Concello da Coruña

Concello da Coruña

Proceso de admisión na REIM

As presentes instrucións, ditadas polo Servizo Municipal de Educación (SME en diante) teñen por obxecto regular o proceso de admisión nas escolas infantís integradas na Rede de Escolas Infantís Municipais (REIM, en diante) do Concello da Coruña para o curso 2024-2025.

A adxudicación de prazas está sometida aos criterios de baremación sinalados nas bases reguladoras do proceso de admisión nas escolas infantís integradas na REIM para o curso 2024-2025 (BOP núm. 61 do 26.03.2024).

PROCESO DE ADMISIÓN

Este documento inclúe toda a información relativa ao proceso de admisión na REIM para o curso 2024-2025: Bases reguladoras do proceso de admisión nas escolas infantís integradas na rede de escolas infantís municipais (REIM) para o curso 2024-2025

PRAZAS VACANTES

Unha vez finalizada a reserva de praza, publícase a relación de prazas vacantes para o curso 2024-2025.

AULAS (ANO DE NACEMENTO) A CARACOLA AGRA DO ORZÁN ARELA CARRICANTA OS ROSALES LUÍS SEOANE MONTE ALTO OS CATIVOS TOTAL
Aulas 0-1 (2024) 16 16 16 16 24 10 0 16 114
Aulas 1-2 (2023) 10 10 23 22 15 11 12 11 114
Aulas 2-3 (2022) 14 14 21 20 22 0 1 16 108

Total: 336

NOTA IMPORTANTE: debido a obras nas instalacións da EIM Monte Alto, durante o curso escolar 2024-2025 estará situada nas instalacións da EIM Luís Seoane, r/ Vixía, s/n (Monte Alto)

NOVOS INGRESOS

PROCESO DE ADMISIÓN PARA OS NOVOS INGRESOS

Establécense dúas modalidades de novo ingreso:

Carácter PREFERENTE:

Terán carácter preferente, as solicitudes de prazas cuxas circunstancias sexan as seguintes:

 • As correspondentes aos fillos e fillas do persoal que presta servizos na escola, de conformidade co sinalado no convenio laboral de aplicación, cos límites de prazas nel establecidos. O convenio actual recolle ese dereito como mellora social. A empresa xestora deberá asumir, por tanto, o custo destas prazas, de conformidade co artigo 72 do citado convenio (BOE núm. 178 do 26.07.2019). O importe será descontado á empresa nos aboamentos mensuais.
 • Os nenos e nenas que conten cun irmán ou cunha irmá escolarizado/a para o curso 2024-2025 nunha escola da REIM, para os efectos de matricularse por primeira vez.
 • As consideradas de urxencia social. Enténdese por prazas de urxencia social aquelas en as que concorran as seguintes situacións:
  • Menores tutelados/as ou en situación de garda por parte da Administración autonómica.
  • Fillas e fillos de mulleres que estean en centros de acollida ou sexan vítimas de violencia de xénero.
  • Menores que se atopen nun contexto sociofamiliar de risco social e que requiran unha intervención inmediata.

Documentación:

Todas as situacións enumeradas deberanse acreditar documentalmente para xustificar o carácter preferente:

 • Fillas/os do persoal que presta servizos na escola:
  • Certificación da empresa que xestiona a escola infantil na que se sinale que o/a solicitante é persoal da empresa, que non superan os límites de reserva establecidos no artigo 72 do convenio laboral e que esta asume o custo da praza.
 • Nenos e nenas que se matriculen por primeira vez e conten cun irmán ou cunha irmá na escola: o certificado da escola que acredite esta situación.
 • Urxencia social:
  • Para menores tutelados/as ou en situación de garda por parte da Administración autonómica.
   • Resolución administrativa da situación de garda/tutela expedida polo órgano competente da Administración autonómica.
  • Para fillos e fillas de mulleres que estean en centros de acollida ou sexan vítimas de violencia de xénero a documentación acreditativa de unidades familiares vítimas de violencia de xénero, segundo o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
   • Certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou testemuño ou copia autentificada pola secretaria ou o secretario xudicial da propia orde de protección ou da medida cautelar.
   • Sentenza condenatoria na orde penal por homicidio ou asasinato das fillas ou fillos da muller, así como de calquera outra persoa estreitamente unida a ela, por quen sexa ou fose o/a seu/súa cónxuxe ou por quen mantivo con ela unha relación análoga de afectividade aínda sen convivencia ou calquera outro documento que acredite a violencia vicaria; así como as demais sentenzas de calquera orde xurisdicional que declaren que a muller sufriu violencia en calquera das modalidades definidas nesta lei.
   • Certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración pública autonómica ou local.
   • Certificación dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou local.
   • Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia.
   • Informe da Inspección de Traballo e da Seguridade Social.
   • Calquera outra que se estableza regulamentariamente.
  • Para menores que se atopen nun contexto sociofamiliar de risco social e requiran unha intervención inmediata:
   • Informe técnico do sistema de servizos sociais, no que se valore a urxencia social e se propoña como recurso adecuado para a atención do/a menor a escola infantil municipal, de maneira motivada e coherente cos obxectivos da intervención social proposta.

No caso do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE), deberá acreditarse a concorrencia desta circunstancia. Esta documentación deberase completar coa indicada no apartado "Lugar de presentación e documentación".

Carácter ORDINARIO

As restantes solicitudes de novo ingreso que non teñan carácter preferente serán obxecto de baremación para a asignación de prazas, segundo o procedemento que se establece nos apartados seguintes.

REQUISITOS DE ACCESO PARA O PROCESO DE ADMISIÓN DE NOVO INGRESO

Serán requisitos para solicitar praza na REIM:

 1. Ter unha idade mínima de 3 meses o día de comezo do curso escolar e non ter cumpridos os 3 anos o 31 de decembro de 2024. Non obstante o anterior, poderanse eximir do límite de idade dos 3 anos os nenos e as nenas con necesidades específicas de apoio educativo, de acordo coa normativa vixente.
 2. Para solicitar praza de novo ingreso será necesario que a/o menor estea empadroada/ou con algunha das persoas proxenitoras. Para determinar o domicilio tomarase como referencia o do/a solicitante.

CRITERIOS DE PRIORIDADE PARA AS SOLICITUDES DE NOVO INGRESO DE CARÁCTER ORDINARIO

En primeiro lugar, obterán unha praza nas escolas solicitadas os/as nenos/as empadroados/as no Concello da Coruña. En segundo lugar, no caso de existiren prazas vacantes, poderán obter praza os/as fillos/as de persoas que, estando empadroadas noutro concello, teñan os seus postos de traballo no Concello da Coruña. En terceiro lugar, poderán acceder os/as nenos/as doutros concellos. Despois de aplicar o criterio de prioridade e só se existisen máis solicitudes que vacantes, procederase a baremar as solicitudes de acordo cos criterios que se indican a continuación.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN

A baremación para acceder ás escolas será única para todas as escolas e levarase a cabo tendo en conta os seguintes criterios:

A) Situación sociofamiliar. Puntuarase:

Irmáns ou irmás solicitando praza simultaneamente

4 puntos

Menor solicitante cunha discapacidade igual ou superior ao 33% ou grao de valoración da situación de dependencia recoñecido

3 puntos

Por cada proxenitor/a que forme parte da unidade familiar cunha discapacidade igual ou superior ao 33%

1 punto

(máximo 2)

Condición de familia monoparental/monomarental

2 puntos

Condición de familia numerosa

2 puntos

Enténdese por familia monoparental/monomarental a unidade familiar formada por unha única persoa proxenitora que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal, e os fillos ou fillas menores ao seu cargo nos supostos recolleitos no artigo 13 da Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.

Enténdese por familia numerosa a integrada polos membros sinalados de conformidade cos artigos 2 e 4 da Lei 40/2003, do 18 de novembro , de protección ás familias numerosas.

b) Situación sociolaboral. Puntuarase da seguinte maneira:

Situación sociolaboral

Puntuación

Ocupación laboral das persoas proxenitoras ou con impedimento acreditado para atender a/o nena/o

8

Ocupación laboral dunha das persoas proxenitoras ou con impedimento acreditado para atender a/o nena/o

4

Condición de familia monoparental traballando ou con impedimento acreditado para atender a/o nena/o

8

Situación económica

A puntuación asignada na situación económica da unidade familiar só se terá en conta cando exista un empate entre varias solicitudes de acordo coa puntuación obtida nas situacións sociofamiliar e sociolaboral.

C.1. Entenderase por unidade familiar, para os efectos destas bases, a composta, no momento da solicitude, polos/as cónxuxes non separados/as legalmente, así como as persoas unidas por análoga relación de afectividade, ou a formada por unha soa persoa proxenitora, máis:

 • As/os fillas/os menores de idade, excepto os que vivan de forma independente.
 • As/os fillas/os maiores de idade que residan no domicilio e dependan economicamente dos/as proxenitores e se atopen nalgún destes supostos:
  • Persoas que teñan recoñecida algunha medida de apoio para o exercicio da súa capacidade xurídica ou equivalente, ou que teñan recoñecido un grao de valoración da súa situación de dependencia ou un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, ou a patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
  • Cursando estudos, mesmo no caso de que residan noutra localidade ao longo do curso.
 • As/os menores en situación de acollemento familiar.
 • No caso de proxenitores/as separados/as ou divorciados/as, enténdese por unidade familiar a formada polo/a proxenitor/a que teña a garda e custodia, e se os/as houbese, os irmáns ou as irmás que se acolla/n ao apartado anterior e que conviva/n no domicilio familiar e así conste no padrón de habitantes.

C.2 A renda familiar calcularase tomando como referencia o importe dos ingresos totais da unidade familiar, que será o resultado da agregación das rendas de cada membro do exercicio fiscal correspondente ao ano 2022, calculadas por agregación da base impoñible xeneral coa base impoñible de aforro, segundo os criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF). Para as persoas non obrigadas a presentar a declaración do IRPF, teranse en conta os datos económicos do nivel de renda que figure na Axencia Estatal de Administración Tributaria (en diante, AEAT)

C.3 Non se terán en conta os datos das familias sobre as que a AEAT non certifique o peche do ano fiscal correspondente ou que non estivesen dadas de alta na AEAT. No caso de non autorizar a consulta dos datos tributarios deberán entregar esta documentación xunto coa solicitude.

C.4 Para determinar a puntuación para os efectos do desempate entre solicitudes, tomarase como referencia a renda do ano que corresponda e basearase nos seguintes tramos:

TRAMOS DE RENDA PUNTUACIÓN
Rendas inferiores a 12.000 € 7
Rendas comprendidas entre 12.001 e 17.500 € 6
Rendas comprendidas entre 17.5001 e 23.000 € 5
Rendas comprendidas entre 23.001 e 28.500 € 4
Rendas comprendidas entre 28.501 e 34.000 € 3
Rendas comprendidas entre 34.001 e 39.500 € 2
Rendas comprendidas entre 39.5001 e 45.000 € 1
Rendas superiores a 45.000 € 0

Empate na puntuación

Se, despois de aplicar tamén o baremo da situación económica, persistise o empate entre varias solicitudes, resolverase a asignación de praza tendo en conta o resultado do sorteo público das dúas primeiras letras de prioridade, tanto para o primeiro apelido como para o segundo apelido. O devandito sorteo realizarase no Servizo Municipal de Educación antes do inicio do período de solicitude de praza. A data e a hora da realización do sorteo publicarase na web municipal www.coruna.gal/educacion, como mínimo, un día antes da súa realización. O resultado do sorteo publicarase tamén nesta mesma páxina web, como máximo dentro dos tres días seguintes á súa realización.

LUGAR DE PRESENTACIÓN E DOCUMENTACIÓN

Presentarase unha única solicitude, pedindo por orde de prioridade as escolas polas que se opta. Nesta solicitude poderán solicitar ata un máximo de dúas escolas.

As persoas interesadas deben facer unha inscrición en liña na web municipal www.coruna.gal/educacion a través da ficha específica "Solicitude de praza na escola infantil 2024-2025". Despois de cubrir e completar a dita ficha, o sistema elabora un xustificante (documento PDF) que enviará ao correo electrónico facilitado no momento da realización da inscrición. Este documento deberase imprimir, asinar e presentar no rexistro xeral xunto co resto da documentación no prazo de presentación das solicitudes. Non se considerará efectuada a solicitude mentres non se presente no rexistro electrónico do electrónico do Concello da Coruña (/sede/gl), nos rexistros municipais ou por calquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP).O xustificante de confirmación da preinscrición en liña ten un número de identificación (IDE) que será o de referencia de cada expediente no proceso e para localizar as persoas solicitantes nas listaxes publicadas. O dito xustificante é só un trámite previo necesario para poder formular validamente a solicitude da praza propiamente dita e en ningún caso ten a consideración de solicitude de praza nunha escola infantil para o curso 2024-2025.

O xustificante ten un número de identificación (IDE) que será o de referencia de cada expediente no proceso e para localizar as persoas solicitantes nas listaxes publicadas.

A documentación e a ficha de solicitude asinada polas dúas persoas proxenitoras deberase presentar, preferiblemente, no rexistro electrónico do Concello (https://sede.coruna.gal/sede/gl), nos rexistros municipais ou por calquera outro medio permitido pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP).

Só se considerará validamente formulada a solicitude de praza presentada a través do rexistro electrónico do Concello da Coruña (https://sede.coruna.gal/sede/gl), dos rexistros municipais ou por calquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP).

DOCUMENTACIÓN

Para as solicitudes de novo ingreso con carácter preferente e con carácter ordinario, as persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

 • Xustificante de confirmación da preinscrición en liña asinado polas dúas persoas proxenitoras. Só será necesaria unha sinatura no caso de familias monoparentais/monomarentais ou de persoas proxenitoras que teñan a patria potestade en exclusiva.
 • Copia do DNI/NIE ou documento acreditativo da identidade das dúas persoas proxenitoras (de ser o caso, anverso e reverso). No caso de presentar o Certificado de Rexistro de Cidadán da Unión, este deberase achegar xunto co documento de identidade do país de orixe.
 • Copia do libro de familia ou, na súa falta, outro documento que acredite oficialmente a situación familiar.
 • Se aínda non naceu o/a menor para quen se solicita a praza, certificado médico que indique a posible data prevista para o seu nacemento. Nestes casos a condición de nado/a deberá acreditarse no momento de realizar a matrícula na escola asignada.
 • No caso de separación ou divorcio, sentenza ou documentación acreditativa de conforme o/a menor está a cargo da persoa solicitante ou ben goza de custodia compartida.
 • No caso de alumnado con necesidades educativas especiais, deberá acreditarse a concorrencia desta circunstancia.
 • No caso de menores empadroados/as fóra do Concello da Coruña, presentarase o certificado de padrón onde se acredite que o/a menor reside con algunha das súas persoas proxenitoras.
 • As solicitudes con carácter preferente ademais deberán presentar a documentación acreditativa do cumprimento dalgún dos requisitos sinalados para ter dereito a ingreso preferente, tal e como se recolle en apartados anteriores.
 • Os/as residentes noutros municipios que traballen no Concello da Coruña deben acreditar un certificado de empresa no que conste que a persoa traballa nun centro con domicilio na Coruña.
 • No caso de non autorizar na preinscrición en liña a consulta dos datos tributarios deberá achegar a declaración da renda dos membros da unidade familiar correspondentes ao exercicio 2022.
 • Para os casos nos que non sexa posible a obtención de datos económicos para ambos ou algún dos/das proxenitores (non constar dados de alta no censo de contribuíntes, persoas sen DNI/NIE ou persoas sen exercicio profesional ou laboral en España desde a súa chegada ao país) será obrigatorio que se presente unha declaración responsable, que deberá estar asinada polos/as proxenitores afectados/as por esta circunstancia. Cada proxenitor/a deberá facer constar os seus ingresos obtidos nos últimos doce meses, así como a súa procedencia. Xunto coa declaración xurada deberá entregar a súa vida laboral e, no caso de traballar en España, copia de:
  • As nóminas dos últimos seis meses anteriores á data da solicitude, no caso de traballadores/as por conta allea.
  • As declaracións tributarias trimestrais relativas ao período anterior, no caso de traballo por conta propia.
 • As persoas empadroadas no Concello da Coruña, de non autorizar a consulta do padrón na solicitude en liña, deberán entregar un certificado de padrón que acredite a residencia no concello do/a solicitante con algunha das persoas proxenitoras.

A falta de presentación dalgún dos documentos dentro do prazo de presentación da solicitude e emenda supoñerá a exclusión do proceso.

Outra documentación para os efectos de valoración:

 • No caso de familias monoparentais, certificado ou informe de familia monoparental expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica ou o órgano competente da administración autonómica..
 • Certificado expedido polo órgano competente, se for o caso, de grao de discapacidade, ou a resolución do recoñecemento do grao de valoración da situación de dependencia do/a menor, ou de recoñecemento dalgunha medida de apoio para o exercicio da súa capacidade xurídica.
 • No caso de alumnado con necesidades educativas especiais, deberá acreditarse a concorrencia desta circunstancia.
 • Documentación xustificativa da situación laboral das persoas proxenitoras ou titoras mediante informe de vida laboral actualizado no período de presentación da solicitude. No caso de traballadores/as por conta propia, recibo de pago da cota á Seguridade social, ou da correspondente mutualidade, do mes anterior ao período de solicitude.
 • No seu caso, xustificación acreditativa do impedimento das persoas proxenitoras para atender o neno ou nena.
 • No seu caso, título acreditativo da condición de familia numerosa expedido pola consellería competente da Administración autonómica.

A falta de presentación dalgún dos documentos recollidos neste apartado dentro do prazo de presentación da solicitude e emenda supoñerá a non valoración no apartado correspondente.

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN NA REIM (CURSO 2024-2025)

RESERVA DE PRAZA Do 26 de febreiro ao 1 de marzo
SOLICITUDE DE NOVOS INGRESOS Do 27 de marzo ao 11 de abril
PUBLICACIÓN DAS LISTAS DE PERSOAS ADMITIDAS/NON ADMITIDAS 26 de abril
EMENDA DA DOCUMENTACIÓN Do 29 de abril ao 13 de maio
PUBLICACIÓN DAS LISTAS PROVISIONAIS 28 de maio
RECLAMACIÓNS/ALEGACIÓNS Do 29 de maio ao 11 de xuño
LISTAS DEFINITIVAS 14 de xuño

MATRÍCULA

Do 17 ao 21 de xuño

INICIO DO CURSO

6 de setembro

As solicitudes que resulten adxudicatarias de praza poderán formalizar a matrícula logo da previa cita fixada pola escola correspondente.

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

Consulta a dispoñibilidade das escolas infantís municipais para visitar as súas instalacións:

ESCOLA DÍA HORA CONTACTO
CARACOLA 2, 4 e 9 de abril, concertando cita previa Ás 16.00 ou 17.00 h 881 895 176
CARRICANTA 9 de abril, concertando cita previa Ás 17.30 h 981 170 306
MONTE ALTO Luns e martes, concertando cita previa Ás 17.00 ou 18.00 h 981 201 223
LUÍS SEOANE Venres, concertando cita previa Ás 16.00 ou 17.00 h 981 211 838
OS ROSALES

9 /04/2024 (para bebés)

10 /04/2024 (aulas de 1 e 2 anos)

Ás 15.30 h 881 896 413
ARELA Calquera día, sen cita previa Das 10.00 ás 12.00 h 981 237 717
OS CATIVOS Martes 9 Ás 16.30 h 981 296 995

INSCRICIÓN EN LIÑA

A ficha de solicitude en liña estará dispoñible nesta ligazón.

Documentos relacionados

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión