CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
Subvencións da área de Cultura da Deputación da Coruña para o 2020
 • Tanto as solicitudes como o resto da tramitación, realizarase por vía telemática a través da plataforma SUBTEL, accesible desde a sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña. 
Data: Data de inscrición Ata o 06/03/2020
 • Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2020 (FO203 / 2020)
 • Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2020 (FO204 / 2020)
 • Convocatoria do programa de subvencións a fundacións e a entidades sen fins de lucro da provincia da Coruña titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2020 (FO200 / 2020)
 • Convocatoria do programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2020 (FO213 / 2020)
 • Convocatoria do programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de investimentos culturais durante o ano 2020 (FO214 / 2020)
 • Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2020 (FO223 / 2020)

Contacto:

Deputación Provincial da Coruña

Avenida Porto da Coruña, 2 (15003 - A Coruña)

Telf. 981 080 319

cultura@dacoruna.gal

3 bolsas para a formación práctica no Congreso dos Deputados
 • Obter a licenciatura, grao ou título equivalente con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2017.
 • Acreditar preparación teórica específica en materias relacionadas cos órganos ou actividades da Unión Europea e o sistema constitucional e parlamentario español e, no seu caso, experiencia práctica sobre tales materias.
 • Non gozar doutra bolsa do Congreso dos Deputados ou do Senado.
 • Posuír unha competencia suficiente en lingua castelá e en lingua inglesa, como mínimo, e noutras linguas de países membros da Unión Europea.
 • Nacer despois do 1 de xaneiro de 1990.
Data: Data de inscrición Ata o 05/03/2020

1.075 € brutos/mes.

Contacto:

Congreso dos Deputados. Secretaría da Dirección de Estudos, Análises e Publicacións

Rúa de Floridablanca, s/n, Primeira Ampliación, 2.ª planta. Palacio do Congreso dos Deputados. 28071 Madrid

secretaria.estudios@congreso.es

Tel: 91 390 60 00

Publicación: BOE 19/02/2020

Bolsas WONNOW AWARDS 2020
 • Mulleres con residencia fiscal en España.
 • Poderán participar como candidatas nos Premios WONNOW 2020 as alumnas que superasen e teñan notas oficiais dos primeiros 180 créditos do grao e sigan matriculadas e cursando devandito grao ou o máster que lle dá continuidade aos seus estudos, cuxos graos estean aprobados pola Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA) e que figuren na listaxe de graos da área de ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas que figura como Anexo I.
 • Ademais, as alumnas de graos da área de ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas non incluídas nesta listaxe e que cumpran os requisitos indicados, poderán solicitar a súa inscrición, aínda que quedando condicionada a mesma ao criterio dos organizadores.
Data: Data de inscrición Ata o 30/04/2020
 • 10.000 euros, para proseguir ou ampliar estudos, formación ou proxectos empresariais e un diploma.
 • Dez Premios de Bolsa, consistentes en 10 bolsas remuneradas para traballar durante seis meses en CaixaBank nos proxectos especificados no Anexo II.
 • Tanto a galardoada co iPremio Monetaro como as candidatas que obtivesen os Premios de Bolsa participarán nun programa de mentoring en Microsoft Ibérica. As condicións do devandito programa serán obxecto dun acordo entre as participantes e Microsoft Ibérica.

Contacto:

Wonnow

Tel.: 91 386 86 14 / 645 814 501

consultas@wonnowawards.com

20 bolsas de formación en materia de arquivos
 • Ter grao universitario ou equivalente, segundo o Espazo Europeo de Educación Superior, cunha configuración curricular en que predomine a formación en historia e/ou arquivística.
 • Acreditar dominio da lingua galega, nivel iniciación, mediante título oficial ou certificado Celga 3.
 • Non se beneficiar anteriormente destas mesmas bolsas durante un período igual ou superior aos doce meses, nin renunciar a elas sen unha causa de forza maior, ao xuízo da Dirección Xeral de Políticas Culturais, logo de iniciado o período de vixencia.
 • Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda durante o período de duración. 
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
Data: Data de inscrición Ata o 18/03/2020

O importe bruto mensual de cada bolsa será de 895,05 €.

Contacto:

Consellería de Cultura e Turismo. Dirección Xeral de Políticas Culturais 

Cidade da Cultura. Monte Gaiás, s/n. 15707 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 995 087 / 981 957 826 

www.cultura.gal 

Publicación: DOG 18/02/2020

Bolsas Europa FP - Proxecto Acoreuropa IX
 • Ter finalizados os estudos de ciclo superior de FP e superada a Formación en Centros de Traballo (FCT) en decembro de 2019 ou en xuño de 2020.
 • Ter a titulación de técnico/a superior nalgún dos 9 centros docentes públicos que participan como socios no programa: CIFP Anxel Casal, CIFP Escola de Imaxe e Son, CIFP Paseo das Pontes, CIFP Someso, IES A Sardiñeira, IES Eusebio da Guarda, IES Fernando Wirtz, IES Ramón Menéndez Pidal e IES Urbano Lugrís.
 • Estar en situación de desemprego ou ter escasa experiencia profesional.
 • As persoas interesadas deberán inscribirse na páxina web municipal a través da ficha específica Bolsas ACOREUROPA IX. Posteriormente, a documentación e copia do xustificante da solicitude asinada deberán presentarse nos rexistros municipais ou en calquera dos lugares recollidos na Lei de Procedemento Administrativo.
Data: Data de inscriciónDende o 02/03/2020 ata o 23/03/2020
 • Viaxes de ida e volta.
 • Aloxamento.
 • Seguro de atención sanitaria e responsabilidade civil.
 • Cantidade económica para manutención e estadía de 1.500,00€.

Distribución das bolsas:

 • 2 bolsas en francés en Francia (Burdeos) ou Bélxica (Bruxelas).
 • 3 bolsas en italiano en Italia (Padua, Campobasso ou Florencia).
 • 4 bolsas en inglés en Irlanda (Cork) ou RU (Cardiff), República Checa (Praga) ou Austria (Viena, pode ser en alemán).
 • 3 bolsas en portugués en Portugal (Lisboa).

Contacto:

Concello da Coruña. Concellaría de Educación, Cultura e Memoria Histórica

Servizo Municipal de Educación

Avenida da Mariña (Casa Paredes) 18-2º. 15001 A Coruña

Teléfono: 981 184 200 / 010 

educacion@coruna.es 

Publicación: BOP 14/02/2020 (Extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.): 495559

XIX Convocatoria de axudas á creación 2020-2021 Fundación Antonio Gala
 • Poderán optar creadores e investigadores de calquera nacionalidade, co requisito imprescindible de falar español e ter entre 18 e 30 anos, ambos inclusive, o último día do prazo desta convocatoria.
Data:

de outubro de 2020 ata maio de 2021

Data de inscrición Ata o 31/03/2020
 • O obxectivo é facilitar a mozos de prometedora traxectoria nas súas respectivas disciplinas (narrativa, poesía, teatro, composición musical, pintura, escultura, arquitectura...), o desenvolvemento dun proxecto de creación durante o curso académico 2020-2021
 • A bolsa inclúe a estancia na sede da Fundación (Córdoba, España) de outubro de 2020 ata maio de 2021, coa excepción de dúas semanas durante o período do Nadal (decembro-xaneiro) e os festivos da Semana Santa, en que aquela permanecerá pechada.
 • O aloxamento e a manutención, así como o material e os espazos necesarios para que os residentes poidan desenvolver o seu labor creativo, correrán a cargo da Fundación.

Contacto:

Fundación Antonio Gala para Mozos Creadores

Rúa Ambrosio de Morais, nº 20. 14003- Córdoba

Tel.: 957 487 395

info@fundacionantoniogala.org

www.fundacionantoniogala.org

Idiomas do Mundo 2020
 • Constar empadroado no Concello da Coruña xunto co seu pai e/ou nai ou representante legal dende o 1 de setembro de 2019. Tamén serán aceptados empadroamentos posteriores nos casos en que se acredite traslado de domicilio e centro educativo motivado por cambio de localidade de residencia ao Concello da Coruña.
 • Estar cursando, no réxime xeral, 4º da ESO ou 1º de Bacharelato no curso 2019/2020.
 • Obter no curso 2018/19 unha cualificación mínima de 6 en 3ª ou 4ª da ESO e non ter ningunha materia suspensa.
 • Obter no curso 2018/19 unha cualificación mínima de 6 en 3º ou 4º da ESO nas linguas estranxeiras para as que se solicite o programa (inglés, francés, portugués ou alemán). No caso de estar a cursar algún destes idiomas na Escola Oficial de Idiomas poderase alegar a cualificación obtida nela. Para o caso de portugués, de non se estar a cursar esta materia, a cualificación a valorar será a correspondente á materia de lingua galega e literatura do curso anterior.
 • Estar en posesión do documento nacional de identidade ou número de identidade de estranxeiro e ou pasaporte.
 • Non ter sido beneficiario no ano 2019 do programa "Idiomas do mundo 2019" nin "Junior Year 2019/2020".
 • As persoas que precisen visado deberán dispor do mesmo cando menos 15 días antes do inicio da viaxe. A tramitación e obtención do visado é responsabilidade da persoa solicitante. 
 • O alumnado que queira participar no programa deberá inscribirse en liña na web municipal a través da ficha específica. Unha vez feita a inscrición o sistema elabora un xustificante de confirmación que se debe de imprimir. A documentación e a ficha de solicitude, asinada polo/a participante e a persoa ou persoas que teñen a patria potestade ou tutela, deberán presentarse nos rexistros municipais ou por calquera outro medio permitido pola Lei de Procedemento Administrativo.
Data: Data de inscriciónDende o 17/02/2020 ata o 06/03/2020

O alumnado seleccionado poderá ser beneficiario dunha bolsa total ou parcial en función das circunstancias económicas familiares.

 • Bolsa total: persoas seleccionadas que non superen os 9.000,00 € anuais de renda per cápita.
 • Bolsa parcial. O Concello asumirá un máximo do 95% e un mínimo do 5% do custo total das prazas do alumnado seleccionado que supere os 9.000,00 € anuais de renda per cápita. 

A estadía nos países de destino será de catro semanas dentro das vacacións de verán do 2020, preferentemente no mes de xullo. Os países de destino serán: Irlanda, Francia, Portugal, Alemaña ou Austria.

O programa oferta 60 bolsas:

 • Inglés (Irlanda) 37 prazas
 • Francés (Francia) 10 prazas
 • Portugués (Portugal) 10 prazas
 • Alemán (Alemaña ou Austria) 3 prazas

O programa inclúe as seguintes prestacións:

 • Xornada informativa, de preparación específica, para o alumnado participante no programa.
 • Manual do estudante.
 • Viaxe e desprazamentos de ida e volta dende A Coruña até o destino asignado. 
 • Estandía no país de destino vivindo en familia en réxime de pensión completa.
 • Clases intensivas do idioma correspondente.
 • Material escolar para as clases.
 • Actividades culturais e lúdicas.
 • Actividades adicionais de idioma. 
 • Seguimento e control. 
 • Realización de proba oficial e certificado oficial acreditativo do nivel acadado.
 • Seguro de responsabilidade civil. 

Contacto:

Concello da Coruña. Concellaría de Educación, Cultura e Memoria Histórica

Servizo Municipal de Educación

Avenida da Mariña (Casa Paredes) 18-2º. 15001 A Coruña

Teléfono: 981 184 200 / 010 

Publicación: BOP 13/02/2020

Bolsa de formación para a xestión de procesos de avaliación e calidade
 • Ter rematados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2014 e acreditada a titulación de licenciatura ou grao en Socioloxía ou Ciencias Políticas.
 • Non reunir ningunha das circunstancias especificadas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
 • Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda, calquera que fose esta, ou, no caso de ter emprego remunerado ou gozar doutra bolsa, manifestar un compromiso expreso de renunciar a eles.
 • Ter competencia en lingua galega no nivel de Celga 4 ou superior.
 • Non ter gozado anteriormente doutra bolsa da EGAP para a formación para a xestión de procesos de avaliación e calidade en convocatorias anteriores, excepto que na convocatoria do ano inmediatamente anterior gozase da bolsa por un período de tempo non superior a seis meses.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia. 
Data: Data de inscrición Ata o 12/03/2020

1.100 € brutos mensuais.

Contacto:

Escola Galega de Administración Pública (EGAP)

Rua Madrid 2-4 (Fontiñas). 15781 Santiago de Compostela 

Teléfono: 981 546 044

Email: secretaria.egap@xunta.gal

egap.xunta.gal

Publicación: DOG 12/02/2020

Bolsa de formación en estudos relacionados co dereito administrativo
 • Ter rematados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2014 e acreditada a titulación de licenciatura ou grao en dereito.
 • Non reunir ningunha das circunstancias especificadas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
 • Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda, calquera que fose esta, ou, no caso de ter emprego remunerado ou gozar doutra bolsa, manifestar un compromiso expreso de renunciar a eles.
 • Ter competencia en lingua galega no nivel de Celga 4 ou superior.
 • Non ter gozado anteriormente doutra bolsa da EGAP para a formación en estudos relacionados co dereito administrativo en convocatorias anteriores, excepto que na convocatoria do ano inmediatamente anterior gozase da bolsa por un período de tempo non superior a seis meses.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia.
Data: Data de inscrición Ata o 12/03/2020

1.100 € brutos mensuais.

Contacto:

Escola Galega de Administración Pública (EGAP)

R/ Madrid, 2-4 (Fontiñas). 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 546 044

Email: secretaria.egap@xunta.gal 

egap.xunta.gal

Publicación: DOG 12/02/2020

Axudas para a realización de cursos de idiomas na estranxeiro - Fundación ONCE
 • Ter unha discapacidade cun grao igual ou superior ao 33%, recoñecida oficialmente polo Organismo competente da súa Comunidade Autónoma.
 • Cumprir os 18 anos e non ter máis de 29 anos no momento da solicitude.
 • Ser beneficiario/a de o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no momento da solicitude.
 • Estar en posesión dun nivel mínimo B1 do idioma para o que se solicita a axuda ou outro título ou nivel asimilado, sendo estes os descritos no apartado IV da presente convocatoria.
 • Matricularse nalgún curso de idiomas no estranxeiro dun mínimo de 4 semanas e un máximo de 12 semanas de duración, durante as cales se deberá recibir formación no idioma seleccionado de polo menos 20 clases semanais dun mínimo de 40 minutos cada unha.
 • Comprometerse á contratación, pola súa propia conta, e en caso de resultar beneficiarios da axuda, dun seguro de asistencia en viaxe que comprenda a totalidade do período de estancia no estranxeiro para a realización do curso.
Data:

Os cursos formativos deberán desenvolverse entre o 1 de marzo de 2020 e o 15 de setembro de 2020.

Data de inscrición Ata o 07/08/2020

As axudas son para sufragar o custo da formación, así como os gastos de viaxe e estancia no estranxeiro, dun mínimo de 4 semanas e un máximo de 12 semanas, segundo o seguinte esquema:

 • Programas de 4 semanas......2.000 euros
 • Programas de 6 semanas......3.000 euros
 • Programas de 8 semanas......4.000 euros
 • Programas de 10 semanas....5.000 euros
 • Programas de 12 semanas....6.000 euros

Contacto:

Fundación ONCE

Tel.: 91 506 88 68 / 91 506 89 46

idiomas@fundaciononce.es

http://www.fundaciononce.es

Bolsas Fundación Ramón Areces para Estudos de Posgrao. XXXIV Convocatoria para Ampliación de Estudos no Estranxeiro en Ciencias Sociais
 • Nacionalidade española.
 • Estar en posesión dun título de licenciado, grao ou máster expedido por unha universidade española ou dun título similar dunha universidade estranxeira.
 • Obter un grao universitario nun país do Espazo Europeo de Educación Superior.
 • Os alumnos que, obtendo o grao universitario nun país non pertencente ao Espazo Europeo de Educación Superior, poidan acreditar a homologación do Ministerio de Educación.
 • Estudantes que, ao longo do curso académico 2019/2020, atópense cursando o último ano dalgunha das titulacións mencionadas nunha universidade española ou dun país do Espazo Europeo de Educación Superior. En caso de concesión da Bolsa, esta quedará condicionada a acreditar a obtención do título antes do 28 de xuño de 2020.
 • Acreditar, antes do 28 de xuño de 2020, a súa admisión no programa de estudos proposto ou no centro onde levará a cabo a investigación para a que se solicita a Bolsa.
 • Coñecemento excelente do idioma no que se desenvolvan os estudos ou investigación.
 • Non ser beneficiarios de ningunha bolsa, axuda económica, crédito, ou calquera outra asignación de similar natureza, de institucións e fundacións públicas ou privadas, durante o goce da Bolsa.
 • Temas: Análise económica / Distribución comercial / Economía aplicada / Economía da empresa / Historia económica / Dereito da Unión Europea.
Data: Data de inscriciónDende o 10/02/2020 ata o 16/03/2020
 • Dotación económica: 1.800 euros mensuais NETOS.
 • Outros gastos subvencionados pola Fundación Ramón Areces:
  • Gastos de INSCRICIÓN e MATRÍCULA na universidade ou centro estranxeiro de que se trate. Gastos de VIAXE ANUAL, de ida e volta, en clase turista, entre o lugar de residencia habitual do titular da Bolsa e o centro de estudos no estranxeiro, segundo o traxecto e condicións propostas pola axencia de viaxes concertada pola Fundación Ramón Areces. En ningún caso se reembolsarán gastos de viaxes organizadas con outras axencias.
  • As reservas de viaxe incluirán un PAQUETE DE SEGUROS, que cubrirá, tanto as INCIDENCIAS PROPIAS DA VIAXE (extravío de equipaxe, perda ou cancelación de voos, etc.) como os GASTOS MÉDICOS durante a súa estancia.

Contacto:

Fundación Ramón Areces

C/ Vitruvio, 5. 28006 Madrid

Teléfono: 91 515 89 80

www.fundacionareces.es

Publicación extracto convocatoria: BOE 29/01/2020

Axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove
 • Grupos informais de mozos e mozas que desexen realizar unha iniciativa xuvenil: 
  • Os grupos informais deberán estar formados por un mínimo de 5 e un máximo de 8 mozas ou mozos con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos, debidamente identificados. Unha destas persoas asumirá o papel de representante único/a do grupo e con poderes suficientes para cumprir as obrigas que, como beneficiario, lle corresponden ao grupo e, en consecuencia, a todas as persoas que o forman. Será obrigatorio que o grupo teña unha denominación que o identifique. As persoas que o compoñan deberán estar empadroadas nalgún dos municipios de Galicia. Non se poderá modificar a composición do grupo unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes.
 • Asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á mocidade e as súas respectivas federacións, sempre que, no caso destas últimas, o proxecto que presenten sexa diferente do que presenten, se é o caso, as asociacións xuvenís ou entidades prestadoras que formen parte da federación: 
  • As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á mocidade e as súas respectivas federacións deberán estar inscritas no censo oficial dependente organicamente da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, e cumprir a legalidade vixente no referente ás idades das persoas membros das asociacións xuvenís.
 • Proxectos subvencionables:
  • Os proxectos deberán levarse a cabo no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Só se poderá presentar un proxecto por solicitante e o seu orzamento total non poderá ser superior a 5.000 €.
  • No caso daqueles proxectos que, para o seu desenvolvemento, indiquen que precisan formación, acreditarase suficientemente que as persoas docentes son competentes para impartir a dita formación.  
  • Calquera das actividades desenvolvidas será de carácter gratuíto para as persoas destinatarias do proxecto e non poderán xerarse ingresos por pagamento de cotas, entradas ou outros de similar natureza.
  • As actividades que constitúen o obxecto do proxecto deberá realizalas de forma directa a entidade ou grupo beneficiario e non poderán ser subcontratadas.
 • Solicitudes: presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. A presentación electrónica será obrigatoria para as asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á mocidade e as súas respectivas federacións.
Data: Data de inscrición Ata o 10/03/2020

A contía da axuda concedida será igual á contía do orzamento do proxecto que non poderá superar os 5.000 euros.

Entenderanse por iniciativas xuvenís os proxectos liderados pola mocidade, nos cales as persoas novas sexan as verdadeiras protagonistas, a través da participación activa na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas. A finalidade das subvencións é fomentar e consolidar a participación libre e eficaz da mocidade no desenvolvemento político, social, económico e cultural, así como promover a adecuada utilización do lecer, a calidade de vida e o benestar dos mozos e mozas a través de proxectos integrais e específicos de actuación. 

Considéranse áreas de atención prioritaria as seguintes:

 • Iniciativa Xove Emprendedora: proxectos que lle permitan á mocidade poñer en marcha as súas ideas no ámbito do emprendemento e da empregabilidade.
 • Promoción de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou violentas entre a poboación xuvenil, así como sensibilización e loita contra calquera forma de discriminación, en especial contra a violencia de xénero.
 • Posta en valor e promoción do Camiño de Santiago e do fenómeno xacobeo.
 • Fomento de actitudes creativas e innovadoras da mocidade na súa comunidade e na súa contorna.
 • Fomento da inclusión social e laboral e da accesibilidade dos mozos e mozas pertencentes a colectivos con dificultades de integración ou especialmente vulnerables.
 • Promoción de sectores emerxentes vinculados ao sector TIC.
 • Fomento da participación e do empoderamento das mulleres novas galegas.
 • Promoción de actitudes e hábitos sustentables e de concienciación sobre o cambio climático, así como de posta en valor do patrimonio cultural e natural.
 • Desenvolvemento e dinamización do medio rural.
 • Dinamización da lingua galega entre a mocidade.

Contacto:

Consellería de Política Social. Diarección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado 

Edificio Administrativo San Lázaro, 3º andar. 15781 Santiago de Compostela 

Teléfono: 981 957 057 / 981 544 866

Xefatura Territorial da Consellería da Coruña. Servizo de Xuventude e Voluntariado

CC. Elviña. Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º. 15008 A Coruña

Teléfono: 881 881 238

www.xuventude.net 

Publicación: DOG 10/02/2021 

33 bolsas de formación en biblioteconomía en centros bibliotecarios de Galicia
 • Titulación universitaria de licenciatura ou diplomatura en Biblioteconomía ou Documentación; grao en Información e Documentación; licenciatura ou grao en Historia ou Xeografía e Historia, Filoloxía ou Lingua e Literatura, Ciencias da Cultura e Difusión Cultural e Humanidades.
 • Non percibir outra bolsa ou contrato remunerado durante o período de duración das bolsas.
 • Non se ter beneficiado anteriormente destas mesmas bolsas durante un período superior aos seis meses, nin renunciar a elas sen unha causa de forza maior, ao xuízo da Dirección Xeral de Políticas Culturais, logo de iniciado o período de vixencia.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
Data: Data de inscrición Ata o 10/03/2020

O importe individualizado de cada bolsa será de 930,00 € brutos mensuais.

Os bolseiros recibirán a súa formación nas seguintes bibliotecas públicas:

 • Biblioteca de Galicia
 • Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal
 • Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés
 • Biblioteca Pública de Lugo
 • Biblioteca Pública de Ourense
 • Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola
 • Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel
 • Biblioteca Pública Municipal de Ferrol (Central)

Contacto:

Consellería de Cultura e Turismo. Dirección Xeral de Políticas Culturais

Cidade da Cultura. Monte Gaiás, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 999 773 / 881 995 089 

www.cultura.gal

Publicación: DOG 10/02/2020

Bolsa Goberno Xapón (Monbukagakusho) 2020 para estudos xaponeses
 • Ter a nacionalidade de países que teñan relacións diplomáticas con Xapón.
 • En principio, os solicitantes poderán ser os nados entre o 2 de abril de 1990 e o 1 de abril de 2002.
 • Deberán cursar Estudos Xaponeses nunha universidade por un período total dun ano ou máis ata o 1 de setembro de 2020.
 • Coñecementos de lingua xaponesa: deberán ter os coñecementos suficientes para seguir un curso universitario en xaponés.
 • O estudo/formación impleméntase unicamente nos cursos universitarios listaxes en Course"Guide of Japanese Studies Program"
 • MEXT, en consulta coas universidades implicadas, decidirá a universidade na que cada beneficiario inscribirase tendo en consideración a súa aptitude de lingua xaponesa e os cursos especializados que desexe realizar. Non se aceptarán obxeccións relativas á asignación da universidade.
Data: Data de inscrición Ata o 28/02/2020
 • 17.000 yenes mensuais. (No caso de residir en determinadas zonas, o bolseiro podería percibir 2.000 ou 3.000 yenes adicionais ao mes. A cantidade poderá cambiar cada ano por cuestións orzamentarias).
 • Transporte ida e volta a Xapón: o bolseiro recibirá un billete de avión en clase económica.
 • Taxas académicas e outras: o Goberno de Xapón correrá cos gastos de exame de ingreso, matriculación e formación nas universidades correspondentes.
 • Duración: é aproximadamente un ano desde outubro 2020.

Contacto:

Sección Cultural da Embaixada de Xapón en España

Rúa Serrano, 10928006- Madrid

Tel.: 91 590 76 12

embjapon@md.mofa.go.jp

www.es.emb-japan.go.jp

Premios fin de carreira para alumnado que rematou estudos de ensinanzas artísticas superiores no 2019
 • Alumnado de ensinanzas artísticas superiores que teña finalizados, no curso 2018/19, os estudos da titulación artística superior pola que opta ao premio nun centro superior de ensinanzas artísticas de titularidade da Xunta de Galicia.
 • Ter unha puntuación media no seu expediente académico igual ou superior a 8,5 puntos.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
Data: Data de inscrición Ata o 09/03/2020

As persoas premiadas recibirán unha dotación económica dun máximo de 3.000 euros e un diploma acreditativo desta distinción. 

Poderanse conceder ata seis premios coa seguinte distribución:

 • 2 premios nas ensinanzas superiores de Música 
 • 2 premios nas ensinanzas superiores de Deseño
 • 1 premio nas ensinanzas superiores de Arte Dramática
 • 1 premio nas ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial

San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela 

Teléfono: 881 997 020

Enderezo electrónico xsere@edu.xunta.es 

www.edu.xunta.gal

Publicación: DOG 07/02/2020

Axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas

Actuacións protexibles:

 • Serán actuacións susceptibles de acollerse ao programa de préstamos cualificados as previstas no anexo II da orde pola que se establecen as bases reguladoras deste programa:
  • Obras de adecuación estrutural e construtiva, de adecuación das condicións de habitabilidade do edificio ou da vivenda e de mellora de eficiencia enerxética.
  • Obras de adecuación dos edificios ou das vivendas e os seus accesos á normativa vixente sobre accesibilidade. Relacionadas coa supresión de barreiras arquitectónicas.
  • Obras de adecuación do acabamento xeral do edificio e das vivendas aos principios da boa construción.
 • No caso de obras consistentes no remate en edificios ou vivendas cuxos paramentos de fachada e/ou cubertas non estivesen rematadas, deberanse cumprir as seguintes condicións para acceder ao programa: a) Incluír o remate de todas as fachadas e/ou cubertas da edificación. b) Xustificar que a edificación ten unha antigüidade mínima de dez anos e que foi habitada durante un mínimo de cinco anos.
 • As obras de rehabilitación non poderán estar iniciadas no momento de presentar a solicitude da axuda.

Persoas beneficiarias

 • Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas que promovan as actuacións de rehabilitación, xa sexan propietarias ou teñan calquera outro título que acredite a posesión do inmoble, así como as persoas membros de comunidades de propietarios/as partícipes nas actuacións promovidas pola correspondente comunidade en función da súa porcentaxe de participación. Así mesmo, as comunidades de propietarios/as poderán ser beneficiarias dos préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios, se ben non poderán obter axudas de subsidiación dos xuros dos citados préstamos.
 • Non poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas propietarias de locais, agás os casos en que se pretenda a súa conversión en vivenda.
 • Para acceder aos préstamos, os ingresos da unidade de convivencia da persoa solicitante non deberán superar 6,5 veces o IPREM. Esta limitación non se aplicará aos supostos de préstamos solicitados directamente polas comunidades de propietarios/as.
 • Para poder acollerse ás axudas económicas directas, os ingresos da citada unidade de convivencia non poderán ser superiores a 5,5 veces o IPREM.
Data: Data de inscriciónDende o 07/02/2020 ata o 30/09/2020

As axudas financeiras poderán consistir en:

a) Préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas dirixidos a financiar a execución destas actuacións e concedidos polas entidades de crédito que participen no desenvolvemento deste programa.

b) Axudas económicas directas, consistentes na subsidiación dos xuros do préstamo cualificado. A porcentaxe da subsidiación dos xuros do préstamo e a súa duración dependerá do nivel de ingresos da unidade de convivencia da persoa prestameira.

Contacto:

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Instituto Galego da Vivenda e Solo

Av. Salvador de Madariaga, 0, 15008 A Coruña

Tel.: 881 881 095 / 981 18 48 01

http://igvs.es/

Publicación:

- Convocatoria: DOG 06/02/2020

- Bases reguladoras: DOG 14/01/2020

Procedemento sede electrónicaVI406B

Axudas á mocidade para a adquisición de vivenda nos centros históricos
 • Persoas maiores de idade que teñan menos de 35 anos na data de presentación da correspondente solicitude.
 • Nacionalidade española ou residencia legal en España.
 • Que os ingresos anuais das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a tres veces o IPREM. Este límite será de catro veces o IPREM se se trata dunha familia numerosa de categoría xeral ou se dentro da súa composición existen persoas cunha discapacidade. O referido límite será de cinco veces o IPREM cando sexa unha familia numerosa de categoría especial ou na súa composición existan persoas con algunha das discapacidades relacionadas na convocatoria.
 • Ter subscrito un contrato privado ou, se é o caso, unha escritura pública de adquisición dunha vivenda, que reúna os seguintes requisitos:
  • Que a vivenda estea situada no ámbito dun centro histórico.
  • Que se trate dunha vivenda xa construída, tanto vivenda nova como usada.
  • Que o prezo de adquisición da vivenda, no caso de que estea situada no ámbito dun centro histórico dos concellos da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, non supere o prezo máximo previsto para as vivendas de protección autonómica de réxime concertado nos municipios de prezo máximo superior, computando unha superficie útil de 120 m2 e sen incluír os gastos e tributos inherentes á dita adquisición. Este prezo máximo incrementarase nun 8 % no suposto de dispoñer de garaxe e nun 2 % no suposto de dispoñer de rocho.
  • No caso de que a vivenda estea situada no ámbito dun centro histórico doutros concellos o prezo de adquisición non poderá superar o prezo máximo previsto para as vivendas de protección autonómica de réxime concertado situadas na zona 1 do Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia, computando unha superficie útil de 120 m2 e sen incluír os gastos e tributos inherentes á dita adquisición. Este prezo máximo incrementarase nun 8 % no suposto de dispoñer de garaxe e nun 2 % no suposto de dispoñer de rocho.
 • Que nin a persoa solicitante nin ningunha das persoas integrantes da súa unidade de convivencia sexan propietarias ou usufrutuarias dalgunha vivenda en territorio español. Para estes efectos, non se considerará que se posúe a propiedade ou o usufruto dunha vivenda se o dereito recae unicamente sobre unha parte alícuota desta e foi obtido por transmisión mortis causa. Exceptuaranse deste requisito aquelas persoas que, sendo titulares dunha vivenda, acrediten non ter a súa dispoñibilidade por causa de separación ou divorcio, non poidan habitala por calquera outra causa allea á súa vontade ou que a vivenda resulte inaccesible por razón de discapacidade da persoa solicitante ou de calquera membro da súa unidade de convivencia.
 • A persoa/s beneficiaria/s de destinar a vivenda adquirida a residencia habitual e permanente por un prazo de, polo menos, cinco anos.
Data:

Poderán solicitar as axudas obxecto desta convocatoria as persoas que tivesen subscrito con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2020 un contrato privado ou, se é o caso, unha escritura pública de adquisición da vivenda.

Data de inscriciónDende o 05/02/2020 ata o 30/09/2020
 • Ata 12.800 euros por vivenda, no suposto de vivendas adquiridas nos municipios da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, e de 10.800 euros no caso de vivendas adquiridas en calquera outro municipio.
 • As axudas terán o límite do 20 % do prezo de venda, o cal non incluirá os gastos e tributos inherentes a esa adquisición.

Contacto:

Instituto Galego da Vivenda e Solo

 Av. Salvador de Madariaga

Tel.: 981 184 800

http://igvs.es

Publicación:

- Convocatoria: DOG 04/02/2020

- Procedemento sede electrónica: VI400A 

6 bolsas de formación na Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
 • Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea e ter residencia legal en España na data de inicio do goce da bolsa. De non posuírse a nacionalidade española, deberase contar cun coñecemento do idioma español a nivel C2 do Marco Común Europeo.
 • Estar en posesión dun título de licenciatura ou de grao en calquera das ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas ou Humanidades.
 • Obter devandito título no ano académico 2015 ou anos posteriores.
 • Formación específica en materias de xestión documental, archivística e biblioteconomía ou en materia xurídica.
Data: Data de inscrición Ata o 25/02/2020

1.000 euros brutos mensuais.

Contacto:

Axencia Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avenida de Manoteras, 54, Madrid

Teléfono de información: 060

Publicación:

BOE 05/02/2020 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.): 494030

3 bolsas para a formación práctica de documentalistas na Xunta Electoral Central
 • Estar en posesión do título de Grao en Información e Documentación ou de Licenciado en Documentación.
 • Finalizar os estudos para a obtención dos títulos universitarios con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2014.
 • Non gozar durante máis de seis meses doutra bolsa da Xunta Electoral Central das mesmas características e non renunciar sendo titular da mesma.
Data: Data de inscrición Ata o 24/02/2020

1.100 euros brutos mensuais.

Contacto:

Xunta Electoral Central

Carreira de San Jerónimo, 36, entreplanta. Palacio do Congreso dos Deputados. 28071 Madrid

Teléfonos: 91 390 69 90 - 91 390 63 67

Publicación: BOE 03/02/2020

Bolsas para o inicio de estudos en Máster oficial, 2019/20 - Universidade de Vigo

Requisitos xerais:

 • Posuír a nacionalidade española ou doutro país da Unión Europea, ou de terceiros países cando se acredite a condición de residente en España a 31 de decembro de 2018. Excepcionalmente, no caso das persoas solicitantes de estatuto de refixiado ou protección subsidiaria, o permiso de residencia legal poderá obterse ata o 30 de xuño de 2019.

Requisitos académicos:

 • Estar matriculado/a por primeira vez nun máster no curso académico 2019/2020 de 60 créditos ou curso completo.
 • Obter nos estudos previos que lles dean acceso ao máster unha nota media inferior a:
  • 6,5 no caso de estudos de máster que habiliten para o exercicio dunha profesión regulada.
  • 7 nos restantes estudos de máster.
 • Non estar en posesión dunha titulación universitaria do mesmo nivel ou superior ao correspondente aos estudos para os cales solicita a axuda.

Requisitos económicos:

 • Que a renda e o patrimonio da unidade familiar non superen os límites establecidos na convocatoria.
Data: Data de inscriciónDende o 04/02/2020 ata o 21/02/2020
 • A contía da bolsa será equivalente ao importe dos prezos públicos por servizos académicos no curso académico 2019/2020. So se percibirá o importe correspondente a unha titulación no caso de simultaneidade de estudos

Contacto:

Universidade de Vigo

Tel.: 986 813 611 / 612

bolsas@uvigo.es

www.uvigo.gal/

Bolsas propias de Universidade de Vigo - Bolsas comedor 2019/2020

Requisitos académicos:

 • Estar matriculado/a na Universidade de Vigo no curso académico 2019/2020 de curso completo ou 60 créditos.
 • O alumnado deberá ter superado no curso anterior ou no último realizado na Universidade (o alumnado que inicia estudos universitarios non ten que cumprir este requisito):
  • 50% dos créditos matriculados en Graos da Rama de Enxeñaría e Arquitectura.
  • 60% dos créditos matriculados no resto das titulacións de diplomado, licenciado e grao.
  • 80% dos créditos matriculados nas titulacións de Máster
 • Non estar en posesión, ou non reunir os requisitos legais para a obtención dun título do mesmo ou superir nivel ao que corresponde aos estudos para os que solicita a bolsa

Requisitos económicos:

 • Que a renda anual non poderá exceder de 4.000 € por membro da unidade familiar.
 • Que o patrimonio familiar non supere os seguinte limiares:
  • A suma de rendementos netos reducidos de capital mobiliario máis o saldo neto positivo de ganancias e perdas patrimoniais non poderá superar 1.700,00 €
  • A suma de valores catastrais das fincas urbanas pertencentes á unidade familiar, excluída a vivenda habitual, non poderá superar 42.900,00 €. Os valores catastrais pondéranse polos coeficientes establecidos na normativa de bolsas MEFP de carácter xeral para estudantes universitarios para o curso 2019/2020.
Data: Data de inscrición Ata o 28/02/2020
 • 500 € brutos.

Contacto:

Universidade de Vigo

Tel.: 986 813 611 / 612

bolsas@uvigo.es

www.uvigo.gal/

Subvencións a proxectos de voluntariado xuvenil

Beneficiarias

 • Entidades de acción voluntaria e as entidades locais estean legalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia. Non obstante, tamén poderán solicitar axudas as entidades non inscritas que, na data de publicación desta orde no DOG, teñan presentada a solicitude de inscrición na sección de entidades do Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.
 • Ter sede permanente ou domicilio social en Galicia e desenvolver os programas subvencionables na Comunidade Autónoma galega a través de persoas voluntarias.
 • Ter debidamente contratados todos os seguros de responsabilidade civil e de accidentes de todas as persoas voluntarias que participen no proxecto presentado, durante todo o tempo de execución deste.
 • Estar ao día nas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.

Proxectos subvencionables:

 • Serán subvencionables os proxectos de acción voluntaria presentados por entidades de acción voluntaria e entidades locais sempre que a dita acción voluntaria a desenvolvan mozas/os de idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos. Para os menores de 18 anos precísase, ademais, autorización da/do nai/pai ou titora/titor legal.
 • Que se realicen no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, prioritaria pero non exclusivamente, nalgunha/s das seguintes áreas: a) Actividades relacionadas co Camiño de Santiago. b) Actividades de recuperación da cultura/arte/tradicións populares galegas. c) Actividades con colectivos en situación de risco. d) Actividades xuvenís. e) Actividades ambientais. f) Actividades relacionadas coa igualdade de xénero ou actuacións dirixidas a proxectos ou programas que desenvolvan medidas orientadas á prevención e sensibilización en materia de violencia de xénero. g) Posta en marcha de programas de voluntariado no ámbito familiar por parte das entidades. h) Actividades relacionadas coa posta en valor do medio rural. i) Actividades relacionadas co benestar das persoas maiores.
 • Os proxectos de acción voluntaria subvencionables deberán ter unha duración comprendida entre 15 e 60 días, desde o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro de 2020. As xornadas diarias serán de 6 horas e, se son inferiores, sumaranse as horas diarias ata completar xornadas de 6 horas.
 • Non se subvencionarán máis de 8 persoas voluntarias por proxecto.
Data: Data de inscrición Ata o 03/03/2020
 • A cantidade subvencionable a cada entidade calcularase a razón de 10 euros por voluntaria/o e día, dos cales 6 euros diarios serán entregados pola entidade ás persoas voluntarias para cubrir os custos de desprazamento e mantenza, mentres que os 4 euros restantes empregaraos a entidade para cubrir os gastos dos seguros de accidentes e de responsabilidade civil das persoas voluntarias, así como os gastos correntes.

Contacto:

Consellería de Política Social

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Servizo de Voluntariado y Participación

San Lázaro, s/n

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Tel: 981 957 916

http://www.voluntariadogalego.org/web/

Publicación: DOG 03/02/2020

Procedemento sede electrónicaBS320A 

Bono de Alugueiro Social

♦Unidades de convivencia con dificultades para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda:

 • Por estar inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron a interposición pola persoa arrendadora dunha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas.
 • As das vítimas de violencia de xénero que no momento da solicitude se atopen residindo nun recurso de acollida dos integrados na rede galega de acollemento para este colectivo e adscrito a unha Administración pública.
 • Aquelas que fosen privadas da súa vivenda habitual por danos sufridos nesta, derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc. 
 • Aquelas que, tendo sido beneficiarias do programa Aluga, desfrutasen na súa totalidade da subvención do dito programa e lles rematase o período máximo de desfrute desa axuda dentro dos 6 meses anteriores á data da presentación da súa solicitude de subvención deste Programa.
 • Aquelas que, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do IGVS finalizase a vixencia do seu contrato, a partir da entrada en vigor desta orde.
 • Aquelas que sendo residentes en vivendas de entidades financeiras ou da Sareb, en virtude dos convenios de colaboración subscritos entre o IGVS e as citadas entidades, rematasen a vixencia do seu contrato de arrendamento dentro dos seis meses anteriores á data de presentación da súa solicitude de subvención deste Programa.
 • Mozos/as menores de idade tutelados pola Xunta de Galicia, unha vez que acaden a maioría de idade e saian do réxime de tutela, para facilitarlles o acceso a unha vivenda en réxime de alugamento.
 • Aquelas persoas que fosen privadas da súa vivenda habitual como consecuencia de procedementos xudiciais de execucións hipotecarias ou de acordos extraxudiciais de venda ou dación en pagamento a entidades financeiras.

♦ Persoas beneficiarias: • Empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia durante, polo menos, os 12 meses anteriores á data da presentación da solicitude da axuda.• Que sexan titulares ou estean en condicións de subscribir un contrato de arrendamento nun concello da Comunidade Autónoma de Galicia.• Que a vivenda obxecto do contrato de arrendamento constitúa ou vaia constituír o seu domicilio habitual e permanente. • Que a renda do contrato de arrendamento non supere os importes sinalados no artigo 5.• Que os ingresos ponderados da unidade de convivencia da persoa beneficiaria, sexan iguais o inferiores a 1,5 veces o indicador público de efectos múltiples.• Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da súa unidade de convivencia teña no territorio nacional unha vivenda en propiedade ou en usufruto. Exceptúase o caso, de que, dispoñendo dela, non goce do seu uso e desfrute ou se trate dunha vivenda insuficiente ou inadecuada, por razóns de habitabilidade e mobilidade.

Data: Data de inscriciónDende o 04/02/2020 ata o 11/12/2020

Contía da axuda

 • 225 euros mensuais para os contratos relativos a vivendas situadas nos concellos a que se refire o artigo 5.1.a).
 • 200 euros mensuais para os contratos relativos a vivendas situadas nos concellos a que se refire o artigo 5.1.b).
 • 175 euros mensuais para os contratos relativos a vivendas situadas nos concellos a que se refire o artigo 5.1.c).
 • No suposto de que a persoa beneficiaria non dispoña de contrato de alugueiro no momento da concesión, recoñeceráselle inicialmente unha axuda por importe de ata un máximo de 200 euros mensuais, condicionada á achega do correspondente contrato. Non obstante, a contía definitiva da concesión virá determinada en función do concello en que estea situada a vivenda obxecto do contrato de alugamento que se achegue.

Contacto:

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda​

Instituto Galego da Vivenda e Solo

Edif. de Servizos Múltiples, praza de Luís Seoane, A Coruña

Teléfono: 981 184 801

Publicación:

- Convocatoria:  DOG 03/02/2020

- Modificación bases reguladoras: DOG 31/12/2019

- Bases reguladoras: DOG 07/01/2019

Procedemento: VI482B

5 bolsas para prácticas en asuntos relacionados coa Unión Europea
 • Ter a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea.
 • Ser natural de Galicia, ser fillo/filla de galegos ou acreditar, mediante empadroamento, residencia en Galicia polo menos desde os dous anos anteriores á publicación da convocatoria.
 • Posuír o título académico necesario que deberá terse obtido dentro dos seis anos anteriores ao da publicación da convocatoria: 
  • Para as bolsas de formación en asuntos comunitarios desde unha perspectiva galega: título universitario de grao, licenciatura, enxeñería ou equivalente.
  • Para as bolsas de formación en comunicación das políticas comunitarias, das actividades da FGE e da participación galega en asuntos europeos: grao ou licenciatura en xornalismo, comunicación audiovisual ou publicidade e relacións públicas.
  • Para as bolsas para a realización de prácticas de secretariado e apoio administrativo: título de técnico superior de formación profesional na familia profesional de administración e xestión (administración e finanzas, asistencia a dirección ou secretariado).
 • Non ter gozado anteriormente doutra bolsa da FGE en convocatorias anteriores, excepto que na convocatoria do ano inmediatamente anterior fose chamada da lista de suplentes e gozase da bolsa por un período de tempo non superior a tres meses.
 •  As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
Data: Data de inscrición Ata o 28/02/2020

O importe total de cada bolsa distribuirase do seguinte xeito:

 • Para as bolsas con destino na oficina da FGE en Santiago de Compostela: 13.200 €/brutos.
 • Para as bolsas con destino na oficina da FGE en Bruxelas: 16.200 €/brutos e unha axuda para gastos de viaxe de 500 €. 
 • Tres bolsas destinadas a persoas cun título universitario para a súa formación en asuntos comunitarios desde unha perspectiva galega. Unha delas desenvolverase na oficina da Fundación Galicia Europa en Santiago de Compostela e dúas na oficina de Bruxelas.
 • Unha bolsa destinada a persoas cun título universitario para a súa formación en comunicación das políticas comunitarias e da participación galega en asuntos europeos, con destino na oficina de Bruxelas.
 • Unha bolsa destinada a persoas cun título de técnico superior de formación profesional para a realización de prácticas de secretariado e apoio administrativo con destino na oficina de Bruxelas.

Contacto:

Fundación Galicia Europa

Rúa do Hórreo 61, Santiago de Compostela

Teléfono: 981 54 10 12

santiago@fundaciongaliciaeuropa.eu 

Rue de la Loi/Wetstraat 38 - 2°, bte. 2. Bruxelas 

Teléfono: +32 (0) 27 35 54 40.

bruselas@fundaciongaliciaeuropa.eu

http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/

Dúbidas relacionadas con dificultades técnicas: teléfono de información da Xunta de Galicia 012 e correo electrónico 012@xunta.es 

Publicación: DOG 28/01/2020

142 axudas para cursos de idiomas dirixidas a estudantes universitarios
 • Estar matriculado no curso 2019/20, como mínimo en 50 créditos, excluídos os recoñecidos, validados ou adaptados, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, e ter superado 60 créditos en data 30 de setembro de 2019, excluídos tamén os recoñecidos, validados ou adaptados. O alumnado que estea matriculado no traballo fin de grao poderá incluír os créditos que lle correspondan dentro do mínimo dos 50 créditos exixidos.
 • O curso de idiomas debe ter unha duración mínima de tres semanas, excluídas as datas da viaxe, e un mínimo de 15 horas lectivas semanais.
 • O idioma que se desexe cursar deberá corresponderse co idioma oficial do país elixido.
 • Queda excluído desta convocatoria:
  • O alumnado que xa resultase beneficiario desta axuda en anteriores convocatorias.
  • O alumnado que durante o curso 2019/20 sexa adxudicatario dunha bolsa do programa comunitario de mobilidade Erasmus+, sempre e cando a estadía que pretenda realizar sexa para perfeccionar a lingua oficial do país en que se está a desenvolver o devandito programa.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia
Data: Data de inscrición Ata o 13/03/2020

A dotación económica asignada a cada persoa beneficiaria será dun máximo de 1.000 euros.

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Subdirección Xeral de Universidades

San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 544 430 

Dúbidas relacionadas coa convocatoria: orientacion.sug@edu.xunta.es

Dúbidas ou dificultades técnicas durante o proceso de obtención dos formularios: teléfono de información 012 ou enderezo electrónico 012@xunta.gal 

www.edu.xunta.es 

Publicación: DOG 28/01/2020

13 Bolsas Santander Progreso para alumnado da UVigo
 • Alumnado matriculado na UVigo no curso  2019/2020 en estudos de grao ou máster
 • Que o/a estudante recibise bolsa de carácter xeral para estudantes que cursen estudos postobrigatorios do Ministerio de Educación e Formación Profesional para o curso académico 2019/20.
 • Que o/a estudante dispoña dun dos mellores expedientes académicos do curso inmediatamente anterior á convocatoria do Programa
Data: Data de inscrición Ata o 31/03/2020

A contía máxima de cada bolsa será de 1.000 €

 • 11 bolsas de asignación xeral
 • 1 bolsa para alumnado coa condición de vítima de violencia de xénero
 • 1 bolsa para alumnado con discapacidade igual ou superior ao 33%

SOLICITUDES: tramitaranse on line en www.becas-santander.com e no formulario electrónico dispoñible no Portal de bolsas da UVIGO

Contacto:

Universidade de Vigo. Servicio de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos

Edificio Exeria- As Lagoas, Marcosende (36310 - Vigo)

Tel.: 986 81 40 94

correo-e: bolsasformación@uvigo.es

www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo

Axudas para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables
 • Ser residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Ser o titular do contrato de subministración eléctrica.
 • Ter contratada a tarifa de último recurso (TUR) con aplicación do bono social de consumidor vulnerable severo (desconto do 40 %), para o que deberán cumprir os límites de renda establecidos.
 • Estar en risco de exclusión social, o que será acreditado mediante certificado ou informe social expedido polos servizos sociais.
 • Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 do xuño, de subvencións de Galicia.
Data: Data de inscrición Ata o 30/11/2020

A contía da subvención será unha cantidade fixa máxima por solicitante de 300 €/ano, ou de 450 €/ano no caso de familias numerosas.

Contacto:

Consellería de Economía, Emprego e Industria. Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Edificios Administrativos San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 957 024 / 981 545 574

Xefatura Territorial da Coruña: Rúa Vicente Ferrer, 2. Edificio Administrativo de Monelos

Teléfono: 981 184 995/ 981 184 948 / 981 184 934

Teléfono de información xeral da Xunta de Galicia: 012

https://ceei.xunta.gal/ 

Publicación: DOG 22/01/2020

Axudas para actividades de Mocidade do Programa Erasmus+
 • Os solicitantes deberán rexistrarse previamente segundo o procedemento establecido na Guía do Programa.
 • Os solicitantes deben presentar a súa solicitude electrónica utilizando unicamente os formularios específicos para cada acción e dispoñible no sitio web da Axencia Nacional.
Data:

Segundo acción.

Poderanse solicitar proxectos nas seguintes accións:

 • Proxectos de mobilidade que poden comprender Intercambios Xuvenís ou Actividades para Traballadores no ámbito da Mocidade.
 • Asociacións Estratéxicas, que poden ser de apoio á innovación ou de intercambio de boas prácticas.
 • Proxectos de Dialogo da Mocidade.

Prazos:

 • Para a Acción crave 1, Intercambios xuvenís e Mobilidade de traballadores no ámbito da mocidade, e Acción crave 3, Proxectos de Diálogo da Mocidade:
  • 5 de febreiro de 2020, para proxectos que comecen entre o 1 de maio e o 30 de setembro de 2020
  • 30 de abril de 2020, para proxectos que comecen entre o 1 de agosto e o 31 de decembro de 2020
  • 1 de outubro de 2020, para proxectos que comecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio de 2021
 • Para a Acción crave 2, Asociacións Estratéxicas no ámbito da Mocidade:
 • Para as Asociacións Estratéxicas de apoio ao intercambio de boas prácticas:
  • 5 de febreiro de 2020, para proxectos que comecen entre o 1 de xuño e o 30 de setembro de 2020
  • 30 de abril de 2020, para proxectos que comecen entre o 1 de setembro de 2020 e o 31 de xaneiro de 2021
  • 1 de outubro de 2020, para proxectos que comecen entre o 1 de febreiro e o 31 de maio de 2021
 • Para a Asociacións Estratéxicas de apoio á innovación:
  • 30 de abril de 2020, para proxectos que comecen entre o 1 de setembro de 2020 e o 31 de xaneiro de 2021

Contacto:

Instituto da Mocidade-Injuve

José Ortega e Gasset, 71. 28006 Madrid

Teléfono: 91 782 78 23

Dirección Xeral de Xuventude

Edificios Administrativos San Lázaro, 3º andar. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 545 712

Publicación:

BOE 03/01/2020 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.): 489703

Axuda económica a través da tarxeta Benvida
 • Poderán ser beneficiarias desta axuda aquelas persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se atopen nun dos seguintes supostos:
  • Ter fillas ou fillos nados/as entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020.
  • Ter constituída a adopción ou ser declarado/a en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos/as entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020.
 • Así mesmo, poderán beneficiarse da axuda as galegas e galegos e os seus descendentes que se atopen en calquera dos dous supostos anteriores e, tendo residido fóra de España, retornen a Galicia durante o ano 2020.
 • Igualmente poderán beneficiarse aquelas familias que obtivesen a axuda de carácter xeral de 1.200 €, ou non accedesen a ela por superar os ingresos previstos, nas respectivas convocatorias do ano 2018 e 2019 e experimentasen unha variación á baixa da renda da unidade familiar que implique ter dereito a elas. O importe da axuda nestes casos establecerase en función dos meses que resten desde o 1 de xaneiro de 2020 ata que o neno ou nena que dá dereito á axuda faga tres anos ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos.
 • Que a renda da unidade familiar non supere os 45.000 €. No suposto de que esta contía fose superior, a renda per cápita non deberá superar os 13.500 €.
 • As persoas galegas emigrantes deberán ter retornado a Galicia no ano 2020 e deberán estar en posesión da nacionalidade española antes do dito retorno. 
Data:

 A axuda farase efectiva a través da tarxeta Benvida, a cal só poderá ser utilizada en oficinas de farmacia, parafarmacias, ópticas, supermercados, tendas de alimentación e establecementos de puericultura ou especializados en artigos e produtos para a infancia. 

A contía da axuda virá establecida pola renda da unidade familiar. Con todo, e con carácter xeral, a contía total da axuda é de 1.200 € por cada fillo ou filla durante un ano. 

Prazos:

 • O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contados desde o día seguinte a aquel en que se produce o nacemento ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción. 
 • No suposto de que a persoa solicitante sexa emigrante retornada a Galicia en 2020 e sempre que o fillo ou filla nacera con anterioridade ao seu regreso, o prazo será de tres meses, que se contarán a partir do día seguinte a aquel que conste na documentación que acredite fidedignamente a data de retorno a España.
 • Opcionalmente, poderá presentarse a solicitude durante o período de xestación estando. 
 • As familias que obtivesen a axuda xeral de 1.200 € no ano 2018 e 2019 ou non accedesen a ela por superar os ingresos, e experimentaran unha variación á baixa da renda da unidade familiar, disporán dun prazo de dous meses desde o 1 de xaneiro de 2020. 
 • No suposto excepcional de ampliación da axuda ata un ano máis a comunicación da situación de especial vulnerabilidade realizarase dentro dos dous meses anteriores á data en que o neno ou nena faga os tres anos.

Contacto:

Consellería de Política Social 

Edificio Administrativo San Caetano. Edificio a Pirámide. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono de información: 012

Enderezo electrónico: tarxetabenvida.familia@xunta.gal 

politicasocial.xunta.gal

Publicación: DOG 20/01/2020

Prestación económica por fillas e fillos menores de tres anos para o 2020
 • Poderán ser beneficiarias desta prestación aquelas persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos nados entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2017, ambos os dous días incluídos, e que, durante o ano 2018, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a iso. Serán igualmente beneficiarias desta prestación, as fillas ou fillos adoptados ou acollidos mediante resolución, xudicial ou administrativa, ditada entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2017.
 • Nos supostos de que exista unha resolución xudicial que atribúa a custodia exclusiva a unha das persoas proxenitoras, a persoa beneficiaria será aquela que teña a custodia das fillas ou fillos.
 • Enténdese por unidade familiar a formada polo pai e/ou a nai que teña/n a custodia do ou da menor polo que se solicita a axuda e os fillos e fillas da persoa solicitante.
 • En ningún caso poderán ser beneficiarias as persoas proxenitoras privadas da patria potestade das súas fillas ou fillos, ou se a tutela ou a garda fose asumida por unha institución pública.
 • As persoas proxenitoras deben ter a súa residencia habitual en Galicia. 
 • Na data da solicitude os nenos ou as nenas teñen que convivir coa persoa solicitante. 
Data: Data de inscrición Ata o 10/03/2020

A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos. A contía será a seguinte:

 • Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 euros.
 • Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 euros.
 • Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 euros.

Contacto:

Consellería de Política Social 

San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela 

Teléfono: 981 95 77 81

http://politicasocial.xunta.gal 

http://www.familiasgalegas.org/

Teléfono de información: 012

Publicación: DOG 20/01/2020 

IX Bolsa Puénting UMH-Art Mustang
 • Artistas de forma individual ou colectiva, de calquera nacionalidade, sen límite de idade que estean matriculados/as en calquera universidade do estado español (durante o prazo de participación da convocatoria) ou que finalizasen os seus estudos entre o curso académico 2016-2017 e a actualidade. Por elo poden presentar proxectos nesta 9ª edición:
  • Estudantes de 4º de Grao en Belas Artes.
  • Estudantes de Másteres vinculados a Facultades de Belas Artes.
  • Estudantes de Doutoramento vinculados a Facultades de Belas Artes.
 • Cada participante presentará un proxecto inédito de produción artística que será producido desde o inicio da percepción da axuda económica.
Data: Data de inscrición Ata o 23/03/2020

Fundación da C.V. Pascual Ros Aguilar:

 • Achega económica de 2.000 euros: 1.600 euros en concepto de gastos de produción de proxecto (derivados da produción da obra e aqueles de a montaxe expositiva que non poidan ser asumidos polas infraestruturas de ART MUSTANG). 400 euros en concepto de honorarios de produción de obra.
 • Exposición individual nas instalacións do espazo ART MUSTANG sito no hall do edificio de oficinas MTNG (C/ Severo Ochoa, 36 - Elxe (Alacante) e asistencia durante a súa montaxe e desmonte.

Universidade Miguel Hernández. Facultade de Belas Artes de Altea:

 • Acceso ás súas infraestruturas e uso do seu equipamento técnico.
 • Asesoramento no proxecto mediante a figura do titor ou titora (asignado de entre o seu profesorado) e os especialistas técnicos de taller.
 • Cobertura dun seguro de accidentes básico durante o período de goce da bolsa.

Concello de Altea:

 • Estancia na localidade de Altea durante 2 meses continuados.

Contacto:

Art Mustang

info@artmustang.com

http://www.artmustang.com/

Programa Aprol-economía social - Fomento do emprendemento en economía social

Programa I: fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais (procedemento TR802G).

Este programa ten por obxecto establecer incentivos para o fomento da incorporación de persoas socias traballadoras ou de traballo en cooperativas ou sociedades laborais, con carácter indefinido ou en proba.

Programa II: fomento do acceso á condición de persoa socia (procedemento TR802J).

Dirixido ao fomento do acceso á condición de persoas socias traballadoras ou de traballo, de cooperativas ou de sociedades laborais, así como ao fomento do acceso de persoas emprendedoras por conta propia á condición de socias de cooperativas. Este acceso facilítase mediante o financiamento das achegas económicas ao capital social que se debe desembolsar para a incorporación como socio ou socia.

Data:

O período de execución de accións abranguerá desde o 2 de outubro de 2019 ata o 14 de novembro de 2020.

Data de inscrición Ata o 30/09/2020

Programa I:

 • Por cada persoa que se incorpore con carácter indefinido e a xornada completa: 6.000 €
 • Esta contía incrementarase nun 25% nos seguintes supostos, que son acumulables entre si:
  • Se a persoa incorporada é unha muller, unha persoa con discapacidade ou se atopa en situación ou risco de exclusión social, se a persoa incorporada ten máis de 45 anos ou se a persoa incorporada ten a condición de emigrante retornada.
  • Se a persoa ten a condición de trans.
  • Se o centro de traballo ao que se incorpora a persoa socia estea situado nun concello rural.
  • Se se trata dunha cooperativa xuvenil
 • Por cada mozo ou moza incorporada: 600 € ao mes, por un período de entre 6 e 12 meses.
 • Cando a dedicación sexa a tempo parcial as contías dismuirán un 50 %.

Programa II:

 • Con carácter xeral: entre 6.000 y 3.000 
 • Esta contía incrementarase nun 25% nos mesmo supostos que no programa anterior.

Contacto:

Consellería de Economía, Emprego e Industria 

Secretaría Xeral de Emprego

Avda. Salvador de Madariaga, 9

Tel.: 881 881 595

economiasocial.emprego@xunta.gal / info@eusumo.gal

emprego.ceei.xunta.gal / http://www.eusumo.gal/

Publicación: DOG 10/01/2020

12 Bolsas Santander Progreso para alumnado da UDC
 • Alumnado matriculado na UDC no curso  2019/2020 en estudos de grao ou máster
 • Que o/a estudante recibise bolsa de carácter xeral para estudantes que cursen estudos postobrigatorios do Ministerio de Educación e Formación Profesional para o curso académico 2019/20.
 • Que o/a estudante dispoña dun dos mellores expedientes académicos do curso inmediatamente anterior á convocatoria do Programa, en función dos seguintes criterios:
  • Para os estudantes de 1º de grao, por primeira vez, valorarase a súa nota de acceso á Universidade
  • Para o resto de solicitantes, valoraranse en función da media do expediente académico aproximada a catro decimais e ponderadas polos seguintes coeficientes correctores: 1,17 para a rama de enxeñería e arquitectura; 1,11 para a rama de ciencias e 1,05 para a rama de ciencias da saúde.
  • Para estudantes de 1º curso de máster considerase a nota media e a rama da titulación coa que accedeu ao máster
Data: Data de inscrición Ata o 31/03/2020

O importe bruto de cada bolsa será de 1000 € 

SOLICITUDES: tramitaranse on line en www.becas-santander.com

Contacto:

Sección de Bolsas da UDC

Pavillón de Estudantes - Campus de Elviña (A Coruña)

Tel. 981 167 000 

correo-e: bolsas@udc.es

Convocatoria xeral para programas internacionais de mobilidade con fins de estudos da UDC
 • Estar matriculado/a nun centro propio ou adscrito da UDC co fin de realizar estudos conducentes a un título oficial de grao, mestrado ou doutoramento. De non estar aberto o prazo de matrícula na titulación en que se pretende realizar a estadía no momento de presentar a solicitude, o/a estudante poderá participar na convocatoria sempre que, polo menos, estea admitido/a na titulación para a que solicita a praza de mobilidade. O/a estudante que pretenda realizar a mobilidade durante o grao, debe estar matriculado/a nun curso superior a primeiro no momento de iniciar a estadía.
 • O/a estudante pode realizar un total de 2 mobilidades con fin de estudos na mesma titulación de grao, posgrao ou doutoramento sempre que ningunha delas supere os 6 meses de duración. 
 • A estadía debe cumprir os requisitos propios establecidos por cada centro. Ademais, toda estadía debe ter a posibilidade dun recoñecemento académico suficiente.  
 • O/a estudante deberá cumprir os requisitos de idiomas esixidos pola UDC. Independentemente do nivel de coñecemento de idioma esixido pola UDC e a maiores deste, a institución de destino poderá impor os seus propios requisitos a este respecto.
 • Non ter aceptada unha praza de mobilidade nos anteriores prazos da Convocatoria de mobilidade de estudantes para o curso 2020/21 para realizar estadías con fins de estudos. Entenderase que calquera estudante que presente unha solicitude de praza de mobilidade no 2º ou seguintes prazos da convocatoria para substituír a praza concedida inicialmente, renuncia á praza de mobilidade que se lle concedeu nos prazos anteriores. 
 • Todos os estudantes que soliciten unha mobilidade deberán cubrir unha única solicitude en liña en www.udc.es/ori/inf_estudiantes_UDC/mobilidade_internacional/index.html
Data:
 • O/a estudante beneficiario/a poderá recibir unha axuda financiada conxuntamente pola Comisión Europea e pola Universidade da Coruña, cuxo importe é definido polo SEPIE no momento da sinatura coa UDC do convenio para o curso 2020/2021
 • Para mobilidades con destino en países que non teñen a condición de países do programa Erasmus+, a persoa que resultar adxudicataria recibirá unha axuda única de 800 € por unha estadía trimestral (3-4 meses), 1000 € por unha estadía semestral (5-7 meses) ou 2000 € por unha estadía anual (8-12 meses).

O obxectivo desta convocatoria é seleccionar o estudantado da UDC para participar no curso 2020/2021 nos programas internacionais de mobilidade seguintes:

1. Acción Clave Primeira. Mobilidade de Estudantes do Programa Erasmus+

2. Mobilidade internacional no marco de convenios bilaterais ou de dobre titulación internacional asinados pola UDC con institucións que, polo seu ámbito xeográfico ou contido, se atopan fóra da órbita dos programas anteriores.

CALENDARIO 

Primeiro prazo de resolución da convocatoria Publicación da convocatoria 10/01/2020 Límite de presentación de solicitudes 20/02/2020
Segundo prazo de resolución da convocatoria Apertura do 2º prazo 08/04/2020 Límite de presentación de solicitudes 24/04/2020
Terceiro prazo de resolución da convocatoria Apertura do 3ª prazo 01/07/2020 Límite de presentación de solicitudes 13/07/2020
Cuarto prazo de resolución da convocatoria Apertura do 4º prazo  01/10/2020 Límite de presentación de solicitudes 20 días antes da data limite de nominacións de candidaturas en destino (en todo caso, antes do 20/11/2020)

Contacto:

UDC-Oficina de Relacións Internacionais

Casa do Lagar.  Campus de Elviña

Tel: 981 167 000 (ext. 1959)

Correo electrónico: outgoing.rrii@udc.es

Axudas ao alumnado do SUG que, por causas sobrevidas e imprevistas, teña dificultades económicas para continuar estudos
 • Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida e imprevista ocorrida no actual curso académico (orfandade absoluta; situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio, enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar; condición de emigrante retornado; vítima de violencia de xénero; vítima de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar).
 • Que a situación sobrevida e imprevista acontecese durante o actual curso académico 2019/20. Entenderase por curso académico o comprendido entre o 1 de xullo de 2019 e o 30 de xuño de 2020.
 • Estar matriculado, no curso académico 2019/20, como mínimo en 50 créditos, en estudos universitarios conducentes a unha titulación de grao, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, agás o alumnado ao que lle falte un número inferior de créditos para rematar os seus estudos, que deberá estar matriculado, como mínimo, de 30 créditos.
 • Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2020, multiplicada por 1,50.
 • Non ter percibido esta axuda con anterioridade.
Data:

Para determinar a contía da axuda que se lle concederá a cada solicitante, a comisión avaliadora, examinada a documentación presentada, terá en conta como criterios de distribución os seguintes limiares de renda per cápita:    

Limiares de renda Contía 
Ata 5.000 € 2.750€ 
De 5.001 € a 5.700 € 2.250€
De 5.701 € a 6.400 € 1.750€
De 6.401 € ao importe da pensión non contributiva individual (según orzamentos do Estado para o 2020) multiplicada por 1,5 1.500€

Prazo de presentación das solicitudes:

 • Se a causa sobrevida e imprevista aconteceu con anterioridade á publicación da orde de convocatoria (13/01/2020), o prazo de presentación de solicitudes será ata o 13 de febreiro de 2020.
 • Se a causa sobrevida e imprevista acontece con posterioridade á publicación da orde de convocatoria (13/01/2020), o prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo, nestes casos, a data límite para a presentación das solicitudes o 31 de xullo de 2020.

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Secretaría Xeral de Universidades

San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 544 430

www.edu.xunta.gal

Dúbidas relacionadas coa convocatoria: orientacion.sug@edu.xunta.es 

Publicación: DOG 13/01/2020

Programa de bolsas Arquia 2020
 • Estudantado de arquitectura e novos arquitectos con nacionalidade española, portuguesa ou cidadanía con permiso de residencia en España ou Portugal
 • Consultar nas Bases da convocatoria os requisitos específicos para cada programa.
Data: Data de inscrición Ata o 30/04/2020

*consultar a dotación específica de cada programa nas Bases

Convócanse un total de 41 bolsas de prácticas profesionais, distribuídas da siguente maneira:

 • 24 bolsas para a realización de prácticas profesionais en estudos de arquitectura europeos
 • 2 bolsas para a realización de prácticas profesionais en estudos de arquitectura de Estados Unidos, organizado por Architect-US
 • 1 bolsa para a realización de prácticas de xestión cultural na Fundación Arquia
 • 1 bolsa para a realización de prácticas de xestión cultural na Royal Academy of Arts
 • 2 bolsas para a realización de prácticas profesionais no campo do Urbanismo e o Desenvolvemento da Cidade na Fundación Metrópoli
 • 3 bolsas para a realización de prácticas profesionais na Administración Pública, Ministerio de Fomento, Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Solo, en Madrid
 • 4 bolsas para a realización de prácticas profesionais na Administración Pública, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, en Madrid
 • 2 bolsas para a realización de prácticas profesionais na Administración Pública, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, en Roma
 • 2 bolsas de matrícula para a participación no Campus de Ultzama 2020, organizado pola Fundación Arquitectura e Sociedade

Contacto:

Fundación Arquia

R/ Arcs, 8 (08002 Barcelona)

Tel.: 93 601 11 15

correo-e: becas@arquia.es

fundacion.arquia.com/bolsas2020

Bolsas de comedor da USC, curso 2019-2020
 • Estudantado matriculado na USC no curso académico 2019-2020
 • Estar aloxado/a no SUR durante todo o curso 2019-2020
 • Ser bolseiro/a no curso 2019-2020 da convocatoria de bolsas de carácter xeral do Ministerio de Educación e Formación Profesional, co compoñente da contía fixa ligada á residencia do/da estudante durante o curso escolar.
 • Que a Renda Persoal Dispoñible (RPD) do/da solicitante no exercico do ano 2018 sexa inferior a 9.000 euros.
 • Aboar á USC en concepto de aloxamento no SUR, o importe da cota fixada na convocatoria para  os/as bolseiros/as do MEFP co compoñente de residencia (2.628 € en habitación individual ou 2.259 € en habitación dobre para o curso completo)
Data: Data de inscrición Ata o 31/10/2020

A contía dependerá da Renda Persoal Dispoñible, tendo en conta as rendas da unidade familiar do ano 2018 (consultar convoctoria)

Contacto:

Universidade de Santiago de Compostela

Campus de Santiago:

Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado (Pavillón estudantil 1º andar- Campus Vida)

Tel. 881 814 574 

correo-e: sur@usc.es

Campus de Lugo:

Residencia Universitaria Jesús Bal y Gay (Estrada da Granxa, 130 - Polígono Acea de Olga)

Tel. 982 824 300 / 301 / 302     

correo-e: balgaydi@usc.es

Tarxeta Xente Nova
 • Persoas usuarias do transporte público regular interurbano de uso xeral por estrada con idades comprendidas entre os 4 e os 20 anos de idade, inclusive
 • Tramitación: solicitar cita (a través da aplicación http://tmg.xunta.gal/xente-nova-como-conseguila) nunha oficina Abanca e, unha vez alí, presentar o DNI. Para os menores de idade, deberá solicitala a/o representante legal que, xunto cos DNIs, terá que levar o libro de familia ou documentos equivalentes
Data: Data de inscrición Ata o 31/12/2020

A tarifa Xente Nova supón o reintegro do 100 % do importe das viaxes metropolitanas interurbanas, ata un máximo de 60 viaxes mensuais. 

Dende a entrada en vigor desta orde, a tarifa Xente Nova resultará de aplicación nos servizos interurbanos de transporte público regular de viaxeiros/as por estrada de uso xeral das actuais áreas de transporte metropolitano da Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago de Compostela e Vigo.

A expansión territorial do ámbito de aplicación da tarifa Xente Nova ata abranguer a totalidade da Comunidade Autónoma efectuarase progresivamente.

Contacto:

Consellería de Infraestructuras e Mobilidade

correo-e: tmg@xunta.gal

Tel. de información da Xunta de Galicia: 012

Publicación:

DOG do 26 de agosto de 2016 (Regulación da tarifa)

DOG do 27 de decembro de 2017 (Ampliación prazo de vixencia da tarifa)

DOG do 14 de decembro de 2018 (Ampliación prazo de vixencia da tarifa)

DOG do 31 de decembro de 2019 (Ampliación do prazo de vixencia da tarifa, do requisito de idade e o ámbito territorial de aplicación)

Bolsas MAEC-AECID de Arte, Educación, Ciencia e Cultura
 • Programa de bolsas para a Real Academia de España en Roma (RAER):
  • Artista ou creador de demostrable traxectoria ou investigador en áreas afíns a algunha das especialidades recollidas na convocatoria.
 • Programa de bolsas de formación en xestión cultural e diplomacia científica na rede exterior de representacións diplomáticas, centros culturais de España e na AECID:
  • Idade non superior a 27 anos a 31 de decembro de 2020.
  • Título de grao ou licenciatura, preferentemente nalgunha das áreas afíns ás especialidades de xestión cultural e diplomacia científica.
 • Programa de bolsas de formación en cooperación para o desenvolvemento nos Centros de Formación da Cooperación Española en América Latina:
  • Idade non superior a 27 anos a 31 de decembro de 2020.
  • Título de grao ou licenciatura, preferentemente nalgunha das áreas afíns ás indicadas na convocatoria.
 • Programa de bolsas de colaboración formativa nas sedes das Academias asociadas á Real Academia Española (RAE):
  • Nacionalidade dun de seguintes países: Arxentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, O Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Perú, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. En caso de non ser nacional do país no que se atopa a Academia solicitada, ser residente do devandito país.
  • Posuír título universitario superior en materias afíns á Lingüística e Filoloxía hispánicas.
 • Programa de bolsas para o Colexio de Europa:
  • Mozos graduados preseleccionados para a realización dun dos másteres ofertados polo Colexio de Europa.
 • Programa de bolsas de formación musical de excelencia na Escola Superior de Música Raíña Sofía (ESMRS):
  • Novos talentos da carreira de piano, violín, viola, violoncelo, contrabaixo, oboe, trompa, trompeta, clarinete, fagot, frauta ou canto, procedentes dos países incluídos nas estratexias bilaterais do V Plan Director da Cooperación Española.
 • Programa de bolsas de Máster para funcionarios e persoal integrado nos sistemas públicos dos países incluídos nas estratexias bilaterais do V Plan Director da Cooperación Española e nalgúns Organismos Internacionais:
  • Funcionarios ou persoal integrado nos sistemas públicos, incluído o sistema educativo e universitario, de determinados países incluídos nas estratexias bilaterais do V Plan Director da Cooperación Española, para a realización de másteres en España.
Data:
 • Dotación mensual segundo o programa de bolsa elixido.
 • Axuda de viaxe de incorporación ao centro de destino, se así o establece o programa de bolsa elixido.
 • Seguros: Asistencia en viaxe e seguro de accidentes.
 • Axuda de matrícula para os programas que así o establezan.
 • Bolsas de viaxe para realizar actividades relacionadas coas funcións propias do programa.
 • Axuda de asistencia a reunión cando así se determine.

Programas e prazos de presentación de solicitudes:

 • Programa de bolsas para a Real Academia de España en Roma (RAER): Do 13 ao 27 de xaneiro de 2020
 • Programa de bolsas de formación en xestión cultural e diplomacia científica na rede exterior de representacións diplomáticas, centros culturais de España e na AECID: Do 20 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2020
 • Programa de bolsas de formación en cooperación para o desenvolvemento nos Centros de Formación da Cooperación Española en América Latina: Do 20 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2020
 • Programa de bolsas de colaboración formativa nas sedes das Academias asociadas á Real Academia Española (RAE): Do 13 ao 27 de xaneiro de 2020 (Bolsas novas e de renovación)
 • Programa de bolsas para o Colexio de Europa: Do 9 ao 23 de marzo de 2020
 • Programa de bolsas de formación musical de excelencia na Escola Superior de Música Raíña Sofía (ESMRS): Do 13 ao 27 de abril de 2020 (Bolsas novas e de renovación)
 • Programa de bolsas de Máster para funcionarios e persoal integrado nos sistemas públicos dos países incluídos nas estratexias bilaterais do V Plan Director da Cooperación Española e nalgúns Organismos Internacionais: Do 17 de febreiro ao 6 de marzo de 2020

Todos os prazos finalizarán os días especificados ás 14:00:00 horas do rexistro telemático da AECID.

Contacto:

AECID-Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento

Avda. Rey é Católicos, nº 4. 28040 Madrid

Teléfono: 91 583 81 00

Correo electrónico: becasmae@aecid.es

Publicación: BOE 24/12/2019 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.): 487513

Programa de residencias artísticas "Bolsas Bogliasco"
 • Persoas de calquera idade e nacionalidade que que realicen traballos creativos e académicos nas seguintes disciplinas artísticas: Artes Visuais - Arqueoloxía - Arquitectura - Arquitectura - Paisaxística - Danza - Estudos Clásicos - Filme/Vídeo - Filosofía - Historia - Literatura -Música - Teatro
 • Presentar xunto co formulario de solicitude a siguinte documentación:
  • 3 cartas de referencia ou recomendación
  • Un curriculum vitae de 3 páxinas máximo
  • Unha descrición do proxecto que se desexa desenvolver durante a residencia, dunha páxina máximo
  • 3 mostras de traballo do/a solicitante, publicado, representado, exposto ou publicamente presentado nos últimos 5 anos
 • Coñecemento, como mínimo, de nivel de inglés conversacional
Data:

As bolsas inclúen pensión completa e aloxamento durante o mes da residencia, ademais do uso dun estudo de traballo equipado e privado

O custo do transporte ida e volta ao Centro de Estudos corre a conta das persoas beneficiarias, así como todo o material e equipamento específico do proxecto, e os gastos persoais durante a residencia.

*Ao presentar a solicitude deberá abonarse unha cota de $30

Oferta aproximada das residencias 2020/2021:

 • 7 setembro - 9 outubro 2020
 • 12 outubro - 13 novembro 2020
 • 16 novembro - 18 decembro 2020
 • 4 xaneiro - 5 febreiro 2021
 • 8 febreiro - 12 marzo 2021
 • 15 marzo - 16 abril 2021
 • 19 abril - 21 maio 2021

Contacto:

Fondazione Bogliasco

Via Aurelia, 4 (16031 Bogliasco, Genova). Italia

Tel.: 0039 010 347 0049

correo-e: info@bfge.org

Programa de mobilidade internacional en Albania, Armenia, México, Moldavia e Bosnia-Herzegoniva da UDC
 • Ter DNI español. Os estudantes con nacionalidades estranxeiras deberán ter o NIE en vigor ata o remate da mobilidade
 • Estar matriculado/a no curso 2019/20 en estudos da UDC conducentes ao título oficial de grao, mestrado ou doutoramento. No caso de estudantes de grao, deben estar matriculados nun curso superior a 1º no momento de iniciar a estadía
 • Deberán cumprirse os requisitos de idiomas establecidos na convocatoria
 • Non ter aceptada unha praza de mobilidade no marco doutra convocatoria de mobilidade de estudantes para o curso 2020/21 para estadías con fin de estudos
 • Pódese realizar un máximo de dúas mobilidades con fin de estudos na mesma titulación de grao, posgrao ou doutoramento sempre que ningunha delas supere os 6 meses de duración
 • A estadía deber ter unha duración mínima de 3 meses e máxima de 12 e cumprir os requisitos propios establecidos por cada centro, e toda estadía debe ter a posibilidade dun recoñecemento académico suficiente. As estadías han de rematar antes do 30/06/2021 sen posibilidade de ampliación
Data:

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: poderase presentar unha única solicitude en liña a través no portal: www.udc.es/gl/ori/inf_estudiantes_UDC/mobilidade_Erasmus/Erasmus_KA107/index.html

Contacto:

Oficina de Relacións Internacionais da UDC

Casa do Lagar - Campus de Elviña (15071 - A Coruña)

Tel.: 981 167 000 ext.1956

correo-e: iro@udc.es

45 bolsas "a Caixa" para estudos de posgrao en América do Norte e en Asia-Pacífico
 • Nacionalidade española ou portuguesa.
 • Poderán solicitar unha bolsa aquelas persoas que posúan un título superior (de licenciatura, grao ou diplomatura universitarios) obtido entre xaneiro de 2011 e xullo de 2020.
 • Coñecemento de idiomas, que deberá acreditarde con algún dos certificados esixidos na convocatoria.
 • Experiencia profesional, mínima de dous anos, en caso de querer cursar un MBA.
 • Acódelas candidatas deberán realizar a súa solicitude por internet, a través da aplicación de solicitudes dispoñible no apartado de bolsas da web da Obra Social "a Caixa". A solicitude deberá estar cumprimentada integramente en inglés.
Data: Data de inscrición Ata o 18/03/2020
 • Matrícula na universidade ou centro de ensino superior en que fose admitido o bolseiro, sen límite de importe.
 • Dotación mensual segundo o país de destino (ver convocatoria).
 • Dotación inicial equivalente a unha mensualidade, segundo o país de destino, para gastos de instalación, asistencia a congresos e seminarios.
 • Axuda para gastos de transporte.
 • Dotación final de 250 euros para os gastos relacionados coa expedición do título, a acreditación das cualificacións obtidas e outros gastos administrativos.
 • Custo de cinco solicitudes de admisión (application fees) en universidades de América do Norte ou da zona de Asia-Pacífico.
 • Custo de expedición do visado de estudante.
 • Xornadas de encontro previo, na Universidade de Indiana.
 • Seguro de enfermidade e accidentes.

Os estudos son de máster ou doutoramento. Tamén se admiten, en función do interese do tema e a valía do candidato, os proxectos predoctorales de investigación científica e técnica. A convocatoria contempla todas as áreas do coñecemento e diríxese a todas as persoas que estean en disposición de cursar estudos de posgrao.

Contacto:

Fundación a Caixa

Consultas: becas@fundacionlacaixa.org

Publicación: BOE 02/12/2019