Concello da Coruña

Concello da Coruña

Queremos coñecer a túa opinión

Plataforma tecnolóxica

En el Ayuntamiento de A Coruña trabajamos para conseguir que la ciudad sea un espacio dinámico y participativo.

La Agenda Digital de A Coruña es un elemento imprescindible para alcanzar los retos que se marca A Coruña para el futuro y por ello queremos contar con tu colaboración.

La colaboración de todos los ciudadanos y ciudadanas, y en particular de los agentes implicados directamente en los retos tecnológicos de la ciudades, indispensable para conducir a la ciudad hacia “A Coruña Futura” de todos. Por todo esto, te agradecemos tu participación en los proyectos estratégicos que estamos desarrollando.

Por este medio puedes trasmitirnos tus comentarios o sugerencias en relación con los proyectos de carácter tecnológico que estamos proyectando y/o ejecutando.

Datos de contacto

Os campos marcados cun asterisco son obrigatorios

Política de privacidade

Segundo establece a vixente normativa de protección de datos infórmaselle que os datos solicitados a través do presente formulario serán tratados polo Ayuntamiento de A Coruña coa finalidade de tramitar a súa solicitude. A licitud do tratamento está baseada no artigo 8.1 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais e no artigo 6.1 e) do RGPD. O tratamento é necesario para o cumprimento dunha función realizada en interese público e no exercicio de poderes públicos conferidos ao Concello da Coruña pola Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local e/ou na lexislación sectorial de desenvolvemento.

Non están previstas comunicacións de datos a terceiros salvo obrigación legal, nin están previstas transferencias a terceiros países ou organizacións internacionais. Os datos serán conservados durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar desta finalidade e do tratamento dos datos. Unha vez concluído o citado prazo, atenderase aos prazos establecidos nos calendarios de conservación ditaminados pola normativa de Arquivo do Concello.

Marca o seguinte cadro para aceptar a política de privacidade *

A seguinte pregunta é necesaria para evitar envíos masivos deste formulario

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Este proyecto se cofinancia al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Iniciar sesión