Concello da Coruña

Concello da Coruña

Axenda | Evento

Opcións

Qué?
Cuándo?
Dónde?
Distancia (metros)
É necesario que proporcione a súa localización actual para usar esta opción

Programa de Lecer outono 2021

Programa de actividades socioculturais (teatro, historia, cinema, cociña, literatura, arte..) para gozar do tempo libre para persoas con inquietudes culturais e ganas de compartir o seu tempo libre, participando en actividades que fomenten o desenvolvemento das súas destrezas culturais e artísticas, o coñecemento da historia, a arte, a cultura e a cidade.

A quen vai dirixido?:

Persoas maiores de 16 anos. Terán prioridade as persoas solicitantes que estean empadroadas no municipio da Coruña

A quen vai dirixido:

Para público en xeral

Cando:

Dende o 01/10/2021 ata o 23/12/2021

Preinscrición: do 8 ao 11 de setembro de 2021.

Publicación das listaxes de preinscrición: 13 de setembro ás 9.00 h, na páxina web municipal (https://www.coruna.gal), nesta páxina e no servizo telefónico 010.

Prazo de reclamacións sobre as listaxes de preinscrición: os días 13 e 14 de setembro, a través do correo electrónico a forumagora@serviplus.org ou do telefóno 623 162 876.

Xa rematou

Inscricións:

Dende o 08/09/2021 ata o 11/09/2021

• Sorteo público: mércores 15 de setembro ás 10.00 h, nas conserxarías de cada centro.

- NÚMERO RESULTANTE DO SORTEO DO FORUM: 5

- NÚMERO RESULTANTE DO SORTEO DO ÁGORA: 55

  • Publicación das listaxes de prazas adxudicadas e das listas de agarda: xoves 16 de setembro ás 9.00 h.

Pagamento da cota: do 16 a 18 de setembro .

Adxudicación de prazas ás listas de agarda: nunha primeira volta: o día 20 de setembro; e a segunda volta: o día 23 de setembro.

Pagamento das prazas adxudicadas das listas de agarda: as da 1ª volta, do 20 a 22 de setembro ; e as da 2ª volta, do 23 a 25 de setembro.

Adxudicación das prazas vacantes: a partir de 28 de setembro volverá abrirse o formulario de inscrición na web para o público en xeral.

Número de prazas:

Os talleres soamente se poñerán en marcha cun mínimo de 10 participantes

Prezo:

COTA DE INSCRICIÓN:

30 € por obradoiro

21 € por obradoiro para as persoas maiores de 65 anos cumpridos antes do inicio dos talleres.

A cota non será devolta no caso de suspensión do programa por confinamento por coronavirus, posto que os talleres continuarían desenvolvéndose "en liña".

PAGO DA COTA: do 15 a 17 de setembro (os tres días incluídos). A cota correspondente aboarase mediante transferencia á conta núm. ES81 2080 0380 6230 4000 5657. Enviando o seu comprobante por correo electrónico a forumagora@serviplus.org, xunto co núm. de DNI/ NIE, e o nome da persoa participante, centro (Fórum ou Ágora) e o/os taller/es aboado/s.

As persoas que teñan dificultades en realizar a transferencia "en liña" ou non dispoñan de correo electrónico, poderán realizar o pagamento da cota mediante tarxeta de crédito, nas conserxarías de ambos os centros en horario de 16.00 a 20.00 h, ou depositar nas conserxarías unha copia da transferencia bancaria en papel xunto co núm. do DNI/ NIE, o nome da persoa participante, e o/os taller/es aboado/s.

No caso de non realizar o aboamento nos prazos establecidos a praza quedará vacante, e serán chamadas as persoas solicitantes da lista de agarda para cubrila.

Se unha vez aboada a cota non lle fose posible realizar o obradoiro, só se devolverá o seu importe se se cobre a praza con outra persoa solicitante no prazo dunha semana que se contará desde o seu inicio.

Requisitos:

NORMAS DE PREVENCIÓN DO CORONAVIRUS COVID -19 (ver Protocolo)

- As persoas participantes deberán aceptar e asinar unha declaración responsable na que se comprometen a garantir que durante os 14 días previos ao comezo dos talleres non sufriron nin tose, nin febre, nin cansazo ou falta de aire. Ademais de non estar en contacto con ningunha persoa coa dita sintomatoloxía.

- Non asistir aos obradoiros con febre (> 37º) ou con síntomas propios do coronavirus.

- No caso de se detectar un caso de contaxio, avisar urxentemente ás persoas responsables do programa.

- Manter 1,5 metros de distancia de seguridade con outras persoas tanto nos accesos como no interior do edificio.

- É obrigatorio utilizar adecuadamente a máscara (excepto nos supostos contemplados na normativa vixente) para acceder e desprazarse polo edificio e durante toda a actividade.

A máscara debe traela cada participante.

- Lavar as mans con xel hidroalcohólico antes de entrar e de saír das aulas e os aseos.

- Non está permitido compartir o material de uso individual.

- Limitar o uso dos aseos o máximo posible.

- Seguir as instrucións do persoal do edificio en todo momento e actuar con responsabilidade.

Organiza:

IMCE

Contacto:

Teléfono de ayuda para aquellas personas que lo necesiten: 722110865

Teléfono de ayuda para aquellas personas que lo necesiten: 623162876

Tengan en cuenta que si al llamar los teléfonos comunican, es porque las personas que responden a esos números está ayudando a otras personas con un problema similar al suyo. Tenga paciencia y prueben a llamar de nuevo a esos mismos números hasta que les puedan atender. En las conserjerías del centro no les pueden resolver ningún problema relacionado con las preinscripciones. Gracias.

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE OCIODEL FORUM Y DEL ÁGORA.

PREINSCRIPCIÓN

1. Tendrán prioridad las personas solicitantes que estén empadronadas en el municipio de A Coruña en el momento de la presentación de la solicitud de preinscripción de cada convocatoria.

2. Las personas participantes en las actividades deberán tener la edad exigida en las condiciones de cada actividad. Esta exigencia de edad se computará en la fecha de presentación de la solicitud de preinscripción y la fecha de comienzo de la actividad en el caso de actividades dirigidas a menores.

3. Las solicitudes de preinscripción deberán presentarse de forma telemática, a través de la página web de Cultura www.coruna.gal/cultura (y se facilitará ayuda telefónica) dentro del plazo establecido para cada convocatoria.

4. Cada persona solicitante solo podrá presentar la solicitud de preinscripción con un máximo de dos actividades. Teniendo en cuenta que en la adjudicación se respetará la orden de preferencia fijada por la persona solicitante, y esta no podrá ser modificada una vez que se realice el sorteo

5. Una vez que se realice la preinscripción recibirá en su correo electrónico a respuesta con todos los datos que apuntó. Compruebe que son correctos y guarde la copia como justificante. Lo numero del sorteo se adjudicará diariamente a todas las solicitudes presentadas y se publicará en dicha web al día hábil siguiente del final del plazo de solicitud.

En el caso de detectarse que alguna persona presente más de una solicitud de preinscripción, se dará por válida la que tenga el ordinal más alto, es decir, la última solicitud que se presentó -entendiendo que se trata de una modificación- y se anularán todas las anteriores.

7. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de preinscripción, se realizará un sorteo público en cada centro para la asignación de plazas disponibles y la elaboración de los listados de personas admitidas y de espera. Los listados de personas admitidas en las actividades y los listados de espera se elaborarán por rigurosa orden correlativa, a partir del número resultante del sorteo público.

8. En caso de que el número de solicitudes para una actividad no superara la oferta de plazas, y siempre que se dé el número de solicitudes mínimo exigido para el desarrollo de la actividad, no será necesaria la realización del sorteo público. Como criterio general, se necesitarán un mínimo de diez solicitudes (preinscripciones).

9. Si la actividad no reúne el número mínimo de solicitudes (preinscripciones) de personas participantes previsto reflejado en el apartado anterior, el equipo técnico del IMCE, podrá acordar la supresión de la actividad afectada.

10. Los listados de personas participantes admitidas de cada centro, así como los listados de espera, se expondrán en el tablero de anuncios de cada centro correspondiente. También se podrán consultar en la página web de Cultura www.coruna.gal/cultura o en el teléfono de información municipal 010.

11. Se adjudicarán un máximo de dos talleres por persona. En todo caso, se tratará de adjudicarles a todas las personas solicitantes, cuando menos, un taller.

INSCRIPCIÓN EN Las ACTIVIDADES:

12. Una vez comprobada su inclusión en el listado de personas admitidas deberán abonar la/las cuota/ s correspondiente/ s, en la entidad bancaria y en el número de cuenta que figuran en la información de la página web.

13. Para la formalización de la inscripción definitiva en una determinada actividad las personas incluidas en el listado de personas admitidas deberán enviar su comprobante por correo electrónico a forumagora@serviplus.org, junto con el nº del DNI/ NIE, el nombre de la persona participante y el/los taller/es abonado/s. Este trámite de presentación se deberá realizar, necesariamente, dentro del plazo y horarios establecidos para la inscripción en cada convocatoria; de lo contrario, se perderá el derecho a la plaza en la actividad.

14. Las cuotas correspondientes a cada actividad se fijan de acuerdo con las tarifas aprobadas en el "contrato para la prestación del Servicio de planificación, desarrollo y gestión del Programa de Ocio Cultural del IMCE".

15. No se admitirá la inscripción definitiva de una misma persona en la misma actividad en ambos centros. De darse el caso, se procederá a la anulación de todas las inscripciones de esta persona en la mencionada actividad.

16. Se entenderá que una persona previamente admitida en una actividad renuncia a la plaza en los casos siguientes:

- Cuando no reúna los requisitos y las condiciones adecuados para la realización de la actividad (apartados 1 y 2).

- Cuando la persona no realice el pago de la cuota o no presente el documento acreditativo del mencionado abono, ni formalice la inscripción en el plazo y horario indicados en esta convocatoria (apartados 11 y 12).

- Cuando la persona participante renuncie, por escrito, durante el tiempo de prueba, que será de las dos primeras sesiones de cada taller.

GESTIÓN DEL LISTADO DE ESPERA:

17. Para la adjudicación de las plazas vacantes tendrán preferencia las personas de las listas de espera que no obtuviesen ninguna plaza, por riguroso orden correlativo a partir del número resultante del sorteo público.

18. Las personas solicitantes que se encuentren en lista de espera serán avisadas telefónicamente en el mismo orden en la que aparezcan en la lista. Dicho aviso se realizará mediante un máximo de dos intentos de llamadas telefónicas, en distintas franjas horarias, al teléfono que la persona solicitante indicase en su preinscripción.

Cuando se llame a las personas incluidas en la lista de espera y no se consiga contactar, después de realizados dos intentos de llamada telefónica, se perderá el derecho a la plaza.

Una vez iniciada la actividad y superado el tiempo de prueba, la incorporación de personas en lista de espera se realizará, con preferencia de las que no obtuviesen ninguna plaza, por riguroso orden correlativo, y garantizando que las nuevas incorporaciones no retrasen su desarrollo.

CRITERIOS ADICIONALES:

19. La presentación de la solicitud de participación en las actividades supone aceptar todos y cada uno de estos criterios y las condiciones establecidas para cada actividad, así como el estricto cumplimiento de su horario y de las directrices e instrucciones marcadas por el personal técnico del IMCE y por el personal docente responsable.

20. Si una actividad no reúne el número mínimo de personas participantes previsto en las condiciones de cada actividad, el equipo técnico del IMCE podrá acordar su supresión. En este caso se procedería a la devolución del precio abonado a las personas afectadas, tras la previa presentación individualizada de la correspondiente solicitud.

21. Las personas participantes en las distintas actividades socioculturales están obligadas al buen uso y conservación de los espacios, medios o material que empleen. También estarán obligadas a cumplir con las normas higiénico-sanitarias vigentes contra el Covid 19.

22. Cualquier información relevante relativa a las actividades objeto de esta convocatoria se comunicará a través del tablero de anuncios del centro en el que se realice, en la de la página web de Cultura, personal o telefónicamente, según su relevancia y efectos.

Para solicitar as prazas libres, consulte a oferta nos documentos adxuntos ó final da páxina. Si lle interesa algún obradoiro, entre de novo no formulario correspondente (Ágora ou Forum) e cúbrao solicitando as prazas que lle interesen.

Ditas prazas adxudicaranse por rigusosa orde de solicitude, e a persoa que as solicite recibirá un correo confirmando que dispón delas, coas correspondentes instrucións para facer o pago das mesmas.

Documentos relacionados

  • Prazas libres obradoiros Forum Metropolitano 2021 (269 KB)
  • Prazas libres obradoiros Centro Ágora 2021 (294 KB)
  • Programa de Lecer outono Fórum 2021 (1 MB)
  • Programa de outono Centro Ágora 2021 (1 MB)

Tamén che pode interesar...

Axenda

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión