Concello da Coruña

Concello da Coruña

FAQs e normas

NORMAS DE USO DO SISTEMA DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS NO CONCELLO DA CORUÑA

1.- Persoas destinatarias:

O servizo de préstamo de bicicletas está dirixido a persoas maiores de idade, aínda que as/os menores con idades comprendidas entre os 14 e os 18 anos poderán gozar do sistema logo da previa autorización expresa e responsable dalgún dos seus pais ou titores legais. Os/as menores de 16 anos deberán usar con carácter obrigatorio casco de protección, e será ademais recomendable que vaian acompañados/as dunha persoa adulta.

Queda expresamente prohibida a alta e utilización do servizo a menores de 14 anos.

2.- Marco legal:

O/a usuario/a declara coñecer e aceptar as presentes normas de uso e estar capacitado/a para conducir bicicletas.

En todo o non previsto nesta normativa, estarase ao disposto na Ordenanza municipal de circulación (publicada no BOP núm. 119 do 27 de maio de 2003), Real decreto lexislativo 6/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade viaria e demais normas en materia de tráfico e condución que a persoa usuaria se obriga a cumprir.

3.- Empresa municipal xestora do servizo de préstamo de bicicletas:

A Empresa Municipal Vivienda, Servicios y Actividades, S.A.U. (EMVSA) é a empresa que xestiona o servizo por acordo do Pleno do Concello da Coruña do 1 de decembro de 2008. Os datos de contacto desta empresa son os seguintes:

Enderezo:

R/ Manuel Murguía s/n. Edificio Casa da Auga, 1.ª planta. 15011 A Coruña

Teléfono: 981 910 460

Correo electrónico: contacto@bicicoruna.gal

http://www.emvsa.es

Horario de atención ao público: luns a venres das 09.00 ás 13.30 h

4.- Puntos de préstamo das bicicletas:

Podes consultar os puntos de préstamo no mapa de dispoñibilidade na web de Bicicoruña

5.- Dispoñibilidade do servizo:

O horario de funcionamento e de atención ás persoas usuarias será o seguinte:

Luns a domingo das 07.00 á 01.00 h, tendo en conta que o servizo de reposición de bicicletas e atención ás persoas usuarias comeza ás 07.30 h e finaliza ás 22.30 h. (Fóra dese horario non se repoñen bicicletas nin está operativo o teléfono gratuíto de atención ás persoas usuarias.)

Non se prestará servizo de reposición de bicicletas nin de atención ás persoas usuarias os días 1 e 6 de xaneiro e 25 de decembro, ademais os días 24 e 31 de decembro e o 5 de xaneiro prestarase o servizo de reposición e atención ás persoas usuarias ata as 14.00 h.

O tempo de utilización gratuíto por traxecto na subscrición anual dunha bicicleta mecánica é de 60 minutos e dunha bicicleta eléctrica é de 20 min (60 min ata o 31 de decembro de 2023). Despois de transcorridos 10 minutos dende a devolución volverá dispoñer do mesmo período gratuíto segundo o tipo de bicicleta. En caso de superación deste prazo, aplicaranse as tarifas ou penalizacións correspondentes. Pode consultar as tarifas no cadro correspondente.

O servizo poderá suspenderse total ou parcialmente por causas de forza maior (climatolóxicas, obras, eventos deportivos, espectáculos...).

6.- Declaración de alta como usuario/a:

As persoas interesadas en gozar do sistema de préstamo de bicicletas deberanse rexistrar previamente como usuarias do sistema a través da APP Bicicoruna ou nas oficinas da empresa xestora do servizo en horario laboral das 09.00 ás 13.30 horas, con cita previa.

O custo da cota de alta e mantemento do servizo anual é de 40 €/ano real e de dereito de uso ocasional 10 €/mes.

O uso da Tarxeta Millennium é persoal e intransferible. O/a usuario/a comprométese ao mantemento e bo uso do sistema.

7.- Baixa do servizo:

A renovación da subscrición anual é automática despois dun ano de uso, salvo que a persoa usuaria indique o contrario no seu perfil. A cota de alta non é recuperable, o/a usuario/a poderase dar de baixa do servizo, comunicándoo polo mesmo medio no que se deu de alta, un mes antes da finalización da subscrición.

O abono de uso ocasional non se renova automaticamente, salvo que así o solicite a persoa usuaria.

8.- Custo do servizo:

Pode consultar as Tarifas vixentes, que se actualizarán cada 1 de xaneiro de acordo co IPC.

9.- Obrigas das persoas usuarias, responsables:

A persoa usuaria é a única responsable da bicicleta prestada, así como dos danos que polo seu uso se poida causar a si mesma, a terceiras ou a calquera ben moble ou inmoble como consecuencia da utilización normal ou anormal do servizo, e queda o administrador da empresa exonerado de calquera responsabilidade por iso; por tanto, recoméndaselles ás persoas usuarias a subscrición dun seguro que as cubra ante calquera eventualidade. O/a usuario/a asume as seguintes obrigas de uso:

 • Utilizar o servizo dentro do termo municipal da Coruña. Non se pode saír coa bicicleta fóra do termo municipal.
 • Utiliza a túa bicicleta co máximo coidado e respecto, e unicamente para o transporte persoal como medio de mobilidade.
 • Mostrar a súa identificación ás persoas operarias do servizo para que poidan comprobar que é un/unha usuario/a dado/a de alta no servizo.
 • Conservar a bicicleta durante o tempo de uso asumindo a súa restitución no mesmo estado en que se lle entregou, polo que deberá facer un uso dilixente dela tomando as medidas oportunas para evitar a súa perda, roubo ou deterioración.
 • Debe comprobar que a bicicleta está nun estado correcto antes de retirala. Se detecta algunha anomalía pedímoslle a súa colaboración e pode comunicarllo ao servizo de mantemento a través dun botón no posto onde se atopa a bicicleta.
 • Asegúrese de que a bicicleta estea correctamente ancorada ao estacionamento. A luz LED da estación debe estar en cor verde. Para maior seguridade pode comprobar na APP que o traxecto xa está pechado.
 • Informar de calquera incidencia que se produza na bicicleta (avaría, accidente, roubo etc.) á empresa xestora do servizo, así como denunciar a perda ou subtracción da súa tarxeta de usuario/a.
 • A persoa usuaria ten prohibido prestar ou alugar a bicicleta e/ou a súa tarxeta de usuario/a a terceiros.
 • Queda prohibido o desmonte e/ou manipulación parcial ou total da bicicleta.
 • Está prohibido usar bicicletas para uso comercial, salvo permiso expreso da xestora.
 • Está prohibido utilizar a bicicleta en terreos ou en condicións non aptas para iso, como escaleiras, campos de terra etc.

10.- Infraccións:

Infraccións leves:

 • Non custodiar adecuadamente a bicicleta durante o período de préstamo dela.

Infraccións graves:

 • A utilización da bicicleta fóra dos límites do Concello da Coruña, ou fóra dos horarios de uso do sistema.
 • Prestar ou alugar a bicicleta a terceiras persoas.
 • Utilizar a bicicleta con máis dunha persoa pasaxeira.
 • Facer un mal uso da bicicleta (derrapaxes, cabalos, saltos...).
 • Non comunicar calquera dano, dano ou accidente que ocorra durante o seu uso.

Infraccións moi graves:

 • Utilizar a bicicleta con ánimo de lucro ou fins comerciais, sen o permiso expreso da xestora.
 • Non presentar a denuncia en caso de roubo.
 • Utilizar os/as menores de 16 anos as bicicletas sen cascos de protección.
 • Non mostrar a súa identificación como usuario/a do servizo.
 • A reiteración de infraccións menores.

11.-Penalizacións

 • Ás persoas usuarias que cometan infraccións leves, a empresa xestora do servizo poderá impoñerlles unha suspensión de 5 días no uso do servizo e un sobrecusto no último traxecto de 50 €.
 • Ás persoas usuarias que cometan infraccións graves, a empresa xestora do servizo poderá impoñerlles unha suspensión de 15 días no uso do servizo e un sobrecusto no último traxecto de 150 €.
 • Ás persoas usuarias que cometan infraccións moi graves, a empresa xestora do servizo poderá impoñerlles unha suspensión de 30 días no uso do servizo e un sobrecusto no último traxecto de 300 €.

Aqueles/as usuarios/as que reiteradamente incumpran as normas de uso e cometan distintos tipos de infraccións serán dados/as de baixa do servizo.

12.- Danos e prexuízos:

A persoa usuaria autoriza a empresa xestora do servizo para cobrar os importes dos danos que se puidesen infrinxir ao sistema polo uso neglixente del, tanto por acción como por omisión. Así mesmo, a empresa xestora do servizo poderá reclamar por calquera medio, incluída a vía xudicial ordinaria, os danos e prexuízos que a persoas usuaria ocasionase.

13.- Reclamacións:

Para calquera reclamación sobre as condicións e circunstancias que afecten á prestación do servizo, a persoa usuaria deberase dirixir á empresa xestora do servizo. Existen a disposición das persoas usuarias follas de reclamación.

14.- Tratamento confidencial de datos:

De acordo co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, a persoa usuaria consente a cesión dos seus datos de carácter persoal para o seu tratamento por parte de EMVSA para a xestión do servizo, sen prexuízo do dereito que a asiste para acceder, rectificar, cancelar e opoñerse, en calquera momento, ao tratamento dos seus datos dirixíndose por escrito (acreditando a súa identidade) a: Empresa Municipal Vivienda, Servicios y Actividades, S.A.U., na rúa Manuel Murguia, s/n (Edificio Casa da Auga, 1.ª planta), 15011 A Coruña, ou mediante correo electrónico a dpo@emvsa.es . A empresa xestora do servizo comprométese a non utilizar os datos incorporados aos arquivos xerados no sistema máis aló do propio uso derivado da prestación do servizo e comunicacións comerciais entre o prestatario do servizo e a persoa usuaria. Os datos serán tratados durante o tempo necesario para a prestación dos servizos ou ata a petición de cesamento do seu tratamento.

ATENCIÓN Á CLIENTELA

 • Teléfono: 900 814 440
 • Correo electrónico: contacto@bicicoruna.gal

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión