Concello da Coruña

Concello da Coruña

RGPD

Nesta páxina

Información xeral

I. INTRODUCIÓN

A visita ao Portal de internet e, se é o caso, sede electrónica do CONCELLO DA CORUÑA faise, inicialmente, en forma anónima. Soamente para poder acceder a algún dos servizos da web que dispoñan de xestión ou trámite específico, os usuarios e as usuarias subministrarán os datos persoais imprescindibles para a prestación do servizo solicitado. Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do CONCELLO DA CORUÑA e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento, de conformidade, principalmente, coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).

O Portal do que é titular o CONCELLO DA CORUÑA contén ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas á do CONCELLO DA CORUÑA. Ao acceder a tales sitios web vostede pode decidir se acepta as súas políticas de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, se vostede navega por Internet pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.

II. INFORMACIÓN XERAL SOBRE A SALVAGARDA DA PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

A continuación, o CONCELLO DA CORUÑA informa, de maneira xeral, acerca da salvagarda da privacidade e da protección dos datos de carácter persoal aplicada ás actividades de tratamento que efectúa a nivel do Portal e Sede electrónica, así como por outros medios:

 1. Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos persoais?

O CONCELLO DA CORUÑA é quen ostenta a condición de Responsable de Tratamento, estando asesorado e supervisado polo noso Delegado/a de Protección de Datos delegadodeprotecciondedatos@coruna.gal

 1. Para que tratamos os seus datos persoais?

Os datos que se nos facilitan, así como calquera outro xerado durante o desenvolvemento da relación coa persoa cidadá/interesada, podémolos tratar para distintas finalidades en función dos servizos públicos que sexan obxecto de prestación e, en todo caso, para manter o contacto e a comunicación con esta e xestionar a prestación dos servizos demandados ou prestados polo CONCELLO DA CORUÑA.

No seu caso, finalidades máis explícitas e concretas poden indicarse nas cláusulas informativas incorporadas en cada unha das vías de toma de datos (formularios web, formularios en papel, locucións ou carteis, e notas informativas) para supostos concretos. En todo caso, pode consultar o rexistro de actividades de tratamento de datos de carácter persoal que efectúa o CONCELLO DA CORUÑA, co fin de poder saber os usos ou finalidades concretos de cada tratamento de datos persoais no  Rexistro Actividades Tratamento Concello A Coruña

 1. Cal é a base xurídica que lexitima o tratamento dos seus datos persoais?

É dicir, que fundamenta ou habilita que poidamos tratar os seus datos persoais? A base xurídica que nos lexitima para o tratamento dos seus datos pode ser diversa:

 1. Normalmente, no sector público, a lexitimación reside na necesidade de cumprimento dunha obriga legal, dunha misión realizada en interese público ou no exercicio das competencias ou poderes públicos outorgados ao CONCELLO DA CORUÑA.
 2. E, se é o caso, a execución dun contrato do que Vde. sexa parte, en condición de contratista ou adxudicatario, como o consentimento que, se for o caso, poida terse requirido para o tratamento dos seus datos persoais.

En todo caso, para saber cal é a base/s xurídica/s que lexitima/n o tratamento dos seus datos persoais, pode consultar máis información no  Rexistro Actividades Tratamento Concello A Coruña

A achega dos datos que solicitamos é obrigatoria porque son imprescindibles para atender a súa petición ou prestar os nosos servizos; se non nolos achega, non poderemos levala a cabo ou prestalos.

No caso de que o tratamento estea baseado no seu consentimento, este entenderase outorgado de forma inequívoca, e considerarase a dita achega un acto afirmativo claro pola súa banda, que manifesta o devandito consentimento.

No caso de que comunique datos persoais doutras persoas físicas debe respectar a súa privacidade. Só o seu titular pode autorizar o tratamento dos seus datos persoais. Vde. estará lexitimado/a a tratar os datos persoais doutras persoas físicas, no caso de que actúe en calidade de representante legal ou voluntario ou, no caso de que, en coñecemento deles, se transmitan para a denuncia ou reivindicación de dereitos fronte a ela. A publicación de datos de terceiros sen o seu consentimento pode infrinxir, ademais da normativa sobre protección de datos, a relativa ao dereito á honra, á intimidade ou á propia imaxe dos devanditos terceiros.

 1. Por canto tempo conservamos os seus datos persoais?

En xeral, os datos persoais que se nos achegan conservarémolos para manter un historial de atención, e xestionar os nosos servizos de forma eficiente, e mentres a persoa interesada non solicite a súa supresión. Mesmo solicitada a supresión, manteranse bloqueados durante o tempo necesario, e limitando o seu tratamento, unicamente para algún destes supostos:

 1. Cumprir coas obrigas legais/contractuais de calquera tipo a que esteamos sometidos.
 2. E/ou durante os prazos legais previstos para a prescrición de calquera responsabilidade pola nosa banda.
 3. E/ou o exercicio ou a defensa de reclamacións derivadas da relación mantida coa persoa cidadá/interesada.

En todo caso, pode obter máis información, en función da actividade de tratamento de datos persoais de que se trate, no noso rexistro  Rexistro Actividades Tratamento Concello A Coruña

 1. Quen poden ser cesionarios ou destinatarios dos seus datos persoais?

Os datos que nos proporciona poderán ser cedidos ou comunicados a outras entidades, públicas ou privadas, ás que fose obrigatoria ou necesaria a transmisión para a consecución dos fins determinados e lexítimos.

Pode obter máis información de quen pode ser destinatario ou cesionario, en función de que actividade de tratamento de datos persoais se trate, no noso Rexistro Actividades Tratamento Concello A Coruña .

 1. Seguridade dos datos persoais

De conformidade coa Disposición adicional primeira da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, as medidas de seguridade, técnicas e organizativas, adoptadas polo CONCELLO DA CORUÑA e destinadas para salvagardar a confidencialidade e protección dos datos persoais, evitando a súa perda, alteración ou acceso non autorizado, son as establecidas no Anexo II do Real decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da administración electrónica (ENS).

 1. Normativa aplicable

Regulamento xeral de protección de datos (RXPD). Norma de aplicación directa en toda a Unión Europea, relativa á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Ligazón ao BOE.

Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD). Norma que ten por obxecto a adaptación do ordenamento xurídico español ao RGPD, completar as súas disposicións e garantir os dereitos dixitais da cidadanía. Ligazón ao BOE.

Real decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da administración electrónica  (ENS). Ligazón ao BOE.

Uso de cámaras de vixilancia

Información particular sobre o uso de cámaras ou videocámaras de vixilancia por parte do Concello da Coruña.

I. VIDEOVIXILANCIA EN EDIFICIOS E INSTALACIÓN

Coa finalidade de garantir a seguridade de bens, instalacións e dependencias, así como das persoas, que traballan ou acceden a elas, o CONCELLO DA CORUÑA informa que colocou cámaras ou videocámaras de vixilancia.

Trátase de dispoñer dunha medida de anticipación e prevención fronte a posibles riscos, perigos ou infraccións, que afecten a persoas, bens e instalacións. As imaxes captadas polos sistemas de videovixilancia son tratadas polo CONCELLO DA CORUÑA como responsable do tratamento.

A licitude do tratamento está baseada no artigo 6.1.e) do RGPD: o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento, con base na Lei orgánica 4/2015, do 30 de marzo, de protección da seguridade cidadá.

As imaxes (datos persoais) conservaranse durante o prazo máximo dun mes, salvo que deban bloquearse, para a posta ao dispor das autoridades públicas competentes, en caso de captar feitos ilícitos ou irregulares.

As imaxes poderán ser cedidas, se fose o caso, a forzas e corpos de seguridade, así como a xulgados ou tribunais. Non están previstas transferencias a terceiros países ou organizacións internacionais, salvo por obriga legal.

Para o exercicio dos dereitos de acceso ou supresión das imaxes da súa persoa (ou, de ser o caso, do seu representado)] deberá achegar (ademais da información citada no apartado específico da web) unha fotografía actualizada, co fin de poder ser identificado, se é o caso, nas imaxes gravadas. Así como, indicar, da forma máis aproximada posible, a/s data/s, hora/s e lugar/es nas que, supostamente, foi obxecto de gravación.

II. VIDEOVIXILANCIA E SEGURIDADE CIDADÁ

O CONCELLO DA CORUÑA, en calidade de responsable, informa de que as imaxes captadas polos sistemas de videovixilancia, colocados en espazos ou lugares públicos, teñen a finalidade de garantir a seguridade, os dereitos, liberdades e seguridade da cidadanía.

A licitude do tratamento está baseada no artigo 6.1.e) do RGPD: o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento, conforme á Lei orgánica 4/1997, do 4 de agosto, pola que se regula a utilización de vídeocámaras polas forzas e corpos de seguridade en lugares públicos.

As imaxes poden ser cedidas a outras forzas e corpos de seguridade, así como aos xulgados e tribunais. Non están previstas transferencias a terceiros países ou organizacións internacionais, salvo por obriga legal.

As imaxes (datos persoais) conservaranse durante o prazo máximo dun mes, salvo que deban bloquearse para a posta ao dispor das autoridades públicas competentes, en caso de captar feitos ilícitos ou irregulares.

Para o exercicio dos dereitos de acceso ou supresión das imaxes da súa persoa (ou, se fose o, do seu representado) deberá achegar (ademais da información citada no apartado específico da web) unha fotografía actualizada, co fin de poder ser identificado, se é o caso, nas imaxes gravadas. Así como, indicar, da forma máis aproximada posible, a/s data/s, hora/s e lugar/es nas que, supostamente, foi obxecto de gravación.

III. VIDEOVIXILANCIA E CONTROL DE TRÁFICO

O CONCELLO DA CORUÑA colocou cámaras ou videocámaras en vías do municipio, coa finalidade de controlar, regular, vixiar e disciplinar o tráfico. As imaxes captadas son tratados polo corpo de axentes da Policía Local do concello.

A licitude do tratamento está baseada no artigo 6.1.e) do RGPD: o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento, conforme á Lei orgánica 4/1997, do 4 de agosto, pola que se regula a utilización de vídeocámaras polas forzas e corpos de seguridade en lugares públicos e o Real decreto lexislativo 6/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade viaria, e demais normativa específica na materia.

As imaxes poden ser cedidas a outras forzas e corpos de seguridade, así como aos xulgados e tribunais. Non están previstas transferencias a terceiros países ou organizacións internacionais, salvo por obriga legal.

As imaxes (datos persoais) conservaranse durante o prazo máximo dun mes, salvo que deban bloquearse, en caso de captar feitos ilícitos ou irregulares; dispoñendo das mesmas a efectos de aplicación do réxime sancionador e, no seu caso, posta ao dispor da autoridade pública competente, así como xulgados ou tribunais.

IV. GRAVACIÓN DOS PLENOS MUNICIPAIS

No ámbito das administracións públicas, a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, previu que se poidan gravar as reunións que realicen os órganos colexiados (neste caso, o Pleno), e que o ficheiro resultante da gravación se poida xuntar á acta das sesións. Estas gravacións consérvanse garantindo a integridade e autenticidade do citado ficheiro, así como o acceso a el por parte dos membros do órgano colexiado.

Neste caso, o CONCELLO DA CORUÑA efectúa a gravación dos plenos coa finalidade de coadxuvar á elaboración da acta do plenario, manter un arquivo histórico do desenvolvemento das sesións do Pleno e difundir ou publicar a través da páxina web municipal e, se for o caso, redes sociais.

A licitude do tratamento está baseada no artigo 6.1.e) do RGPD: o tratamento é necesario para cumprir cunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento, conforme aá Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Quedarán garantidos os dereitos fundamentais das persoas, conforme ao artigo 18.1 da Constitución Española (dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe), tal e como se atopa establecido no artigo 70 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, evitando a gravación e emisión daqueles asuntos que poidan afectar os dereitos fundamentais da cidadanía e, se fose o caso, así se acorde por maioría absoluta.

Exercicio dos dereitos

I. DEREITOS

O CONCELLO DA CORUÑA garantiralle e facilitaralle, en todo momento, á cidadanía o exercicio dos seus dereitos en materia de protección de datos persoais. Estes dereitos son:

 1. Dereito de acceso: dereito a obter confirmación sobre se se están tratando os datos e información, se for o caso, sobre o devandito tratamento.
 2. Dereito de rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos cando sexan inexactos.
 3. Dereito de supresión ou esquecemento: dereito a obter a supresión dos datos nos termos previstos na normativa vixente.
 4. Dereito de oposición: dereito a opoñerse, en calquera momento, a que os datos persoais sexan obxecto de tratamento.
 5. Dereito á limitación do tratamento: dereito a que o responsable limite o tratamento dos datos da persoa interesada nos supostos recollidos na normativa vixente.
 6. Dereito á portabilidade dos datos: dereito a recibir os datos que proporcionou nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, ou a que sexan transmitidos directamente a un terceiro nos supostos establecidos na normativa vixente.
 7. Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas: dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos no/a interesado/a ou lle afecte de xeito significativo.
 8. Dereito a retirar o consentimento: cando o tratamento dos datos estea baseado no consentimento das persoas interesadas, estas poderán retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento previo á súa retirada.

II. QUEN PODE EXERCITAR ESTES DEREITOS?

As persoas interesadas poden exercitar calquera destes dereitos actuando no seu propio nome ou a través de representante legal.

No caso de menores de 14 anos deberán facelo os titulares da patria potestade ou tutela, achegando coa súa solicitude de exercicio de dereitos, copia do DNI do/a menor, copia do libro de familia correspondente, e unha declaración responsable conforme é titular da patria potestade ou tutela legal. No caso de menores de idade entre 14 e 18 anos, estes poderán exercer os seus dereitos de forma individual, ou por medio dos titulares da patria potestade ou tutela.

III. CANLES DE SOLICITUDE DE EXERCICIO DOS DEREITOS

De forma telemática na sede electrónica do CONCELLO DA CORUÑA na seguinte ligazón:  Exercicio de dereitos sobre os datos de carácter persoal

Ou de forma presencial presentando a súa solicitude asinada e por escrito en calquera dos rexistros habilitados:

 1. Rexistro Xeral Fórum Metropolitano
 2. Rexistro Xeral Palacio Municipal María Pita
 3. Rexistro Xeral Centro Sociocultural Ágora

A solicitude deberá conter, como mínimo:

 1. Nome e apelidos da persoa interesada e, se é o caso, tamén da persoa que o represente.
 2. O enderezo e os datos para os efectos de notificación.
 3. Data e firma da persoa solicitante.
 4. Copia do seu documento nacional de identidade, número de identidade de estranxeiro ou pasaporte, segundo o caso.
 5. No caso de representante, documentación que acredite a representación, ou a relación co interesado nos casos nos que se actúe en nome doutra persoa ou se solicite información sobre outra persoa.
 6. Firma electrónica que o identifique no caso da sede.
 7. Petición na que se concreta a solicitude de exercicio dos dereitos.

III. TRAMITACIÓN DOS DEREITOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

A solicitude do exercicio do dereito deberá dirixirse ao CONCELLO DA CORUÑA como Responsable do Tratamento (RT) que corresponda co asunto de "Exercicio de dereitos no eido da protección de datos de carácter persoal".

Unha vez recibida a solicitude, comprobarase que reúne todos os requisitos esixidos pola normativa vixente. Se se careceu dalgún deles, requirirasello á persoa interesada para que emende a súa solicitude. Se a solicitude reúne todos os requisitos, o CONCELLO DA CORUÑA analizará se a petición se axusta ou non a dereito, e comunicaralle á persoa peticionaria a decisión adoptada.

IV. DEREITO A PRESENTAR UNHA RECLAMACIÓN ANTE A AUTORIDADE DE CONTROL

En todo caso, se as persoas interesadas consideran vulnerado o dereito á protección dos seus datos persoais, poderán interpoñer unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) na seguinte ligazón.

Con carácter previo á presentación dunha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, poderán dirixirse ao Delegado de Protección de Datos (DPD) do CONCELLO DA CORUÑA no seguinte correo electrónico: delegadodeprotecciondedatos@coruna.gal

Delegado de protección de datos

Os Delegados de Protección de Datos (DPD) teñen como función informar, asesorar e supervisar o cumprimento interno da normativa vixente en materia de datos persoais no CONCELLO DA CORUÑA, ademais de actuar como intermediarios coa AEPD como autoridade de control, e atender as reclamacións que lles remitan as persoas interesadas.

O CONCELLO DA CORUÑA conta cun delegado de protección de datos (DPD) que pode ser contactado no seguinte correo electrónico: delegadodeprotecciondedatos@coruna.gal ou a través dos diferentes rexistros no seguinte enderezo:

 • Concello da Coruña
 • Att.: Delegado de Protección de Datos
 • Praza de María Pita núm. 1
 • 15001 A Coruña

Pode consultarse tamén os datos do DPD na seguinte ligazón da páxina de AEPD.

Rexistro de actividades

O obxectivo do Rexistro de Actividades de Tratamento (RAT) é que a cidadanía poida coñecer da forma máis exacta posible que tratamentos se están a realizar cos seus datos persoais cando os achega ao CONCELLO DA CORUÑA.

A través deste rexistro descríbese, de forma conxunta, que datos se recollen, con que fins se tratan, a quen se prevé comunicalos, se llelos transfire ou non a terceiros países, o prazo da súa conservación, as medidas para preservar a súa seguridade, e a lexislación aplicable en cada caso. Nesta ligazón pode acceder ao RAT completo do CONCELLO DA CORUÑA: Rexistro Actividades Tratamento Concello A Coruña .

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión