Concello da Coruña

Concello da Coruña

Proceso de admisión na REIM

As presentes instrucións, ditadas polo Servizo Municipal de Educación (SME en diante), teñen por obxecto regular o proceso de admisión nas escolas infantís integradas na Rede de Escolas Infantís Municipais (REIM, en diante) do Concello da Coruña para o curso 2023-2024.

A adxudicación de prazas está sometida aos criterios de baremación sinalados nas bases reguladoras do proceso de admisión nas escolas infantís integradas na REIM para o curso 2023-2024 (BOP núm. 55 do 21.03.2023).

PRAZAS VACANTES

Consulta as listas definitivas de admisión, correspondentes á convocatoria de febreiro: REIM: listas definitivas de admisión (convocatoria de febreiro)

A matrícula formalizarase do 27 ao 28 de febreiro.

NOVOS INGRESOS

PROCESO DE ADMISIÓN PARA OS NOVOS INGRESOS

Establécense dúas modalidades:

Carácter PREFERENTE:

Terán carácter preferente, sen que sexan obxecto da baremación sinalada no apartado IV, as solicitudes de prazas cuxas circunstancias sexan as seguintes:

 • As correspondentes aos fillos ou fillas do persoal que presta servizos na escola, de conformidade co sinalado no convenio laboral de aplicación. O convenio actual recolle este dereito como mellora social. A empresa xestora deberá asumir, por tanto, o custo destas prazas, de conformidade co artigo 72 do devandito convenio (BOP núm. 178 do 26.07.2019). O importe seralle descontado á empresa nos abonos mensuais, neste caso exceptúase o requisito do padrón.

 • As de nenos e nenas que conten cun irmán ou cunha irmá escolarizado/a para o curso 2023-2024 nunha escola da REIM para os efectos de matricularse nela por primeira vez.

 • As consideradas de urxencia social. Enténdese por prazas de urxencia social aquelas que se atopan nas seguintes situacións:

 1. Menores tutelados/as ou en situación de garda por parte da Administración autonómica.
 2. Fillos e fillas de persoas que estean en casa de acollida ou sexan vítimas de violencia de xénero.
 3. Menores en circunstancias socioeconómicas e familiares que requiran unha intervención inmediata.

DOCUMENTACIÓN:

Todas estas situacións enumeradas deberán acreditarse documentalmente para xustificar o carácter preferente:

 • Fillas/os do persoal que presta servizos na escola:
  • Certificación da empresa que xestiona a escola infantil onde se sinale que o/a solicitante é persoal da empresa e que esta asume o custo da praza.
 • Nenos e nenas que se matriculen por primeira vez e conten cun irmán ou irmá nela:
  • Certificado da escola que acredite esta situación.
 • Urxencia social:
  • Informe por parte dos servizos sociais.

No caso de alumnado con necesidades educativas especiais, deberá acreditarse a concorrencia desta circunstancia.

Carácter ORDINARIO

As solicitudes de novo ingreso que non teñan carácter preferente serán obxecto de baremación para a asignación de prazas.

REQUISITOS DE ACCESO PARA O PROCESO DE ADMISIÓN DE NOVO INGRESO

Serán requisitos para solicitar praza na REIM:

 1. Ter unha idade mínima de 3 meses o día de comezo do curso escolar e non ter cumpridos os 3 anos o 31 de decembro de 2023. Non obstante o anterior, poderanse eximir do límite de idade dos 3 anos os nenos e as nenas con necesidades específicas de apoio educativo, de acordo coa normativa vixente.
 2. Para solicitar praza de novo ingreso será necesario que o/a menor estea empadroado/a con algunha das persoas proxenitoras.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN EN SOLICITUDES DE NOVO INGRESO DE CARÁCTER ORDINARIO

A baremación para acceder ás escolas realizarase segundo criterios económicos, sociofamiliares e sociolaborais.

 • Situación económica. Virá determinada pola renda anual da unidade familiar.
  • 1. Entenderase por unidade familiar, para os efectos destas bases, a formada polos/as cónxuxes non separados/as legalmente así como as persoas unidas por análoga relación de afectividade, ou a formada por unha soa persoa proxenitora, máis:
    • As/os fillas/os menores de idade, agás que vivan de maneira independente. As/os fillas/os maiores de idade que residan no domicilio e dependan economicamente das persoas proxenitoras e estean nalgún destes supostos:
     • Incapacitación xudicial e patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
     • Cursando estudos, mesmo no caso de que residan noutra localidade ao longo do curso.
     • Que recoñecesen un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.
    • As/os menores en situación de acollemento familiar.
    • No caso de proxenitores/as separados/as ou divorciados/as enténdese por unidade familiar a formada polo/a proxenitor/a que teña a garda e custodia, e se os/as houbese os irmáns ou irmás que se acollan ao apartado anterior e que convivan no domicilio familiar e así conste no padrón de habitantes.
    • A renda familiar calcularase tomando o importe dos ingresos totais da unidade familiar, que será o resultado da agregación das rendas de cada membro do exercicio fiscal correspondente ao ano 2021, calculadas por agregación da base impoñible xeneral coa base impoñible do aforro, segundo os criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoas físicas. Para as persoas non obrigadas a presentar declaración, teranse en conta os datos económicos que figuren na Axencia Estatal de Administración Tributaria (en diante AEAT).
    • Non se terán en conta os datos das familias sobre as que a AEAT non certifique o peche do ano fiscal correspondente ou non estean dadas de alta na AEAT. No caso de non autorizar a consulta dos datos tributarios deberán achegar esta documentación xunto coa solicitude.
    • A puntuación asignarase tomando como referencia a renda do ano que corresponda e basearase nos seguintes tramos:

b) Situación sociofamiliar. Puntuarase:

Irmás ou irmáns solicitando praza simultaneamente

4 puntos

Menor solicitante cunha discapacidade igual ou superior ao 33%

3 puntos

Por cada proxenitor/a que forme parte da unidade familiar cunha discapacidade igual ou superior ao 33%

1 punto

(máximo 2)

Condición de familia monoparental

2 puntos

Condición de familia numerosa

2 puntos

Enténdese por familia monoparental a unidade familiar formada por unha única persoa proxenitora que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal, e os fillos ou fillas menores ao seu cargo nos supostos recollidos no artigo 13 da Lei 3/2011, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.

Enténdese por familia numerosa a integrada polos membros sinalados de conformidade cos artigos 2 e 4 da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.

c) Situación sociolaboral. Puntuarase da seguinte maneira:

Situación sociolaboral

Puntuación

Ocupación laboral das persoas proxenitoras ou con impedimento acreditado para atender a/o nena/o

8

Ocupación laboral dunha das persoas proxenitoras ou con impedimento acreditado para atender a/o nena/o

4

Condición de familia monoparental traballando ou con impedimento acreditado para atender a/o nena/o

8

Empate na puntuación

En caso de empate entre varias solicitudes resolverase o desempate priorizando aquelas persoas solicitantes que conten con menores ingresos de renda. Se persiste o empate, resolverase tendo en conta o resultado do sorteo público que se realizará no Servizo Municipal de Educación antes do inicio do período de solicitude de praza. O resultado das letras publicarase na web www.coruna.gal/educacion

LUGAR DE PRESENTACIÓN E DOCUMENTACIÓN

As persoas interesadas deben facer unha inscrición en liña na web municipal www.coruna.gal/educacion a través da ficha específica "Solicitude de praza na escola infantil 2023-2024". Unha vez feita e cuberta a ficha, o sistema elabora un xustificante (documento PDF) que achegará ao correo electrónico facilitado no momento de ter feito a solicitude. Este documento deberase imprimir, asinar e presentar no rexistro xeral xunto co resto da documentación no prazo de presentación das solicitudes. Non se considerará efectuada a solicitude mentres non se presente no rexistro municipal (de forma presencial ou telemática).

O xustificante ten un número de identificación (ID) que será o de referencia de cada expediente no proceso e para localizar as persoas solicitantes nas listaxes publicadas.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN

A documentación e a ficha de solicitude asinada polas dúas persoas proxenitoras deberá presentarse, preferiblemente, no rexistro electrónico do Concello (https://sede.coruna.gob.es), nos rexistros municipais ou por calquera outro medio permitido pola Lei de procedemento administrativo.

As persoas interesadas deben facer unha inscrición en liña na web municipal www.coruna.gal/educacion a través da ficha específica "Solicitude de praza na escola infantil 2023-2024". Unha vez feita e cuberta a ficha, o sistema elabora un xustificante (documento PDF) que achegará ao correo electrónico facilitado no momento de ter feito a solicitude. Este documento deberase imprimir, asinar e presentar no rexistro xeral xunto co resto da documentación no prazo de presentación das solicitudes. Non se considerará efectuada a solicitude mentres non se presente no rexistro municipal (de forma presencial ou telemática).

DOCUMENTACIÓN

Para as solicitudes de novo ingreso con carácter preferente e con carácter común, as persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

 • Xustificante de confirmación da inscrición en liña asinado polas dúas persoas proxenitoras.
 • Copia do DNI/NIE ou documento acreditativo da identidade das dúas persoas proxenitoras (de ser o caso, anverso e reverso). No caso de presentar o Certificado de Rexistro de Cidadán da Unión, este deberase achegar xunto co documento de identidade do país de orixe.
 • Copia do libro de familia ou, na súa falta, outro documento que acredite oficialmente a situación familiar.
 • Se aínda non naceu o/a menor para quen se solicita a praza, certificado médico que indique a posible data prevista para o seu nacemento. Nestes casos a condición de nado/a deberá acreditarse no momento de realizar a matrícula na escola asignada.
 • No caso de separación ou divorcio, sentenza ou documentación acreditativa de conforme o/a menor está a cargo da persoa solicitante ou ben goza de custodia compartida.
 • No caso de alumnado con necesidades educativas especiais, deberá acreditarse a concorrencia desta circunstancia.
 • No caso de menores empadroados/as fóra do Concello da Coruña, presentarase o certificado de padrón onde se acredite que o/a menor reside con algunha das súas persoas proxenitoras.
 • As solicitudes con carácter preferente ademais deberán presentar a documentación acreditativa do cumprimento dalgún dos requisitos sinalados para ter dereito a ingreso preferente, tal e como se recolle no punto II.B.1.
 • Os/as residentes noutros municipios que traballen no Concello da Coruña deben acreditar un certificado de empresa no que conste que a persoa traballa nun centro con domicilio na Coruña.
 • No caso de non autorizar na solicitude en liña a consulta dos datos tributarios deberá achegar a declaración da renda dos membros da unidade familiar correspondentes ao exercicio 2021.
 • As persoas que forman parte de unidades familiares non obrigadas a declarar, ou das que a administración tributaria non dispoña de datos, deberán entregar unha certificación expedida pola AEAT que acredite esta situación.
 • As persoas empadroadas no Concello da Coruña, de non autorizar a consulta do padrón na solicitude en liña, deberán entregar un certificado de padrón que acredite a residencia no concello do/a solicitante con algunha das persoas proxenitoras.

A falta de presentación dalgún dos documentos dentro do prazo de presentación da solicitude e emenda supoñerá a exclusión do proceso.

Outra documentación para os efectos de valoración:

 • No caso de familias monoparentais, certificado ou informe de familia monoparental expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.
 • Certificado expedido polo órgano competente, se é o caso, do grao de discapacidade do/a menor ou de calquera das persoas proxenitoras que formen parte da unidade familiar. Terá a consideración de discapacidade equiparada ao 33% a percepción de pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez, e a percepción de pensión de clases pasivas por xubilación ou xubilación por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.
 • No caso de alumnado con necesidades educativas especiais, deberá acreditarse a concorrencia desta circunstancia.
 • Documentación xustificativa da situación laboral das persoas proxenitoras ou titoras mediante informe de vida laboral actualizado. No caso de traballadores/as por conta propia, recibo de pago da cota á Seguridade social, ou da correspondente mutualidade, do mes anterior ao período de solicitude.
 • De ser o caso, xustificación acreditativa do impedimento das persoas proxenitoras para atender o neno ou a nena.
 • De ser o caso, título acreditativo da condición de familia numerosa expedido pola consellería competente da Administración autonómica.

A falta de presentación dalgún dos documentos recollidos neste apartado dentro do prazo de presentación da solicitude e emenda supoñerá a non valoración no apartado correspondente.

CALENDARIO DA CONVOCATORIA DE PRAZAS VACANTES 

PUBLICACIÓN DAS LISTAS DEFINITIVAS

25 de xaneiro

MATRÍCULA

29-30 de xaneiro

As solicitudes que resulten adxudicatarias de praza poderán formalizar a matrícula logo da cita previa fixada pola escola correspondente.

INSCRICIÓN EN LIÑA

A ficha de solicitude en liña estará dispoñible nesta ligazón.

Documentos relacionados

 • Bases reguladoras do proceso de admisión nas escolas infantís integradas na REIM para o curso 2022-2023 (148 KB)

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión