Concello da Coruña

Concello da Coruña

Solicitude de recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás súas prestacións en Galicia

En que consiste?:

Solicitude de valoración da condición de persoa dependente e o correspondente grao de dependencia.

A quen vai dirixido?:

Persoas que observen limitacións na súa autonomía persoal interesadas en acceder á carteira de servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia.


Organismo responsable:

Xunta

Prazo de presentación:

Durante todo o ano.

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

 • Copia compulsada do DNI/NIE da persoa solicitante ou calquera outro documento acreditativo da súa identidade, de acordo coa normativa vixente, no caso de que non autorice á Administración para o acceso por medios propios.
 • Cando a persoa solicitante sexa un menor de idade, copia compulsada do libro de familia, que inclúa a folla na que apareza o nome do beneficiario/a, no caso de non posuír DNI.
 • Acreditación da persoa representante do solicitante, se é o caso.
 • Certificado de empadroamento que acredite a residencia nun municipio da comunidade autónoma no momento de presentar a solicitude, excepto as persoas que estean a ser atendidas dentro do sistema público de servizos sociais (residencias, centro de día, axuda no fogar).
 • Certificado de empadroamento emitido polos concellos correspondentes que acrediten a residencia da persoa solicitante en España durante cinco anos, dos cales dous deberán ser xa anteriores á data de presentación de solicitude. Para o caso de menores de cinco anos, certificado de empadroamento que acredite a residencia de quen ostente a súa representación. No suposto de residentes que carezan da nacionalidade española deberán presentar certificado emitido polo Ministerio del Interior que acredite o cumprimento dos mesmos períodos.
 • No caso de ser emigrantes retornados e non cumprir o requisito do período de residencia, acreditarase esta circunstancia mediante certificado de emigrante retornado expedido pola delegación do Goberno ou mediante a baixa consular.
 • Fotocopia compulsada da tarxeta da mutualidade da persoa solicitante en caso de non pertencer ao régimén da Seguridade Social.
 • Informe de condicións de saúde emitido por un profesional do Servizo Galego de Saúde, doutras administracións públicas que traten habitualmente a persoa solicitante ou de entidades concertadas ou conveniadas coa Seguridade Social ou réximes especiais. Terán carácter complementario os informes emitidos polos profesionais de entidades, asociacións e corporacións sen ánimo de lucro no ámbito da discapacidade, así como o emitido por profesionais de entidades xestoras de servizos sociais de institucionalización onde se encontre o solicitante. Estarán exentas de presentar o informe de saúde as persoas que tiveran recoñecida a necesidade de axuda de terceira persoa, cunha puntuación de 45 puntos ou máis.
 • Informe social emitido polo/a traballador/a social dos servizos sociais comunitarios do domicilio da persoa solicitante, e se é o caso do traballador social do sistema de saúde ou do traballador social dos servizos sociais especializados.
 • Certificado de discapacidade coa puntuación de axuda de terceira persoa (ATP) cando fora emitido por outra comunidade autónoma, se é o caso.
 • Resolución de grao e nivel, se é o caso, cando sexa emitido por outra comunidade autónoma.
 • Manifestación da persoa solicitante ou do seu representante, conforme ao momento núm. 10 e 11 do modelo Anexo I da solicitude, da súa preferencia dentro do catálogo de servizos e prestacións do SAAD. No caso de solicitude de prestación económica para coidados no contorno familiar, certificado de empadroamento do coidador, así como declaración xurada do grao de parentesco que os une ou tipo de relación se non é a filial, conforme ao punto 11 do modelo Anexo I da solicitude e DNI/NIE ou outro documento acreditativo da súa identidade.
 • Certificado de convivencia da persoa solicitante segundo Padrón Municipal.
 • Declaración do Imposto da Renda das Persoas Físicas, certificado de toda clase de pensións percibidas pola persoa solicitante ou declaración xurada de non percibilas, xunto coa autorización para a consulta e comprobación dos seus datos económicos conforme ao modelo Anexo I da solicitude, nese caso non estará obrigado a presentar estes documentos.
 • Declaración responsable sobre o patrimonio da persoa solicitante na que se detalle o conxunto das súas titularidades de bens e dereitos de contido económico, de xeito que quede completamente acreditada a súa situación patrimonial. (Anexo IX)
 • Declaración xurada das disposicións patrimoniais realizadas pola persoa solicitante nos catro anos anteriores á presentación da solicitude.
 • Fotocopias compulsadas dos últimos recibos do Imposto de Bens Inmobles (IBI) e do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica(IVTM) das propiedades da persoa solicitante.
 • Xustificante de rendementos bancarios do último trimestre do ano.
 • Copia compulsada, se é o caso, do DNI/NIE do cónxuxe ou parella de feito, ascendentes ou fillos menores de 25 anos ou maiores en situación de discapacidade que dependan economicamente do solicitante. Cando existan menores de idade que dependan economicamente da persoa solicitante, copia compulsada do libro de familia no caso de que estes non posúan DNI.
 • Declaración do IRPF, certificado de toda clase de pensións percibidas polo cónxuxe ou parella de feito, ascendentes ou fillos/as menores de 25 anos ou maiores en situación de discapacidade, economicamente a cargo da persoa solicitante, ou declaración xurada de non percibilas. (A autorización para a consulta e comprobación dos seus datos económicos conforme ao modelo Anexo I da solicitude exime do deber de presentar estes documentos), e declaración responsable do seu patrimonio (Anexo IX).

Como se fai?:

Presentando solicitude e documentación en:

 • Na Oficina Municipal de Dependencia, Maiores e Discapacidade (OMADAP), con asesoramento especializado.
 • En calquera dos centros previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992.

Internet

Que se necesita?:

Dispoñer de certificado dixital que acredite a identificación da persoa solicitante.

Seguir as instrucións que se indican na páxina web da Xunta de Galicia.

Como se fai?:

Páxina web:

https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=BS&codProc=210A&procedemento=BS210A

Certificado dixital:

Si

Teléfono

Máis información:

É imprescindible unha valoración técnica previa polo persoal técnico da OMADAP para o comezo da súa tramitación.

Documentos relacionados

 • Solicitude de recoñecemento de dependencia (1 MB)

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión