CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
10 bolsas de formación en proxectos de investigación no Centro Ramón Piñeiro
 • Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea.
 • Estar en posesión do título universitario de licenciatura ou de grao exixido no proxecto para o que presente a solicitude. A persoa solicitante deberá estar en posesión do título ou acreditar o pagamento dos dereitos para a súa expedición ao remate do prazo de presentación de solicitudes, e ter rematado os estudos conducentes a el no curso académico 2007/08 ou posterior.
 • Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4, agás os que acrediten estar en posesión do título de licenciatura en Filoloxía Galega ou graos equivalentes.
 • Non resultar beneficiario dunha bolsa en concursos anteriores ou contratos no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
 • Posuír unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 6,5 puntos.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia Procedemento PL500D
Data: Data de inscrición Ata o 07/09/2020

990 euros/mes.

Contacto:

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

Rúa de San Roque, 2. 15704 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 996 139

Email: cillrp@cirp.es

Publicación: DOG 07/08/2020

Convocatoria de 8 bolsas a mulleres artistas para participar na Delas Jam
 • Esta convocatoria está dirixida a escritoras de grafiti e artistas de calquera nacionalidade, desde os 16 anos en adiante.
 • As artistas disporán de total liberdade á hora de crear as súas intervencións, sen que se vexan limitadas respecto á temática e/ou execución artística.
 • A organización facilitará a cada participante 7 botes MTN 94: 1 negro RV-9011, 1 branco RV-9010, 1 maxenta RV-4010, 1 laranxa RV-106, 1 amarelo RV-109, 1 violeta RV-173 e 1 verde Flúor. Igualmente, entregaranse a cada artista as caps necesarias para a súa intervención. A dimensión total aproximada da superficie a intervir será de 4 metros de longo x 1 metro de alto.
 • As participantes realizarán a súa intervención unicamente nos espazos concretados pola organización e só durante o 12 de setembro -día previsto para o evento entre as 17.00 e as 20.00 horas. Debido á actual situación sanitaria, cada artista participante deberá levar máscara durante o evento e intentar gardar as distancias de seguridade pertinentes, tal e como indique a organización do evento e seguindo a normativa vixente nesa data.
Data:

Cada artista seleccionada percibirá 200€ + IVE pola súa participación.

As pezas manteranse no espazo público como intervención efémera ata, como mínimo, o 20 de setembro de 2020, data de finalización do II Delas Fest.

A organización comprométese a dar difusión a todas as intervenciones artísticas realizadas no marco da convocatoria.

Enmarcada na programación da segunda edición do festival feminista de arte urbana e contextual DELAS FEST, a actividade procura favorecer o desenvolvemento do talento feminino con liberdade creativa e sen competencia entre participantes.

Esta primeira edición da DELAS JAM celebrarase o sábado 12 de setembro de 2020 no Xardín do Teatro da Cidade da Cultura. Terá lugar en horario de 17:00h a 19:30h e celebrarase no marco das xornadas "Mulleres e Cultura Urbana".

Contacto:

7H Cooperativa Cultural

Tel.: 881 97 87 56

Email: 7hcoop@7hcoop.gal

Convocatoria para a solicitude do uso do pavillón polideportivo do IES Calvo Sotelo durante a tempada 2020-2021
 • Poderán ser solicitantes as persoas, clubs, federacións, entidades, etc., que desexen utilizar de forma regular algún dos espazos do pavillón.
 • As entidades solicitantes do uso do pavillón están suxeitas ao cumprimento das normas do Regulamento de uso e funcionamento do pavillón polideportivo "Calvo Sotelo".
 • As entidades solicitantes estarán obrigadas ao pago dos prezos públicos fixados na Ordenanza núm., 13, reguladora do prezo público pola utilización da pista polideportiva Calvo Sotelo (BOP núm. 106, do 6.06.2019).
 • As entidades solicitantes, para ter dereito á concesión do uso do pavillón, deberán estar ao corrente do pago das débedas coa Deputación Provincial da Coruña, polo que autorizarán a esta Deputación para a súa comprobación de oficio.
Data: Data de inscrición Ata o 31/08/2020

As actividades que poderán ser desenvolvidas no pavillón, serán todas aquelas que sexan acordes coa súa natureza deportiva e resulten compatibles cos seus espazos físicos. Tamén poderán ser autorizadas actividades de índole deportiva ou cultural de entidades, colectivos ou persoas físicas externas á Deputación, logo da autorización previa da Deputación Provincial.

Contacto:

Deputación Provincial da Coruña

Avenida Porto da Coruña nº2. 15003 A Coruña

Tel. 981 080 319

Publicación: BOP 06/08/2020

Premios excelencia académica para alumnado que inicia estudos de grao na UVigo no curso 2020/2021
 • Estar matriculado por primeira vez en estudos de Grao na Universidade de Vigo no curso 2020/2021 e manter a condición de matrícula durante todo o curso académico.
 • Ter finalizado os estudos de bacharelato ou ciclo superior no curso 2019/2020.
 • Cumprir algún dos seguintes requisitos académicos:
  • Obter premio extraordinario de Bacharelato ou Ciclo Superior da Xunta de Galicia no curso 2019/2020
  • Estar clasificado do 1º ao 3º posto da fase autonómica, ou do 1º ao 8º posto das fases nacional ou internacional dalgunha das Olimpíadas científicas celebradas no curso 2019/2020, recoñecidas polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, ou pola Consellerías de educación das Comunidades Autónomas, ou aquelas nas que participe algunha Universidade na súa organización.
  • Ter unha puntuación igual ou superior a 8,5 puntos no expediente académico no Bacharelato.
  • Obter unha puntuación igual ou superior a 9 puntos no expediente académico no Ciclo Superior de formación profesional.
Data: Data de inscrición Ata o 30/09/2020

60 premios de 600 €, repartidos da seguinte maneira: 

 • 13 premios ao alumnado con premio extraordinario de Bacharelato ou Ciclo Superior.
 • 12 premios ao alumnado clasificado en postos relevantes das fases internacional, nacional ou autonómica dalgunha das Olimpíadas científicas.
 • 25 premios ao alumnado con excelente resultado académico no Bacharelato.
 • 10 premios ao alumnado con excelente resultado académico no Ciclo Superior.

Contacto:

Universidade de Vigo

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos

Edificio Exeria. As Lagoas, Marcosende (36310 - Vigo)

Tel.: 986 81 40 94

correo-e: bolsasformacion@uvigo.es

www.uvigo.gal

Intersección Lab20
 • Ter nacido ou residir en España.
 • Ser maior de 18 anos.
 • Ter en desenvolvemento polo menos un proxecto artístico que contemple o audiovisual.
 • Enviar un dossier con toda a documentación solicitada nas bases, que deberá estar en galego ou castelán.
Data:

Todas as sesións terán lugar na Fundación Luís Seoane, nos días 29, 30 e 31 de outubro de 2020.

Data de inscriciónDende o 06/08/2020 ata o 11/09/2020

O festival cubrirá o aloxamento, as comidas e as cenas das participantes nos tres días de duración do obradoiro, así coma o desprazamento, cun máximo de 50€ en traxectos dentro de Galiza e de 100€ no resto de traxectos, aportando sempre os xustificantes de gasto.

LAB é un lugar de encontro para persoas de diverso perfil e intereses, implicadas no desenvolvemento de proxectos artísticos, para facer unha posta en común dos mesmos e debater xuntas os recursos e estratexias que permitan facelos avanzar. A dinámica colectiva centrarase en revisar aspectos da concepción dos proxectos, busca de referentes, resolución de dúbidas e toma de decisións, establecendo un diálogo que poda enriquecer e mellorar a capacidade de cada persoa para desenvolvelos.

LAB articula dinámicas para traballar na estruturación conceptual e comunicación de proxectos creativos, perseguindo obxectivos pensados dende a perspectiva das autoras:

 • Traballar na estruturación conceptual e comunicación de proxectos creativos.
 • Contrastar e debater ideas, criterios e solucións para mellorar e enriquecer as propostas iniciais.
 • Coñecer novos recursos e referencias, compartindo coñecementos, experiencias e posicionamentos.
 • Recibir un feedback colectivo, tanto das compañeiras artistas como doutras axentes profesionais do sector.
 • Concitar expectativas e atención para os proxectos, facilitando a súa visibilidade inicial e seguimento.
 • Favorecer a inserción do proxecto en circuítos profesionais.

As tres persoas seleccionadas participarán nas tres xornadas da actividade, baixo a coordinación do artista Enrique Lista, organizadas en dúas sesións de traballo e unha de presentación de proxectos ante un grupo de axentes do campo do audiovisual e das artes plásticas.

Lugar:Fundación Luis Seoane

Contacto:

Intersección Lab20

Email: lab@interseccion.gal 

Axudas Programa Bono Cultura do Concello da Coruña
 • Os consumidores de produtos culturais deberán ser maiores de 14 anos, debendo rexistarse na web habilitada polo Concello, facilitando a identidade persoal, un código postal, un enderezo electrónico e un número de teléfono móbil.
 • Os bonos son persoais e intransferibles. 
Data: Data de inscriciónDende o 10/08/2020 ata o 30/11/2020

Ata 60 euros. 

O Bono Cultura só será válido nos establecementos e actividades de prestadores adheridos ao programa. Os titulares dos establecementos e prestadores de bens e servizos culturais interesados en participar no programa Bono Cultura deberán rexistrarse na páxina web. 

Contacto:

Concello da Coruña

Praza de María Pita 1. A Coruña

Tel. 981 184 200 / 010

Publicación: BOP 04/08/2020 

Base de Datos Nacional de Subvencións: BDNS (Identif.): 518042

Axudas á produción de curtametraxes sobre proxecto
 • Poden acceder ás axudas reguladas nesta convocatoria as empresas produtoras independentes, que cumpran os seguintes requisitos e compromisos:
  • Ter residencia legal ou establecemento en España no momento da percepción efectiva da axuda.
  • Non ser obxecto de sanción consistente na perda da posibilidade de obter subvencións polo incumprimento de calquera normativa, e en especial en materia de igualdade entre mulleres e homes de acordo co previsto no Real Decreto Lexislativo5/2000, de 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social.
  • Non incorrer en ningún dos supostos previstos no artigo 13.2 da Lei 38/2003, de17 de novembro.
  • Ser titulares dos dereitos de propiedade das obras audiovisuais producidas na medida que sexan necesarios para a explotación e comercialización de tales obras,quedando a salvo o disposto na lexislación de propiedade intelectual en materia de transmisión e exercicio dos dereitos de tal natureza. Este requisito se entenderác umplido no caso de que a titularidade dos dereitos sobre a obra atópese distribuída entre as empresas coproductoras da mesma. A titularidade deberá manterse durante un período mínimo de tres anos desde a cualificación da obra.
 • Os proxectos de curtametraxe que sexan obxecto destas axudas, incluídos os realizados en réxime de coprodución con empresas estranxeiras, deben ter nacionalidade española ou estar en disposición de obtela por cumprir os requisitos que para o acceso á mesma establece o artigo 5 da Lei 55/2007, de 28 de decembro, o que se comprobará polo Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais.
 • Os proxectos de curtametraxe realizados en réxime de coprodución con empresas estranxeiras, poderán acceder ás axudas sempre que antes de finalizar o prazo depresentación de solicitudes o proxecto de coprodución obtivesen a preceptiva aprobación do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais ou do órgano autonómico competente.
 • A solicitude e os modelos normalizados que forman parte integrante da mesma sepresentarán obrigatoriamente a través da sede electrónica do Ministerio de Cultura yDeporte, conforme aos requisitos que o rexen (https://sede.mcu.gob.es/).
Data: Data de inscrición Ata o 21/08/2020

O importe total desta convocatoria ascende á cantidade de 700.000 de euros.

A contía máxima da axuda que se conceda será de 30.500 euros por proxecto beneficiario.

As axudas faranse efectivas mediante un único pago tras a publicación da resolución de concesión da axuda.

Para facerse efectivo o pago, a empresa beneficiaria deberá acreditar previamente atoparse ao corrente de pago das obrigacións fiscais e coa Seguridade Social, mediante a presentación dos correspondentes certificados, expedidos a efectos de subvencións e con carácter positivo polos organismos competentes, así como previa comprobación de estar ao corrente no pago de obrigacións por reintegro de subvencións. Devanditos certificados poden obterse de acordo co previsto no Real Decreto 209/2003,de 21 de febreiro, polo que se regulan os rexistros e as notificacións telemáticas, así como a utilización de medios telemáticos para a substitución da achega de certificados polos cidadáns, en caso de non autorizar ao Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais á súa obtención de forma directa.

Contacto:

Ministerio de Cultura e Deporte

Sede central Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais (ICAA)

Praza Rey do , Nº 1, 28004 Madrid

Teléfono: 91 701 70 00

Correo electrónico Servizo de Material Audiovisual: ayudaslargosycortos@cultura.gob.es

Publicación:

BOE 01/08/2020 (anuncio)

Base de Datos Nacional de Subvencións. BDNS (Identif): 517538

Premios excelencia académica para alumnado que inicia estudos de mestrado na Universidade de Vigo, curso 2020/2021
 • Estar matriculado por primeira vez en estudos de Máster na Universidade de Vigo no curso 2020/2021 e manter a condición de matrícula durante todo o curso académico.
 • Obter unha nota media ponderada igual ou superior a 1,00 calculada según o establecido no punto 6 da convocatoria.
 • As persoas solicitantes deberán encher o formulario online no seguinte enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6103, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, poñendo en Asunto "premios excelencia académica inicio máster", achegando unicamente o arquivo coa solicitude.
 • Deberán subir a seguinte documentación ao formulario online (non hai que subir a documentación á sede electrónica):
Data: Data de inscrición Ata o 30/09/2020

Nº de premios: 15 distribuídos do seguinte xeito:

 • Artes e Humanidades: 2
 • Ciencias e Ciencias da Saúde: 2
 • Ciencias Sociais e Xurídicas: 7
 • Enxeñaría e Arquitectura: 4

Contía: 600 €

Contacto:

Universidade de Vigo

Teléfono: 986 81 40 94

Email: bolsasformacion@uvigo.es

Convocatoria para a adquisición de obras de arte contemporánea de artistas galegos para a súa incorporación á Colección CGAC
 • Poderán presentar as súas solicitudes: Galerías de arte con sede na Comunidade Autónoma de Galicia. Autores de obras de arte galegos/as ou residentes en Galicia non representados por unha galería galega e con domicilio fiscal en Galicia.
 • As creacións artísticas das ofertas de adquisición serán obras orixinais en calquera técnica ou soporte, pintura, escultura, debuxo, cerámica, fotografía, vídeo ou film, instalación, ou calquera modalidade de técnicas mixtas que podan engadir pezas de mobiliario, luces, iluminación, obxectos ou calquera outro elemento.
 • As propostas ofertadas poden engadir un conxunto de pezas ou unha serie, sempre que se xusfique e acredite a súa coherencia. Quedarían excluídas as edicións ou carpetas de obra gráfica. Acéptase a existencia de edición en fotografía, cine ou vídeo.
 • As fotografías, debuxos ou obra sobre papel deberá estar enmarcada, montada sobre soporte ríxido o en calquera caso presentada tal e como debería expoñerse.
 • As galerías presentarán unicamente obra de aqueles arstas aos que actualmente representan e que programen e presenten regularmente en feiras.
 • No se establecen límites en canto a temas ou argumentos das obras, razóns técnicas ou formais, nin límite temporal de realización das pezas.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo que figura como anexo I da resolución da convocatoria que se poderá descargar da páxina web do CGAC. A documentación indicada presentarase exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. Para iso, ulizarase o procedemento xenérico PR004A - Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR004A.
Data: Data de inscrición Ata o 24/08/2020

Cada unha das propostas de adquisición que se presenten polos parcipantes terá unha contía máxima de 14.000,00 €, impostos excluídos. Nesta contía si estarán incluídos os custos derivados do transporte e entrega da obra no CGAC. Este prezo non será obxecto de negociación e deberase manter durante todo ano 2020.

A Consellería de Cultura e Turismo a través da Dirección Xeral de Polícas Culturais, asignará un crédito inicial de 200.000,00 € para a adquisición de obras de arte con cargo á aplicación orzamentaria 11.20.432B 628.3 correspondente aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

Contacto:

CGAC Centro Galego de Arte Contemporánea

Rúa Valle Inclán, 2

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tel.: 981 546 606 / 981 546 614 

Email: xerencia.cgac@xunta.gal

Prazas de persoas colaboradoras-bolseiras para as residencias xuvenís
 • Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento de presentación da solicitude.
 • Ter unha idade mínima de 18 anos e menos de 30 na data do 31 de decembro de 2020.
 • Estar cursando estudos universitarios nunha facultade ou escola universitaria, estudos superiores en ensinanzas artísticas ou ciclo formativo de grao superior, que admitan polo seu contido e saídas profesionais, a formación e a práctica a través de calquera das tarefas que se poden desenvolver nunha residencia xuvenil.
 • Non ter perdido con anterioridade a condición de persoa colaboradora bolseira por causa imputable á persoa solicitante.
 • Ter unha renda media familiar que non supere o 150 % do indicador público de renda de efectos múltiples, IPREM, do ano en curso. 
 • Presentar un proxecto de actividades que debe desenvolver na residencia xuvenil. O proxecto de actividades centrarase nos seguintes ámbitos: información xuvenil, participación e dinamización e convivencia.
 • A presentación electrónica será obrigatoria para as persoas solicitantes que estean cursando estudos universitarios. As persoas solicitantes que estean cursando estudos superiores en ensinanzas artísticas ou ciclo formativo de grao superior, non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa. 
Data:

As persoas colaboradoras bolseiras como perceptoras da bolsa desfrutarán de:

 • Aloxamento e mantenza gratuítos na residencia xuvenil durante o seu período ordinario de funcionamento, de setembro a xullo. Durante as vacacións académicas de Nadal e Semana Santa, non se ofrecerán os servizos de mantenza nin de aloxamento, ben que se lles reservará ás persoas colaboradoras bolseiras o dereito á tenza de enxoval nos cuartos. As fins de semana e festivos non se prestarán servizos de comedor. O aloxamento será de tal xeito que lles permita ás persoas colaboradoras bolseiras a normal realización dos seus estudos.
 • O recoñecemento da súa condición de persoa colaboradora bolseira ante o resto das persoas residentes.
 • Contar coa asistencia dun titor ou titora que coordine e dirixa a actividade que desenvolva como persoas colaboradoras bolseiras na residencia xuvenil. 

O número de prazas convocadas e a súa distribución por residencias xuvenís é a seguinte:

 • Lugo, Centro Residencial Xuvenil LUG: 4 home/muller
 • Ourense, Florentino López Cuevillas: 5 home/muller
 • Vigo, Altamar: 6 home/muller

Contacto:

Consellería de Política Social. Servizo de Xuventude e Voluntariado da Coruña

CC. Elviña - Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º. 15008 A Coruña 

Teléfono: 881 881 238 

Publicación: DOG 31/07/2020

Sede electrónica: procedemento BS303C

Bolsas "a Caixa" de Posdoctorado Junior Leader - RETAINING
 • Poden acceder ao subprograma de bolsas de posdoctorado Junior Leader - Retaining os investigadores de todas as nacionalidades. Os bolseiros poderán levar a cabo o seu proxecto de investigación nunha universidade ou centro de investigación español ou portugués.
 • A convocatoria está dirixida a todas aquelas persoas que acabasen o doutoramento entre os dous e os sete anos anteriores á data de peche da convocatoria, sempre que, ademais, cumpran os requirimentos de mobilidade entre países.
 • A investigación deberase realizar nas áreas das ciencias da saúde e a vida, a tecnoloxía, a física, laingeniería e as matemáticas.
 • Os candidatos poderán presentar libremente un proxecto de investigación para levar a cabo nunha institución da súa elección.
 • Para poder ser admitidos, os candidatos deben cumprir cos seguintes requisitos:
  • Experiencia: Obter o título de doutor entre os dous e sete anos anteriores ao peche da convocatoria. Entenderase como data de obtención do título de doutor/a, a data do acto de defensa da tese doutoral. Aplícanse prazos especiais para candidatos con interrupción da carreira investigadora.
  • Mobilidade: Para candidatos interesados en centros ou universidades españolas: Os candidatos deben residir ou levar a cabo a súa actividade principal (traballo, estudos, etc.) en España durante máis de doce meses nos tres anos inmediatamente anteriores a data de peche de convocatoria.
  • Para candidatos interesados en centros ou universidades portuguesas: Os candidatos deben residir ou levar a cabo a súa actividade principal (traballo, estudos, etc.) en Portugal durante máis de doce meses nos tres anos inmediatamente anteriores a data de peche de convocatoria.
  • Aplicaranse prazos especiais para candidatos con interrupción da carreira investigadora e para aqueles investigadores que pasasen o proceso para obter o status de refuxiado pola Convención de Xenebra.
  • Candidatura completa: Só os candidatos cuxa candidatura presentada cumpra con todos os requisitos da convocatoria poderán ser admitidos.
Data:

Inicio da bolsa desde o 2 de maio ata o 30 de setembro 2021.

Data de inscrición Ata o 07/10/2020

A dotación económica máxima será de 305.100 €, que se desagrega nos seguintes conceptos, entre outros:

 • Tres anualidades máximas de 97.500 €.
 • Axuda familiar de 1.200 € anuais brutos por cada fillo dependente do investigador.
 • Axuda para mobilidade, desprazamento e instalación de 5.400 €.

Os bolseiros deben incorporarse aos centros de investigación entre o 2 de maio e o 30 de setembro de 2021. A data de incorporación do investigador ao centro de investigación deberá comunicarse á Fundación Bancaria "a Caixa" con anterioridade á devandita data e axiña que como se chegue ao acordo.

Contacto:

Fundación a Caixa

Email: becas@fundacionlacaixa.org

Bolsas de investigación CiTIUS 2020
 • Estar cursando estudos correspondentes ao último curso dos graos en Enxeñaría Informática, Física, Matemáticas ou disciplinas afíns, debendo ter superado o 70% dos créditos da titulación.
 • Presentar, no momento de aceptar a bolsa, un compromiso asinado para a realización do Traballo Fin de Grao (TFG) no CiTIUS, baixo a supervisión dun/dunha investigador/a adscrito/a ao CiTIUS.
 • A nota media do expediente académico debe ser igual ou superior a 7 puntos sobre base 10.
 • Estar matriculado/a no curso 2020-2021 nunha titulación de grao da USC no momento de inicio da bolsa.
 • A presentación de solicitudes farase a través da Sede Electrónica da Universidade de Santiago de Compostela, empregando o formulario de solicitude dispoñible no seguinte enderezo https://sede.usc.es/formularios/solicitudes/rexistroElectronico.htm, dirixido ao Servizo de Convocatorias e Recursos Humanos de I+D e achegando a documentación que se refire na convocatoria.
Data: Data de inscrición Ata o 16/08/2020

As axudas, dotadas cun total de 750€, desenvolveranse durante dous meses (preferiblemente setembro e outubro de 2020), a razón de 60 horas ao mes.

Contacto:

Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información 

Rúa de Jenaro de la Fuente Domínguez, 15782, Santiago de Compostela

Telf. +34 8818 16400

Email: citius@usc.es

Axudas de mobilidade complementarias Erasmus+ para alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores
 • Estar matriculado no curso 2019/20 en calquera dos centros públicos que impartan ensinanzas artísticas superiores na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Ter obtido unha bolsa Erasmus+ de mobilidade no curso 2019/20.
 • Non ter desfrutado desta axuda complementaria en convocatorias anteriores.
 • Queda excluído desta convocatoria o alumnado que, con nacionalidade distinta á española, realice a mobilidade no seu país de orixe.
Data: Data de inscrición Ata o 31/08/2020

As axudas concederanse para estadías dun máximo de nove meses e dun mínimo de dous meses, e terán a seguinte contía, en función dos grupos de países determinados no programa Erasmus+:

 • Grupo 1 Países do programa con custos de vida superiores Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suecia: 195 €/mes.
 • Grupo 2 Países do programa con custos de vida medios Alemaña, Austria, Bélxica, Chipre, Grecia, Francia, Italia, Malta, Países Baixos, Portugal: 165 €/mes. 
 • Grupo 3 Países do programa con custos de vida inferiores República de Macedonia do Norte, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Romanía, Serbia, Turquía: 125 €/mes

Unha vez distribuída a contía, o orzamento restante dispoñible, se o houber, adxudicarase entre as persoas solicitantes que posúan unha maior media no seu expediente académico, e asignaráselles unha contía de 500 € por solicitante ata esgotar o orzamento. 

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

Xefatura Territorial da Coruña

Praza Luís Seoane, s/n. 15008 A Coruña

Teléfono: 981 184 701

Enderezo electrónico: xsere@edu.xunta.es

Publicación: DOG 29/07/2020

Sede electrónica: procedemento ED322A

Convocatoria de uso das instalacións deportivas municipais

Poderán solicitar mediante este procedemento o uso das instalacións deportivas municipais os seguintes suxeitos:

 • Entidades deportivas con sede social na cidade da Coruña definidas por el artigo 40 de Lei del Deporte de Galicia: clubs deportivos, agrupacións deportivas escolares, seccións deportivas e federacións deportivas, todas elas sen ánimo de lucro. Terán prioridade á hora de realizar o reparto aquelas entidades que non dispoñan de instalación propia ou cedida de forma gratuíta.
 • Deportistas individuais con licenza federativa empadroados na cidade da Coruña que precisen das instalacións deportivas municipais para realizar adestramentos. Considérase deportista individual aquela persoa que practique unha modalidade deportiva de carácter individual. Ten a consideración de deporte individual a modalidade deportiva que sexa practicada por un ou dous deportistas como máximo en función do seu regulamento.
 • Sociedades Anónimas Deportivas con sede social na cidade da Coruña, sempre e cando non dispoñan de unha instalación propia ou cedida para adestramentos e realicen as súas competicións na cidade da Coruña. Establécese como requisito que a SAD realice a maior parte das súas competicións na instalación que solicita para o adestramento. Terán prioridade no reparto aquelas SAD que participen en ligas profesionais de ámbito nacional debido ao recoñecemento que iso implica para a cidade da Coruña.
 • Academias de formación que, aínda tendo ánimo de lucro, precisan de unha instalación deportiva municipal dirixida ao adestramento deportivo dos seu alumnado por non existir na cidade da Coruña instalacións deportivas que conten coas condicións necesarias para ese tipo de adestramento e sempre e cando o adestramento vaia dirixido a participar en probas selectivas de acceso aos corpos de Policía (Local, nacional ou autonómica), Bombeiros e Exército. O reparto de horas para estas entidades farase entre as horas que queden libres unha vez se cubra a demanda total de horas das entidades deportivas da cidade.
 • Excepcionalmente poderánselle asignar horas para adestramentos nas instalacións deportivas municipais a entidades deportivas, deportistas individuais, SAD e academias de formación que non teñan sede social ou delegación na cidade da Coruña, sempre e cando queden horas sobrantes nesta convocatoria ou soliciten franxas horarias para as que non existe demanda por parte de entidades ou deportistas da cidade
Data: Data de inscrición Ata o 11/08/2020

Contacto:

Servizo Municipal de Deportes

Palacio dos Deportes de Riazor. A Coruña

Tel. 981 184 200 / 010

Bolsas Openbank Investment Skills ESADE
 • Os requisitos básicos para participar no programa son:
  • Graduados universitarios e mozos profesionais de ata 40 anos de idade a data de peche da convocatoria.
  • Ser nacionais ou residentes dos países de Arxentina, Alemaña, Portugal, España e Holanda.
  • O nivel mínimo de idioma requirido para participar neste programa é un B2 en inglés ou español.
 • Os criterios de selección para asignar as prazas dispoñibles para o curso de formación serán as respostas ao formulario de candidatura e breve test e a carta de motivación dun máximo de 500 palabras que responda á pregunta: "¿Que é o que máis che interesa aprender durante este programa?
 • Tamén os candidatos que marquen no cuestionario que teñen un certificado de baixos ingresos deben achegalo á súa solicitude. O comité de selección pode asignar ata o 50% das bolsas aos solicitantes de baixos ingresos.
Data:

A asignación das prazas aos participantes realizarase o 5 de outubro e o curso empezará o 8 de outubro de 2020.

Data de inscrición Ata o 24/09/2020

O curso de formación, que poderá realizarse en español ou inglés, ten unha duración de 8 semanas. Terá lugar a través dunha metodoloxía «learning by doing», é dicir, que combina teoría e práctica con técnicas de aprendizaxe e ferramentas enfocadas á vida profesional real.

Os participantes recibirán o Certificado de Participación no curso de formación sempre que completen o curso con satisfacción e realicen o 100% das tarefas e actividades propostas.a baseada en assignments, entregables e autoevaluaciones que permitan determinar resultados obxectivos e rankeables dos participantes.

A temática céntrase en identificar activos, a súa rendibilidade e risco. Así mesmo, trátase de entender o funcionamento dos mercados bolsistas e identificar oportunidades de investimento. Por último, as bolsas tamén ofrecerán un reforzo dos coñecementos nos ciclos económicos para construír unha carteira de investimento.

Openbank é o banco 100% dixital do Grupo Santander. Pola súa banda, ESADE, é unha institución académica con campus en Barcelona e Madrid, e presente en todo o mundo a través de acordos de colaboración con universidades e negocios.

Contacto:

Bolsas Santander

Universia Holding S.L

Cidade Grupo Santander. Avda de Cantabria s/n

28660 Boadilla del Monte (Madrid)

Correo electrónico: derechosarcobecas@universia.net

Bolsas Fundación SEPI - TELEFÓNICA 2020
 • Nacer con posterioridade ao 31 de decembro de 1990.
 • Mozos titulados universitarios ou estudantes cun máximo pendente de 30 créditos ECTS por aprobar; ou titulados de grao superior de formació n profesional.
 • Obter o título académico de que se trate con posterioridade ao 31 de decembro de 2015.
 • Nivel medio/alto do idioma inglés.
 • Para determinadas bolsas que se desenvolvan en Cataluña, nivel alto do idioma catalán.
 • Estar disposto a fixar a residencia no lugar onde vaia a recibir a súa formación práctica.
 • Non ser beneficiario ou beneficiaria dalgún programa de bolsas da Fundación, nin renunciar a algunha bolsa outorgada por esta institución durante o período formativo, fóra das bolsas pertencentes aos programas de Talentum Startups
Data: Data de inscrición Ata o 31/08/2020
 • Gozar dun período de formación práctica nalgún dos centros ou oficinas de TELEFÓNICA de ESPAÑA.
 • As bolsas terán unha duración inicial de seis meses, desde a data de incorporación das persoas beneficiarias.
 • Percibir unha dotación por todo o período formativo integrada por unha asignación mensual:
  • 975 €, para os bolseiros que finalizasen os estudos de máster universitario, licenciado ou enxeñeiro superior.
  • 875 €, para os bolseiros que finalizasen os estudos de diplomado, enxeñeiro técnico ou graduado (Plan Bolonia)
  • 875 €, para os bolseiros que ostenten a condición de estudantes de máster (a falta dun máximo de 30 créditos). Devandito importe será percibido ata o mes en que acrediten, ante a FUNDACIÓN, aprobar o total de créditos necesarios para finalizar o máster e solicitado o título correspondente. A partir do mes seguinte á devandita comunicación, a mensualidade ascenderá a 975 €.
  • 800 €, para os bolseiros que ostenten a condición de estudantes de grao (a falta dun máximo de 30 créditos). Devandito importe será percibido ata o mes en que acrediten, ante a FUNDACIÓN, aprobar o total de créditos necesarios para finalizar o grao e solicitado o título correspondente. A partir do mes seguinte á devandita comunicación, a mensualidade ascenderá a 875 €.
  • 800 €, para as bolseiros titulados de grao superior de FP.

As entrevistas realizaranse en MADRID.

Contacto:

Fundación SEPI

Quintana, nº 2 - 3ª planta - 28008 Madrid

Tlf.: 91 548 83 55

Email: becas@fundacionsepi.es

Axudas económicas a través do programa Bono concilia
 • Familias residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se encontren nos supostos seguintes:
 • Ter un fillo ou filla nado ou nada con posterioridade ao 31 de decembro de 2017 e que non cumpra os requisitos para acceder ao programa de gratuidade da atención educativa para segundos fillos ou fillas e sucesivos/as.
 • Estar en calquera das circunstancias seguintes:
  • Ter solicitado praza en calquera das escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos para o curso 2020/21 e non obtela, sempre que se exercese a opción do programa Bono concilia.
  • Ter solicitado praza en escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos para o curso 2020/21 exercendo a opción do programa Bono concilia e, tendo dereito por puntuación a unha praza, o horario demandado non coincida co de apertura da escola infantil, porque ambos/as proxenitores/as traballan en quenda de tarde ou en quendas rotativas, circunstancia que se acreditará documentalmente.
  • Obter praza en escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos para o curso 2020/21 e que se modifiquen considerablemente as condicións en que esta foi concedida.
  • Ter obtido axuda deste programa no curso 2019/20 e solicitala para a mesma nena ou neno.
  • Residir en concellos onde non existan escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos.
 • Escolarizar o neno ou nena nunha escola infantil 0-3 non sostida con fondos públicos que conte coa autorización pertinente segundo o establecido no Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e inspección de servizos sociais en Galicia. 
Data: Data de inscrición Ata o 28/08/2020

A axuda consistirá nunha cantidade mensual para contribuír ao pagamento do importe da praza nunha escola infantil 0-3 non sostida con fondos públicos por un período máximo de once meses. A contía da dita axuda estará en función da renda per cápita da unidade familiar.

Contacto:

Consellería de Política Social 

Xefatura Territorial da Coruña

Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º. 15008 A Coruña

Teléfono: 981 185 751

Publicación: DOG 27/07/2020 

Sede electrónica: procedemento BS403A

Axudas á danza, a lírica e a música
 • Persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, con establecemento permanente en calquera Estado da Unión Europea e demais Estados asociados ao Espazo Económico Europeo, con plena igualdade de trato, fóra dos residentes nos considerados paraísos fiscais segundo o Real Decreto 1080/1991, de 5 de xullo, polo que se determinan os países ou territorios a que se refiren os artigos 2, apartados 3, número 4, da Lei 17/1991, de 27 de maio, de medidas fiscais urxentes, e 62 da Lei 31/1990, de 27 de decembro, pola que se aproban os Orzamentos Xerais do Estado para o ano 1991.
 • Así mesmo, poderán solicitar estas axudas as persoas, entidades e agrupacións indicadas no artigo 2.2 da Orde CUL/2912/2010, de 10 de novembro.
Data: Data de inscrición Ata o 12/08/2020

En ningún caso a contía da axuda poderá superar o 90 por cento do custo total do proxecto. Na modalidades A3. Axudas a entidades públicas para a realización de actividades e proxectos de danza, e para o sostemento das súas estruturas, e B3. Axudas a entidades públicas para a realización de actividades e proxectos de lírica e música, e para o sostemento das súas estruturas, este límite será ata o 65 % do custo total do proxecto. A contía máxima individual da axuda concedida non poderá superar as seguintes cantidades:

 • Modalidades A1, A2 e A3: 200.000 euros
 • Modalidades B1, B2 e B3: 250.000 euros
 • Modalidades C:
  • Modalidade C1: 200.000 euros
  • Modalidade C2: 150.000 euros
  • Modalidade C3: 150.000 euros

Modalidades de axuda:

 • A-Programa de apoio ás actividades e proxectos de danza, e para o sostemento das súas estruturas.
  • A1. Axudas a empresas privadas para a realización de actividades e proxectos de danza, e para o sostemento das súas estruturas.
  • A2. Axudas a entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades e proxectos de danza, e para o sostemento das súas estruturas.
  • A3. Axudas a entidades públicas para a realización de actividades e proxectos de danza, e para o sostemento das súas estruturas.
 • B-Programa de apoio ás actividades e proxectos culturais de lírica e música, e para o sostemento das súas estruturas.
  • B1. Axudas a empresas privadas para a realización de actividades e proxectos de lírica e música, e para o sostemento das súas estruturas.
  • B2. Axudas a entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades e proxectos de lírica e música, e para o sostemento das súas estruturas.
  • B3. Axudas a entidades públicas para a realización de actividades e proxectos de lírica e música, e para o sostemento das súas estruturas.
 • C. Programa de apoio ás estruturas de lírica e música.
  • C1. Axudas a empresas privadas e fundacións privadas produtoras ou organizadoras de ciclos musicais propios en espazos escénicos e musicais, públicos ou privados.
  • C2. Axudas a empresas privadas produtoras ou organizadoras de festivais de músicas actuais.
  • C3. Axudas a empresas xestoras de salas privadas de música en vivo que desenvolvan programacións musicais estables.

Contacto:

Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música (INAEM)

Praza Rey do , 1, 6ª plta. 28004 Madrid

Email: informacion@inaem.mecd.es

Publicación:

BOE 22/07/2020 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións. BDNS (Identif): 515985

Premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico
 • Ter cursado durante o ano académico 2019/20 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
 • Ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos. 
 • O alumnado deberá realizar unha proba que terá carácter único en todo o territorio da Comunidade e que se realizará de forma simultánea nas distintas sedes.
Data: Data de inscrición Ata o 21/08/2020

Cada premio estará dotado con 750 €. O alumnado que obteña o premio extraordinario percibirá a dotación económica, e ademais recibirá un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro público onde estea depositado o expediente académico anotará nel, mediante dilixencia, a distinción.

A finalidade destes premios é dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta etapa educativa, reforzar aqueles aspectos que inciden na mellora do sistema educativo e xuntar excelencia con equidade, igualdade de oportunidades e posibilidades de desenvolvemento persoal. Poderanse conceder ata un máximo de 20 premios.

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

San Caetano, s/n, bloque 2, 1º andar. 15781 Santiago de Compostela 

Teléfono: 881 997 383 / 981 540 205 / 981 540 188

Enderezo electrónico premios@edu.xunta.gal

Publicación: DOG 24/07/2020 

Sede electrónica: procedemento ED311D

Premios extraordinarios de bacharelato, curso 2019/20
 • Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2019/20 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia e ser proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso.
 • Ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75. 
 • O alumnado deberá realizar unha proba que terá carácter único en todo o territorio da Comunidade, que terá lugar de forma simultánea nas distintas sedes. 
Data: Data de inscrición Ata o 24/08/2020

Cada premio estará dotado con 1.000 €, e un diploma acreditativo. O alumnado que obteña o premio extraordinario de bacharelato poderá estar exento, durante o primeiro ano e por unha soa vez, do pagamento dos prezos públicos por matrícula no primeiro curso dos estudos superiores nun centro público, segundo se estableza na normativa vixente para o curso 2020/21. 

Poderase conceder un máximo de 20 premios extraordinarios. 

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Edificio Administrativo San Caetano s/n, bloque 2, 1º andar. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 997 383 / 981 540 205 / 981 540 188

Enderezo electrónico: premios@edu.xunta.gal 

Publicación: DOG 22/07/2020 

Sede electrónica: procedemento ED311A

Prazas nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social
 • Nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España.
 • Non ter perdido a condición de residente en convocatorias anteriores por causa imputable á persoa solicitante.
 • Ter feitos os 16 anos e non superar os 30 en data 31 de decembro do ano da presente convocatoria.
 • Requisitos específicos para as persoas solicitantes estudantes:
  • Cursar estudos de formación profesional ou ciclos formativos, de bacharelato, estudos universitarios tendentes á obtención do título de grao ou equivalente, e estudos de másteres universitarios oficiais. Exceptúase do anterior a realización de estudos universitarios nos cales a persoa solicitante non obteña a nota de corte ou puntuación académica mínima exixida para o ingreso nas facultades ou escolas universitarias da localidade de residencia habitual.
  • No concello onde radique a súa residencia habitual non exista oferta de centros públicos para realizar o curso, nivel ou grao correspondente aos estudos que vaia cursar a persoa solicitante.
 • Requisitos específicos para as persoas solicitantes traballadoras:
  • Que o lugar de traballo teña o enderezo nun concello distinto ao lugar de residencia habitual da persoa solicitante.
  • No caso de que a relación de traballo non sexa fixa ou indefinida, que teña unha duración mínima de tres meses contados desde a data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.
  • No caso de ser unha persoa traballadora por conta propia, será necesario que estea dada de alta no réxime de traballadores/as autónomos/as da Seguridade Social, con anterioridade á publicación da presente convocatoria.
 • Presentación de solicitudes:
  • Solicitantes que estean cursando estudos universitarios, persoas solicitantes traballadoras por conta propia e as persoas solicitantes traballadoras por conta allea que sexan empregadas das administracións públicas están obrigadas a presentar a súa solicitude por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. 
  • Solicitantes que estean cursando estudos de formación profesional ou ciclos formativos ou de bacharelato, e as persoas solicitantes traballadoras por conta allea, presentarán preferiblemente a súa solicitude por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Opcionalmente, poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. 
Data: Data de inscrición Ata o 21/08/2020

A cota que deberá aboar a persoa residente por mes será:

 • Cuarto dobre: 324 € por persoa residente e mes.
 • Cuarto cuádruplo: 250 € por persoa residente e mes.

Ademais dos servizos de aloxamento e mantenza, as residencias xuvenís ofrecen con carácter xeral os seguintes:

 • Aula de estudo-biblioteca.
 • Salas de xogos.
 • Televisión e vídeo.
 • Actividades culturais e deportivas.
 • Información aos pais e/ou ás nais ou ás persoas titoras legais sobre o comportamento do seu fillo ou da súa filla, cando os pais e/ou as nais ou as persoas titoras legais o soliciten ou cando a dirección da residencia xuvenil o considere necesario.
 • Durante as vacacións académicas de Nadal e Semana Santa non se ofrecerán os servizos de mantenza nin de aloxamento; non obstante, reservaráselles ás persoas residentes o dereito á tenza de bens nos cuartos, durante calquera destes períodos vacacionais.

O número de prazas convocadas e a súa distribución por residencias é a seguinte:

 • Lugo: Centro Residencial Xuvenil LUG 74 home/muller
 • Ourense: Florentino López Cuevillas 55 home/muller
 • Vigo: Altamar 87 home/muller

Do total de prazas resérvase un 9 % de prazas para as persoas solicitantes que desempeñen unha actividade profesional, tanto por conta propia como allea. Así mesmo, do total de prazas resérvase tamén un 9 % para o caso de mozas que sufran violencia de xénero ou para mozos e mozas cuxas proxenitoras a sufrisen.  

Contacto:

Consellería de Política Social

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Edificio Administrativo San Lázaro, 3º andar. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 545 696 / 981 544 926

Email: institutoxuventude.ctb@xunta.es

Publicación: DOG 21/07/2020

Sede electrónica:

- Prazas de residencias xuvenís para estudantes: BS303B

- Pazas de residencias xuvenís para persoas traballadoras: BS303D

6 bolsas para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, curso 2020/21
 • Ter entre 19 e 30 anos no momento de presentar a solicitude.
 • Estar empadroado en Galicia no momento de presentar a solicitude.
 • Estar cursando estudos universitarios nunha facultade, escola universitaria ou un ciclo formativo.
 • Non ser beneficiario dunha bolsa como deportista no CGTD no momento da solicitude.
 • Estar en disposición de cumprir co establecido na Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e a adolescencia, que modificou a Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor.
 • No caso de estudantes que tivesen bolsa como deportistas na residencia do CGTD, será necesario:
  • Que a súa estadía no CGTD fose valorada como positiva polo equipo directivo do centro.
  • Que pasase polo menos 1 ano desde o remate da súa estadía como deportistas bolseiros ata a presentación da solicitude como persoal de apoio.
 • Supletoriamente, no caso de non cubrir as prazas cos requisitos anteriores, poderanse ter en conta solicitudes de persoas que fosen bolseiras no CGTD con anterioridade e que estean cursando estudos non oficiais.
Data: Data de inscrición Ata o 10/08/2020

As persoas beneficiarias destas bolsas disporán do aloxamento de domingo a venres e manutención completa (de luns a venres), durante o curso escolar 2020/21 no CGTD, servizo de lavandaría, instalacións deportivas, servizo médico-deportivo e servizo de fisioterapia.

Bolsas destinadas a estudantes de ensinanzas universitarias ou ciclos formativos de grao superior que colaborarán na residencia do CGTD, co fin de dotar de persoal de apoio no eido educativo e asistencial a residencia para a atención dos deportistas menores de idade. Os beneficiarios das bolsas completan a súa formación como estudantes á vez que se familiarizan con actividades relacionadas coas saídas profesionais dos estudos que están a cursar. Os beneficiarios das bolsas realizarán o seu labor na instalación do CGTD en Pontevedra, dependente da Secretaría Xeral para o Deporte e durante o curso escolar 2020/21. 

Serán obrigas das persoas bolseiras beneficiarias:

 • Incorporarse á residencia o mesmo día que os deportistas.
 • Permanecer na residencia nos horarios establecidos polas/os preceptoras/es.
 • Colaborar en facilitar a convivencia e cumprir e facer cumprir as normas de réxime interno do centro informando en todo momento a dirección do CGTD de calquera infracción que se cometa.
 • Realización de actividades de apoio á dirección do CGTD, aos técnicos responsables dos grupos de deportistas existentes implicados no programa de formación e na organización e promoción de actividades deportivas, recreativas e académicas.
 • Colaborar coas/cos preceptoras/es na organización e promoción de actividades recreativas e formativas.
 • Axudar nas tarefas de control e seguimento dos estudos dos residentes, así como a colaboración con eles no aproveitamento do seu tempo de estudo.
 • Notificar ás preceptoras todas as incidencias que se produzan en relación cos deportistas.
 • Calquera outra actividade que se determine para a correcta convivencia dos deportistas no centro e para o desenvolvemento das súas actividades dentro do CGTD.

Contacto:

Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra

Padre Fernando Olmedo, 1. 36002  Pontevedra 

Teléfono: 986 854 437 / 986 857 758

Email: cgtd@xunta.es

Publicación: DOG 10/07/2020 

Sede electrónica (sede.xunta.gal): Procedemento DE400A

Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior, curso 2018/19
 • Ter cursado estudos de formación profesional de grao superior durante o curso 2018/19 nalgún centro educativo da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, e ter rematado os seus estudos no ano 2019.
 • Ter obtido unha cualificación final do ciclo formativo igual ou superior a 8,50.
 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (procedemento ED311B). Será imprescindible cubrir previamente os datos na aplicación que se encontra no enderezo https://www.edu.xunta.es/premiosedu/ desde onde se deberá xerar o formulario normalizado cuberto cos datos correspondentes. Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.  
Data: Data de inscrición Ata o 10/08/2020

850 € por premio. 

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

San Caetano s/n. 15781  Santiago de Compostela  

Teléfono: 881 997 383 / 981 540 274 / 881 996 509

Enderezo electrónico: premios@edu.xunta.gal

Publicación: DOG 08/07/2020

2.356 bolsas de colaboración en departamentos universitarios

- Estudantes de grao:

 • Non estar en posesión ou en disposición legal de obter un título académico de Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Graduado ou Máster oficial.
 • Estar matriculado no curso 2020-2021 en ensino oficial da totalidade das materias ou créditos que lle resten para finalizar os seus estudos.
 • Os estudantes de grao deberán atoparse cursando os últimos créditos para completar os requisitos para a obtención do título, e superar o 75% da carga lectiva.
 • Ter como nota media dos créditos superados a que se refire o parágrafo anterior a que se sinala a continuación para cada unha das ramas de titulacións universitarias oficiais:
  • 7,25 puntos para a rama de Enxeñería e Arquitectura ou Ensinos Técnicas.
  • 7,70 puntos para as ramas de Ciencias ou Ciencias Experimentais e para Ciencias Sociais e Xurídicas.
  • 7,80 puntos para a rama de Ciencias da Saúde.
  • 8,00 puntos para a rama de Artes e Humanidades

- Estudantes de máster:

 • Non estar en posesión ou en disposición legal de obter un título académico de Máster oficial ou de Doutor.
 • Estar matriculado no curso 2020-2021 en ensino oficial da totalidade das materias ou créditos de primeiro curso de Máster.
 • Obter no expediente académico correspondente aos estudos universitarios previos que dan acceso ao master, a nota media establecida no apartado anterior, en función da rama de coñecemento de procedencia.

- Todos os solicitantes deberán presentar un proxecto de colaboración avalado e puntuado polo departamento

Data: Data de inscrición Ata o 30/09/2020

A dotación total e única da bolsa para cada un dos beneficiarios será de 2.000 €.

2.356 bolsas para promover a iniciación en tarefas de investigación dos estudantes universitarios que vaian finalizar os estudos de Grao ou que estean a cursar primeiro curso de Másteres universitarios oficiais e facilitar a súa futura orientación profesional ou investigadora

Contacto:

Ministerio de Educación e Formación Profesional

Os Madrazo, 15 (28014 Madrid)

Tel. 910 837 937

Publicación: BOE 01/07/2020 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS (Identif.) 512590

Axudas para o apoio ás asociacións veciñais da Coruña
 • Que teñan sede social no termo municipal da Coruña e que estean inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións Coruñesas (REMAC).
 • Que non dispoñan dun local de propiedade municipal en réxime de cesión ou noutras condicións tamén gratuítas, como sede da entidade e espazo propio.
 • Que teñan obxectivos e finalidades que sexan de interese veciñal e coincidentes co obxecto da subvención.
Data: Dende o 08/06/2020 ata o 08/07/2020

Contacto:

Concello da Coruña

Plaza de María Pita, 1

15001 - A Coruña

Tel. 981 184 200 / 010 

www.coruna.gal

Premio Novos máshumano 2020
 • O Premio está dirixido a todos aqueles mozos, xa sexan persoas físicas ou xurídicas, de idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos, de calquera nacionalidade e residentes en España, que presenten ideas ou proxectos en proceso de prototipado, que dean solución a algunha das categorías establecidas na convocatoria.
 • Establécense tres categorías de participación para dar resposta aos diferentes retos sociais e empresariais propostos polas entidades promotoras do programa:
  • Premio Bankinter. Proxectos destinados a mellorar a calidade de vida e a integración das persoas.
  • Premio O Corte Inglés. Proxectos que contribúan á construción dunha contorna máis saudable, sustentable e próspero para o planeta.
  • Premio Fundación máshumano. Proxectos enfocados a innovar no sector social.​​​​
 • Os proxectos que resulten seleccionados comprométense a asistir ás sesións presenciais que se realicen e que terán lugar en Madrid, así como a establecer unha comunicación mínima co seu mentor dun encontro semanal que poderá realizarse online. Aqueles proxectos que non cumpran este requisito non se considerarán aptos para participar no evento final. Igualmente, será obrigatorio acudir de forma presencial ao encontro (evento Start up) que se celebrará en Madrid entre os meses de setembro e outubro así como ao evento final, para a presentación dos proxectos finalistas ao Comité.
 • A presentación de proxectos será a través da web premiomashumano.com.
Data: Data de inscrición Ata o 30/09/2020
 • Formación e asesoramento por parte de expertos e profesionais de entidades colaboradoras do programa.
 • Encontros con empresas colaboradoras do programa.
 • Financiamento: Dotación económica de 2.000€ para os gañadores de cada unha das tres categorías de participación establecidas.
 • Participación no evento final.
 • Ademais, todos os finalistas optan a obter os seguintes Premios:
 • Ademais, todos os participantes optan a obter os seguintes Premios: Premio ao uso innovador da tecnoloxía ao servizo das persoas e a sociedade / Premio ao Emprendimiento Innovador / Premio Plan Emprendedor / Premio para a protección da innovación (véxase bases completas)

O obxectivo principal é fomentar e apoiar o Talento Socialmente Responsable nos mozos, para facer fronte aos novos retos sociais aos que nos enfrontamos e en concreto aos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentables da Axenda 2030.

Contacto:

Fundación máshumano

C/ Menéndez Pidal, 6

28036 Madrid

Tfno.: 91 351 02 71

Mail: info@premiomashumano.com

Ingreso Mínimo Vital
 • Cumprir as condicións de vulnerabilidade económica establecidas nas bases (que a renda do fogar da persoa solicitante non chegue ao limiar de ingresos fixado para ese tipo de fogar e non superar os límites de patrimonio fixados para cada tipo de fogar, descontada a vivenda habitual)
 • Ter máis de 23 anos (salvo que teña algún menor ao seu cargo) e menos de 65.
 • Residencia continuada e ininterrompida en España durante polo menos o ano anterior á presentación da solicitude e residencia legal no noso país no caso de cidadanía estranxeira.
 • Para as persoas solicitantes que viven soas, non integradas nunha unidade de convivencia, esíxese vivir durante polo menos os tres anos previos á solicitude de forma independente das persoas proxenitoras.
Data: Data de inscrición Dende o 15/06/2020

A renda garantida será de 462 €/mes para unha persoa adulta que viva soa. Nas unidades de convivencia esta cantidade incrementarase en 139 €/mes por cada persoa adicional ata un máximo de 1.015 €/mes, e para as familias monoparentais engádese un complemento de 100 €.

A duración da prestación prolongarase mentres persista a situación de vulnerabilidade económica e se manteñan os requisitos que orixinaron o dereito á súa percepción (a súa contía adaptarase no caso de aumento ou perda de ingresos laborais ou doutro tipo cos que o IMV é compatible).

SOLICITUDES: preferiblemente a través da Sede electrónica da Seguridade Social:

 • con certificado electrónico ou Cl@ve
 • sen certificado electrónico ou Cl@ve

A medida que a situación sanitaria o permita, os CAISS irán reabrindo os servizos de atención ao público, establecendo os correspondentes controis da capacidade.

MÁIS INFORMACIÓN:

Contacto:

Oficinas da Seguridade Social

Teléfono gratuíto de información sobre IMV: 900 20 22 22 (de 9.00 a 14.30 h)

Publicación: BOE 01/06/2020

Axudas económicas para o alumnado que realiza a FCT ou FP dual
 • Alumnado matriculado en centros públicos de Galicia e, no caso dos centros privados, o alumnado matriculado en ensinanzas concertadas coa Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos ou algún ciclo formativo de FP dual.
 • O alumnado que concorra a esta convocatoria de axudas deberá rematar o período de formación práctica en centros de traballo ou FP dual antes do 31 de decembro de 2020.
 • Convócanse dous períodos de presentación de solicitudes:
  • Primeiro prazo: ata o 13 de xullo de 2020 para o alumnado que realizase a FCT nos períodos outubro 2019-marzo 2020 e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2020. Acollerase a este primeiro prazo o alumnado de FP dual. O alumnado que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2020 e que anticipase o período de FCT non se acollerá a este primeiro prazo.
  • Segundo prazo: entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2020, para o alumnado de ciclos formativos que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2020. Este alumnado deberá rematar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2020. O alumnado que teña horario flexible con autorización da dirección xeral e remate despois do 31 de decembro de 2020 acollerase á seguinte convocatoria de axudas.
 • As solicitudes, xunto co resto dos anexos requiridos, serán facilitados ao alumnado polo centro educativo no que estea matriculado no momento de realizar a formación en centros de traballo ou FP dual. Toda esta documentación xerarase a través da aplicación informática https://www.edu.xunta.es/fct/. As solicitudes só se poderán presentar no centro educativo onde o alumnado estea matriculado no momento de realizar a formación en centros de traballo ou a FP dual.
Data:
 • Alumnado que realice a FCT ou a FP dual dentro do territorio español.
  • Na Comunidade Autónoma: Ata un máximo de 300 € cando se cumpran as seguintes condicións: o concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello do centro educativo e o concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello de residencia do/a alumno/a durante o período de realización da FCT ou da FP dual.
  • Fóra da Comunidade Autónoma. Percibirán unha cantidade fixa de 200 € aínda que realice a FCT ou a FP dual en varios centros de traballo.
 • Alumnado que realice a FCT ou a FP dual fóra do territorio español.
  • Unión Europea:
   • Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Malta, Romanía: 120 € (contia base) 72 € (contía por semana)
   • Alemaña, Bélxica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Portugal, República Checa: 180 € (contía base) 120 € (contía por semana) 
   • Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Suecia: 240 € (contía base) 150 € (contía por semana) 
  • Non integrados na Unión Europea:
   • Europeos: 180 € (contía base) 120 € (contía por semana) 
   • Doutros continentes: 240 € (contía base) 150 € (contía por semana) 

Axudas económicas para a realización en empresas do módulo profesional de FCT e da FP dual nas seguintes modalidades:

 • Modalidade A. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional inicial, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos que realice a FCT ou a FP dual dentro do territorio español.
 • Modalidade B. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, de artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas que realice a FCT ou a FP dual fóra do territorio español co fin de mellorar as competencias lingüísticas e profesionais.

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque 2, planta baixa. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 540 213 / 981 546 540

Publicación: DOG 10/06/2020 

Sede electrónica procedemento ED202A

140 bolsas para cursos de idiomas do Centro de Linguas da UDC
 • Estudantado da Universidade da Coruña matriculado nunha titulación oficial da UDC a nivel de grao, mestrado ou doutoramento que se atope nalgunha das seguintes situacións:
  • Que teña intención de realizar unha mobilidade internacional no curso 2020/21 
  • Alumnado de dobres titulacións internacionais
  • Alumnado de graos con itinerarios bilingües
  • Alumnado en xeral que queira aprender linguas nos cursos de verán
 • Quen solicite o curso de B1 de inglés e francés xustificará un nivel A2 respectivamente; quen solicite o curso de B2 terán que xustificar un coñecemento de nivel B1. Para os niveis A2 de alemán, italiano e portugués non é necesario xustificar coñecementos previos aínda que son aconsellables. 
Data:

A Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación subvencionará o 100% do importe dos prezos de matrícula nos cursos do Centro de Linguas. 

Ámbito das bolsas:

Contacto:

Oficina de Relacións Internacionais. Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación

Tel: 981 167 000 (ext. 1956)

Correo electrónico: iro@udc.es 

Programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social do COVID-19 nos alugueiros de vivenda habitual

Poderán beneficiarse destas axudas ao alugueiro as persoas titulares dun contrato de alugueiro de vivenda habitual , nacionales ou con residencia legal en España, que se atopen en situación de vulnerabilidade económica como consecuencia do Covid-19:

 • Traballadores en situación de desemprego
 • Traballadores sometidos a Expediente de Regulación de Emprego (ERTE)
 • Empresarios ou profesionais sometidos a redución de xornada por motivo de coidados ou circunstancias similares que supoñan una perda substancial de ingresos
 • Deberá ter rexistrado unha redución substancial dos seus ingresos, de maneira que os ingresos conxuntos de todos os membros da unidade familiar non superen, con carácter xeral, 3 veces o Iprem, é dicir, 1.613,52 euros ao mes. Esta cantidade incrementarase no caso de ter fillos, persoas con discapacidad, persoas dependentes o incapacitadas laboralmente, persoas maiores de 65 anos e familias monoparentais.
 • Que a renda, máis os gastos e subministracións básicas, do mes anterior á solicitude da axuda resulten superiores ou iguais ao 35 % dos ingresos netos que perciba o conxunto dos membros da unidade familiar. Para estes efectos, entenderase por «gastos e subministracións básicas» o importe do custo das subministracións de electricidade, gas, gasóleo para calefacción, auga corrente, dos servizos de telecomunicación fixa e móbil, e as posibles contribucións á comunidade de propietarios.
 • Non ter vivenda en propiedade ou usufructo (ver excepcións na convocatoria).
Data:
 • A contía desta axuda será de ata 500 euros mensuais, sen que en ningún caso poida exceder o importe da renda do contrato.
 • No suposto de ter accedido ás axudas transitorias de financiamento a axuda poderá chegar ata un importe de 3.000 euros, co que se satisfará total ou parcialmente o pagamento da renda da vivenda habitual.
 • A axuda concederase polo prazo en que se acredite estar en situación de vulnerabilidade como consecuencia do COVID-19, durante un período máximo de 6 meses.
 • Retroactividade das axudas: recoñeceranse desde o 1 de abril de 2020, sempre que o correspondente contrato de alugamento estivese vixente nesa data, se tivese xustificado debidamente o pagamento das mensualidades anteriores, e as mensualidades posteriores á citada data non lle fosen aboadas á persoa arrendadora.
 •  A axuda ten carácter finalista e, polo tanto, non poderán aplicarse a outro destino que o pagamento da renda do alugueiro ou, de ser o caso, á cancelación, total ou parcial, das axudas transitorias de financiamento. Neste suposto, unicamente cando se cancelase a totalidade do préstamo, se o seu importe fose inferior ao da axuda concedida, poderá destinarse a axuda a cubrir o pagamento de novas mensualidades de renda ata acadar o total da axuda concedida

Contacto:

Instituto Galego da Vivenda e Solo

Teléfono 012 do Servizo de Atención e Información á Cidadanía

http://igvs.xunta.gal/web/igvs/portada

Publicación: DOG 22/05/2020

Procedemento sede electrónicaVI432E 

Subvencións para a renovación de electrodomésticos e a implantación de domótica enerxética
 • Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas físicas que realicen algunha das actuacións nunha vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Para ser beneficiario terá que tramitar a súa solicitude a través dalgunha das entidades colaboradoras adheridas que figuren na listaxe que se publique na páxina web do Inega.
 • Non poderán ter a condición de beneficiarias as persoas ou entidades en que concorra algunha das circunstancias previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
 • Os requisitos para obter a condición de persoa beneficiaria deberanse cumprir, como máis tarde, na data límite de remate do prazo de presentación de solicitudes.
Data: Data de inscriciónDende o 01/07/2020 ata o 30/09/2020
 • Electrodomésticos: A cantidade da subvención non poderá ser superior ao 25 % do prezo do electrodoméstico para un consumidor xeral, do 50 % para consumidores vulnerables e do 75 % para consumidores vulnerables severos.
 • Instalacións domóticas: A cantidade da subvención non poderá ser superior ao 50 % do prezo da instalación, porcentaxe que sobe ata o 65 % para consumidores vulnerables e ata o 80 % para consumidores vulnerables severos.

As actuacións que se subvencionan son a renovación de electrodomésticos e a incorporación de domótica enerxética en vivendas en Galicia:

 • Actuación 1. Plan Renove de electrodomésticos. É subvencionable a renovación de electrodomésticos por outros novos da mesma tipoloxía e con etiqueta de clasificación enerxética A+++. No caso das placas é subvencionable a substitución da placa preexistente de calquera tecnoloxía por outra nova de indución total. Para acceder á subvención hai que entregar o electrodoméstico retirado a un xestor autorizado. Electrodomésticos subvencionables: 
  • Frigorífico e frigorífico-conxelador con clasificación enerxética A+++
  • Conxelador con clasificación enerxética A+++
  • Lavadora A+++
  • Lavalouza A+++
  • Placas de indución total
 • Actuación 2. Instalacións domóticas enerxéticas. Son subvencionables as novas instalacións de elementos domóticos enerxéticos e a adaptación das instalacións existentes para a súa integración efectiva. Instalacións domóticas subvencionables:
  • Monitorización térmica da vivenda (sensores de humidade, temperatura, CO2 e/ou radon e termóstatos comunicados cun equipamento centralizado).
  • Monitorización eléctrica da vivenda (medidores de consumo, racionalizadores de potencia, actuadores para a programación de acendidos e fotocélulas comunicados cun equipamento centralizado). 

As solicitudes para a renovación de electrodomésticos e de domótica enerxética presentaranse a través das entidades colaboradoras. 

Contacto:

Inega

Rúa Avelino Pousa Antelo, 5. San Lázaro. 15703 Santiago de Compostela

Teléfono 981 54 15 00

Correo electrónico: inega.info@xunta.gal  

Publicación: DOG 25/05/2020 

Plan Renove de electrodomésticos e domótica enerxética: Sede electrónica Procedemento IN414C 

10 bolsas Fundación Renda 4 para estudos universitarios
 • Ser español, ou posuír a nacionalidade dun Estado membro da U.E. ou de Chile, Perú e Colombia, con condición de residentes permanentes.
 • Non posuír un título de nivel igual ou superior ao dos estudos para os que se pide a bolsa.
 • Requisitos académcos, entre outros: para 1º de grao universitario obter unha nota de acceso de polo menos 5,50 puntos, para 2º e outros cursos aprobar como mínimo o 85% dos créditos matriculados no curso anterior...
 • Requisitos económicos: deben reunirse uns requisitos económicos atendendo aos ingresos que percibise a unidade familiar no exercicio fiscal do ano anterior (para o curso 2020-2021 se consiera o ano 2019)...
 • A solicitude presentarase mediante formulario on-line a través da páxina web da fundación.
Data: Data de inscriciónDende o 15/06/2020 ata o 15/09/2020

A dotación inicial total será de 50.000€, ampliable segundo as circunstancias, distribuídas en 10 bolsas dunha contía máxima de 5.000€.

As bolsas diríxense a estudantes que en lle curso 2020-2021 estean matriculados nalgún dos seguintes niveis:

 • Ensinos universitarios adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiais de Grao e Máster.
 • Ensinos universitarios conducentes aos títulos oficiais.
 • Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster e créditos complementarios para a obtención do título de Grao ou para proseguir estudos ofciales de licenciatura.

Contacto:

Fundación Renda 4

Paseo da Habana, 74. 28036- Madrid

Tel. 91 384 85 65

info@fundacionrenta4.org

Bolsas/Premio ao Mérito e Liderado 2020-2021
 • Mozos de bacharelato con talento e resultados brillantes (media de sobresaliente en bacharelato), con ambición para acceder a estudos universitarios e centros de excelencia e que non teñen recursos financeiros propios ou da súa familia directa.
 • Fíxase coo limiar económico de referencia en nivel 1 das axudas públicas e o referente é duns 4000€ de renda per capita anual na familia.
 • Se aceptas o premio che compromentes a:
  • 50 horas de traballo social ao longo do ano, preferentemente en temas educativos.
  • Asumir un compromiso ético e moral, de que se no futuro a vida permítecho, axudarás, como mínimo, a outra persoa que estea na túa mesma situación...
Data: Data de inscrición Ata o 30/09/2020

Importe económico: ata 9000€, normalmente as axudas oscilan enre 3000 e 6000€

Apoio dun titor da Fundación para facilitar o desenvolvemento académico e profesional.

Contacto:

Fundación Dádoris

R/ Hortas, 11. 28012- Madrid

info@fundaciondadoris.org

Publicación: BOE 11/05/2020

Medidas de protección no ámbito do alugueiro COVID-19: préstamos avalados

Persoas beneficiarias: arrendatarias de vivenda habitual, residentes en España, que se encontren en situación de vulnerabilidade económica como consecuencia da emerxencia sanitaria ocasionada pola COVID-19 sempre que reúnan de forma conxunta os seguintes requisitos:

 • Que a persoa arrendataria ou algún dos membros da unidade familiar estea afectada por unha circunstancia que implique unha redución de ingresos, por pasar a estar en situación de desemprego, por estar afectada por un Expediente Temporal de Regulación de Emprego (ERTE), por ter reducido a súa xornada por motivo de coidados, por cesamento de actividade das/os traballadoras/es por conta propia ou por outras circunstancias sobrevidas vinculadas á actividade laboral ou empresarial que impliquen a dita redución de ingresos como consecuencia da expansión da COVID-19.
 • Que o conxunto dos ingresos dos membros da unidade familiar, no mes anterior á solicitude da axuda, non alcance o límite de cinco veces o IPREM (2.689,20 €)
 • Que a renda arrendaticia máis os gastos e subministracións básicos resulte superior ou igual ao 35 por cento dos ingresos netos que perciba o conxunto dos membros da unidade familiar. Para estes efectos, entenderase por «gastos e subministracións básicos» o importe do custo das subministracións de electricidade, gas, gasóleo para calefacción, auga corrente, dos servizos de telecomunicación fixa e móbil, e as posibles contribucións á comunidade de propietarios, todos eles da vivenda habitual que lle corresponda satisfacer á persoa arrendataria, referidos ao período dun mes.
 • Non será esixible acharse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou coa Seguridade Social nin do pago de obrigas por reintegro doutras subvencións.
 • Non prodrán ser beneficiarias as persoas que sexan propietarias ou usufrutuarias dalgunha vivenda en España (consultar excepcións).
Data:

As seis mensualidades financiables poderán ser desde o 1 de abril de 2020 e non poderán ser posteriores a 6 meses que se contarán desde a sinatura do préstamo entre a entidade bancaria.

Condicións dos préstamos:

 • Formalizaranse mediante un contrato de préstamo entre a entidade de crédito e a persoa arrendataria.
 • A contía do préstamo poderá alcanzar ata o 100% do importe de seis mensualidades, cun máximo de 5.400 euros, a razón dun máximo de 900 euros por mensualidade.
 • As seis mensualidades financiables poderán ser desde o 1 de abril de 2020 e non poderán ser posteriores a 6 meses que se contarán desde a sinatura do préstamo entre a entidade bancaria e a persoa arrendataria nin posteriores á fin de vixencia do contrato de arrendamento ou as súas prórrogas.
 • O prazo de amortización inicial poderá ser de ata 6 anos e poderá pactarse un período de carencia de principal de seis meses.
 • Serán finalistas e deberán dedicarse exclusivamente ao pago da renda do arrendamento da vivenda habitual.
 • Serán compatibles con calquera das axudas ao alugueiro reguladas no Plan estatal de vivenda 2018-2021 e, especificamente, coas do programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social da COVID-19 nos alugueiros de vivenda habitual; sen prexuízo de que estas últimas se teñan que destinar, se é o caso, á amortización do préstamo.

Pago das axudas ás persoas arrendadoras.

 • A entidade de crédito aboaralle o importe do préstamo directamente á persoa ou entidade arrendadora da vivenda, logo da comunicación previa, para a súa toma de razón, á persoa titular do préstamo.

Contacto:

 • As persoas solicitantes deberanse dirixir ás entidades de crédito coas que o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana e o Instituto de Crédito Oficial asine convenios de colaboración.
 • Convocatoria: BOE 01/05/2020.
 • Real decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte á COVID-19: BOE 01/04/2020