Uso de cookies nas páxinas web do Concello da Coruña

Empregamos cookies propias (de sesión, de personalización, de preferencias) para mellorar a experiencia do usuario a través do sitio web e cookies de terceiros xeradas por servizos ou provedores externos ao sitio web, que recollen datos estatísticos, de uso, gustos dos usuarios, etc. Ao aceptar todas as cookies, dá o seu consentimento expreso para que as cookies propias e de terceiros sexan rexistradas e utilizadas. Ao rexeitar as cookies, acepta que só se usarán as súas propias cookies para mellorar a experiencia do usuario. Podes obter máis información, ou saber como cambiar a configuración, na nosa páxina Normas de uso

EidusCoruña

Ligazóns de interese

Existen algunhas ligazóns que consideramos de especial interese pola súa relevancia no noso traballo. Destacámolas:

 • Área Metropolitana da Coruña (AMAC). É a aposta estratéxica de área urbana que promoven os concellos de Abegondo, A Coruña, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada, co apoio do Consorcio das Mariñas, para favorecer un desenvolvemento urbano sostible e integrado para o período 2014-2020, que aspira a facilitar a acción de transformación urbana, económica, ambiental, cultural e social desa contorna urbana.
 • Portal Único da DGFE. Neste portal, dentro do POCS, pódese acceder aos sitios web dos concellos e outros organismos públicos receptores de fondos FEDER e as súas estratexias DUSI aprobadas.
 • Rede de Iniciativas Urbanas (RIU). É unha rede sectorial que se constitúe como principal mecanismo de coordinación en materia de desenvolvemento urbano e fondos comunitarios. É un foro aberto de intercambio de experiencias e boas prácticas urbanas que recibisen financiamento comunitario.
 • Fondo Rexional de Desenvolvemento Rexional (FEDER). Este fondo comunitario préstalles especial atención ás características específicas de cada rexión. A acción do FEDER deseñouse para reducir os problemas socioeconómicos e ambientais nas áreas urbanas e céntrase especialmente no desenvolvemento urbano sostible.

Aínda que existen moitas máis... Aquí ofrecemos só unha pequena mostra que iremos renovando:

Multinacional

 • ONU-Habitat . É o programa de Nacións Unidas que traballa por un mellor futuro urbano. A súa misión é promover o desenvolvemento de asentamentos humanos sostibles do punto de vista social e ambiental e proporcionar vivenda adecuada para todos e toda
 • Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable. En 2015, a ONU aprobou a Axenda 2030 sobre o Desenvolvemento Sostible, unha oportunidade para que os países e as súas sociedades emprendan un novo camiño para mellorar a vida de todos, sen deixar a ninguén atrás. A Axenda conta con 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, que inclúen desde a eliminación da pobreza ata o combate ao cambio climático, a eduación, a igualdade da muller, a defensa do medio ambiente ou o deseño das nosas cidades.
 • Pacto dos Alcaldes (Covenant of Majors) É o maior movemento mundial de cidades pola acción local en clima e enerxía. Tivo lugar en 2008 en Europa co propósito de reunir aos gobernos locais que voluntariamente se comprometeron a alcanzar e superar os obxectivos da UE en materia de clima e enerxía.
 • ONU. Habitat III. Ao longo da historia moderna, a urbanización foi un importante motor de desenvolvemento e redución da pobreza. Os gobernos poden responder a esta oportunidade chave de desenvolvemento a través de Hábitat III promovendo un novo modelo de desenvolvemento urbano que poida integrar todas as facetas do desenvolvemento sostible para promover a equidade, o benestar e a prosperidade compartida.
 • Rede Mundial de Cidades e Gobernos Locais e Rexionais (CGLU). Esta Rede eríxese en portavoz de todos os tipos de gobernos locais e rexionais, representando e defendendo os seus intereses no plano global co obxectivo de ser a voz unida e representación mundial dos gobernos locais autónomos e democráticos, promovendo os seus valores, obxectivos e intereses, a través da cooperación entre os gobernos locais e rexionais, e ante a vasta comunidade internacional.
 • ICLEI. Local Governments for Sustainability. ICLEI é a rede mundial líder de máis de 1.500 cidades, pobos e rexións comprometidas coa construción dun futuro sostible. Ao axudar á Rede ICLEI a ser sostible, baixa en carbono, resistente, ecomóvil, biodiversa, eficiente no uso dos recursos e produtiva, saudable e feliz, cunha economía ecolóxica e infraestrutura intelixente, conséguese un impacto a máis do 25% da poboación urbana mundial.

De ámbito europeo

 • Dirección Xeral de Política Rexional e Urbana (Inforegio). Pertence á Comisión Europea. O seu obxectivo é o crecemento conxunto das rexións. Unha Unión Europea onde as persoas de todas as rexións e cidades poidan desenvolver o seu potencial ao máximo, perseguindo a mellora estable da economía e calidade de vida para todas as persoas, vivan onde vivan.
 • UDN (Urban Development Network). A Rede de Desenvolvemento Urbano está composta por máis de 500 cidades / áreas urbanas en toda a UE, responsables de implementar accións integradas baseadas en estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable financiadas polo FEDER no período 2014-2020.
 • EUKN (European Urban Knowledge Network).En castelán, Rede Europea de Coñecemento Urbano. É unha iniciativa europea cuxo principal obxectivo é fomentar o intercambio de coñecementos e experiencias relacionados co medio urbano.
 • Urban Audit . Contén indicadores de Eurostat sobre case todos os aspectos relacionados coa calidade de vida nas cidades da UE, Noruega, Suíza e Turquía.
 • UAFSE (Unidade Administradora do Fondo Social Europeo). A UAFSE sitúase no Ministerio de Emprego e Seguridade Social, e é o organismo responsable de administrar os recursos procedentes do FSE en España.
 • URBACT - Europa. É un programa europeo de intercambio e aprendizaxe que promove o desenvolvemento urbano sostible.
 • Consello dos Municipios e Rexións Europeas (CMRE). Este Consello representa os intereses das autoridades locais europeas e as súas asociacións en máis de 40 países. Promove a cidadanía e o intercambio entre representantes electos.
 • UBTERCT. A Unión Europea apoia a cooperación de moitas maneiras. Un deles é Interreg, unha iniciativa especificamente dedicada a axudar ás rexións europeas a traballar xuntas para atopar solucións aos desafíos económicos, ambientais, sociais e culturais comúns.
 • Marco Europeo de Referencia da Cidade Sustentable (RFCS). Unha aplicación web para guiar ás cidades no seu propio camiño cara á sostibilidade.
 • Rede Europea de Información e Observación do Medio Ambiente (EIONET). É unha Rede de organismos que, no ámbito europeo, colaboran na subministración da información que precisan os Estados Membros e a Comisión Europea para adoptar as medidas necesarias de protección do medio ambiente.
 • ESPON-EGTC. É unha Agrupación Europea de Cooperación Territorial que comezou en 2002, construíndo desde entón unha base de coñecemento paneuropea relacionada coa dinámica territorial.
 • Rede Europea de investigación sobre sustentabilidade urbana (ERA-NETS). O esquema ERA-NET ten como obxectivo fomentar a ooperación e a coordinación das actividades e políticas de investigacións desenvolvidas nos Estados Membros e Estados Asociados a través dos seus respectivos programas de investigación, nacionais e rexionais, a apertura mutua e o desenvolvemento e implementación de actividades conxuntas.

Eurorregional

 • Eixe Atlántico . O Eixe Atlántico do Noroeste Penínsular é un organismo sen ánimo de lucro que se dedica a apoiar todas aquelas iniciativas que fomenten lacooperación transfronteiriza dentro das directrices da Unión Europea. Esta eurorrexión inclúe cidades de Galicia e do norte de Portugal.
 • Conferencia de Cidades do Arco Atlántico (CCAA). É unha asociación composta por 20 autoridades locais que representan case 400 municipios da costa atlántica europea cuxo obxectivo é desenvolver a cooperación entre os seus membros. Traballa con diferentes institucións para promover o papel das cidades en Europa e poñer de relevo a especificidade do Arco Atlántico.

España

 • Dirección Xeral de Fondos Europeos (DGFE). A DGFE é o órgano do Ministerio de Facenda e Función Pública (MINHAFP) responsable do estudo, avaliación e coordinación da xestión da aplicación en España dos Fondos Estruturais Comunitarios, en especial do FEDER e o Fondo de Cohesión, sen prexuízo das competencias que lles corresponde a outros organismos administrativos. Encárgase da xestión dos incentivos rexionais e das relacións financeiras e orzamentarias coa Unión Europea.
 • FEMP (Federación Española de Municipios e Provincias). Oficina de información sobre Fondos Europeos. A FEMP forma parte da Rede de Iniciativas Urbanas (RIU).
 • FEMP (Federación Española de Municipios e Provincias). Web que en materia de fondos europeos que recolle toda a información de relevancia tanto dos Fondos Europeos Next Generation EU como do Marco Financeiro Plurianual cuxos destinatarios sexan as Entidades Locais, tales como Convocatorias (estatais e autonómicas), Normativa, Documentación, Ligazóns de interese, Novidades, Formación..
 • Axenda Urbana Española. A AUE é a folla de ruta que vai marcar a estratexia e as accións para levar a cabo ata 2030, para facer dos nosos pobos e cidades ámbitos de convivencia amables, acolledores, saudables e concienciados. Constitúe un verdadeiro "menú á carta" para que todos os actores, públicos e privados, que interveñen nas cidades e que buscan un desenvolvemento equitativo, xusto e sostible desde os seus distintos campos de actuación, poidan elaborar os seus propios Plans de Acción.
 • Desenvolvemento de Medio Ambiente Urbano. O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente traballa na área de medio ambiente urbano. As cidades deben orientarse cara a escenarios máis sustentable para resolver os problemas ambientais, sociais e económicos que afectan á calidade de vida da cidadanía.
 • Atlas Dixital da Áreas Urbanas. O Atlas dixital é un xeoportal cunha interface sinxela e intuitiva que permite elaborar cartografía temática combinando variables a distintos niveis administrativos (CCAA, Provincias, Áreas Urbanas, e Municipios). Permite ao usuario xerar ficheiros PDF, Excel, e JPG con información cartográfica e estatística.

Local

 • Europe Direct. Desde 1996, Europe Direct A Coruña é un centro oficial de información da Comisión Europea pertencente á Deputación da Coruña.

Observatorios

 • Observatorio Urbano do Concello da Coruña. É unha ferramenta de traballo dinámica, xeradora de información continua sobre a cidade; un centro de información estatística e un instrumento de visión e planificación urbana futura.
 • Observatorio da Mobilidade Metropolitana (OMM). É un instrumento de coordinación esencial para poder desenvolver políticas de mobilidade con criterios de sostibilidade e para potenciar unha colaboración máis estreita entre as administracións competentes e os axentes implicados na mobilidade, coa finalidade de mellorar os sistemas de información e buscar o consenso e a participación nos procesos de toma de decisión.
 • Observatorio da Sostibilidade de España (VOS). O obxectivo do ÉVOS facer unha radiografía real, veraz e independente da situación de España en temas de sostibildade, baseada en metodoloxías e indicadores destinados a describir a sostibilidade de diversos procesos (ambientais, sociais e económicos) e avaliar mecanismos de xestión garantes da mesma (situación, tendencias e escenarios).
 • Observatorio de Vivenda e Chan. Publicación trimestral que permite utilizar os datos dispoñibles nas principais fontes estatísticas oficiais.
 • Observatorio da Vulnerabilidade Urbana. É un proxecto a longo prazo do Ministerio de Fomento, onde se dá cabida a distintos estudos relacionados coa Vulnerabilidade Urbana en España.

Outras Redes de interese

 • Rede de Políticas de Igualdade entre Mulleres e Homes nos Fondos Comunitarios. Coa finalidade de facer realidade os obxectivos en materia de igualdade de oportunidades establecidos na normativa comunitaria e nacional aplicable creouse esta Rede, integrada con carácter permanente polos órganos correspondentes da AGE, as CCAA, e a Comisión Europea. Esta Rede ten un papel esencial na coordinación e desenvolvemento da integración da igualdade de xénero nos FEIE.
 • Municipios Circulares. A economía circular expón converter aquilo que refugamos en novos recursos. Trátase de impulsar un novo sistema de produción e crecemento económico baseado nos principios da natureza, que reutilice ou recicle os materiais e residuos que xeramos para crear novas materias primas.
 • Rede de Cidades polo Clima. É a Sección da FEMP formada polos gobernos locais que están a integrar nas súas políticas a mitigación e adaptación ao cambio climático. A Rede xorde pola necesidade detectada dos concellos de coordinarse na loita contra o cambio climático, e coordina e impulsa as súas políticas locais permitindo alcanzar mellores resultados nesa loita e na mitigación dos seus efectos.
 • Rede Española de Cidades Intelixente (RECI), que son as que han de promover a xestión automática e eficiente das infraestruturas e os servizos urbanos, así como a redución do gasto público e a mellora da calidade dos servizos, conseguindo deste xeito atraer a actividade económica e xerando progreso. As claves sobre as que basear o progreso das cidades no próximos ano son a innovación e o coñecemento, apoiados nas TIC.
 • Rede de Cidades pola Bicicleta. É unha asociación composta por entidades locais que ten por obxecto a xeración dunha dinámica entre as cidades españolas co fin de facilitar, facer máis segura e desenvolver a circulación dos ciclistas, especialmente no medio urbano.
 • Rede de Cidades Saudables. É a sección da FEMP dedicada á promoción e protección da saúde e ao benestar dos cidadáns, en concordancia cos principios de actuación correspondentes ao proxecto "Healthy Cities", da OMS.
 • Rede de Cidades que Camiñan. É unha asociación internacional aberta a todos aqueles municipios e administracións interesadas en mellorar a situación dos viandantes a través da posta en marcha e o intercambio de iniciativas dirixidas a mellorar a accesibilidade universal, a seguridade viaria e o propio medio ambiente.
 • Rede de Cidades de Ciencia e Innovación, Rede Innpulso. É o foro de encontro de todos aqueles concellos que pretenden avanzar na definición e aplicación de políticas locais innovadoras.
 • Rede A Cidade Viva. É unha iniciativa que se inscribe dentro dun proxecto político de mellora da habitabilidade urbana e territorial, a través do deseño social, sostible e produtivo dos espazos públicos e domésticos das nosas cidades.
 • Rede de Gobernos Locais + Biodiversidade. Ten por obxecto a creación dun marco estable que impulse e promova a adopción de políticas, plans e programas en materia da conservación e o fomento da biodiversidade, a protección do medio hídrico, a restauración de espazos naturais degradados, a mellora da conectividade ecolóxica e a salvaguardia dos ecosistemas.
 • Rede Española de Desenvolvemento Rural (REDER). Para a Rede, o desenvolvemento pretende contribuír á mellora das condicións de vida de cada territorio, é dicir, afrontar desde unha perspectiva estratéxica e integradora o conxunto dos factores que constitúen o marco de vida de cada poboación.

   Que che parece esta sección?

   -105-105-105

   Tes un navegador demasiado antigo!

   Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

   ?

   Iniciar sesión