Uso de cookies nas páxinas web do Concello da Coruña

Nas páxinas web municipais utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos mediante a análise dos seus hábitos de navegación. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis información, ou coñecer como cambiar a configuración, na nosa páxina de "Normas de uso".

Concello da Coruña

Imposto sobre Bens Inmobles (IBI). Solicitude de beneficios fiscais

En que consiste?:

Procedemento de concesión, logo do previo cumprimento dos requisitos esixidos, de beneficios fiscais no Imposto sobre Bens Inmobles. Os beneficios fiscais clasifícanse en exencións (a pesar de que se realiza o feito impoñible a lei exime do cumprimento da obriga tributaria principal) e bonificacións (porcentaxe de desconto para aplicar sobre a cota íntegra).

EXENCIÓNS:

 • As entidades sen fins lucrativos recollidas no art. 2 da Lei 49/2002, de réxime fiscal de entidades sen fins lucrativos e de incentivos fiscais ao mecenado.
 • Centros docentes concertados (art. 62.2 a Texto Ref. Lei HHLL).
 • Bens históricos non afectos a actividades económicas (art. 62.2 b Texto Ref. Lei HHLL).
 • Os montes repoboados ou rexenerados (art. 62.2 c Texto ref. Lei HHLL).

BONIFICACIÓNS:

 • Bonificación do 50% (máximo 3 anos) para inmobles obxecto da actividade de empresas urbanizadoras, promotoras ou construtoras (art. 5.1 OF núm. 51).
 • Bonificación do 50% (máximo 7 anos desde a cualificación) para vivendas de protección oficial ou equiparables (art. 5.2 OF núm. 51).
 • Bonificación do 95% para bens rústicos de cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra (art. 5.3 OF núm. 51).
 • Bonificación entre o 20% e o 90% (en función da renda familiar) na vivenda habitual para as persoas titulares de familia numerosa (art. 5.4 OF núm. 51). De solicitude anual antes do 31 de decembro para a súa aplicación no exercicio seguinte.
 • Bonificación do 95% para os bens inmobles de ensino universitario (art. 5.5 OF núm. 51).
 • Bonificación do 95% para bens inmobles históricos afectos a explotacións económicas (art. 5.6 OF núm. 51).
 • Bonificación do 50% (máximo 3 anos) na vivenda habitual con sistemas de aproveitamento térmico e eléctrico da enerxía proveniente do sol para autoconsumo (art. 5.7 a OF núm. 51).
 • Bonificación do 50 % (máximo 3 anos) na vivenda habitual certificada coa máis alta cualificación de eficiencia enerxética (art. 5.7 b OF núm. 51).
 • Bonificación do 50% para os bens inmobles de características especiais onde se desenvolvan actividades relacionadas co sector pesqueiro, explotación de parques e recintos feirais ou actividades naúticas debe ser solicitada anualmente antes do 31 de decembro (art. 5.8 OF núm. 51).

A quen vai dirixido?:

Están lexitimadas para solicitar, ben por si mesmas ou por medio de representante, o beneficio fiscal, as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 que sexan suxeitos pasivos do imposto.

Organismo responsable:

Ayuntamiento

Prazo de presentación:

A solicitude pódese realizar ao longo do exercicio, con todo, e de acordo co establecido no art. 19.2 da Ordenanza xeral de xestión a aplicación dos beneficios fiscais en tributos locais requirirá a petición escrita da parte interesada e producirán efectos, ao tratarse dun tributo de devindicación periódico, desde a devindicación inmediata seguinte a ela, sempre que no devandito momento se reúnan os requisitos esixidos para o seu goce. As solicitudes de bonificación por familias numerosas e bens relacionados con actividades pesqueiras deben renovarse anualmente.

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

Documentación que hai que achegar nas exencións:

 • As entidades sen fins lucrativos recollidas no art. 2 da Lei 49/2002, de réxime fiscal de entidades sen fins lucrativos e de incentivos fiscais ao mecenado:
  • Estatutos da sociedade adaptados á lei.
  • Certificado da Admón. do Estado do exercicio de opción ao réxime fiscal especial.
  • Certificado da súa inscrición no rexistro correspondente.
 • Centros docentes concertados (art. 62.2 a Texto ref. Lei HHLL):
  • Fotocopia da titularidade do inmoble
  • Fotocopia do concerto coa Xunta de Galicia
 • Bens históricos non afectos a actividades económicas (art. 62.2 b Texto Ref. Lei HHLL):
  • Fotocopia da titularidade do inmoble
  • Que o edificio teña máis de 50 anos e se encontre dentro do Conxunto Histórico Artístico da Coruña e estea incluído no PEPRI con nivel de protección 'integral'
 • Os montes repoboados ou rexenerados (art. 62.2 c Texto ref. Lei HHLL):

Documentación que hai que achegar nas bonificacións:

 • Bonificación do 50% (máximo 3 anos) para inmobles obxecto da actividade de empresas urbanizadoras, promotoras ou construtoras (art. 5.1 OF núm. 51):
  • Copia dos estatutos da sociedade
  • Copia da licenza municipal de obras
  • Certificado de inicio das obras e prazo previsto
  • Certificado de que o inmoble non está no inmobilizado da entidade.
 • Bonificación do 50% (máximo 7 anos desde a cualificación) para vivendas de protección oficial ou equiparables (art. 5.2 OF núm. 51):
  • Copia da cédula de cualificación definitiva
  • Copia da titularidade do inmoble
 • Bonificación do 95% para bens rústicos de cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra (art. 5.3 OF núm. 51).
 • Bonificación entre o 20% e o 90% (en función da renda familiar) na vivenda habitual para as persoas titulares de familia numerosa (art. 5.4 OF núm. 51). De solicitude anual antes do 31 de decembro para a súa aplicación no exercicio seguinte:
  • Título de familia numerosa.
  • Copia da última declaración do IRPF da unidade familiar ou autorización por escrito para efectuar a consulta por parte da Administración municipal ante a AEAT.
 • Bonificación do 95% para os bens inmobles de ensino universitario (art. 5.5 OF núm. 51):
  • Documento acreditativo do destino do ben para fins universitarios.
 • Bonificación do 95% para bens inmobles históricos afectos a explotacións económicas (art. 5.6 OF núm. 51):
  • Copia da titularidade do inmoble.
  • A administración verificará se o edificio ten máis de 50 anos, se está dentro do ámbito delimitado pola Xunta de Galicia como Conxunto Histórico Artístico da Coruña (DOG núm. 57 22/03/1984) e está incluído no catálogo do Plan especial de reforma interior da Cidade Vella e Pescaría con nivel de protección integral.
 • Bonificación do 50% (máximo 3 anos) na vivenda habitual con sistemas de aproveitamento térmico e eléctrico da enerxía proveniente do sol para autoconsumo (art. 5.7 a OF núm. 51):
  • Copia do proxecto técnico ou memoria técnica do certificado de montaxe
  • Certificado de instalación dilixenciado pola Xunta de Galicia
  • Certificado final de obras
  • Especificacións técnicas dos sistemas instalados
  • A administración comprobará a licenza de obra, comunicación previa ou declaración responsable, así como o pagamento das taxas e ICIO.
 • Bonificación do 50 % (máximo 3 anos) na vivenda habitual certificada coa máis alta cualificación de eficiencia enerxética (art. 5.7 b OF núm. 51).
  • Certificado de eficiencia enerxética rexistrado e validado por unha ECCE-EE.
 • Bonificación do 50% para os bens inmobles de características especiais onde se desenvolvan actividades relacionadas co sector pesqueiro (art. 5.9 OF núm. 51). De solicitude anual antes do 31 de decembro para a súa aplicación no exercicio seguinte:
  • Identificación do inmoble para o que se solicita a bonificación (ref. catastral ou copia do último recibo do IBI)
  • Copia da escritura de constitución e, se é o caso, posteriores modificacións.
  • Certificado ou informe que acredite que as actividades de extracción, produción, comercialización ou transformación de produtos da pesca constitúen a actividade principal do negocio.
  • Acreditación da representación no caso de persoas xurídicas.

Como se fai?:

 • De forma presencial no Rexistro Xeral. Enderezos:
  • Concello da Coruña. Praza de María Pita, 1. C.P. 15001 A Coruña
  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos, 1. C.P. 15006 A Coruña
  • Centro Sociocultural Ágora. Lugar da Gramela, 17. C.P. 15010 A Coruña
  • Rexistro Área Económica. Rúa da Franxa, 21-22. C.P. 15001 A Coruña
 • Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do concello
 • A través do Rexistro Telemático identificándose con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido. En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de procedemento administrativo común, teñen a obriga de realizar este trámite, a través da Sede electrónica, sempre que se configurou este procedemento na plataforma: a) As persoas xurídicas. b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios etc). c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas administracións públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídas as persoas notarias e rexistradoras da propiedade e mercantís. d) Quen represente a unha persoa interesada que estea obrigada a relacionarse electronicamente coa Administración.
 • Nos demais supostos contemplados no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Internet

Que se necesita?:

Unha vez cuberta a solicitude telemática debe achegar a documentación que se indica en cada unha das modalidades de exención ou bonificación indicadas anteriormente.

Como se fai?:

A través da Sede electrónica municipal.

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de procedemento administrativo común, teñen a obriga de realizar este trámite, a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios etc.)

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e as actuacións que realicen coas administracións públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídas as persoas notarias e rexistradoras da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a unha persoa interesada que estea obrigada a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

Tramitación telemática

Certificado dixital:

Si

Teléfono

Máis información:

O prazo máximo en que debe notificarse a resolución será de 6 meses que se contará desde a data en que o documento de solicitude tivese entrada no rexistro xeral do Concello da Coruña (art. 104 da Lei xeral tributaria e art. 67 da Ordenanza xeral de xestión). Cando se produza a paralización do procedemento por causa imputable á persoa interesada, a Administración municipal advertiraa de que, unha vez que transcorran 3 meses, poderá declarar a súa caducidade.

Contra a resolución de concesión/denegación do beneficio fiscal poderanse interpoñer os seguintes recursos:

Recurso de reposición. Con carácter previo e potestativo o recurso de reposición previsto no art. 14 do RDL 2/2004 ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes que se contará desde o día seguinte ao da recepción da notificación.

Reclamación económico-administrativa. Contra a desestimación do recurso de reposición ou ante a ausencia de resolución expresa no prazo dun mes desde a súa interposición, poderá presentar a reclamación económico-administrativa, que terá carácter preceptivo previo ao recurso contencioso administrativo, prevista no art. 137 da Lei 7/85, ante o Tribunal Económico Administrativo Municipal, en idéntico prazo dun mes.

Non se poderán simultanear ambos os recursos, de producirse esta situación tramitarase o presentado en primeiro lugar e declararase inadmisible o segundo (art. 222 da Lei 58/2003).

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión