Concello da Coruña

Concello da Coruña

Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO). Solicitude de beneficios fiscais

En que consiste?:

Procedemento de concesión, logo do previo cumprimento dos requisitos esixidos, de beneficios fiscais no Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras. Os beneficios fiscais clasifícanse en exencións (a pesar de que se realiza o feito impoñible a lei exime do cumprimento da obriga tributaria principal) e bonificacións (porcentaxe de desconto para aplicar sobre a cota íntegra).

EXENCIÓNS:

 • Construcións, instalacións ou obras das que sexan donos a Santa Sé, a Conferencia Episcopal, as dioceses, as parroquias e outras circunscricións territoriais, as ordes e as congregacións relixiosas e os institutos de vida consagrada e as súas provincias e as súas casas (art. IV do Acordo entre o Estado Español e a Santa Sé sobre Asuntos Económicos).
 • Calquera construción, instalación ou obra da que sexa dono o Estado, as comunidades autónomas ou as entidades locais que, estando suxeitas a el, vaia ser directamente destinada a estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos, obras hidráulicas, saneamento de poboacións e das súas augas residuais (art. 100.2 Texto Ref. Lei HHLL)

BONIFICACIÓNS:

 • Bonificación do 95% para construcións, instalacións ou obras nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar para autoconsumo (art. 6.1 OF nº 55).
 • Bonificación do 90% para obras de reforma de edificacións xa existentes que se realicen para favorecer as condicións de acceso e habitabilidade dos discapacitados (art. 6.2 OF nº 55).
 • Bonificación do 50% para construcións, instalacións e obras de nova planta referentes a vivendas de protección oficial.
 • Bonificación do 70% para construcións, instalacións e obras que se executen en terreos cualificados urbanisticamente como dotacionais ou dotación de viario, promovidas por unha entidade de carácter público de propiedade municipal ou por unha sociedade mercantil local de capital social municipal.
 • Bonificación do 70% (co límite máximo de 2.000 euros) para construcións, instalacións ou obras que se declaren de especial interese ou utilidade municipal ao concorrer circunstancias de fomento do emprego e que sexan promovidas por persoas emprendedoras.

Prazo de presentación:

A solicitude pode realizarse ao longo do exercicio nos prazos establecidos no art. 7.1 da Ordenanza fiscal nº 55 para a presentación da autoliquidación do ICIO. O devandito prazo será dun mes que se contará desde a data de presentación dunha comunicación previa ou declaración responsable, ou, se é o caso, desde o día seguinte á recepción da notificación da concesión da licenza. De acordo co establecido no art. 19.2 da Ordenanza xeral de xestión o beneficio producirá efectos desde a data da solicitude.

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

Documentación para achegar nas exencións:

 • Construcións, instalacións ou obras das que sexan donos a Santa Sé, a Conferencia Episcopal, as dioceses, as parroquias e outras circunscricións territoriais, as ordes e as congregacións relixiosas e os institutos de vida consagrada e as súas provincias e as súas casas (art. IV do Acordo entre o Estado Español e a Santa Sé sobre Asuntos Económicos):
  • Certificado acreditativo da súa inscrición no rexistro de entidades relixiosas
  • CIF da entidade
 • Calquera construción, instalación ou obra da que sexa dono o Estado, as comunidades autónomas ou as entidades locais que, estando suxeitas a el, vaia ser directamente destinada a estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos, obras hidráulicas, saneamento de poboacións e das súas augas residuais (art. 100.2 Texto Ref. Lei HHLL):
  • CIF da entidade
  • Certificado do destino das construcións, instalacións ou obras dentro dos supostos previstos de exención
  • A administración comprobará a licenza de obra, comunicación previa ou declaración responsable

Documentación para achegar nas bonificacións:

 • Bonificación do 95% para construcións, instalacións ou obras nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar para autoconsumo (art. 6.1 OF nº 55):
  • Proxecto técnico das instalacións solares.
  • Informe emitido por técnico competente que proxectase a instalación no que conste a xustificación mediante cálculos da porcentaxe de achegue solar á instalación e as condicións necesarias para que o seu rendemento mantéñase dentro duns parámetros aceptables co paso do tempo.
 • Bonificación do 90% para obras de reforma de edificacións xa existentes que se realicen para favorecer as condicións de acceso e habitabilidade das persoas discapacitadas (art. 6.2 OF nº 55):
  • Orzamento total da obra desagregado na parte que corresponda ás devanditas obras.
  • A administración comprobará a licenza de obra, comunicación previa ou declaración responsable.
 • Bonificación do 50% para construcións, instalacións e obras de nova planta referentes a vivendas de protección oficial.
  • Xustificación de que as obras se refiren a vivendas de protección oficial.
 • Bonificación do 70% para construcións, instalacións e obras que se executen en terreos cualificados urbanisticamente como dotacionais ou dotación de viario, promovidas por unha entidade de carácter público de propiedade municipal ou por unha sociedade mercantil local de capital social municipal:
  • Certificado emitido pola entidade ou sociedade mercantil que acredite o carácter público e de propiedade municipal así como a titularidade do capital social, no caso de sociedades mercantís.
  • Certificado acreditativo de que as construcións, instalacións ou obras realízanse en terreos cualificados urbanisticamente como dotacionais ou dotación de viario.
  • CIF da entidade ou sociedade mercantil.
 • Bonificación do 70% (co límite máximo de 2.000 euros) para construcións, instalacións ou obras que se declaren de especial interese ou utilidade municipal ao concorrer circunstancias de fomento do emprego e que sexan promovidas por persoas emprendedoras.
  • Acreditación das circunstancias previstas no artigo 6.5 da OF nº 55 mediante certificado de alta na seguridade social.

Como se fai?:

 • De forma presencial no Rexistro Xeral. Enderezos:
  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña
  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña
  • Centro Sociocultural Ágora. Lugar da Gramela, 17. C.P. 15010 A Coruña
  • Rexistro Área Económica. Rúa da Franxa nº 21-22. C.P. 15001 A Coruña
 • Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do concello.
 • Nos demais supostos contemplados no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Internet

Que se necesita?:

Unha vez cuberta a solicitude telemática debe achegar a documentación que se indica en cada unha das modalidades de exención ou bonificación.

Como se fai?:

A través da Sede electrónica municipal.

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de procedemento administrativo común, teñen a obriga de realizar este trámite, a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de persoas propietarias etc.).

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e as actuacións que realicen coas administracións públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

Tramitación telemática

Teléfono

Máis información:

O prazo máximo en que se debe notificar a resolución será de 6 meses que se contará desde a data en que o documento de solicitude tivese entrada no rexistro xeral do Concello da Coruña (art. 104 da Lei xeral tributaria e art. 67 da Ordenanza xeral de xestión). Cando se produza a paralización do procedemento por causa imputable á persoa interesada, a administración municipal advertiraa de que, transcorridos 3 meses, poderá declarar a súa caducidade.

- Contra a resolución de concesión/denegación do beneficio fiscal poderanse interpoñer os seguintes recursos:

Recurso de reposición. Con carácter previo e potestativo o recurso de reposición previsto no art. 14 do RDL 2/2004 ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes que se contará desde o día seguinte ao da recepción da notificación.

Reclamación económico-administrativa. Contra a desestimación do recurso de reposición ou ante a ausencia de resolución expresa no prazo dun mes desde a súa interposición, poderá presentar a reclamación económico-administrativa, que terá carácter preceptivo previo ao recurso contencioso administrativo, prevista no art. 137 da Lei 7/85, ante o Tribunal Económico Administrativo Municipal, en idéntico prazo dun mes.

Non se poderán simultanear ambos os recursos, de producirse esta situación tramitarase o presentado en primeiro lugar e declararase inadmisible o segundo (art. 222 da Lei 58/2003).

Documentos relacionados

 • mod 046 Solicitude de Beneficios Fiscais ICIO (95 KB)

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión