Concello da Coruña

Concello da Coruña

Convocatoria pública de subvencións a entidades para colaborar na realización de actividades e prestacións de servizos sociais

En que consiste?:

O obxecto das subvencións é a realización de actividades de promoción e reinserción social e na prestación de servizos sociais no termo municipal da Coruña.

A quen vai dirixido?:

Las personas físicas, las jurídicas válidamente constituidas, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes y cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.

Requisitos:

 • Que tengan sede social o delegación en el término municipal de A Coruña. Se tendrá en cuenta para determinar la sede social de la entidad el domicilio que figure en los estatutos de la misma. De haberse modificado el domicilio social, deberá acreditarse la modificación del mismo en el registro de asociaciones.
 • Que, de acuerdo con sus estatutos, tengan objetivos y finalidades coincidentes con el objeto de la subvención.
 • Que hayan justificado la subvención anteriormente otorgada por el Ayuntamiento de A Coruña, excepto que todavía no haya transcurrido el correspondiente plazo de justificación.
 • Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la A.E.A.T., con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de A Coruña.
 • Compromiso de colaborar y participar, si fuera requerido para ello por la Concejalía de Servicios Sociales, en un acto público de presentación de los proyectos subvencionados.
 • Que no aparezca adjudicada a su favor subvención nominativa con cargo al presupuesto de 2013 dentro de la clasificación orgánica de Servicios Sociales.
 • Las específicas que vengan recogidas en la convocatoria.

Organismo responsable:

Ayuntamiento

Prazo de presentación:

As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral de Entrada do Concello no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

 • Memoria explicativa da actividade.
 • Orzamento de ingresos e gastos da actividade.
 • Certificado do Secretario da entidade coºV Bº do seu Presidente, no que se indiquen as subvencións solicitadas e as que lle foron concedidas para a mesma actividade procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional.
 • Estatutos polos que se rexe a entidade, fotocopia compulsada do código de identificación fiscal (CIF), en caso de persoas xurídicas, ou do número de identificación fiscal (NIF) en caso de persoas físicas, certificación dos datos bancarios da entidade solicitante e fotocopia compulsada do DNI ou NIF do representante.
 • Certificación acreditativa dos cargos representativos e domicilio social.
 • Certificados acreditativos acharse o interesado ao corrente no pago das súas obrigacións tributarias co Estado e o Concello da Coruña, e ao corrente nas súas obrigacións fronte á Seguridade Social.
 • Declaración de non acharse incurso en ningún dos supostos de prohibición para a obtención da condición de beneficiario que fixa o artigo 13 da LGS 38/2003, así como do compromiso de participación nun acto de presentación dos proxectos subvencionados no caso de que fose requirido para iso pola Concellaría.
 • No caso de que os documentos esixidos xa estivesen en poder de calquera órgano do Concello da Coruña, o solicitante poderá acollerse ao establecido no parágrafo f) do art. 35 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, sempre que se faga constar a data e o órgano ou dependencia en que foron presentados ou, no seu caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento ao que correspondan.
 • Certificación do Secretario coºV Bº do Presidente acreditativa do nomeamento do representante da entidade Documento relativo ao representante legal da entidade.
 • Documento acreditativo do compromiso da entidade de presentar a xustificación das subvencións concedidas no prazo dun mes desde a data de finalización das actividades.

Como se fai?:

As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral de Entrada do Concello no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Tamén poderán presentarse por calquera dos medios regulados no art. 38.4 da Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Impresos necesarios:

 • Solicitude.
 • Memoria explicativa da actividade (anexo 1).
 • Orzamento de ingresos e gastos da actividade (anexo 2).
 • Certificado do Secretario da entidade coºV Bº do seu Presidente, no que se indiquen as subvencións solicitadas e as que lle foron concedidas para a mesma actividade procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional (anexo 3).
 • Certificación acreditativa dos cargos representativos e domicilio social (anexo 4).
 • Declaración de non acharse incurso en ningún dos supostos de prohibición para a obtención da condición de beneficiario que fixa o artigo 13 da LGS 38/2003, así como do compromiso de participación nun acto de presentación dos proxectos subvencionados no caso de que fose requirido para iso pola Concellaría (anexo 5).
 • No caso de que os documentos esixidos xa estivesen en poder de calquera órgano do Concello da Coruña, o solicitante poderá acollerse ao establecido no parágrafo f) do art. 35 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, sempre que se faga constar a data e o órgano ou dependencia en que foron presentados ou, no seu caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento ao que correspondan (anexo 6).
 • Certificación do Secretario coºV Bº do Presidente acreditativa do nomeamento do representante da entidade Documento relativo ao representante legal da entidade (anexo 7).
 • Documento acreditativo do compromiso da entidade de presentar a xustificación das subvencións concedidas no prazo dun mes desde a data de finalización das actividades (anexo 8).

Internet

Teléfono

Documentos relacionados

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión