicada no Taboleiro Electrónico Oficial da UDC (TEO) o 01.07.2020, e estar ao corrente no pago dos recibos.

b) Ter concedida unha axuda da convocatoria da UDC para o estudantado en situación de dificultade económica, no curso 2020-21. As persoas solicitantes non poderán gozar ao mesmo tempo doutra axuda ou bolsa destinada á mesma finalidade de ningunha Administración ou entidade pública ou privada. O estudantado estranxeiro non comunitario deberá acreditar a condición de residente, de conformidade co disposto na normativa sobre dereitos e liberdades das persoas estranxeiras en España e a súa integración social.

Data: Data de inscrición Ata o 31/05/2021

Concederanse un total de 200 bolsas por importe de 500 € cada unha, que se aboarán nun único pago.

Contacto:

Universidade da Coruña

Rúa da Maestranza, 9

15001 A Coruña

+34 981 167 000

Canguros COVID Concilia: Programa para o coidado de crianzas confinadas do Concello da Coruña Data:

O obxectivo é dar resposta á atención a menores confinados por un posible contacto de coronavirus mentres as persoas responsables acoden aos seus postos de traballo. A iniciativa ofrece os seguintes servizos:

 • Servizo de coidado dirixido a menores de entre 4 meses e seis anos: ofrécense coidados e atención a estes menores no seu propio domicilio. Con carácter xeral o servizo prestaríase entre as 7:30 horas e as 22:00 horas. Con carácter extraordinario, debidamente xustificado tecnicamente ampliaríase ata as 23:00 horas.
 • Servizo de apoio educativo dirixido a menores de 6 a 12 anos: ademais dos coidados incluiríase o apoio educativo para poder seguir o curso escolar de maneira telemática ou a través da remisión de deberes ao centro escolar, prestando tamén apoio a problemas derivados do acceso ás plataformas educativas. Con carácter xeral o servizo prestaríase de 7:30 a 22:00 horas. Con carácter extraordinario, debidamente xustificado tecnicamente, ampliaríase ata as 23:00 horas.

En todo caso, para o acceso a ambas as tipoloxías de servizos será necesario que o ou a menor conte cunha PCR negativa.

Contacto:

Toda a información sobre este servizo pódese consultar no portal web municipal de Igualdade: https://www.coruna.gal/igualdade

Bolsas/Premio ao Mérito e Liderado 2021-2022
 • Ter media de sobresaliente en Bacharelato e cursalo en España e acceder a estudos superiores nunha universidade española no curso 21/22.
 • Os ingresos da familia deben estar na contorna do Limiar 1 fixado pola Administración: aproximadamente un máximo de 4.000 euros de ingresos anuais por membro da unidade familiar (ex. unha familia de 4 persoas con ingresos duns 16.000 euros ano aprox.).
 • Se aceptas o premio che compromentes a:
  • Facer 50 horas de traballo social ao longo de todo o ano e preferentemente en temas educativos.
  • Asumir un compromiso ético, non legal, de que se no futuro a vida permítecho, axudarás, como mínimo, a outra persoa que estea na túa mesma situación.
Data: Data de inscrición Ata o 06/04/2021
 • Premio económico variable en función das necesidades do solicitante, ata 9.000 euros/ano.
 • Apoio dun titor da Fundación para facilitar o desenvolvemento profesional: por exemplo, conseguir prácticas de verán, mellorar os idiomas, etc.

Contacto:

Fundación Dádoris

R/ Hortas, 11. 28012- Madrid

Email: info@fundaciondadoris.org

Publicación: BOE 27/11/2020