Concello da Coruña

Concello da Coruña

Consellos Escolares e Representantes Municipais

Lexislación vixente

LEI ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN (LOE)

CAPÍTULO III. Órganos colexiados de goberno e de coordinación docente dos centros públicos

Sección primeira. Consello Escolar

Artigo 126. Composición do Consello Escolar.

1. O Consello Escolar dos centros públicos estará composto polos seguintes membros:

a) O director do centro, que será o seu Presidente.

b) O xefe de estudos.

c) Un concelleiro ou representante do Concello en cuxo termo municipal áchese radicado o centro.

d) Un número de profesores e profesoras que non poderá ser inferior a un terzo do total dos compoñentes do Consello, elixidos polo Claustro e en representación do mesmo.

e) Un número de pais e de alumnos, elixidos respectivamente por e entre eles, que non poderá ser inferior a un terzo do total dos compoñentes do Consello.

f) Un representante do persoal de administración e servizos do centro.

g) O secretario do centro, que actuará como secretario do Consello, con voz e sen voto.

2. Unha vez constituído o Consello Escolar do centro, este designará unha persoa que impulse medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres.

3. Un dos representantes dos pais no Consello Escolar será designado pola asociación de pais máis representativa do centro, de acordo co procedemento que establezan as Administracións educativas.

4. Corresponde ás Administracións educativas regular as condicións polas que os centros que impartan os ensinos de formación profesional ou artes plásticas e deseño poidan incorporar ao seu Consello Escolar un representante proposto polas organizacións empresariais ou institucións laborais presentes no ámbito de acción do centro.

5. Os alumnos poderán ser elixidos membros do Consello Escolar a partir do primeiro curso da educación secundaria obrigatoria. Con todo, os alumnos dos dous primeiros cursos da educación secundaria obrigatoria non poderán participar na selección ou o cesamento do director. Os alumnos de educación primaria poderán participar no Consello Escolar do centro nos termos que establezan as Administracións educativas.

6. Corresponde ás Administracións educativas determinar o número total de membros do Consello Escolar e regular o proceso de elección.

7. Nos centros específicos de educación infantil, nos incompletos de educación primaria, nos de educación secundaria con menos de oito unidades, en centros de educación permanente de persoas adultas e de educación especial, nos que se impartan ensinos artísticos profesionais, de idiomas ou deportivas, así como naquelas unidades ou centros de características singulares, a Administración educativa competente adaptará o disposto neste artigo á singularidade dos mesmos.

8. Nos centros específicos de educación especial e naqueles que teñan unidades de educación especial formará parte tamén do Consello Escolar un representante do persoal de atención educativa complementaria.

Artigo 127. Competencias do Consello Escolar.

O Consello Escolar do centro terá as seguintes competencias:

a) Avaliar os proxectos e as normas aos que se refire o capítulo II do título V da presente Lei orgánica.

b) Avaliar a programación xeral anual do centro, sen prexuízo das competencias do Claustro do profesorado, en relación coa planificación e organización docente.

c) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos candidatos.

d) Participar na selección do director do centro, nos termos que a presente Lei Orgánica establece. Ser informado do nomeamento e cesamento dos demais membros do equipo directivo. No seu caso, previo acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous terzos, propoñer a revogación do nomeamento do director.

e) Informar sobre a admisión de alumnos e alumnas, con suxeición ao establecido nesta Lei Orgánica e disposicións que a desenvolvan.

f) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar por que se ateñan á normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o Consello Escolar, a instancia de pais, nais ou titores legais, poderá revisar a decisión adoptada e propoñer, no seu caso, as medidas oportunas.

g) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de trato e a non discriminación polas causas a que se refire o artigo 84.3 da presente Lei Orgánica, a resolución pacífica de conflitos, e a prevención da violencia de xénero.

h) Promover a conservación e renovación das instalacións e do equipo escolar e informar a obtención de recursos complementarios, de acordo co establecido no artigo 122.3.

i) Informar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos.

j) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o centro.

k) Elaborar propostas e informes, a iniciativa propia ou a petición da Administración competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así como sobre aqueloutros aspectos relacionados coa calidade da mesma.

l) Calquera outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa.

LEXISLACIÓN AUTONÓMICA

RESOLUCIÓN DE 25 DE SETEMBRO DE 2018

A RESOLUCIÓN de 25 de setembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

No apartado 6 do artigo 126 da Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación (LOE), modificada pola Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, establécese que corresponde ás administracións educativas determinar o número total de membros do consello escolar e regular o proceso de elección. Ao amparo do establecido na disposición transitoria undécima de LÓEA, dado que devandito artigo remite a ulteriores disposicións regulamentarias que aínda non foron ditadas, son de aplicación as normas dese rango que o viñan sendo á data de entrada en vigor de LÓEA, sempre que non se opoñan ao disposto nela.

Pola súa banda, o Decreto 92/1988, de 28 de abril, polo que se regulan os órganos de goberno dos centros públicos de ensino non universitario, modificado polo Decreto 279/1990, de 27 de abril e os decretos 324/1996, de 26 de xullo, 374/1996, de 17 de outubro, e 7/1999, de 7 de xaneiro, establecen as condicións de celebración das eleccións dos membros dos consellos escolares nos centros docentes.

A Orde de 21 de outubro de 1996 pola que se determinan aspectos para a elección dos membros do consello escolar nos centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos, establece o procedemento de integración no consello escolar do profesorado, do alumnado e dos pais e nais do alumnado do primeiro ciclo de educación secundaria obrigatoria que cursen estudos nun centro de primaria, e determina a composición dos consellos escolares dos institutos de educación secundaria con menos de oito unidades.

A Orde de 28 de agosto de 1996 pola que se regula o procedemento de elección dos órganos de goberno dos centros privados concertados establece que devandito procedemento realizarase de acordo co reglamentado nesa orde e que nos aspectos non previstos nela haberá que aterse ao establecido para os centros públicos no Decreto 92/1988, de 28 de abril, modificado polo Decreto 324/1996, de 26 de xullo.

Por corresponder no curso 2018/19 a renovación dos consellos escolares dos centros docentes sostidos con fondos públicos, estas direccións xerais, en uso da autorización que figura na disposición final primeira do Decreto 92/1988, de 28 de abril,

RESOLVEN:

Artigo 1

O obxecto desta disposición é fixar as datas para a elección dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no consello escolar dos centros docentes sostidos con fondos públicos, así como ditar instrucións para o seu desenvolvemento.

Artigo 2

1. As eleccións dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no consello escolar realizaranse entre os días 26 e 30 de novembro de 2018, ambos os incluídos. Con todo, a fin de fomentar a participación de todos os sectores implicados, é desexable que, dentro das posibilidades de cada centro, a xunta electoral fixe unha única data para as votacións correspondentes, de acordo co procedemento establecido.

2. A xunta electoral regulada no artigo 30 do Decreto 92/1988, de 28 de abril, segundo a redacción dada polo Decreto 324/1996, de 26 de xullo, polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria, constituirase entre os días 5 e 8 de novembro de 2018, ambos os incluídos.

3. De conformidade co establecido no artigo 31.b) do Decreto 92/1988, de 28 de abril, é competencia da xunta electoral concretar o calendario electoral. As xuntas electorais terán presente, en todo caso, que o prazo de admisión de candidatos non deberá ser inferior a sete días naturais.

Artigo 3

Os centros que comezaron o seu funcionamento no curso 2017/18 levarán a cabo a primeira renovación do consello escolar prevista na lexislación vixente, de acordo co calendario xeral previsto no artigo 2 desta resolución.

Artigo 4

Para determinar os membros do consello escolar que deben ser renovados terase en conta o establecido nos correspondentes decretos polos que se implantan os regulamentos orgánicos.

Artigo 5

1. As eleccións para a primeira constitución do consello escolar nos centros que iniciaron o seu funcionamento no curso 2018/19 realizaranse entre os días 12 e 16 de novembro de 2018, ambos os incluídos. Con todo, a fin de fomentar a participación de todos os sectores implicados, é desexable que, dentro das posibilidades de cada centro, a xunta electoral fixe unha única data para as votacións correspondentes:

a) Para os centros de educación infantil, primaria e secundaria, de acordo coa Orde desta consellería de 21 de outubro de 1996.

b) Para os centros públicos integrados, no artigo 11 do Decreto 7/1999, de 7 de xaneiro.

c) Para os centros públicos de ensino non universitario de características singulares, de educación especial e de educación de adultos, na Orde desta consellería de 29 de outubro de 1996, corrección de erros no DOG de 15 de novembro.

d) Para os centros privados concertados, na Orde desta consellería de 28 de agosto de 1996.

e) Para os restantes centros terase en conta o establecido nos correspondentes regulamentos orgánicos.

2. Nos centros aos que se refire o punto anterior, a xunta electoral regulada no artigo 30 do Decreto 92/1988, de 28 de abril, constituirase entre os días 15 e 18 de outubro de 2018, ambos os incluídos.

Artigo 6

Os centros modificarán en cada renovación parcial o número de membros do consello escolar en función do número de unidades que teñan nese momento.

Artigo 7

Aos membros integrantes da xunta electoral, das mesas electorais e aos electores que necesiten permiso laboral para o desempeño das súas obrigacións seralles de aplicación o artigo 117 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia. Con todo, o día ou os días en que se celebren as eleccións de representantes dos distintos sectores da comunidade educativa non poderán ser declarados non lectivos.

Artigo 8

1. O acta do escrutinio da votación de cada mesa electoral, á que se refire o artigo 50 do Decreto 92/1988, de 28 de abril, na súa redacción dada polo Decreto 324/1996, de 26 de xullo, farase segundo o modelo que se publica como anexo I a esta resolución.

2. De conformidade co establecido no artigo 51 do Decreto 92/1988, de 28 de abril, a dirección do centro, como presidencia da xunta electoral, unha vez proclamados os candidatos e candidatas elixidos, dará traslado das copias das actas de cada mesa electoral ao xefe ou xefa territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

3. Previa constitución do consello escolar, á que se refire o artigo 52 do Decreto 92/1988, de 28 de abril, a dirección do centro remitirá ao xefe ou xefa territorial, antes do 20 de decembro de 2018, o informe de seguimento que se publica como anexo II a esta resolución.

DECRETO 92/1988, DE 28 DE ABRIL

Artigo 1º

O obxecto desta disposición é fixar as datas para a elección dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no consello escolar dos centros de ensino escolar sostidos con fondos públicos.

Artigo 2º

1. As eleccións dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no consello escolar celebraranse entre os días 22 e 30 de novembro de 2004, ambos os incluídos.

2. A xunta electoral regulada no artigo 30 do Decreto 92/1988, de 28 de abril, segundo a nova redacción dada polo Decreto 324/1996, de 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria, constituirase entre os días 2 e 8 de novembro de 2004, ambos os incluídos.

3. De conformidade co establecido no artigo 31 b) do Decreto 92/1988, de 28 de abril, é competencia da xunta electoral concretar o calendario electoral. As xuntas electorais terán presente, en todo caso, que o prazo de admisión de candidatos non deberá ser inferior a sete días naturais.

Artigo 3º

Os centros que comezaron o seu funcionamento no curso 2003-2004 levarán a cabo a primeira renovación do consello escolar prevista nos artigos 49 dos regulamentos aprobados polos decretos 374/1996 e 324/1996 e no artigo 11 do regulamento aprobado polo Decreto 7/1999, de acordo co calendario xeral previsto no artigo 2º desta resolución.

Artigo 4º

Para determinar os membros do consello escolar que deben ser renovados nos centros regulados polos decretos 374/1996 e 324/1996 terase en conta o establecido no punto 1 da disposición adicional terceira do Decreto 7/1999, de 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinos non universitarios, que modifica o artigo 40 do Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e o artigo 41 do Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria.

Artigo 5º

1. As eleccións para a primeira constitución do consello escolar nos centros que iniciaron o seu funcionamento no curso 2004-2005 celebraranse entre os días 21 e 29 de outubro de 2004, ambos os incluídos:

a) Para os centros de educación infantil, primaria e secundaria, de acordo coa orde desta consellería de 21 de outubro de 1996 (DOG do 22 de outubro).

b) Para os centros públicos de ensino non universitario de características singulares, de educación especial e de educación de adultos, de acordo coa orde desta consellería de 29 de outubro de 1996 (DOG do 4 de novembro), corrección de erros no DOG do 15 de novembro de 1996.

2. Nos centros aos que se refire o punto anterior, a xunta electoral regulada no artigo 30 do Decreto 92/1988, de 28 de abril, segundo a nova redacción dada polo Decreto 324/1996, de 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria, constituirase entre os días 1 e 6 de outubro de 2004, ambos os incluídos.

Artigo 6º

Os centros en cada renovación parcial modificarán o número de membros do consello escolar en función do número de unidades que teñan nese momento.

Artigo 7º

Aos membros integrantes da xunta electoral, das mesas electorais e aos electores que necesiten permiso laboral para o desempeño das súas obrigacións seralles de aplicación o artigo 70.2º da Lei 4/1988, de 26 de maio (DOG do 1 de xuño), da función pública de Galicia. Con todo, os días en que se celebren as eleccións de representantes dos distintos sectores da comunidade educativa non poderán ser declarados non lectivos.

Artigo 8º

1. O acta do escrutinio da votación de cada mesa electoral, á que se refire o artigo 50 do Decreto 92/1988, de 28 de abril, na súa redacción dada polo Decreto 324/1996, de 26 de xullo, farase segundo o modelo que se publica como anexo I a esta resolución.

2. De conformidade co establecido no artigo 51 do Decreto 92/1988, de 28 de abril, o director do centro, como presidente da xunta electoral, unha vez proclamados os candidatos elixidos, dará traslado das copias das actas de cada mesa electoral ao delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

3. Logo da constitución do consello escolar, á que se refire o artigo 52 do Decreto 92/1988, de 28 de abril, o director do centro remitirá ao delegado provincial, antes do 20 de decembro de 2004, o formulario que se publica como anexo II a esta resolución.

RESUMO LEXISLATIVO

  • Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio de educación. (LOE)
  • Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (LOMCE) que modifica á (LOE)
  • Decreto 92/1988, de 28 de abril, polo que se regulan os órganos de goberno dos centros públicos de ensino non universitario,
  • Decreto 279/1990, de 27 de abril, que modifica ao Decreto 92/1988
  • Decretos 324/1996, de 26 de xullo, 374/1996, de 17 de outubro, e 7/1999, de 7 de xaneiro, que establecen as condicións de celebración das eleccións dos membros dos consellos escolares nos centros docentes.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión