CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
6 bolsas de formación práctica sobre comunicación institucional relacionada co Parlamento
 • Nacionalidade española.
 • Título universitario de grao en Xornalismo ou en Comunicación Audiovisual.
 • Nacer con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1994.
 • Na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, non gozar durante máis de seis meses doutra bolsa das mesmas características nas Cortes Xerais (Congreso dos Deputados ou Senado).
Data: Data de inscrición Ata o 20/10/2022

A contía total da bolsa será de 12.900 € brutos (1.075 € brutos/mes).

Contacto:

Congreso dos Deputados. Secretaría da Dirección de Comunicación

Rúa de Floridablanca, s/n, edificio Ampliación II, planta baixa. 28071 Madrid

Correo electrónico: becas.comunicacion@congreso.es

Publicación: BOE 05/10/2022

300 bolsas de introdución á investigación JAE Intro
 • Persoas que cumpran algunha das seguintes condicións:
  • Estean matriculadas nun grao, título universitario oficial, de 240 "European Credit Transfer and Accumulation System" (ECTS), no curso académico 2022-2023 e que teñan polo menos 180 ECTS ou o 75% completados.
  • Estean matriculadas nun grao, título universitario oficial, de polo menos 300 ECTS no curso académico 2022-2023 e que teñan polo menos 240 ECTS ou o 80% completados.
  • Estean matriculadas nun dobre grao, título universitario oficial, de 300 ECTS ou máis, no curso académico 2022-2023, e que teñan polo menos 240 ECTS ou o 80% completados.
  • Estean matriculadas nun Máster Universitario oficial durante o curso académico 2022-2023 e obtivesen o título de grao con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2020 (no caso de licenciados, enxeñeiros e arquitectos ou equivalente en sistemas universitarios estranxeiros non adaptados ao EEES, e no caso de estudos de grao do EEES de 240 créditos) ou con posterioridasd ao 1 de xaneiro de 2019 (no caso de diplomados, enxeñeiros técnicos e arquitectos técnicos ou titulacións equivalentes en sistemas universitarios estranxeiros non adaptados ao EEES, que realizasen o máster para acceso ao doutoramento, e no caso de estudos de grao do EEES de 180 créditos).
 • Non estar en posesión ou en disposición legal de obter un título académico de Doutor/a.
 • Non ser persoa beneficiaria dunha bolsa JAE nas convocatorias anteriores.
 • Para os estudos aos que se aplique o Real Decreto 822/2021, de 28 de setembro, polo que se establece a organización dos ensinos universitarios e do procedemento de aseguramiento da súa calidade: nota media de grao ou licenciatura igual ou superior a 8.00 para todos os ámbitos do coñecemento, excepto para estudos de dobre grao e pertencentes os ámbitos de industrias culturais: deseño, animación, cinematografía e produción audiovisual; enxeñería eléctrica, enxeñería electrónica e enxeñería da telecomunicación; enxeñería industrial, enxeñería mecánica, enxeñería automática, enxeñería da organización industrial e enxeñería da navegación; enxeñería informática e de sistemas; enxeñería química, enxeñería dos materiais e enxeñería do medio natural que será igual ou superior a 7.00.
 • Para os estudos aos que se aplique o Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais: nota media de grao ou licenciatura igual ou superior a 8.00 para todas as ramas de coñecemento, excepto para estudos de dobre grao e os graos pertencentes a rama do coñecemento de Enxeñería e Arquitectura que será igual ou superior a 7.00.
Data: Data de inscrición Ata o 07/11/2022

A contía total de cada bolsa será de 4.200 euros.

Contacto:

Centro Superior de Investigacións Científicas CSIC

Correo electrónico: jaeintro@csic.es

Publicación:

BOE 04/10/2022 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.): 651317

28 bolsas para a formación en proxectos da Axencia Estatal de Meteoroloxía
 • Título universitario oficial de Licenciatura, Enxeñería, Arquitectura ou Grao á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.
 • Finalizar os estudos e estar en condicións de obter o correspondente título nun prazo máximo de catro anos inmediatamente anteriores á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.
Data: Data de inscrición Ata o 26/10/2022

1.150 euros mensuais.

Proxectos:

 • Proxecto 1: Técnicas instrumentais para a medida e estudo de gases atmosféricos: gases reactivos in-situ e perfil vertical de ozono.
 • Proxecto 2: Formación en fotometría solar e lunar e técnica lidar.
 • Proxecto 3: Técnicas de mostraxe, caracterización química, medicións de propiedades físicas e ópticas dos aerosois dentro do programa de caracterización de aerosois in-situ.
 • Proxecto 4: Espectrometría ultravioleta: técnicas de medida, avaliación de datos e control de calidade aplicados aos espectrofotómetros do Centro Europeo de Calibración Brewer (RBCC-E).
 • Proxecto 5: Monitoraxe da composición atmosférica empregando espectrometría de infravermello por transformada de Fourier (FTIR).
 • Proxecto 6: Técnicas de adquisición e control de instrumentación científica atmosférica.
 • Proxecto 7: Análise da relación entre parámetros meteorolóxicos e radiométricos.
 • Proxecto 8: Sistema de asimilación de altimetría para modelos de predición de ondada.
 • Proxecto 9: Sistema de verificación para comparar as saídas post-procesadas do modelo global de transporte químico CAMS coas saídas post-procesadas do modelo rexional MOCAGE operativo en AEMET.
 • Proxecto 10: Técnicas estatísticas e sistemas informáticos útiles en aplicacións meteorolóxicas.
 • Proxecto 11: Avaliación e uso dos datos Mode-S para nowcasting e inxestión en modelos numéricos de predición.
 • Proxecto 12: Modelo de predición do tempo Harmonie-Arome: mellora dos datos de superficie.
 • Proxecto 13: Escenarios de cambio climático con métodos dinámicos.
 • Proxecto 14: Interpolación espacial de variables climáticas.
 • Proxecto 15: Validación da nova calibración do índice de risco meteorolóxico de incendios forestais.
 • Proxecto 16: Estudo de eventos extremos de precipitación en intervalos temporais variables.
 • Proxecto 17: Deseño de ferramentas para a mellora da explotación da base de datos fenológica e procura de relacións cos diferentes factores climáticos.
 • Proxecto 18: Cartografía na web (WEB MAPPING) de datos georreferenciados de AEMET.
 • Proxecto 19: Desenvolvemento de produtos específicos para a predición do tempo para partir do sistema de Predición por Conxuntos de alta resolución AEMETgSREPS.
 • Proxecto 20: Tratamento geoestadístico da saída de modelos numéricos de predición enfocados á elaboración de produtos relacionados con índices de risco de incendio forestal.
 • Proxecto 21: Desenvolvemento de procesos para a predición marítima semiautomática en zonas costeiras e de alta mar.
 • Proxecto 22: Postproceso de temperaturas do modelo IFS do Centro Europeo mediante o uso de técnicas de Machine Learning.
 • Proxecto 23: Estudo da cizalladura nos aeroportos canarios e o seu impacto ás operacións.
 • Proxecto 24: Desenvolvemento de produtos de predición meteorolóxica aeronáutica e aplicacións.
 • Proxecto 25: Avaliación dos impactos dos fenómenos meteorolóxicos adversos na conca Mediterránea.
 • Proxecto 26: Implantación de metodoloxías TIC para sistemas de formación a distancia. Deseño e desenvolvemento do portal web do Centro de Formación (CFM) de AEMet.
 • Proxecto 27: Comunicación en meteoroloxía e climatoloxía
 • Proxecto 28: Xestión dos desafíos de planificación estratégic

Contacto:

Axencia Estatal de Meteoroloxía AEMET

Sede Central. Rúa Leonardo Prieto Castro, 8. Cidade Universitaria. 28071 Madrid

Teléfono de información 060

Publicación:

BOE 04/10/2022 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.): 651579

XI edición do programa INCUVI-Emprende
 • Os membros dos equipos promotores das ideas deberán pertencer a algún dos seguintes colectivos:
  • a) estudantado matriculado na UVigo en estudos de Grao ou Máster oficial no curso 2022/2023
  • b) persoas tituladas en titulacións oficiais pola UVigo no curso 2019/2020 ou posteriores
  • c) estudantado matriculado en titulacións oficiais ou persoas tituladas doutras universidades españolas no curso 2019/2020 ou posteriores, sempre que estes non superen o 50% dos membros do equipo.
 • A idea emprendedora poderá presentarse de maneira individual ou en equipo de 4 persoas como máximo, neste último caso existirá unha persoa que actuará como coordinadora do equipo
 • Non se admitirán proxectos presentados por grupos nos que algún dos membros fose premiado en anteriores convocatorias de INCUVI.
 • Non se poderá presentar mais dun proxecto nin pertencer a varios equipos emprendedores
Data: Data de inscrición Ata o 20/10/2022

As persoas beneficiarias contarán con formación e titorización durante 7 meses (de xaneiro a xullo ambos incluídos) co obxectivo de adquirir habilidades e competencias emprendedoras ao par que maduran unha idea de negocio.

O Programa consta de 3 fases:

 1. Formación (44 horas)
 2. Desenvolvemento do proxecto (18 horas)
 3. Titorización persoalizada (8 horas)

A formación será presencial e oresto das fases do programa poderán desenvolverse de xeito presencial ou telemático.

Contacto:

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos da Universidade de Vigo

Edificio Exeria. As Lagoas - Marcosende (36310 - Vigo)

Tel.: 986 814 094

correo-e: bolsasformacion@uvigo.es

Bolsas para a mocidade do exterior co fin de cursar estudos de FP
 • Cidadanía galega residente no exterior e que cumpra cos seguintes requisitos:
  • a) Ser menor de 40 anos
  • b) Estar en posesión da nacionalidade española
  • c) Residir no estranxeiro
  • d) Acreditar un mínimo de dous anos de residencia fóra de España inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude
  • e) Cumprir, polo menos, unha das seguintes condicións:
   • - Ser emigrante nacido/a en Galicia.
   • - Ser emigrante non nado/a en Galicia, pero ter residido en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar
   • - Ser descendente por consanguinidade de emigrante nado/a en Galicia, sempre que a persoa solicitante nacese no estranxeiro
  • f) No caso das persoas nacidas no estranxeiro, estar vinculadas a un concello galego.
 • Quedan excluídas as persoas que xa fosen beneficiarias con anterioridade destas axudas e/ou das bolsas de excelencia para a mocidade exterior, convocadas pola Secretaría Xeral da Emigración.
Data: Data de inscrición Ata o 24/10/2022

Contía máxima de 6.500 € por bolsa

O obxectivo do programa é que a mocidade galega que resida no exterior veña a Galicia a cursar unha formación de ámbito profesional que lle permita incorporarse a aqueles sectores do mercado laboral galego con máis demanda de profesionais.

Ensinanzas ofertadas para o curso 2022-2023: 

 • 18 prazas de formación específica básica de albanelaría e fontanaría (597 horas) no CIFP Someso (A Coruña)
 • 18 prazas de formación específica básica de fontanaría, calefacción, electricidade e telecomunicacións en edificios (860 horas) no CIFP Universidade Laboral (Culleredo)
 • 18 prazas de formación específica básica de fontanaría, calefacción, electricidade e telecomunicacións en edificios (860 horas) no CIFP Ferrolterra (Ferrol)

SOLICITUDES: cubrir o formulario na aplicación informática Ciclosadmisión, e incorporar os documentos requiridos. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente a través do formulario electrónico accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

Contacto:

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Dirección Xeral de Formación Profesional

San Caetano, s/n (15781 - Santiago de Compostela)

Tel.: 981 546 546

correo-e: retorna.mocidade.fp@edu.xunta.gal

Publicación:

DOG 19-08-2022

DOG 03-10-2022 (ampliación do prazo)

Sede electrónica: procedemento ED333B

VII edición do programa INCUVI-Avanza
 • Estudantado matriculado na UVigo en estudos de Grao ou Máster oficial no curso 2022/2023.
 • Persoas tituladas en titulacións oficiais pola UVigo no curso 2019/2020 ou posteriores.
 • Estudantado matriculado en titulacións oficiais ou persoas tituladas noutras universidades españolas no curso 2019/2020 ou posteriores, sempre que non superen o 50% dos membros do equipo.
 • A idea emprendedora poderá presentarse de maneira individual ou en equipo de 4 persoas como máximo; neste último caso haberá unha persoa que actuará como coordinadora do equipo.
 • A persoa ou equipo promotor deberán ter a autoría intelectual das ideas que presentan ou, no seu defecto, dispor dos permisos correspondentes de uso da propiedade intelectual e/ou industrial de terceiros.
 • Non se poderá presentar máis de un proxecto nin pertencer a varios equipos emprendedores.
Data: Data de inscrición Ata o 27/10/2022
 • Formación: os equipos emprendedores recibirán formación dirixida á preparación da prototipación (10 horas) e á planificación do marketing (10 horas) ó longo dos 6 primeiros meses do programa (xaneiro-xuño 2023).  
 • Mentorización personalizada: contarán cun equipo de mentores/as que asesorarán os proxectos ó longo dun período dun período de 6 meses (febreiro - xullo 2023) nos que disporán dunha bolsa de 12 horas por proxecto. 
 • Desenvolvemento da idea de negocio: os equipos de negocio traballarán de xeito autónomo e dirixido no desenvolvemento dos seus proxectos, dispoñendo dunha bolsa de 12 horas de traballo para este fin.
 • Achega económica máxima de 1.000 € por proxecto para facer fronte a custos de prototipación ou demo dun produto ou servizo que forme parte da iniciativa emprendedora.

Contacto:

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos da Universidade de Vigo

Edificio Exeria. As Lagoas - Marcosende (36310 - Vigo)

Tel.: 986 814 094

correo-e: bolsasformacion@uvigo.es

Premios “Innovación Sostible da Cátedra Telefónica-UVigo”
 • Ter superado o Traballo fin Máster (TFM) durante o curso 2021/2022 na Universidade de Vigo cunha cualificación igual ou superior a 7 puntos.
 • A temática do TFM debe estar relacionada con algún dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (OSS) da Axenda 2030: https://www.agenda2030.gob.es/objetivos 
Data: Data de inscrición Ata o 26/10/2022

Outorgaranse 5 premios de 500 € cada un.

Contacto:

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos da Universidade de Vigo

Edificio Exeria. As Lagoas - Marcosende (36310 - Vigo)

Tel.: 986 814 094

correo-e: bolsasformacion@uvigo.es

Axudas para a manutención do alumnado da USC, curso 2022/2023
 • Alumnado matriculado no curso 2022-23 en estudos conducentes á obtención dun título oficial de grao ou mestrado en calquera centro da USC cuxa Renda Persoal Dispoñible (RPD) sexa, como máximo, de 9.000 euros.
 • Non estar en posesión ou en condición de posuír un título do mesmo ou superior nivel ao dos estudos nos que se matricula para solicitar a axuda.
 • Formalizar matrícula de, polo menos, 30 créditos.
 • Non poderá participar o alumnado que estea cursando na USC un programa de mobilidade entrante nacional ou internacional que na data de remate do prazo de solicitude se atope cursando un programa de mobilidade noutra universidade fóra de Galicia.
Data: Data de inscrición Ata o 14/10/2022

Repartiranse dous tipos de bonos:

 • - 185 unidades de 100 consumos
 • - 115 unidades de 60 consumos

Os bonos poderanse cambiar por un menú de xantar no período que abrangue entre adata de recepción do bono e o 21 de xullo de 2023

Estas axudas son incompatibles coa percepción de calquera outro tipo de axuda de carácter público ou privado para a mesma finalidade

Esta convocatoria ten por obxecto sufragar parcialmente os gastos de alimentación mediante a emisión de bonos de comedor intercambiables por un menú diario na franxa horaria do mediodía, nos días e períodos lectivos segundo o calendario escolar do curso 2022/2023.

Os bonos poderán ser utilizados nas seguintes cafeterías e comedores universitarios:

CAFETERÍA/COMEDOR

CAMPUS

Residencia universitaria Burgo das Nacións

Santiago

Colexio Maior Fonseca

Santiago

Colexio Maior Rodríguez Cadarso

Santiago

Edificio Docente Roberto Novoa Santos

Santiago

Escola Técnica Superior de Enxeñería

Santiago

Fac. Ciencias da Comunicación

Santiago

Fac. Ciencias da Educación (Campus Norte)

Santiago

Fac. Ciencias da Educación e Psicoloxía

Santiago

Fac. Ciencias Económicas e Empresariais

Santiago

Fac. Filoloxía

Santiago

Fac. Matemáticas

Santiago

Fac. Medicina e Odontoloxía (Edificio Medicina)

Santiago

SEU

Santiago

Pavillón estudantil

Santiago

Fac. Administración e Dirección de Empresas

Lugo

Fac. Humanidades

Lugo

Fac. Veterinaria

Lugo

Contacto:

Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado da Universidade de Santiago de Compostela

Pavillón Estudantil, 1º andar. Campus Vida (15782 -  Santiago de Compostela)

tel.: 881 814 574 - 881 814 526 - 881 814 525

correo-e: xerencia.axudas@usc.gal

www.usc.es/gl/servizos/axudas

3 bolsas de formación sobre comunicación institucional no Senado
 • Nacionalidade española ou doutros países membros da Unión Europea.
 • Estar en posesión dun título superior universitario de Grao ou de Licenciatura en Ciencias da Información, Xornalismo, Comunicación Audiovisual ou Publicidade.
 • Nacer con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1995.
 • Non gozar en anos anteriores da mesma bolsa do Senado, excepto as persoas que accedesen á mesma dentro do último cuadrimestre do ano 2022.
Data: Data de inscrición Ata o 20/10/2022

1.075 euros brutos/mes.

Contacto:

Senado

Bailén, 3. 28071 Madrid

Correo electrónico: becas.prensa@senado.es

Tel. 91 538 14 96 / 91 538 10 92

Publicación: BOE 29/09/2022

12 bolsas de formación archivística, documental e bibliotecaria no Senado
 • Nacionalidade española ou doutros países membros da Unión Europe.
 • Estar en posesión dun título superior universitario de Diplomatura ou Licenciatura en Biblioteconomía e Documentación ou de Grao en Información e Documentación. Así mesmo, poderán optar á concesión dunha bolsa quen estea en posesión de calquera licenciatura ou título de Máster universitario e acrediten cursar estudos en materias archivísticas, bibliotecarias ou documentais durante polo menos duascentas horas lectivas, ou ben, que sexan equivalentes polo menos a oito créditos ECTS.
 • Nacer con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1995.
 • Non gozar en anos anteriores da mesma bolsa do Senado, excepto as persoas que accedesen á mesma dentro do último cuadrimestre do ano 2022.
Data: Data de inscrición Ata o 20/10/2022

1.075 euros brutos/mes.

Contacto:

Senado

Bailén, 3. 28071 Madrid

Correo electrónico: becas.documentacion@senado.es

Tel. 91 538 14 77

Publicación: BOE 29/09/2022

Rede Galega de Teatros e Auditorios: 1º semestre 2023

Poden inscribirse na Rede Galega de Teatros e Auditorios as compañías e/ou grupos que cumpran os seguintes requisitos:

 • ‐ Ter capacidade de facturación como persoa física ou xurídica (quedan excluídas as comunidades de bens e asociacións culturais)
 • ‐ Estar dado de alta no IAE (Imposto de Actividades Económicas) nun epígrafe relacionado coas artes escénicas ou musicais
 • ‐ Non ter débedas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, nin coa Consellaría de  Economía e Facenda
Data: Data de inscrición Ata o 24/10/2022

INSCRICIÓN: a través da web http://www.galescena.info (máis información sobre o proceso de inscrición web no apartado "Preguntas Frecuentes")

Contacto:

Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC)

Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás, s/n (15707 -  Santiago de Compostela)

Tel.: 881 996 087 - 881 996 088

correo-e: programacionagadic.1@xunta.gal -programacionagadic.2@xunta.gal

Axudas á mocidade inscrita en Garantía Xuvenil para os permisos de condución das clases B, C e D
 • Ter cumpridos os 18 anos, sen prexuízo da idade mínima para a obtención dos permisos de clase C e D, e que non superen a idade máxima que estableza a normativa vixente do Sistema nacional de garantía xuvenil. 
 • Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano.
 • Estar inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil e figurar como beneficiaria no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Ter o permiso ou permisos de conducir para os cales se solicita a axuda con data de expedición entre o 1 de decembro de 2021 e a data de presentación da solicitude.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
Data: Data de inscrición Ata o 28/10/2022

O importe da axuda será:

 • 400 euros para a obtención do permiso de condución de clase B
 • 650 euros para o permiso de clase C
 • 1.300 euros para o permiso de clase D

O importe da axuda será acumulativo no caso de que unha mesma persoa solicite axuda para a obtención de dous ou dos tres permisos. Se o orzamento previsto non é suficiente para proceder ao pagamento de todas as axudas solicitadas, aplicarase como criterio de prioridade a data de presentación. 

Contacto:

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Edificio Administrativo San Lázaro 15781 Santiago de Compostela

Teléfonos: 881 99 93 14, 881 99 91 94, 981 54 48 40

Correo electrónico: xuventude.programas@xunta.gal

Xefatura Territorial da Coruña. Consellería de Política Social. Servizo de Xuventude e Voluntariado

Espazo Amizar, rúa Gregorio Hernández, 2-4 15011 A Coruña

Teléfonos: 881 88 12 38, 881 88 12 40

Correo electrónico: xuventudecoruna.benestar@xunta.gal

Publicación: DOG 28/09/2022

Sede electrónica (sede.xunta.gal): procedemento BS321A  

Bolsas predoctorais en Humanidades Dixitais en Western University 2023/2024
 • Ter a nacionalidade española.
 • Estar en posesión dun título de licenciado, grao ou máster expedido por unha universidade española, ou dun título similar dunha universidade estranxeira, en Humanidades, Ciencias Xurídicas ou nunha disciplina STEM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas).
 • Tamén poderán solicitar a Bolsa aqueles estudantes que, ao longo do curso académico 2022/2023, estean cursando o último ano dalgunha das titulacións mencionadas no punto anterior. No caso de concesión da Bolsa, esta quedará condicionada a acreditar a obtención do título antes do 30 de xuño de 2023.
 • Coñecemento excelente do idioma inglés.
Data:

Curso 2023/2024

Data de inscrición Ata o 17/10/2022
 1. Dotación económica: 1.800 €/mes.
 2. Outros gastos subvencionados:
  • Gastos dunha VIAXE ANUAL, de ida e volta, en clase turista, entre o lugar de residencia habitual do titular da Bolsa e o centro de estudos no estranxeiro, segundo o traxecto e condicións propostas pola axencia de viaxes concertada pola Fundación Ramón Areces. En ningún caso reembolsaranse os gastos de viaxes organizadas con outras axencias.
  • As reservas de viaxe incluirán un PAQUETE DE SEGUROS, que cubrirá, tanto as INCIDENCIAS PROPIAS DA VIAXE (extravío de equipaxe, perda ou cancelación de voos etc.) como Os GASTOS MÉDICOS durante a súa estadía.
  • Os gastos de inscrición e matrícula en Western University.

O obxectivo desta convocatoria é financiar a realización de estudos de doutoramento en Western University (Canadá) durante o curso 2023/2024, sobre Humanidades Dixitais, entendidas como a interacción entre os problemas e preguntas das humanidades co do uso das ferramentas informáticas e as novas tecnoloxías.

Contacto:

Fundación Ramón Areces

R/ Vitruvio, 5. 28006- Madrid

tel.: 91 515 89 80

Enderezo electrónico: bolsas-humanidades@fundacionareces.es

Bolsas “Programa Fundación SEPI - Consorcio de Compensación de Seguros 2020/2023”
 • Concluír no momento de realizar a entrevista persoal os estudos conducentes ás titulacións oficiais relacionados nas bases, correspondente ao proceso de selección de que se trate, nalgunha das universidades e centros oficialmente recoñecidos en Europa. Os candidatos e candidatas que cursasen os seus estudos fóra de Europa deberán telos homologados polo Ministerio de Educación e Formación Profesional de España.
 • Poderán tamén presentar a súa candidatura e optar ás bolsas convocadas as persoas estudantes de enxeñaría superior ou de máster que aprobasen todas as materias necesarias para a obtención do título que corresponda, con excepción do proxecto fin de carreira.
Data: Data de inscrición Ata o 12/10/2022

885 €/mes.

As bolsas desenvolveranse nas delegacións do Consorcio en:

 • A Coruña (3 bolsas)
 • Madrid (23 bolsas)
 • Málaga (1 bolsa)
 • Valladolid (1 bolsa)
 • Zaragoza (2 bolsas)

Contacto:

Fundación SEPI

R/ Quintana, Nº 2, 3º andar, porta 2. 28008- Madrid

tel.: 91 548 83 51

e-correo: becas@fundacionsepi.es

Axudas a persoas en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial Data: Data de inscrición Ata o 24/10/2022

A contía da axuda cubrirá o importe das materias matriculadas por primeira vez, ata un máximo de 60 créditos, do máster universitario oficial segundo os prezos públicos establecidos no anexo do Decreto 121/2022, do 23 de xuño, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades públicas do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2022/23

Contacto:

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Secretaría Xeral de Universidades. Subdirección Xeral de Universidades. Servizo de Apoio e Orientación ao Alumnado Universitario

San Caetano, s/n. (15781 Santiago de Compostela)

Tel.:  981 544 430

correo-e: orientacion.sug@edu.xunta.es

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios, teléfono de información 012 ou enderezo electrónico 012@xunta.gal 

Publicación:

DOG 23/09/2022

DOG 03/10/2022 (corrección de erros)

Sede electrónica: procedemento ED421A

13 bolsas Fulbright para lectores de español en EE. UU, curso 2023-2024.
 • Nacionalidade española.
 • Titulación superior con experiencia laboral ou formación acreditada no ensino de idiomas.
 • Bo nivel de Inglés demostrable con exame TOEFL (mínimo 90), IELTS (mínimo 6,5), Duolingo (mínimo 110)
 • Flexibilidade, capacidade de adaptación e disposición para colaborar co departamento ao que se incorpore na institución de destino...
Data: Data de inscrición Ata o 10/10/2022

4.000US $ mais a axuda complementaria de cada universidade (aloxamento, manutención, estipendio etc), seguro de enfermidade e accidente.

Contacto:

Comisión de Intercambio Cultural, Educativo e Científico entre España e os EE UU- Programa Fulbright

Rúa Xeral Oráa, 55. 28006 - Madrid

tel.: 91 702 7000

Enderezo electrónico: informacion@fulbright.es

140 bolsas para alumnado das universidades do SUG que participe en programas de intercambio con países extracomunitarios
 • Estar matriculado no curso 2022/23 en calquera das universidades do Sistema universitario Galicia, en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao.
 • Participar no programa de mobilidade universitaria con autorización da universidade de orixe (universidades do Sistema universitario de Galicia).
 • Non ter desfrutado desta bolsa de mobilidade en convocatorias anteriores.
 • Queda excluído desta convocatoria o alumnado que, con nacionalidade distinta á española ou con dobre nacionalidade, realice a mobilidade nos seus países de orixe ou nalgún do cal é nacional.
 • Queda excluído da convocatoria o alumnado que non se desprace ao país de destino recibindo a formación virtual en Galicia.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.  
Data: Data de inscrición Ata o 24/10/2022

A dotación económica asignada a cada persoa beneficiaria será dun máximo de 1.700 euros. 

Contacto:

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela 

Teléfono: 981 544 430

Email: orientacion.sug@edu.xunta.es

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios: teléfono de información 012 ou enderezo electrónico 012@xunta.gal

Publicación:

DOG 22/09/2022

DOG 03/10/2022 (corrección de erros)

Sede electrónica (sede.xunta.gal): procedemento ED441B

1 axuda para prácticas no Museo ICO
 • Persoas de nacionalidade española.
 • Idade mínima de 22 anos e máxima de 26 anos á data da publicación no BOE do extracto da convocatoria anual.
 • Título de grao ou licenciatura en Historia da arte.
 • Nota media de expediente académico de 7 ou superior.
 • Acreditar nivel de inglés mediante título no que figure o equivalente do Marco Común Europeo de Referencia (mínimo nivel B2).
Data: Data de inscrición Ata o 20/10/2022

Concederase unha axuda que incluirá os seguintes conceptos: asignación mensual máxima de 1000 € e bolsa de formación de, como máximo, 3000 €, para a realización de cursos e a asistencia a conferencias, previamente aprobadas.

Contacto:

Padroado da Fundación ICO F.S.P

C/ Paseo del Prado, 4, 28014 Madrid

Tel.: 915921627

Publicacicón:

BOE 21/09/2022

BOE 23/09/2022 (corrección de erros)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS (Identif.): 647772

Axudas do Concello da Coruña á creación artística, 2022
 • Poderán ser beneficiarias das axudas as persoas físicas, maiores de idade, empadroadas no Concello da Coruña cunha antigüidade de polo menos 2 anos (con anterioridade ao 01/01/2020)
 • Poderanse solicitar axudas para proxectos de calquera das modalidades ou expresións artísticas (artes plásticas ou visuais, audiovisuais, escénicas, musicais, literarias, outras...), con liberdade de formato e técnica.
 • Os proxectos deben basearse nunha idea nova e ser de produción propia do solicitante (idea, dirección, coordinación, organización, xestión e planificación do proxecto, así como calquera outra responsabilidade, función ou actuación relacionada coa súa definición).
 • O proxecto deberá ser iniciado con posterioridade ao 01/01/2022. En todo caso, só serán subvencionables os gastos que se orixinaron entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2022. 
Data: Data de inscrición Ata o 14/10/2022

O importe máximo de cada axuda será de 10.000 €

As axudas incluirán todas as actividades do proxecto, desde a creación e desenvolvemento da idea inicial ata acadar o seu obxectivo final, como a estrea, presentación, exposición ou publicación do mesmo.

Contacto:

Concello da Coruña. Servizo de Cultura

Tel.: 981 184 200 ext. 12024 e 12038

correo-e: cultura@coruna.gal

Publicación: BOP 21/09/2022

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS (Identif.): 648715

9 bolsas do Concello de Madrid para estudantes de Posgrao e creadores e artistas na Residencia de Estudantes
 • Posuír a nacionalidade española ou dun país iberoamericano. Se esta é adquirida, ha de acharse efectivamente concedida e non en tramitación. Tamén poderán optar á bolsa aqueles que posúan a nacionalidade dun Estado membro da Unión Europea e acrediten a súa residencia en España no momento de solicitude da bolsa. Neste caso, deberán posuír perfecto dominio do castelán. Para acreditar a residencia en España deberase presentar unha copia do Certificado de rexistro de cidadán da Unión Europea.
 • Ter como máximo 30 anos no momento de solicitude da bolsa.
 • Estudantes de Posgrao:
  • Estar en posesión dun título universitario oficial de Grao, ou equivalente, e estar en período de formación predoctoral, cun proxecto de investigación ou de tese doutoral en calquera ámbito do coñecemento. Non poderán optar a esta bolsa aqueles solicitantes que xa estean en posesión dun título de doutor.
  • Presentar unha memoria do traballo que desexa realizar durante o período de goce da bolsa.
 • Creadores e Artistas:
  • a) Dedicarse, polo menos durante dous (2) anos, a traballos artísticos ou de creación.
  • b) Presentar un proxecto de creación para realizar durante o período de gozo da bolsa.
Data: Data de inscriciónDende o 01/09/2022 ata o 07/10/2022

Un grupo interdisciplinar de mozos investigadores, creadores e artistas terá a oportunidade de gozar desde o 15 de decembro de 2022 ao 14 de decembro de 2023, en réxime de pensión completa, do marco que brinda a Residencia de Estudantes, sede dunha intensa actividade cultural e dun activo diálogo entre ciencias e artes.

Contacto:

Residencia de Estudiantes

R/ Pinar, 21-23. 28006- Madrid

tel.: 91 563 64 11

e-correo: becas@residencia.csic.es

6 Bolsas para Estudantes de Posgrao na Residencia de Estudantes, financiadas polo Ministerio de Ciencia e Innovación
 • Estar en posesión dun título universitario oficial de Grao, ou equivalente, e estar en período de formación predoctoral, cun proxecto de investigación ou de tese doutoral en calquera ámbito do coñecemento. Non poderán optar a esta bolsa aquelas persoas solicitantes que xa estean en posesión dun título de doutoramento.
 • Ter como máximo 30 anos no momento de solicitude da bolsa.
Data: Data de inscriciónDende o 01/09/2022 ata o 07/10/2022

Estadía na Residencia de Estudantes, mediante as que un grupo interdisciplinar de mozos investigadores terá a oportunidade de gozar desde o 15 de decembro de 2022 ao 14 de decembro de 2023, en réxime de pensión completa, do marco que brinda a Residencia de Estudantes, sede dunha intensa actividade cultural e dun activo diálogo entre ciencias e artes.

Contacto:

Residencia de Estudiantes

R/ Pinar, 21-23. 28006- Madrid

tel.: 91 563 64 11

e-correo: becas@residencia.csic.es

400 bolsas para estudar primeiro de Bacharelato en Canadá e en Estados Unidos o curso 2023/2024
 • Estar matriculado e cursar 4º de ESO nun centro do territorio español durante o curso 2022-2023, fóra dos centros docentes privados estranxeiros en España (así cualificados polo Ministerio de Educación na súa páxina web).
 • Realizar os cursos académicos de 1º, 2º e 3º de ESO conforme ao sistema educativo español.
 • Non gozar dunha experiencia académica igual ou superior a 4 meses como estudante internacional nun país estranxeiro, durante os cursos de 1º, 2º, 3º e/ou 4º de ESO.
 • Nota media de polo menos 7 puntos en 3º de ESO (estudantes con cualificacións cualitativas deberán consultar coa autoridade educativa da súa Comunidade Autónoma as normas aplicables para o cálculo da súa cualificación numérica).
 • Nota mínima de polo menos 7 puntos na materia de inglés en 3º de ESO ou no idioma alternativo, no caso de non cursar a materia de inglés.
 • A participación no Programa non require un nivel mínimo ou máximo de ingresos por familia, aínda que deberá acreditarse a situación fiscal da unidade familiar.
 • Estar en posesión de DNI ou NIE e dispoñer de pasaporte español no momento da tramitación do visado, para poder gozar da bolsa.
 • Presentar a solicitude de participación e a documentación requirida a través da páxina web do Programa.
Data: Data de inscriciónDende o 12/09/2022 ata o 11/10/2022

Cada unha das bolsas do Programa para o curso escolar 2023-2024 inclúe os servizos de: preparación e saída, estancia en Canadá ou Estados Unidos, e regreso a España.

Contacto:

Fundación Amancio Ortega Gaona

Teléfono de información: 900 103 651

Correo electrónico: info@becas.faortega.org

Publicación: BOE 12/09/2022

Subvencións para facilitar a mobilidade xeográfica das mulleres vítimas de violencia de xénero
 • Poderán ser beneficiarias as mulleres vítimas de violencia de xénero que cumpran os seguintes requisitos:
  • a) Que acrediten a súa situación por calquera dos medios previstos no artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. En todo caso, a documentación acreditativa da situación de violencia de xénero debe estar emitida no prazo dos 24 meses anteriores ao cambio de residencia. Tamén terán a condición de vítima de violencia de xénero as mulleres que padeceran violencia vicaria ou violencia por interpósita persoa.
  • b) Que teñan cesado a relación de convivencia co seu agresor.
  • c) Que a media dos ingresos brutos mensuais da solicitante non supere o límite do importe de 3,5 veces o IPREM vixente nos 6 meses anteriores á data de presentación da solicitude (unicamente se terán en conta as rendas ou ingresos da solicitante, sen que se computen as rendas ou ingresos doutros membros da unidade familiar que convivan coa vítima
 • Considerarase que existe mobilidade xeográfica cando, como consecuencia da contratación por conta allea ou polo establecemento por conta propia, se produza un traslado efectivo da residencia habitual en Galicia a outra localidade que se atope a máis de 50 quilómetros da localidade de orixe.
 • As axudas recollidas nesta resolución recoñeceranse cando o traslado se producira con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2020.
Data: Data de inscrición Ata o 30/11/2022

Tipos e contía das subvencións:

 • 1. Gastos de desprazamento: da beneficiaria como dos familiares ao seu cargo que convivan con ela, desde a localidade de orixe ao da nova residencia (modalidade transporte público ou vehículo particular)
 • 2. Gastos de transporte de mobiliario e enseres: para o traslado de mobiliario e enseres desde a localidade de orixe á do novo destino na contía do custo do dito traslado, ata un máximo de 4 veces o IPREM mensual vixente. 
 • 3. Gastos de aloxamento: alugueiro ou adquisición de vivenda, ou outros gastos de hospedaxe da beneficiaria e dos familiares ao seu cargo que convivan con ela, na localidade de novo destino durante os 12 primeiros meses de vixencia do contrato de traballo e/ou polo traballo realizado por conta propia. A contía máxima será de 10 veces o IPREM mensual vixente. 
 • 4. Gastos de gardaría e de atención a persoas dependentes: dos/das fillos/as das beneficiarias que dependan economicamente dela ou persoas dependentes ao seu cargo, ata o 2º grao, xerados durante os 12 primeiros meses de vixencia do contratode traballo e/ou polo traballo realizado por conta propia na nova localidade. A contía máxima da axuda será de 4 veces o IPREM mensual vixente

En ningún caso os importes das axudas poderán superar o custo total das actividades subvencionadas.

SOLICITUDES: presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica https://sede.xunta.gal. Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto:

Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade. Secretaría Xeral da Igualdade

Edif. Adm. San Lázaro, s/n (15781 - Santiago de Compostela)

Tel.: 981 545 361 - 981 957 268

Enderezo electrónico: vx.igualdade@xunta.gal

Publicación: DOG 02/09/2022 

Sede electrónica (sede.xunta.gal): procedemento SI451B

Bolsa de investigación en materia de infancia, adolescencia e mocidade "GazteARTEan 2022"
 • - Ter grao ou licenciatura universitaria.
 • - Non cumprir 35 anos de idade a 31 de decembro do ano en que se solicita a bolsa.
 • -Poderán solicitar esta bolsa persoas físicas a título individual ou grupos formados para ese efecto. Neste suposto (agrupacións de persoas físicas sen personalidade xurídica) nomearase un director ou directora responsable do traballo de investigación. No caso dos grupos todos os membros deberán cumprir os mencionados requisitos.
Data: Data de inscrición Ata o 24/10/2022

8.000 euros

Bases da Convocatoria: bases_2022

O traballo de investigación terá unha duración máxima de 8 meses, a contar desde que se adxudique a mesma e o resultado final ou entregable estará aberto a diferentes propostas de formato; proxecto, proceso ou acción (material divulgativo, procesos colaborativos e/ou participativos...).

As solicitudes presentaranse ante o Concello de Irun na Sede electrónica Municipal (www.irun.org), no Servizo de Atención Cidadá (SAC) ou calquera outro medio de Procedemento Administrativo Común.

Para a presentación da solicitude de forma electrónica, a solicitude deberá asinarse utilizando algún dos sistemas de firma electrónica.

As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documentación:

 • Memoria breve ou anteproxecto do traballo (máximo 15 folios), onde se incluirá o título, o concepto de investigación, o tema e a formulación do traballo de investigación, os obxectivos, a metodoloxía de traballo, o cronograma e os recursos.
 • Ademais da memoria de texto, todo o material visual anexo (imaxes, vídeos, e calquera tipo de material) que axude ou acompañe á proposta será especialmente valorado
 • Titulación (fotocopia), datos de contacto das persoas solicitantes ou representantes, fotocopia dos DNI/NIE e breve currículo

Contacto:

Concello de Irún

Tlf: 943 505 404

E-mail: gazteria@run.org

20 axudas para prácticas/emprego na UE da Cámara de Comercio da Coruña
 • Ter entre 18 e 29 anos e estar inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil
 • Residir en calquera dos municipios da demarcación da Cámara de Comercio da Coruña
Data: Data de inscrición Ata o 15/12/2022
 • Os mozos e mozas seleccionados para realizar unha mobilidade transnacional recibirán un apoio económico para gastos de viaxe e manutención durante o período de formación práctica no estranxeiro: dependendo do país de destino, entre 2.000 € e 2.500€ para estadías de 3 meses e ata 5.000 € para estadías de 6 meses
 • Os mozos e mozas que viaxen con contrato laboral ao estranxeiro recibirán unha axuda para gastos de transporte, entre 180 € e 820 € (dependendo do país de destino)

O Plan de Mobilidade enmárcase dentro do Programa Integral de Cualificación e Emprego (PICE) e está deseñado para mellorar a empregabilidade dos mozos e mozas beneficiarios do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil a través de accións que fomentan a mobilidade transnacional na Unión Europea.

Para esta convocatoria hai un total de 77 ofertas, repartidas na modalidade de prácticas e na de contrato laboral, nun total de 10 países:

 • Alemaña,
 • Austria
 • Bélxica
 • Francia
 • Italia
 • Luxemburgo
 • Malta
 • Portugal
 • Reino Unido
 • República Checa

INSCRICIÓNS: contactar por teléfono ao 981 216 072 ou correo-e a movilidad@camaracoruna.com.

Contacto:

Cámara de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

Rúa Alameda 30-32 (15003 - A Coruña)

Tel.: 981 216 072

correo-e: movilidad@camaracoruna.com

www.facebook.com/camaracoruna

Programa de Bolsas Google - Fundae
 • A selección de persoas para a remisión de invitacións a participar no programa de Bolsas Google Fundae farase por orde de chegada das solicitudes presentadas a través do formulario de solicitude, atendendo aos seguintes criterios:
  • Darase prioridade de participación ás persoas desempregadas e ás afectadas por ERTE ou ERE.
  • Tratarase de respectar que a porcentaxe de participación de mulleres sexa, como mínimo, do 50%.
 • Unha vez cumprimentado o formulario, enviarase a invitación ás persoas seleccionadas para unirse a programa de bolsas na plataforma Coursera.
 • Se o ritmo de traballo non é o adecuado para finalizar o programa con éxito, poderase revogar a bolsa e reasignarla a outra persoa.
Data:

Os Certificados de Google son formacións especializadas en profesións demandadas actualmente polo mercado laboral. O obxectivo é a adquisición das capacidades e competencias necesarias para atopar un traballo, crecer profesionalmente ou crear un negocio propio.

O contido dos Certificados de Google foi creado e desenvolvido por Google en colaboración con Coursera, plataforma onde están aloxados.

Co programa de Bolsas Google Fundae podes cursar calquera destes certificados:

 • Soporte de Tecnoloxías da Información
 • Análise de datos
 • Xestión de Proxectos
 • Deseño de Experiencia de Usuario
 • IT Automation with Python

Contacto:

Fundae, Fundación Estatal para a Formais no Emprego

R/ Torrelaguna, 56. 28027- Madrid

tel.: 91 119 50 00

CNIO Artistic Residences
 • A convocatoria é aberta e poderán presentarse todas aquelas persoas maiores de idade e residentes en España que, mediante a documentación presentada, demostren ter unha traxectoria ou proxecto artístico en calquera disciplina dentro das artes visuais.
 • Non se aceptarán solicitudes de colectivos ou equipos artísticos. Deberanse presentar de maneira independente cada un dos membros que quixesen ser beneficiarios da praza.
 • Valorarase experiencia previa demostrable en materia investigativa e relación coa ciencia e a bioloxía molecular.
Data: Data de inscrición Ata o 31/10/2022

A/o artista seleccionado/a obterá unha dotación que inclúe:

 • Contía de 6.000 € en concepto de gastos de creación da obra.
 • Cobertura de gastos de: traslado e aloxamento en Madrid e comidas durante o período de duración da residencia mediante o reembolso de facturas atendendo aos seguintes límites establecidos:
  • Contía máxima destinada a cubrir gastos de traslado e aloxamento: 7.500 €
  • Contía máxima destinada a cubrir gastos de manutención e comidas: 3.300 €.

Contacto:

Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, CNIO

R/ Melchor Fernández Almagro, 3. 28029- Madrid

tel.: 917 328 000

e-correo: cnioysociedad@cnio.es

Bolsas Fundación SEPI Talentum Telefónica 2022
 • Nacer con posterioridade ao 31 de decembro de 1992
 • Nivel medio ou alto de inglés
 • Concluír os estudos necesarios para a obtención dun título oficial universitario ou de grao medio ou superior de formación profesional. Poderán tamén presentar a súa candidatura os e as estudantes universitarias que teñan, no momento da súa inscrición, como máximo, 30 créditos ECTS pendentes de aprobar.
 • Dispoñer dalgunha das titulacións requiridas para acceder ás bolsas que figuran na web www.fundacionsepi.es/becas/tale2022/titulacións.asp
 • Estar disposto a fixar a residencia no lugar onde lle adxudique a bolsa
 • Non ser beneficiario/a de ningún programa de bolsas da Fundación SEPI, nin renunciar a algunha bolsa outorgada por esta institución durante o período formativo
Data: Data de inscrición Ata o 30/11/2022
 • Bolsas en España:
  • - bolsas de 25 horas semanais: 750 €/mes
  • - bolsas de 35 horas semanais: 1.100 €/mes
  • - bolsas de excelencia de 25 horas semanais: 1.100 €/mes
 • Bolsas no estranxeiro: 2.500 €/mes durante a formación práctica no estranxeiro. Se antes de desprazarse ao estranxeiro se recibise formación práctica en España a asignación será de 750 €/mes

Modalidades de bolsas:

 • BAU: a persoa en formación práctica participará no equipo dunha empresa/institución adherida ao Programa
 • LAB: a persoa en formación práctica participará, co apoio dun mentor ou mentora expertos na disciplina, nun ou varios proxectos dentro dos equipos da empresa/institución empresa/institución que se lle asigne

Distribución xeográfica: os bolseiros e bolseiras poderán adquirir a súa formación práctica en España ou no estranxeiro, en calquera das empresas/ institucións adheridas ao Programa

Solicitudes: exclusivamente cubrindo o formulario dispoñible na web www.fundacionsepi.es

Contacto:

Fundación SEPI

Rúa Quintana, 2-3ª planta 2ª. 28008- Madrid

Tel.: 91 548 83 55

correo-e: bolsas@fundacionsepi.es

Bolsas de Posdoctorado Junior Leader 2023

O programa de Bolsas de posdoctorado Junior Leader ten dúas modalidades distintas:

 • Posdoctorado Junior Leader - Incoming: 25 bolsas de posdoctorado de 3 anos de duración para investigadores de todas as nacionalidades, aos que se lles ofrece un contrato laboral para a realización dun proxecto de investigación en centros españois acreditados cos distintivos de excelencia Severo Ochoa, María de Maeztu ou do Instituto de Investigación Sanitaria Carlos III, ou en centros portugueses avaliados como excelentes pola Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal. Para institucións españolas, os candidatos deberán residir en España menos de 12 meses no últimos tres anos mentres que para institucións portuguesas, os candidatos deberán residir en Portugal menos de 12 meses no últimos tres anos.
 • Posdoctorado Junior Leader - Retaining: 15 bolsas de posdoctorado para investigadores de todas as nacionalidades para levar a cabo a súa actividade investigadora en calquera universidade ou centro de investigación de España ou Portugal. Para institucións españolas, os candidatos deberán residir en España máis de 12 meses no últimos tres anos mentres que para institucións portuguesas, os candidatos deberán residir en Portugal máis de 12 meses no últimos tres anos.
Data: Data de inscrición Ata o 07/10/2022

A dotación económica máxima da bolsa é dun total de 305.100 €, en 3 pagos anuais máximos de 97.500 €, desagregados en custos salariais, custos de investigación, axuda familiar anual e axuda á mobilidade (Ver convocatoria completa).

O programa de bolsas posdoctorales Junior Leader inclúe:

 • Un programa de formación interdisciplinario orientado a potenciar a innovación e o liderado.
 • Estancias internacionais
 • Mentoríng
 • Actividades de difusión

Contacto:

Programa de bolsas da Fundación "a Caixa"

Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 1. 08028 - Barcelona

Correo electrónico: becas@fundacionlacaixa.org

Publicación: BOE 03/08/2022

Prácticas na Autoridade Europea de Valores e Mercados

-Ser nacionais dun Estado Membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo (EEE)

-Ter bo dominio do inglés.

-As persoas xa graduadas deberán completar estudos de primeiro ciclo (universitario) e obter un grao ou titulación equivalente.

-Os estudantes universitarios deberán ter unha declaración oficial da universidade pertinente.

Data: Data de inscrición Ata o 31/12/2022

Máis información: Eurodesk  / ESMA

Contacto:

Autoridade Europea de Valores e Mercado.

201-203 Rue de Bercy, 75012 París, Francia

Tlf: +33 15836 4321

E-mail:  info@esma.europa.eu

Programa "Becas Santander Estudios Progreso" 2022-2023 - Uvigo
 • -Estar matriculado no curso 2022/2023 nalgunha das titulacións de grao ou mestrado da Universidade de Vigo.
 • -Ter concedida no curso 2021/2022 bolsa xeral do MEFP co importe de "contía ligada a renda".
 • -Ter unha nota media igual ou superior a 8,5 puntos no curso 2021/2022 (ou no último cursado), calculada tal e como establece a convocatoria de bolsa xeral do MEFP (Ministerio de Educación e Formación Profesional). Para tal efecto multiplicaranse por 1,17 as notas medias procedentes de estudos da rama de Enxeñaría. Ao estudantado que inicia estudos de grao e mestrado se lle terá en conta a nota de acceso á universidade e ao mestrado segundo o caso.

Non poderán ter a condición de beneficiario/a as persoas nas que concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións, de 17 de novembro.

Data: Data de inscrición Ata o 11/10/2022
 • 1 bolsa para alumnado coa condición de vítima de violencia de xénero
 • 1 bolsa para alumnado con discapacidade igual ou superior ao 33%
 • 8 bolsas de asignación xeral

A contía máxima de cada bolsa será de 1.000 €.

As persoas solicitantes deberán inscribirse no Formulario Electrónico

Contacto:

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos da Universidade de Vigo

Edificio Exeria. As Lagoas - Marcosende (36310 - Vigo)

Tlf: 986 81 40 94

E-mail: bolsasformacion@uvigo.es

Bono Cultural Xove
 • Cumprir dezaoito anos durante o ano 2022.
 • Posuír a nacionalidade española ou residencia legal en España.
 • Poderán ser igualmente beneficiarias aquelas persoas que sexan solicitantes de asilo ou protección temporal en España, que non cumpren os requisitos de nacionalidade.
Data:

As actividades e gastos subvencionables deberán realizarse no prazo máximo dun ano desde a data de concesión do Bono Cultural Xove a cada beneficiario ou beneficiaria.

Data de inscrición Ata o 15/10/2022

En que poderei gastalo?

 • 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural e artes audiovisuais. Por exemplo, entradas e abonos para artes escénicas, música en directo, cinema, museos, bibliotecas, exposicións e festivais escénicos, literarios, musicais ou audiovisuais.
 • 100 euros para produtos culturais en soporte físico. Por exemplo libros, revistas, prensa, ou outras publicacións periódicas; videoxogos, partituras, discos, CD, DVD ou Blu-ray.
 • 100 euros para consumo dixital ou en liña. Por exemplo, subscricións e alugueiros a plataformas musicais, de lectura ou audiolectura, ou audiovisuais, compra de audiolibros, compra de libros dixitais (e-books), subscrición para descarga de arquivos multimedia (podcasts), subscricións a videoxogos en liña, subscricións dixitais a prensa, revistas ou outras publicacións periódicas.

Como me inscribo?

A solicitude de adhesión ao programa realizarase exclusivamente a través da web https://bonoculturajoven.gob.es. Para iso, necesitarás acreditarte utilizando algúns destes medios:

Como funciona?

Unha vez concedida a axuda, recibirase unha tarxeta prepago virtual para o seu uso a través do dispositivo móbil. Tamén estarán dispoñibles en formato físico para quen o requira. A tarxeta estará identificada cun número e a identidade do beneficiario/a. Unha vez efectuada unha compra, deberás subir á plataforma do Bono Cultural Xove o comprobante electrónico ou a imaxe dixitalizada do xustificante da compra efectuada na que consten, polo menos, os seguintes datos: DNI, NIF,TIE ou documento acreditativo de solicitante de protección internacional ou temporal, do beneficiario, artigo adquirido e o importe, data e establecemento onde se realizou a compra

Información sobre o procedemento de obtención

https://beneficiarios.bonoculturajoven.gob.es/info

Preguntas frecuentes

https://beneficiarios.bonoculturajoven.gob.es/info

Contacto:

Bono Cultural Mozo

Tel.: +34 917 40 67 93

bcj@fnmt.es

Horaro de atención:

De 8:00 a 19:00 horas de luns a venres laborables de ámbito nacional, EXCEPTO:

 • Do 1 ao 31 de agosto que será de 9:00 a 15:00 horas.
 • Os días 24 e 31 de decembro que haberá horario reducido ata as 12:00 horas.

Publicación:

Axudas para mercar bicicletas eléctricas
 • Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas maiores de idade e estean empadroadas nun municipio de Galicia.
 • Estar ao corrente nos seus deberes tributarios estatais e autonómicos e da Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma. 
 • Os requisitos para obter a condición de persoa beneficiaria deberanse cumprir, como moi tarde, na data límite de final do prazo de presentación de solicitudes.
 • A tramitación do procedemento de solicitude de axuda realizarase a través dalgunha das entidades colaboradoras adheridas que figuren na listaxe que se publique na páxina web da Dirección Xeral de Mobilidade.
Data: Data de inscriciónDende o 01/08/2022 ata o 15/11/2022

Cada persoa beneficiaria só poderá recibir unha axuda pola adquisición dunha única bicicleta con pedaleo asistido. A cantidade da subvención non poderá ser superior ao 50 % do prezo da bicicleta con pedaleo asistido para unha persoa beneficiaria xeral, do 60 % para persoas beneficiarias integrantes dunha familia numerosa e do 70 % para integrantes dunha familia numerosa con categoría especial. Subvención máxima (€/bicicleta):

 • Xeral: 500€
 • Integrante dunha familia numerosa: 600€
 • Integrante familia numerosa con categoría especial: 700€ 

As actuacións que se subvencionan son a adquisición de bicicletas novas con pedaleo asistido en establecementos comerciais situados en Galicia que cumpran cos seguintes requisitos técnicos e de equipamento:

 • 1. Bicicleta con pedaleo asistido, nova, equipada cun motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima inferior ou igual a 250 W, cuxa potencia diminúa progresivamente e que finalmente se interrompa antes de que a velocidade do vehículo alcance o 25 km/h ou se o ciclista deixa de pedalear (pregables incluídas).
 • 2. Batería de litio, con capacidade igual ou superior a 248 wh (vatios/hora).
 • 3. Cadro ríxido (sen dobre suspensión).
 • 4. Luz traseira e dianteira.
 • 5. Gardabarros dianteiro e traseiro completo, ambos de serie.
 • 6. Pata de cabra ou cabalete.
 • 7. Cumprimento de Norma UNE-EN 15194:2018. Ciclos con asistencia eléctrica. Bicicletas EPAC.

A data límite para executar a adquisición da bicicleta con pedaleo asistido e presentar a solicitude de pagamento coa documentación xustificativa do investimento é de 30 días naturais contados desde o día seguinte ao da presentación da solicitude coa data límite do 15 de novembro de 2022.  

Contacto:

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. Dirección Xeral de Mobilidade

San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 999 684

Publicación: DOG 15/07/2022

Sede electrónica (sede.xunta.gal): procedementos

 • Subvencións para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido: IF319B
 • Selección de entidades colaboradoras: IF319A
9 bolsas do Programa de bolsas Santander Progreso para a realización de estudos oficiais de grao ou máster na UDC
 • Estar inscrito previamente no Programa de bolsas Santander Progreso a través da ligazón habilitada para o efecto: https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-progreso-2022-2023
 • Estar matriculado no curso 2022/23, a tempo completo, nalgunha das titulacións oficiais de grao ou máster da UDC, e ao corrente do pagamento dos prezos públicos.
 • Ter concedida unha bolsa de carácter xeral do Ministerio de Educación e Formación Profesional (MEFP) no curso académico 2021/22.
 • Dispor dun dos mellores expedientes académicos do curso 2021/22, segundo os criterios de selección establecidos pola UDC nesta convocatoria
 • Solicitar a bolsa de a través do formulario da UDC, aparece ao final da páxina con información das bolsas.
Data: Data de inscrición Ata o 11/10/2022

1.000€

Contacto:

Univeridade da Coruña

e-correo: bolsas@udc.es, indicando no asunto "Bolsas Santander Progreso"