Concello da Coruña

Concello da Coruña

Empadroamento, normas e obtención do volante ou certificado

En que consiste?:

Padrón municipal

O Padrón municipal é o rexistro administrativo onde consta a veciñanza dun municipio. Os seus datos constitúen proba da residencia no municipio e do domicilio habitual nel. As certificacións que dos devanditos datos se expidan terán carácter de documento público e fidedigno para todos os efectos administrativos.

Toda persoa que viva en España está obrigada a inscribirse no Padrón do municipio no que resida habitualmente. Quen viva en varios municipios deberá inscribirse unicamente no que habite durante máis tempo ao ano.

Onde se fai?:

 • Na oficina do Rexistro Xeral Municipal, situada no Palacio Municipal, praza de María Pita, 1, 15001 A Coruña
 • No Rexistro Auxiliar do Fórum Metropolitano (r/ Río Monelos, 1)
 • No Rexistro Auxiliar do Centro Sociocultural Ágora (Lugar da Gramela, 17)

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

Documentación xeral para inscrición:

 • Folla de inscrición do Padrón (non dispoñible na web). Deberá ser asinada por todas as persoas maiores de idade. A folla de Padrón cubriraa o persoal funcionario da Unidade de Padrón e deberase presentar o DNI orixinal ou calquera outro documento de identificación (NIE, pasaporte, carné de conducir etc. De todas as persoas maiores de idade e libro de familia das/os menores de 15 anos así como o documento que acredite a garda custodia (se a houbese). Sempre documentación orixinal.
 • Xustificación da utilización da vivenda.

No suposto de persoas estranxeiras, segundo a Lei orgánica 14/2003, do 20 de novembro, sobre os dereitos e liberdades das persoas estranxeiras en España (art. 3.º, punto 2), tamén deben achegar:

 • Tarxeta de Residencia en vigor ou pasaporte do país de procedencia, no suposto de cidadáns/ás nacionais de estados membros da Unión Europea, doutros estados parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo ou de Estados aos que, en virtude dun convenio internacional se estenda o réxime xurídico previsto para a cidadanía dos estados mencionados.
 • NIE ou pasaporte do país de procedencia, no caso de cidadanía de estados non comprendidos no suposto anterior.

Altas

Por omisión:

Realízase a alta por omisión cando residindo habitualmente no termo municipal, non se figure inscrita/o no Padrón de ningún municipio.

 • A totalidade dos documentos indicados no apartado documentación xeral.
 • Impreso específico no que se faga constar que non figuran ou descoñecen figurar inscritas/os no Padrón de Habitantes doutro municipio.

Por cambio de residencia procedente doutro municipio:

 • A totalidade dos documentos indicados no apartado documentación xeral.
 • Impreso específico no que se faga constar o municipio de procedencia.

Por nacemento (documentación orixinal):

Procedemento normal. A/o nacida/o inscribirase no Rexistro Civil que, a través do Instituto Nacional de Estatística, o comunica ao Concello da Coruña.

Procedemento especial. Tamén se poderá dar de alta as/os nacidas/os cubrindo a solicitude de alta, presentando o Libro de Familia en que conste a súa inscrición, o certificado de nacemento e o documento en que conste a garda e custodia da/o menor (se o houbese).

No suposto de que se inscriba cunha soa persoa proxenitora deberán asinar a alta as dúas persoas proxenitoras con fotocopia do DNI das dúas.

Se non poden asinar as dúas persoas proxenitoras o DNI ou documento xustificativo orixinal e cubrir o impreso de declaración responsable para a alta do cambio de domicilio de menores.

Documentación para presentar nos distintos supostos

Empadroamento nun domicilio no que xa hai persoas inscritas no padrón municipal:

 • A totalidade dos documentos indicados no apartado documentación xeral excepto a xustificación de utilización da vivenda.
 • A persoa que autorice deberá dispoñer dalgún título acreditativo da posesión efectiva da vivenda (propiedade, alugueiro etc.) a nome dela. Esta persoa deberá asinar a Folla de Inscrición do Padrón, autorizándoas/os a vivir no mesmo domicilio.

Se non podo xustificar con documentación a utilización da vivenda:

 • Se me deixan a vivenda sen documentación que o acredite, a persoa propietaria ou a titular do contrato de arrendamento, deberá asinar a folla de padrón autorizándoa/o a empadroarse no dito domicilio.
 • Presentar o DNI ou documento de identificación orixinal; documento de xustificación da utilización da vivenda segundo o apartado de xustificación da utilización da vivenda.

Normas para o empadroamento de menores

Empadroamento dun/dunha menor nun domicilio distinto ao das dúas persoas proxenitoras:

 • A totalidade dos documentos indicados no apartado documentación xeral
 • DNI do pai e nai ou titor/a legal
 • DNI orixinal da persoa maior de idade que autoriza
 • Impreso de cambio de domicilio ou de alta, segundo corresponda

Se por calquera motivo unha das persoas proxenitoras non pode asinar o impreso do cambio de domicilio ou o de alta, debe achegar:

 • Impreso de declaración responsable

Se as/os menores se empadroan coas dúas persoas proxenitoras:

 • Deberán achegar sempre o Libro de Familia, para demostrar que son as persoas proxenitoras.
 • DNI orixinal das persoas proxenitoras
 • O resto da documentación xeral

Se as/os menores se empadroan só cunha das persoas proxenitoras:

 • Deberán achegar sempre o Libro de Familia.
 • Deberán asinar as dúas persoas proxenitoras na solicitude de alta:
  • A solicitude de alta doutro concello e omisión
  • Na solicitude de cambio de domicilio
 • DNI orixinal das dúas persoas proxenitoras
 • O resto da documentación xeral.

Se as/os menores se empadroan só cunha das persoas proxenitoras e a outra está ausente, (polo que non pode asinar:)

 • Deberán achegar sempre o Libro de Familia
 • Declaración responsable de proxenitor para inscrición ou cambio de domicilio de menores non emancipadas/os
 • DNI orixinal da persoa proxenitora coa que se empadroa a/o menor.
 • O resto da documentación xeral.

Se as/os menores se empadroan só cunha das persoas proxenitoras por separación ou sentenza xudicial:

 • Deberan achegar sempre o Libro de Familia
 • Sentenza xudicial onde a garda e custodia da/o menor estea confiada en exclusiva á persoa proxenitora que realiza a solicitude.
 • DNI orixinal desa persoa proxenitora.
 • O resto da documentación xeral.

Se as/os menores se empadroan cunha das persoas proxenitoras que están incursas nalgún dos supostos de feito previstos nos artigos 103.1c) ou 152.3c) do Código Civil

 • Deberá achegar copia da autorización xudicial correspondente autorizando a inscrición ou o cambio de domicilio da/o menor.
 • DNI orixinal da persoa proxenitora.
 • O resto da documentación xeral.

Modificacións

Por cambio de domicilio no propio concello:

Trátase de alteracións de datos que figuran no Padrón que non afectan á condición de residente habitual.

 • A totalidade dos documentos indicados no apartado documentación xeral.
 • Impreso de declaración de cambio de domicilio.

Datos persoais:

Trátase de variacións nos datos persoais posteriores á inscrición, así como as que se derivan da corrección de erros materiais.

 • Copia do documento no que figuren os datos que se pretenden modificar (DNI, partida de nacemento, libro de familia, titulo académico etc.).

Baixa no padrón municipal

Baixa por defunción:

Unha vez inscrita a defunción no Rexistro Civil, o concello realiza a baixa de oficio cos datos que lle facilita o INE (Instituto Nacional de Estatística).

En casos especiais, serán dadas de baixa no Padrón as persoas falecidas presentando no concello o Libro de Familia no que conste o óbito da persoa inscrita ou o certificado oficial de defunción (documentación orixinal).

Baixa por traslado de residencia a outro municipio:

Presentarase a alta no municipio de destino e o municipio de orixe realiza a baixa cos datos que lle facilite o INE (Instituto Nacional de Estatística).

Baixa por traslado de residencia ao estranxeiro:

Presentarase a alta no Rexistro de Matrícula da Oficina ou Sección Consular de destino e o municipio de orixe realiza a baixa cos datos que lle facilite o INE (Instituto Nacional de Estatística).

Certificados de padrón

Pódense emitir certificados de padrón de dous tipos:

 • Dunha soa persoa habitante
 • De todas as persoas habitantes que constan na mesma folla padroal.

Documentación que hai que presentar

Para pedir o certificado cómpre presentar o DNI orixinal (ou documento acreditativo da súa identidade).

No caso de que a solicitude sexa formulada por unha persoa representante deberá achegar unha autorización por escrito e a fotocopia do DNI (ou documento que acredite a súa identidade) da persoa representada.

 • Se se trata dun/unha menor, presentarase o Libro de Familia e a documentación que acredite a identificación do titor ou titora.
 • Impreso de solicitude

Suposto de persoa falecida

 • DNI da persoa defunta ou acreditar un interese lexítimo no trámite, exhibindo o Libro de Familia, testamento, declaración de herdeiros/as ou documento análogo. Se non se puidese entregar algún dos documentos anteriores e, sempre e cando a persoa falecida estivese empadroada coa solicitante, o DNI desta última.
 • Impreso de solicitude

Expedición do certificado

O certificado emítese no momento excepto para os seguintes supostos:

 • Para xustificar o cobro dunha pensión que percibe un cidadán ou cidadá estranxeira, residente en España, do seu país de procedencia.
 • Para xustificar o cobro dunha pensión procedente doutro país, que percibe un cidadán ou cidadá española residente en España.
 • Para trámites de adopción nacional e internacional.

Nestes casos cóbrese a solicitude do certificado á espera de recibir o certificado.

Xustificante ou volante de empadroamento

Documentación:

 • DNI, Libro de Familia, Pasaporte, carné de conducir ou documento identificador de carácter público e valor análogo.

Quen acredite un interese lexítimo (autoridades públicas ou requirimento xudicial) poden solicitar o volante de empadroamento doutra persoa.

Este volante pódese solicitar no apartado de trámites en liña na páxina web municipal: www.coruna.es

Teléfono

Máis información:

Xustificación de utilización da vivenda

(Obrigatoriedade de presentar documentación orixinal)

Se na vivenda non figura ninguén empadroado con anterioridade, xustificarase a súa utilización achegando documentos que a acrediten. Os máis habituais:

para as persoas propietarias

 • a escritura ou documento privado de compravenda de vivenda, copia simple, nota do rexistro de propiedade
 • o recibo do IBI
 • o contrato definitivo ou último recibo dunha compañía de servizos (auga, gas, teléfono fixo,...), no que conste o domicilio e que figure a nome de polo menos unha das persoas que solicitan o empadroamento.

para as persoas arrendatarias

 • o contrato vixente de arrendamento de vivenda xunto co último recibo de alugueiro
 • o contrato definitivo actual ou último recibo actual dunha compañía de servizos (auga, gas, teléfono fixo,...), no que conste o domicilio e que figure a nome de polo menos unha das persoas que solicitan o empadroamento.

Convenios urbanísticos

Desde este apartado pódese ter acceso ao texto dos convenios urbanísticos asinados polo Concello da Coruña con outras administracións públicas ou entidades particulares.

Convenios urbanísticos

Documentos en exposición pública

Exposición pública

Para ler os documentos...

Para poder ler os documentos deste especial necesita descargar o lector gratuíto de PDF.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión