Concello da Coruña

Concello da Coruña

AMEEA2020

Corrección Axudas para a mellora da eficiencia enerxética e a accesibilidade en edificios de vivendas

Canles:

Presencial, Telemático

Nivel de tramitacion electronica:

Descarga e envío do formulario

Tipo:

Axudas, becas e subvencións

Materia:

Vivenda, Subvencións e axudas á vivenda, Rehabilitación

Vixente:

Si

Ten por obxecto a achega de documentación para a corrección das solicitudes de axudas para a mellora da eficiencia enerxética e a accesibilidade en edificios de vivendas.

Corrección de Axudas para a mellora da eficiencia enerxética e a accesibilidade en edificios de vivendas

Inscricións:

Sobre o procedemento

A quen vai dirixido?:

As Comunidades de Propietarios e cada un dos propietarios en proporción á súa cota de participación no inmoble nas obras sobre os elementos comúns do edificio.

O propietario ou o ocupante con autorización de leste, nas obras en vivendas.

Os promotores, no caso de rehabilitación integral dun edificio non ocupado cando se destine ao seu domicilio habitual, a entidades benéficas sen fins de lucro, ou a vivendas cualificadas como vivenda protexida de réxime xeral destinada a aluguer protexido.

Requisitos:

Achegar a documetación requirida no prazo que se estableza na notificación de requirimento.

Prezo / Custo:

Ningún

Órgano que resolve:

Titular da Concellería Delegada de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade

Presentación

Documentación necesaria:

Documentación xeral:

Solicitude Subanación (MODELO 06): Solicitude Corrección

Declaración responsable (MODELO 02): Declaración responsable e autorización/non oposición a consulta de datos, pola propiedade do inmoble ou o seu representante no caso de comunidades de propietarios/bens. (MODELO 02: cubrir e achegar só no caso de tramitación presencial. Se se tramita telemáticamente, os datos deste modelo xa están incluídos no formulario web)

Declaración responsable e autorización datos fiscais (MODELO 03): Declaración responsable e autorización/non oposición a consulta de datos, das persoas que formen parte de comunidades de propietarios/bens (MODELO 03).

Certificados de estar ao corrente : Certificados de estar ao corrente das obrigacións fronte á Seguridade Social e/ou a Axencia Tributaria e o Concello da Coruña, no caso daquelas persoas que se opoñan ou non autoricen ditas consultas polo órgano instrutor.

Certificado bancario: Certificado emitido pola entidade bancaria no que conste o número de conta IBAN a nome da persoa beneficiaria.

Nota simple Rexistro dá propiedade: Notas simples informativas do Rexistro da Propiedade nas que figure a actual propiedade de todos os inmobles para os que se solicite subvención, ou xustificante emitido polo Rexistro da Propiedade de solicitar a súa inscrición.

Documento identificativo DNI/NIF: DNI/NIE/CIF da persoa solicitante, e de acódea representante cando esta exista.

Documentación acreditativa domicilio habitual: Documentación acreditativa de constituír domicilio habitual dás vivendas que non estean habitadas polos seus propietarios, a efectos de acreditar ou cumprimento do artigo 3.3 dá Ordenanza Municipal Reguladora

Documentación xeral técnica:

Memoria técnica: No caso de non estar recolleito na documentación da licenza deberase presentar unha memoria técnica coa descrición das obras para realizar, fotografías do estado actual e xustificación da necesidade rehabilitadora.

Orzamentos: Orzamento aprobado da obra elaborado por empresa/s contratista/s, descomposto por partidas, medicións e prezos unitarios.

Orzamentos comparativos: Orzamentos comparativos. Cando o orzamento ascenda a unha cantidade maior de 40.000 €+IVE deberanse presentar como mínimo outros dous orzamentos comparables entre si e co orzamento elixido.

Memoria técnica xustificativa: Memoria técnica xustificativa cando o orzamento elixido non sexa o máis económico xustificándose a súa elección en base a criterios de eficiencia e enerxía.

Cadro resumo: Cadro resumo dos importes que formen parte do custo subvencionable da actuación.

Elementos comúns:

Documentos identificativos CIF: Documento acreditativo do CIF da Comunidade (no caso de representante debe acompañarse tamén o DNI/NIE)

Certificación acordo CP: Certificado do acordo da CP emitida pola secretaría, co seguinte contido:

  • Aprobación da acreditación de cargos e representante da comunidade
  • Aprobación da presentación da solicitude de subvención
  • Aprobación da autorización das obras
  • Aprobación da elección do orzamento elixido (nome da empresa ou empresas e cantidade)

Certificado porcentaxe participación: Certificado asinado pola secretaría da comunidade de propietarios, coa relación de propietarios (Nome, DNI, Piso/Local) e a porcentaxe de participación de cada vivenda no custo total da obra para a que se solicita a subvención.

Documentación acreditativa situación acodes: Documentación acreditativa da situación das persoas (discapacidade, mobilidade, idade) e do seu domicilio habitual cando cumpra, a ter en conta na fase de clasificación das actuacións de accesibilidade.

Obras en vivendas:

Declaración responsable membros (MODELO 04): Declaración responsable das persoas que integran a unidade familiar, e autorización de consulta de nivel de renda (MODELO 04)

Declaración dá renda: Declaración da renda do exercicio anterior de cada titular e de todos os integrantes da unidade familiar ou na súa ausencia, certificado de imputación do IRPF emitido pola Axencia Tributaria, no caso daquelas persoas que non autoricen a súa solicitude polo órgano instrutor.

Autorización do propietario: Autorización do propietario do inmoble, no caso de que o solicitante da subvención non sexa o propietario.

Documentación acreditativa situación acodes: Documentación acreditativa da situación das persoas (discapacidade, mobilidade, idade) e do seu domicilio habitual cando cumpra, a ter en conta na fase de clasificación das actuacións de accesibilidade

Axudas adicionais:

Declaración responsable membros (MODELO 04): Declaración responsable das persoas que integran a unidade familiar, e autorización de consulta de nivel de renda (MODELO 04).

Declaración da renda: Declaración da renda do exercicio anterior de cada titular e de todos os integrantes da unidade familiar ou na súa ausencia, certificado de impu-tación do IRPF emitido pola Axencia Tributaria, no caso daquelas persoas que non autoricen a súa solicitude polo órgano instrutor.

Volante colectivo de empadronamento: Volante colectivo de empadroamento, no caso de estar empadroado noutro concello.

Documentación xustificativa

Xustificante execución obra (MODELO 05): Xustificación da execución da obra (MODELO 05).

Certificado final: Certificado fin de obra asinado polo técnico/a responsable. No caso de obras sen dirección técnica declaración responsable de executalas, asinada polo solicitante e a/empresa/s contratista/s.

Reportaxe fotográfica: Reportaxe fotográfica que recolla a totalidade das obras executadas, no caso de existir responsable técnico da súa execución, deberá vir asinada por leste.

Memoria económica: Memoria económica xustificativa do custo das actuacións, co contido sinalado no artigo 7, apartado 6, da convocatoria.

Memoria técnica: Memoria técnica xustificativa de alcanzar os parámetros mínimos establecidos segundo a intervención proposta

Documentos relacionados

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

No caso de tramitación presencial, deberá cubrir o MODELO 06 dispoñible nos Apartado Documentos relacionados. Deberá indicar oº n de expediente, que poderá coñecer no apartado da Sede electrónica: Cartafol Cidadán - Os meus expedientes

Como se fai?:

Aqueles suxeitos que non se atopen obrigados á presentación da solicitude por medios electrónicos, conforme ao artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, deberán presentar a solicitude no Rexistro do Concello da Coruña, ou nalgún dos lugares dos previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de1 de outubro (vide apartado Onde se fai)

Internet

Que se necesita?:

No caso de tramitación electrónica, deberá cubrir o formulario web ao que se accede clicando no botón ENVIAR dentro da solapa de PRESENTACIÓN e achegar a documentación de corrección que proceda. Deberá indicar oº n de expediente, que poderá coñecer no apartado da Sede electrónica: Cartafol Cidadán - Os meus expedientes

Deberá dispoñer de certificado dixital.

Unha vez cuberta a solicitude telemática (modelo 119-1) debe ter preparados os ficheiros que necesite para completar a subvención que solicita, segundo especifícase na apartado "Documentación necesaria".

No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente a documentación presentada (deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo), polo que non é recomendable asinar previamente a solicitude ou outros documentos.

Como se fai?:

A través desta Sede electrónica municipal.

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común, teñen a obrigación de realizar este trámite, a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios, etc).

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colegiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

https://sede.coruna.gob.es/opensiac/action/tramitacion?method=enter&id=1262

Teléfono

Despois

E despóis?:

Xustificación

Deberá xustificarse o gasto efectivamente realizado a través deste procedemento.

Novidades

Noticias

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión