Concello da Coruña

Concello da Coruña

Campaña de control de uso do cinto e sistemas de retención infantil

DO 4 AO 10 DE ABRIL DE 2022

A quen vai dirixido:

Para público en xeral

Cando:

Dende o 04/04/2022 ata o 10/04/2022

Xa rematou

FINALIDADE.

Do mesmo xeito que en ocasións anteriores, a DXT solicita a colaboración do Concello da Coruña para participar nunha campaña de vixilancia e control do uso do cinto de seguridade e os sistemas de retención infantil (SRI), elementos de seguridade que son básicos e fundamentais na seguridade viaria e que reducen á metade o risco de morte en caso de accidente.

Esta campaña súmase á súa vez á organizada por ROADPOL (Rede Europea de Vixilancia de Estradas), que, dentro do espazo da Unión Europea, quere incidir na importancia básica destes sistemas de retención.

O obxectivo que se pretende é que todos os ocupantes dos vehículos, adultos ou menores, que viaxen atrás ou en asentos dianteiros, fagan uso do cinto de seguridade ou do adecuado SRI, con independencia da estrada pola que viaxen.

A idea clave é inculcar a enorme eficacia que teñen estes sistemas de retención, tanto en adultos como en menores

CINTO DE SEGURIDADE

O cinto de seguridade é un elemento básico e fundamental da seguridade viaria e reduce á metade o risco de morte en caso de accidente, tamén en traxectos urbanos.

O airbag non é eficaz se non se complementa coa utilización do cinto de seguridade. O cinto de seguridade e o airbag están pensados para funcionar de xeito complementario.

Non utilizalo nos asentos traseiros aumenta ata 8 veces a probabilidade de que, nun choque frontal, un ocupante destas prazas golpee mortalmente a outro pasaxeiro dos asentos de diante.

Protexe tanto de saír despedido do habitáculo, coma de impactar contra o parabrisas.

A 80 Km/h, un choque frontal sen levar posto o cinto de seguridade, adoita levar fatalmente aparellado resultado de morte ou lesións graves. O cinto alcanza unha máxima efectividade nas envorcaduras, onde fica reducido nun 77% o risco de morte.

Non levar posto o cinto de seguridade é, xunto coa velocidade e a condución baixo os efectos do alcohol, un dos principais factores de risco na estrada.

O cinto debe estar:

 • Homologado
 • Ben ancorado
 • Co regrado correcto
 • Correctamente abrochado

Porcentaxe de redución de lesións:

Tipo de lesión

Condutor

Pasaxeiro

Lesións cerebrais

33%

56%

Fracturas craniais

18%

18%

Feridas faciais

45%

64%

Lesións oculares

38%

40%

Fracturas faciais

6%

6%

Lesións pulmonares

33%

58%

SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL (SRI)

 • Os SRI son o mellor seguro de vida do neno
 • Un neno sen suxeición multiplica por 5 as posibilidades de sufrir lesións mortais ou graves
 • O 90% das lesións infantís graves ou mortais evitáronse se se utilizaron SRI
 • Nunca levar o neno en brazos nin utilizar o mesmo cinto de seguridade para protexelo.
 • Obrigatorio para nenos cunha altura inferior a 135 cm., aínda que é recomendable a súa utilización ata que se alcancen os 150 cm.
 • Asegurarse de que a cadeira está ben instalada.
 • Adaptar o repousacabezas e os arneses da cadeira a medida que o neno vaia medrando
 • Coñecer as características da cadeira e que estas sexan adecuadas ao talle, peso e idade do neno
 • Utilizar pinzas de retención do cinto de seguridade é perigoso, dado que reduce notablemente a súa eficacia.
 • O AIRBAG. Xamais debe colocarse unha cadeira, sobre todo instalada en sentido contraria á marcha, co airbag conectado.
 • Non baixar a garda nos traxectos curtos. Nos traxectos de casa ao colexio é onde se acumulan o maior número de condutas de risco.
 • Os nenos deberán viaxar en sentido contrario á marcha o maior tempo posible. Se é posible, ata os 4 anos.
 • Os arneses ou o cinto non deberán ir retortos, nin folgados, nin dobrados.
 • O S.R.I debe ir perfectamente instalado. Non debe moverse. A mellor opción é a ancoraxe mediante o sistema ISOFIX. A cabeza do neno nunca debe asomar por encima do respaldo da cadeira. Se isto ocorre indica que é preciso pasar a outra do grupo superior.
 • Os pais deben dar sempre exemplo, poñéndose sempre o cinto.

A nova normativa UNECE R-129 Ou "I-SIZE"

A normativa UNECE R-129 ou I-Size é o novo regulamento Europeo sobre cadeiras de seguridade infantil e vivirá en paralelo coa actual regulación R44 durante os próximos anos. Esta nova normativa é totalmente diferenciada e incompatible co actual R44.

A creación da R-129 é froito dunha necesaria actualización da R44 para facela apta aos novos avances tecnolóxicos e para que todas as cadeiras sexan compatibles cos automóbiles. Os cambios máis importantes que introduce a normativa son:

 • A clasificación das cadeiras de seguridade farase pola altura do usuario no canto de por a súa idade ou peso.
 • Obrigatorio instalar a cadeira en sentido contrario á marcha ata os 15 meses. Despois dos 15 meses xa non é obrigatorio, aínda que se poderán deseñar cadeiras que vaian neste sentido contrario ata os 4 anos.
 • Require o uso do sistema ISOFIX.
 • Introdúcese o ensaio de choque lateral (side impact test).
 • As cadeiras de seguridade i-SIZE serán totalmente compatibles coas prazas do automóbil que tamén sexan i-SIZE. A combinación de SRI e asento do automóbil serán de categoría "Universal".
 • A cadeira máis o ocupante deben pesar, como máximo, 33 kg.

NORMATIVA APLICABLE

Real Decreto Lexislativo 6/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade viaria.

Artigo 13.4

 • O condutor e os ocupantes dos vehículos están obrigados a utilizar o cinto de seguridade, cascos e demais elementos de protección e dispositivos de seguridade nas condicións e coas excepcións que, no seu caso, se determinen regulamentariamente. Os condutores profesionais, cando presten servizo público a terceiros, non se considerarán responsables do incumprimento desta norma por parte dos ocupantes do vehículo.
 • Por razóns de seguridade viaria, poderase prohibir a ocupación dos asentos dianteiros ou traseiros do vehículo polos menores en función da súa idade ou talla, nos termos que se determine regulamentariamente
 • Por razóns de seguridade viaria, o novo texto permite que se poida prohibir a ocupación dos asentos dianteiros ou traseiros do vehículo aos menores en función da súa idade ou talla, así como a posibilidade que teñen os axentes de inmobilizar o vehículo se non se dispón do dispositivo de retención infantil adecuado.

Artigo 47

 • O condutor e ocupantes de vehículos a motor e ciclomotores están obrigados a utilizar o cinto de seguridade, o casco e demais elementos de protección nos termos que regulamentariamente se determine.

Rel Decreto 1428/2003 polo que se aproba o Regulamento Xeral de Circulación.

Artigo 116

 • Os condutores e ocupantes de vehículos a motor e ciclomotores están obrigados a utilizar o cinto de seguridade, o casco e demais elementos de protección, coas excepcións que se fixen
 • As infraccións ás normas de utilización dos cintos de seguridade, o casco e outros dispositivos de seguridade de uso obrigatorio terán a consideración de graves

Artigo 117

 • O condutor e os ocupantes dos vehículos están obrigados a utilizar, debidamente abrochados, os cintos de seguridade homologados, tanto na circulación por vías urbanas como interurbanas. Esta obrigación, no que se refire aos cintos de seguridade, non será esixible naqueles vehículos que non os teñan instalados.
 • Os menores de idade de estatura igual ou inferior a 135 centímetros deberán utilizar SRI e situarse no vehículo de acordo co disposto nos apartados seguintes.
 • Nos vehículos de máis de 9 prazas, incluído o condutor, informarase os pasaxeiros da obriga de levar abrochados os cintos de seguridade ou outros SRI, polo condutor, polo guía ou pola persoa encargada do grupo, a través de medios audiovisuais ou mediante letreiros ou pictogramas, de acordo co modelo que figura no anexo IV, colocado en lugares visibles de cada asento.
 • Nestes vehículos, os menores de idade de estatura igual ou inferior a 135 centímetros de 3 ou máis anos deberán utilizar SRI homologados debidamente adaptados ao seu talle e peso. Cando non se dispoña destes sistemas utilizarán os cintos de seguridade, sempre que sexan adecuados ao seu talle e peso.
 • Nos vehículos de ata 9 prazas, incluído o condutor, os menores de idade de estatura igual ou inferior a 135 centímetros de 3 ou máis anos deberán utilizar sistemas de retención infantil homologados debidamente adaptados á súa talla e peso. Devanditos ocupantes deberán situarse nos asentos traseiros. Excepcionalmente poderán ocupar o asento dianteiro, sempre que utilicen SRI homologados debidamente adaptados á súa talla e peso, nos seguintes casos:
 • Cando o vehículo non dispoña de asentos traseiros.
 • Cando todos os asentos traseiros estean xa ocupados polos menores os menores de idade de estatura igual ou inferior a 135 centímetros de 3 ou máis anos
 • Cando non sexa posible instalar nos devanditos asentos todos os sistemas de retención infantil.
 • No caso de que ocupen os asentos dianteiros e o vehículo dispoña de airbag frontal, unicamente poderán utilizar sistemas de retención orientados cara atrás se o airbag foi desactivado.

Artigo 119. Exencións

-Poderán circular sen os cintos ou outros sistemas de retención homologados:

 • Os condutores, ao efectuar a manobra de marcha atrás ou de estacionamento.
 • As persoas provistas dun certificado de exención por razóns médicas graves ou discapacitadas. Este certificado deberá ser presentado cando o requira calquera axente da autoridade responsable do tráfico (todo certificado deste tipo expedido pola autoridade competente dun Estado membro da Unión Europea será válido en España acompañado da súa tradución oficial).

-A exención alcanzará igualmente cando circulen en poboado, pero en ningún caso cando o fagan por autoestradas, autovías ou estradas convencionais, a:

 • Os condutores de taxis cando estean de servizo. Así mesmo, cando circulen en tráfico urbano ou áreas urbanas de grandes cidades, poderán transportar a persoas cuxa estatura non alcance os 135 centímetros sen utilizar un dispositivo de retención homologado adaptado á súa talla e ao seu peso, sempre que ocupen un asento traseiro.
 • Os distribuidores de mercadorías, cando realicen sucesivas operacións de carga e descarga de mercadorías en lugares situados a curta distancia uns doutros.
 • Os condutores e pasaxeiros dos vehículos en servizos de urxencia.
 • As persoas que acompañen a un alumno ou aprendiz durante a aprendizaxe da condución

RESULTADOS CONCELLO A Coruña - CAMPAÑA DO 13/03/17 Ao 19/03/17

3538 vehículos controlados , dos cales:

 • 3373 turismos
 • 107 taxis
 • 24 autobuses
 • 34 vehículos de mercadorías

Denuncias:

 • 19 condutores, de 3538 vehículos
 • 6 pasaxeiros en praza dianteira, de 557 controlados
 • 3 pasaxeiros en prazas traseiras, de 191 controlados
 • NON SE REALIZARON DENUNCIAS RELACIONADAS CON SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL, de 63 controlados

RESULTADOS CONCELLO A Coruña - CAMPAÑA DO 11/09/17 Ao 17/09/17

 • 663 vehículos controlados
 • 5 condutores denunciados
 • 253 vehículos nos que viaxaban acompañantes no asento dianteiro, 3 deles denunciados por non utilizar o cinto.
 • 98 vehículos nos que viaxaban acompañantes nos asentos traseiros, 1 deles denunciado por non utilizar o cinto de seguridade
 • 56 vehículos nos que viaxaban menores obrigados a utilizar SRI. Todos eles utilizaban SRI adaptado a talla e peso

RESULTADOS CONCELLO A Coruña - CAMPAÑA DO 12/03/18 Ao 18/03/18

 • Turismos controlados: 1284
 • Taxis controlados: 71
 • Autobuses controlados: 21
 • Vehículos de mercadorías controlados: 71
 • Vehículos que levaban menores: 99
 • Denuncias realizadas: 8 (todas elas a condutores)
 • Non se realizaron denuncias a pasaxeiros nin a condutores por non levar os menores SRI

RESULTADOS CONCELLO A Coruña - CAMPAÑA DO 14/05/18 Ao 18/05/18

 • 1.131 turismos controlados
 • 25 taxis (25 non levaban, exentos)
 • 56 autobuses (todos levaban cinto)
 • 60 vehículos de mercadorías (11 si levaban/49 non levaban, exentos)
 • 11 condutores de turismos denunciados por non utilizar cinto
 • 1 pasaxeiro de asento dianteiro de turismo denunciado (de 160 controlados)
 • 1 pasaxeiro de asentos traseiros denunciado (de 68 controlados)
 • 54 menores controlados. Todos eles en asentos traseiros e utilizando SRI

RESULTADOS CONCELLO A Coruña - CAMPAÑA DO 01/10/18 Ao 07/10/18

Total de vehículos controlados: 2.183, dos cales:

 • 1754 turismos
 • 136 taxis
 • 64 autobuses
 • 229 vehículos de mercadorías

Total de denuncias realizadas: 11, das cales:

 • 4 por non utilizar o condutor de turismos o cinto
 • 1 por non utilizar o ocupante dianteiro dun vehículo de mercadorías o cinto
 • 4 por non utilizar o cinto o ocupante das prazas traseiras
 • 2 por non utilizar o SRI menores en prazas traseiras

RESULTADOS CONCELLO A Coruña - CAMPAÑA DO 11/03/19 Ao 17/03/19

Total de vehículos controlados: 2.680, dos cales:

 • 2485 turismos (40 deles transportaban menores obrigados a uso de SRI)
 • 56 taxis
 • 20 autobuses
 • 119 vehículos de transporte de mercadorías

Total de denuncias realizadas: 15, das cales:

 • 7 a condutores de turismos por non usar o cinto
 • 4 a pasaxeiros dianteiros
 • 1 a pasaxeiro traseiro
 • 3 a condutores por non utilizar SRI

RESULTADOS CONCELLO A Coruña - CAMPAÑA DO 30/09/19 Ao 06/10/19

Total de vehículos controlados: 2.883, dos cales:

 • 2.522 turismos
 • 148 taxis
 • 48 autobuses
 • 165 vehículos de transporte de mercadorías

Total de denuncias realizadas: 1

 • A condutor de turismo por non usar o cinto.

RESULTADOS CONCELLO A Coruña - CAMPAÑA DO 08/03/2021 Ao 14/03/2021

Total de vehículos controlados: 905.

Total de denuncias realizadas: 4 por non utilizar o cinto de seguridade (3 condutores e un viaxeiro en praza dianteira).

Non se realizou denuncia algunha por non utilizar SRI.

RESULTADOS CONCELLO A Coruña - CAMPAÑA DO 04/04/2022 Ao 10/04/2022

Total vehículos controlados: 2027, dos cales:

 • 1918 turismos.
 • 40 taxis.
 • 15 autobuses.
 • 54 vehículos destinados ao transporte de mercadorías.

Total de denuncias realizadas: 3, das cales:

 • 1 a un condutor de turismo.
 • 1 a un pasaxeiro das prazas traseiras dun turismo.
 • 1 por levar a un menor sen SRI en prazas traseiras dun turismo.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión