Concello da Coruña

Concello da Coruña

Imposto sobre Actividades Económicas (IAE). Solicitude de beneficios fiscais

En que consiste?:

Procedemento de concesión, previo cumprimento dos requisitos esixidos, de beneficios fiscais no Imposto sobre Actividades Económicas. Os beneficios fiscais clasifícanse en exencións (a pesar de que se realiza o feito impoñible a lei exime do cumprimento da obrigación tributaria principal) e bonificacións (porcentaxe de desconto a aplicar sobre a cota íntegra).

EXENCIÓNS:

 • Entidades recollidas no art. 7 da Lei 49/2002 de Réxime fiscal de Entidades sen fins lucrativos e de incentivos fiscais ao mecenado.
 • Os organismos públicos de investigación, os establecementos de ensinan-za en todos os seus graos custeados con fondos do Estado, CCAA ou Entidades Locais, ou por fundacións declaradas benéficas ou de utilidade pública e os establecementos de ensino en réxime de concerto educativo (art. 81.1 e Texto Ref. Lei HHLL).
 • Asociacións e fundacións de diminuídos físicos, psíquicos e sensoriais, sen ánimo de lucro (art. 81.1 f Texto Ref. Lei HHLL).

BONIFICACIÓNS:

 • Bonificación do 50% por inicio de actividade durante os 5 anos seguintes á conclusión do segundo período impositivo (art. 6.1 OF nº 54).
 • Bonificación do 50 % por creación de emprego cando se incrementou a media do persoal en máis do 10% (art. 6.2 OF nº 54).
 • Bonificación do 25 % por creación de emprego cando se incrementou a media do persoal nun 10% ou menos (art. 6.2 OF nº 54).
 • Bonificación do 5% para obrigados tributarios que establezan un plan de transporte para traballadores que teña por obxecto reducir o consumo de enerxía e as emisións causadas polo desprazamento ao lugar do posto de traballo (art. 6.3 OF nº 54).
 • Bonificación de ata o 45% (máximo de 500 euros / anual) para obrigados que certifiquen o grao de desenvolvemento de plans de transporte para o seu persoal (art. 6.4 OF nº 54).
 • Bonificación de ata o 50 % (máximo de 500 euros / anual) para obrigados tributarios que incorporen instalacións de Autogeneración de Enerxía mediante fontes renovables (art. 6.5 OF nº 54).
 • Bonificación do 50% (máximo 500 euros/ anual para inicio de actividades empresariais afastadas do Centro Urbano (art. 6.6 OF nº 54).

A quen vai dirixido?:

Están lexitimadas para solicitar, ben por se mesmas ou por medio de representante, o beneficio fiscal, as persoas xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 que sexan suxeitos pasivos do imposto.

Organismo responsable:

Ayuntamiento

Prazo de presentación:

As solicitudes deberán realizarse no primeiro trimestre do exercicio ao que se vaian a aplicar, as presentadas fóra do devandito período producirán efectos para o exercicio seguinte (art. 6 da OF nº 54).

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

Documentación a achegar nas exencións:

 • Entidades recollidas no art. 7 da Lei 49/2002 de Réxime fiscal de Entidades sen fins lucrativos e de incentivos fiscais ao mecenado:
  • Declaración de alta na matrícula do IAE.
  • Estatutos da sociedade adaptados á lei 49/2002.
  • Certificado da Administración do Estado do exercicio do dereito de opción ao réxime fiscal especial.
  • Certificación acreditativa da súa inscrición no rexistro correspondente.
 • Os organismos públicos de investigación, os establecementos de ensinan-za en todos os seus graos custeados con fondos do Estado, CCAA ou Entidades Locais, ou por fundacións declaradas benéficas ou de utilidade pública e os establecementos de ensino en réxime de concerto educativo (art. 81.1 e Texto Ref. Lei HHLL):
  • Declaración de alta na matrícula do imposto.
  • Concerto educativo ou, de non tratarse dun ensino concertado, xustificación de que a actividade está subvencionada.
 • Asociacións e fundacións de diminuídos físicos, psíquicos e sensoriais, sen ánimo de lucro (art. 81.1 f Texto Ref. Lei HHLL):
  • Declaración de alta na matrícula.
  • Estatutos adaptados á Lei 49/2002.
  • Certificación acreditativa da súa inscrición no rexistro de asociacións.

Documentación a achegar nas bonificacións:

 • Bonificación do 50% por inicio de actividade durante os 5 anos seguintes á conclusión do segundo período impositivo (art. 6.1 OF nº 54):
  • Declaración de alta na matrícula do imposto.
 • Bonificación do 50 % por creación de emprego cando se incrementou a media do persoal en máis do 10% (art. 6.2 OF nº 54):
  • Escrito, cadro ou relación de traballadores con contrato indefinido no ano anterior ao de aplicación da bonificación.
  • Fotocopia dos contratos que se realizaron no ano anterior ao da aplicación da bonificación, acompañados dos TC2.
  • Relación de traballadores de alta na empresa no último mes dos dous anos anteriores ao da aplicación da bonificación.
 • Bonificación do 25 % por creación de emprego cando se incrementou a media do persoal nun 10% ou menos (art. 6.2 OF nº 54):
  • Escrito, cadro ou relación de traballadores con contrato indefinido no ano anterior ao de aplicación da bonificación.
  • Fotocopia dos contratos que se realizaron no ano anterior ao da aplicación da bonificación, acompañados dos TC2.
  • Relación de traballadores de alta na empresa no último mes dos dous anos anteriores ao da aplicación da bonificación.
 • Bonificación do 5% para obrigados tributarios que establezan un plan de transporte para traballadores que teña por obxecto reducir o consumo de enerxía e as emisións causadas polo desprazamento ao lugar do posto de traballo (art. 6.3 OF nº 54):
  • Documentación acreditativa do cumprimento das condicións establecidas no art. 6.3 da OF nº 54).
 • Bonificación de ata o 45% (máximo de 500 euros / anual) para obrigados que certifiquen o grao de desenvolvemento de plans de transporte para o seu persoal (art. 6.4 OF nº 54).
  • Documentación acreditativa do cumprimento das condicións establecidas no art. 6.4 da OF nº 54).
 • Bonificación de ata o 50 % (máximo de 500 euros / anual) para obrigados tributarios que incorporen instalacións de Autogeneración de Enerxía mediante fontes renovables (art. 6.5 OF nº 54).
  • Documentación acreditativa do cumprimento das condicións establecidas no art. 6.5 da OF nº 54).
 • Bonificación do 50% (máximo 500 euros/ anual para inicio de actividades empresariais afastadas do Centro Urbano (art. 6.6 OF nº 54):
  • A administración verificará o cumprimento do requisito único de que a actividade empresarial realízase afastada do centro urbano.

Como se fai?:

 • De forma presencial no Rexistro Xeral. Direccións:
  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.
  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.
  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.
  • Rexistro Área Económica. Rúa da Franxa nº 21-22. C.P. 15001 A Coruña.
 • Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do concello.
 • Nos demais supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas

Internet

Que se necesita?:

Unha vez cuberta a solicitude telemática debe achegar a documentación que se indica en cada unha das modalidades de beneficio.

Como se fai?:

A través da Sede electrónica Municipal.

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común, teñen a obrigación de realizar este trámite, a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios, etc).

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colegiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

Tramitación telemática

Certificado dixital:

Si

Teléfono

Máis información:

O prazo máximo en que debe notificarse a resolución será de 6 meses que se contará desde a data en que o documento de solicitude tivese entrada no rexistro xeral do Concello da Coruña (art. 104 da Lei Xeral Tributaria e art. 67 da Ordenanza Xeral de Xestión). Cando se produza a paralización do procedemento por causa imputable ao interesado, a administración municipal advertiralle que, transcorridos 3 meses, poderá declarar a caducidade do mesmo.

- Contra a Resolución de concesión/denegación do beneficio fiscal poderanse interpoñer os seguintes recursos:

Recurso de Reposición. Con carácter previo e potestativo o recurso de reposición previsto no art. 14 do RDL 2/2004 ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes que se contará desde o día seguinte ao da recepción da notificación.

Reclamación Económico Administrativa. Contra a desestimación do recurso de reposición ou ante a ausencia de resolución expresa no prazo dun mes desde a súa interposición, poderá presentar a reclamación económico-administrativa, que terá carácter preceptivo previo ao recurso contencioso administrativo, prevista no art. 137 dá Lei 7/85, ante o Tribunal Económico Administrativo Municipal, en idéntico prazo dun mes.

Non se poderán simultanear ambos os recursos, de producirse esta situación tramitarase o presentado en primeiro lugar e declararase inadmisible o segundo (art. 222 dá Lei 58/2003)

Documentos relacionados

 • Solicitude de beneficios fiscais IAE (126 KB)

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión