Uso de cookies nas páxinas web do Concello de A Coruña

Nas páxinas web municipais utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos mediante o análise dos seus hábitos de navegación. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis información, ou coñecer como cambiar a configuración, na nosa páxina de "Normas de uso"..

Facenda

 • Compartir
 • Engadir ao meu móbil | 
 • Imprimir

Imposto sobre Bens Inmobles (IBI). Solicitude de beneficios fiscais

En que consiste?:

Procedemento de concesión, logo do cumprimento previo dos requisitos esixidos, de beneficios fiscais no Imposto sobre Bens Inmobles. Os beneficios fiscais clasifícanse en exencións (a pesar de que se realiza o feito impoñible a lei exime do cumprimento da obriga tributaria principal) e bonificacións (porcentaxe de desconto para aplicar sobre a cota íntegra).

EXENCIÓNS:

 • As entidades sen fins lucrativos recollidas no art. 2 da Lei 49/2002, de réxime fiscal de entidades sen fins lucrativos e de incentivos fiscais ao mecenado.
 • Centros docentes concertados (art. 62.2 a Texto Ref. Lei HHLL).
 • Bens históricos non afectos a actividades económicas (art. 62.2 b Texto Ref. Lei HHLL).
 • Os montes repoboados ou rexenerados (art. 62.2 c Texto ref. Lei HHLL).

BONIFICACIÓNS:

 • Bonificación do 50% (máximo 3 anos) para inmobles obxecto da actividade de empresas urbanizadoras, promotoras ou construtoras (art. 5.1 OF nº 51).
 • Bonificación do 50% (máximo 7 anos desde a cualificación) para vivendas de protección oficial ou equiparables (art. 5.2 OF nº 51).
 • Bonificación do 95% para bens rústicos de cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra (art. 5.3 OF nº 51).
 • Bonificación entre o 20% e o 90% (en función da renda familiar) na vivenda habitual para as persoas titulares de familia numerosa (art. 5.4 OF nº 51). De solicitude anual antes do 31 de decembro para a súa aplicación no exercicio seguinte.
 • Bonificación do 95% para os bens inmobles de ensino universitario (art. 5.5 OF nº 51).
 • Bonificación do 95% para bens inmobles históricos afectos a explotacións económicas (art. 5.6 OF nº 51).
 • Bonificación do 50% (máximo 3 anos) na vivenda habitual con sistemas de aproveitamento térmico e eléctrico da enerxía proveniente do sol para autoconsumo (art. 5.7 a OF nº 51).
 • Bonificación do 50 % (máximo 3 anos) na vivenda habitual certificada coa máis alta cualificación de eficiencia enerxética (art. 5.7 b OF nº 51).
 • Bonificación do 50% para os bens inmobles de características especiais onde se desenvolvan actividades relacionadas co sector pesqueiro, explotación de parques e recintos feirais ou actividades naúticas debe ser solicitada anualmente antes do 31 de decembro (art. 5.8 OF nº 51).

A quen vai dirixido?:

Bonificacións

Entre as bonificacións recollidas na ordenanza municipal reguladora do imposto destacamos:

- 50% na cota íntegra do imposto no inmobles obxecto da actividade das empresas de urbanización, construción e promoción inmobiliaria. A bonificación débese solicitar antes do inicio das obras e comprenderá desde o ano seguinte a aquel en que se inicien as obras ata o posterior á súa terminación.

- 50% na cota íntegra durante sete anos as vivendas de protección oficial e as equiparables a estas segundo a normativa da comunidade autónoma. A bonificación debe solicitala a persoa interesada en calquera momento dos sete anos, e producirá efectos a partir do exercicio impositivo seguinte ao da solicitude.

- 50% de bonificación durante 3 anos nas vivendas habituais nas que se instalaron sistemas de aproveitamento térmico e eléctrico da enerxía solar para autoconsumo; ou cando tras pasar os controis pertinentes o inmoble obtivese a máis alta cualificación de eficiencia enerxética.

- 95% na cota íntegra dos bens rústicos das cooperativas agrarias.

- Bonificación de entre o 20% e o 90% na cota íntegra do imposto para as familias numerosas. Solicitaraa a persoa interesada e soamente para o inmoble que constitúa a súa vivenda habitual. A porcentaxe de bonificación variará en función dos ingresos da unidade familiar.

Os requisitos esixidos para estas bonificacións e o resto delas recóllense na ordenanza municipal número 51, reguladora do IBI.

Organismo responsable:

Ayuntamiento

Prazo de presentación:

A solicitude pode realizarse ao longo do exercicio, con todo, e de acordo co establecido no art. 19.2 da Ordenanza xeral de xestión a aplicación dos beneficios fiscais en tributos locais requirirá a petición escrita da parte interesada e producirán efectos, ao tratarse dun tributo de devindicación periódico, desde a devindicación inmediata seguinte a ela, sempre que no devandito momento se reúnan os requisitos esixidos para o seu goce. As solicitudes de bonificación por familias numerosas e bens relacionados con actividades pesqueiras deben renovarse anualmente.

Presencial

Que se necesita?:

Documentación para achegar nas exencións:

 • As entidades sen fins lucrativos recollidas no art. 2 da Lei 49/2002, de réxime fiscal de entidades sen fins lucrativos e de incentivos fiscais ao mecenado:
  • Estatutos da sociedade adaptados á lei
  • Certificado da Admón. do Estado do exercicio de opción ao réxime fiscal especial
  • Certificado da súa inscrición no rexistro correspondente
 • Centros docentes concertados (art. 62.2 a Texto ref. Lei HHLL):
  • Fotocopia da titularidade do inmoble
  • Fotocopia do concerto coa Xunta de Galicia
 • Bens históricos non afectos a actividades económicas (art. 62.2 b Texto Ref. Lei HHLL)
  • Fotocopia da titularidade do inmoble
  • Que o edificio teña máis de 50 anos, e estea dentro do Conxunto Histórico Artístico da Coruña e estea incluído no PEPRI con nivel de protección 'integral'
 • Os montes repoboados ou rexenerados (art. 62.2 c Texto ref. Lei HHLL):

Documentación para achegar nas bonificacións:

 • Bonificación do 50% (máximo 3 anos) para inmobles obxecto da actividade de empresas urbanizadoras, promotoras ou construtoras (art. 5.1 OF nº 51):
  • Copia dos estatutos da sociedade
  • Copia da licenza municipal de obras
  • Certificado de inicio das obras e prazo previsto
  • Certificado de que o inmoble non está no inmobilizado da entidade
 • Bonificación do 50% (máximo 7 anos desde a cualificación) para vivendas de protección oficial ou equiparables (art. 5.2 OF nº 51):
  • Copia da cédula de cualificación definitiva
  • Copia da titularidade do inmoble
 • Bonificación do 95% para bens rústicos de cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra (art. 5.3 OF nº 51)
 • Bonificación entre o 20% e o 90% (en función da renda familiar) na vivenda habitual para as persoas titulares de familia numerosa (art. 5.4 OF nº 51). De solicitude anual antes do 31 de decembro para a súa aplicación no exercicio seguinte:
  • Título de familia numerosa
  • Copia da última declaración do IRPF da unidade familiar ou autorización por escrito para efectuar a consulta por parte da administración municipal ante a AEAT
 • Bonificación do 95% para os bens inmobles de ensino universitario (art. 5.5 OF nº 51):
  • Documento acreditativo do destino do ben para fins universitarios
 • Bonificación do 95% para bens inmobles históricos afectos a explotacións económicas (art. 5.6 OF nº 51):
  • Copia da titularidade do inmoble
  • A administración verificará se o edificio ten máis de 50 anos, se está dentro do ámbito delimitado pola Xunta de Galicia como Conxunto Histórico artístico da Coruña (DOG nº 57 22/03/1984) e está incluído no catálogo do Plan Especial de Reforma Interior da Cidade Vella e Pescadería con nivel de protección integral.
 • Bonificación do 50% (máximo 3 anos) na vivenda habitual con sistemas de aproveitamento térmico e eléctrico da enerxía proveniente do sol para autoconsumo (art. 5.7 a OF nº 51):
  • Copia do proxecto técnico ou memoria técnica do certificado de montaxe
  • Certificado de instalación dilixenciado pola Xunta de Galicia
  • Certificado final de obras
  • Especificacións técnicas dos sistemas instalados
  • A administración comprobará a licenza de obra, comunicación previa ou declaración responsable así como o pago das taxas e ICIO.
 • Bonificación do 50% (máximo 3 anos) na vivenda habitual certificada coa máis alta cualificación de eficiencia enerxética (art. 5.7 b OF nº 51).
  • Certificado de eficiencia enerxética rexistrado e validado por unha ECCE-EE
 • Bonificación do 50% para os bens inmobles de características especiais onde se desenvolvan actividades relacionadas co sector pesqueiro (art. 5.9 OF nº 51). De solicitude anual antes do 31 de decembro para a súa aplicación no exercicio seguinte:
  • Identificación do inmoble para o que se solicita a bonificación (ref. catastral ou copia do último recibo do IBI)
  • Copia da escritura de constitución e, se é o caso, posteriores modificacións
  • Certificado ou informe que acredite que as actividades de extracción, produción, comercialización ou transformación de produtos da pesca constitúen a actividade principal do negocio
  • Acreditación da representación no caso de persoas xurídicas

Como se fai?:

 • De forma presencial no Rexistro Xeral. Enderezos:
  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.
  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.
  • Centro Sociocultural Ágora. Lugar da Gramela, 17. C.P. 15010 A Coruña.
  • Rexistro Área Económica. Rúa da Franxa nº 21-22. C.P. 15001 A Coruña.
 • Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do concello.
 • A través do Rexistro Telemático identificándose con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido. En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de procedemento administrativo común, teñen a obriga de realizar este trámite, a través da Sede electrónica, sempre que se configurase este procedemento na plataforma: a) As persoas xurídicas. b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de persoas propietarias etc.). c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e as actuacións que realicen coas administracións públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís. d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.
 • Nos demais supostos contemplados no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Internet

Que se necesita?:

Unha vez cuberta a solicitude telemática debe achegar a documentación que se indica en cada unha das modalidades de exención ou bonificación indicadas anteriormente.

Como se fai?:

A través da Sede electrónica municipal.

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de procedemento administrativo común, teñen a obriga de realizar este trámite, a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de persoas propietarias etc.).

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas administracións públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

Tramitación telemática

Certificado dixital:

Si

Teléfono

Máis información:

O prazo máximo en que debe notificarse a resolución será de 6 meses que se contará desde a data en que o documento de solicitude tivese entrada no rexistro xeral do Concello da Coruña (art. 104 da Lei xeral tributaria e art. 67 da Ordenanza xeral de xestión). Cando se produza a paralización do procedemento por causa imputable á persoa interesada, a administración municipal advertiraa de que, transcorridos 3 meses, poderá declarar a súa caducidade.

Contra a Resolución de concesión/denegación do beneficio fiscal poderanse interpoñer os seguintes recursos:

Recurso de reposición. Con carácter previo e potestativo o recurso de reposición previsto no art. 14 do RDL 2/2004 ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes que se contará desde o día seguinte ao da recepción da notificación.

Reclamación económico-administrativa. Contra a desestimación do recurso de reposición ou ante a ausencia de resolución expresa no prazo dun mes desde a súa interposición, poderá presentar a reclamación económico-administrativa, que terá carácter preceptivo previo ao recurso contencioso administrativo, prevista no art. 137 da Lei 7/85, ante o Tribunal Económico Administrativo Municipal, en idéntico prazo dun mes.

Non se poderán simultanear ambos os recursos, de producirse esta situación tramitarase o presentado en primeiro lugar e declararase inadmisible o segundo (art. 222 da Lei 58/2003).

 • Concello da Coruña
  • Ayuntamiento de A Coruña | Concello da Coruña
  • Praza de María Pita, 1. 15001 A Coruña
  • 981 184 200 ou desde dentro do termo municipal ao teléfono de atención 010
Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Internet Explorer 10 ou superior. Instalar agora un navegador compatible

?