Concello da Coruña

Concello da Coruña

O plan xeral de ordenación municipal, como instrumento urbanístico de ordenación integral, abarca o termo municipal da Coruña.

Clasificará o chan para o establecemento do réxime xurídico correspondente, definirá os elementos fundamentais da estrutura xeral adoptada para a ordenación urbanística do territorio e establecerá as determinacións orientadas a promover o seu desenvolvemento e execución.

O contido do plan xeral de ordenación municipal deberá ser congruente cos fins que nel determínense e adaptarse ás características e complexidade urbanística do territorio que sexa obxecto da ordenación, garantindo a coordinación dos elementos fundamentais dos respectivos sistemas xerais.

Así mesmo, deberá garantir a coherencia interna das determinacións urbanísticas, a viabilidade técnica e económica da ordenación proposta, o equilibrio dos beneficios e cargas derivados do plan entre as distintas áreas de repartición, a proporcionalidade entre o volume edificable e os espazos libres públicos de cada ámbito de ordenación e a participación da Comunidade nas plusvalías xeradas en cada área de repartición.

Artigo 53.Determinacións de carácter xeral.

As determinacións que o plan xeral debe conter están recollidas na Lei 9/2002 e as súas modificacións posteriores, tal e como se expón a continuación:

 1. Os plans xerais de ordenación municipal conterán as seguintes determinacións de carácter xeral:
  1. Obxectivos xerais e criterios da ordenación compatibles coa normativa sectorial e ambiental, cos instrumentos de ordenación do territorio e co plan dos municipios limítrofes.
  2. Clasificación do chan de todo o termo municipal en todos ou algún dos distintos tipos e categorías establecidos nesta Lei.
  3. División do chan urbano en distritos de acordo co disposto no artigo 49 desta Lei.
  4. Delimitación dos sectores en chan urbanizable delimitado.
  5. Estrutura xeral e orgánica do territorio integrada polos sistemas xerais determinantes do desenvolvemento urbano e, en particular, polos sistemas xerais de comunicacións e as súas zonas de protección, de espazos libres e zonas verdes públicas, de equipamento comunitario público e de servizos urbanos.
   En calquera caso, indicarase para cada un dos seus elementos non existentes os seus criterios de deseño e execución e o sistema de obtención dos terreos.
  6. Catálogo dos elementos que polos seus valores naturais ou culturais, ou pola súa relación co dominio público, haxan de ser conservados ou recuperados, coas medidas de protección que procedan.
  7. Delimitación das concas de interese paisaxístico no termo municipal e medidas para a súa adecuada protección e recuperación.
  8. Delimitación de áreas de repartición en chan urbano non consolidado e en chan urbanizable delimitado, con fixación do aproveitamento tipo, no seu caso.
  9. Carácter público ou privado das dotacións.
  10. Determinación, no seu caso, dos prazos para a aprobación do plan de desenvolvemento e, en xeral, para o cumprimento dos deberes urbanísticos.
 2. Así mesmo, os plans xerais deberán conter as determinacións necesarias para que as construcións e instalacións cumpran as condicións de adaptación ao ambiente establecidas polo artigo 104 desta Lei.

Artigo 54.Determinacións en chan urbano consolidado .

Os plans xerais de ordenación municipal conterán en chan urbano consolidado as seguintes determinacións:

 1. Delimitación do seu perímetro.
 2. Cualificación dos terreos, entendida como a asignación detallada de usos pormenorizados, tipoloxías edificatorias e condicións de edificación correspondentes a cada zona.
 3. Delimitación dos espazos libres e zonas verdes destinados a parques e xardíns públicos, zonas deportivas, de recreo e expansión, indicando o seu carácter público ou privado.
 4. Emprazamentos reservados para dotacións, equipamentos e demais servizos de interese social, sinalando o seu carácter público ou privado e as condicións de edificación, garantindo a súa integración na contorna en que se deban emprazar.
 5. Regulación detallada dos usos, volume e condicións hixiénico-sanitarias dos terreos e construcións, así como as características estéticas da edificación e da súa contorna.
 6. Trazado e características da rede viaria pública, con señalamiento de aliñacións e rasantes.
 7. Previsión de aparcadoiros de titularidade pública, que poderán situarse mesmo no subsolo dos sistemas viarios e de espazos libres, sempre que non interfiran o uso normal destes sistemas nin supoñan a eliminación ou traslado de elementos físicos ou vexetais de interese.
 8. Características e trazado das redes de abastecemento de auga, rede de sumidoiros, enerxía eléctrica e aqueloutros servizos que, no seu caso, prevexa o plan.
 9. No seu caso, establecemento de prazos para a edificación.

Artigo 55.Determinacións en chan urbano non consolidado .

 1. No chan urbano non consolidado, cando o plan xeral conteña a súa ordenación detallada, incluirá, ademais das determinacións establecidas no artigo anterior , a delimitación dos polígonos necesarios para a execución do plan e a determinación do sistema de actuación de cada polígono.
 2. Cando o plan xeral remita a ordenación detallada a un plan especial de reforma interior, conterá as seguintes determinacións:
  1. Delimitación do ámbito do plan especial de reforma interior.
  2. Determinación dos usos globais, tipoloxías edificatorias, altura máxima e superficie total edificable.
  3. Fixación da contía das reservas mínimas de chan para dotacións urbanísticas que haberá de prever o plan especial.
  4. Previsión dos sistemas xerais necesarios, no seu caso, para o desenvolvemento do plan especial.
 3. Derrogado pola lei 6/2008, de 19 de xuño de medidas urxentes en materia de vivenda e chan, pola que se modifica a LOUGA de 2002

Artigo 56.Determinacións en chan de núcleo rural .

Os plans xerais de ordenación municipal conterán a ordenación detallada dos núcleos rurais con arranxo ao disposto na presente Lei e, para ese efecto, incluirán as seguintes determinacións:

 1. Delimitación do seu perímetro e estudo do compoñente parroquial actual.
 2. No seu caso, emprazamento reservado para dotacións e equipamentos, sinalando o seu carácter público ou privado.
 3. Trazado da rede viaria pública.
 4. Regulamentación do uso pormenorizado dos terreos e construcións, así como das características estéticas da edificación.
 5. Cantas outras resulten convenientes para a conservación e recuperación da morfoloxía do núcleo e salvagárdaa das canles naturais, as redes de camiños rurais, a estrutura parcelaria histórica e os usos tradicionais.
 6. Fixación dos indicadores que deban dar lugar á necesidade de redactar un plan especial de protección, rehabilitación e mellora do medio rural para facer fronte á complexidade urbanística sobrevinda.

Artigo 57.Determinacións en chan urbanizable delimitado.

 1. Os plans xerais de ordenación municipal conterán, en todo caso, en chan urbanizable delimitado as seguintes determinacións:
  1. Delimitación de sectores para o seu desenvolvemento en plans parciais.
  2. Desenvolvemento dos sistemas da estrutura xeral da ordenación urbanística do territorio coa precisión suficiente para permitir a redacción de plans parciais ou especiais, determinando os sistemas xerais incluídos ou adscritos á xestión de cada sector.
  3. Trazados das redes fundamentais de abastecemento de auga, rede de sumidoiros, enerxía eléctrica e demais servizos que, no seu caso, prevexa o plan.
  4. Determinación das conexións cos sistemas xerais existentes e exteriores ao sector e, no seu caso, previsión das obras necesarias para a ampliación e reforzo dos devanditos sistemas en función das necesidades xeradas pola actuación e de forma que se asegure o seu correcto funcionamento.
   A estes efectos, o plan deberá incluír un estudo que xustifique a capacidade das redes viarias e de servizos existentes e as medidas procedentes para atender as necesidades xeradas e, no seu caso, a implantación do servizo público de transporte, recollida de residuos urbanos e cuantos outros resulten necesarios.
   Así mesmo, o plan xeral establecerá obrigatoriamente as características, dimensións e capacidade mínima das infraestruturas e servizos necesarios para o desenvolvemento do sector e determinará con precisión os terreos necesarios para a conexión co sistema xeral viario e de infraestruturas e servizos urbanos existentes que deberán incluírse ou adscribirse ao desenvolvemento do sector.
   Cando cumpra, estableceranse os mecanismos que permitan a redistribución dos custos entre os sectores afectados.
  5. Asignación dos usos globais de cada sector e fixación da edificabilidade e as tipoloxías edificatorias.
 2. Ademais das determinacións do número anterior, os plans xerais poderán ordenar detalladamente, co mesmo contido e determinacións esixibles a un plan parcial, aqueles sectores de desenvolvemento urbanístico preferente, de maneira que se poidan executar directamente sen necesidade de plan de desenvolvemento. Nestes casos, será necesario que se garanta a execución do plan a través de actuacións públicas programadas ou privadas concertadas coa Administración.

Artigo 58.Determinacións en chan urbanizable non delimitado.

En chan urbanizable non delimitado, o plan xeral establecerá os criterios para delimitar os correspondentes sectores, tales como os relativos a magnitude, usos, intensidade de uso, dotacións, equipamentos, sistemas xerais que deban executarse e conexións cos mesmos, así como prioridades para garantir un desenvolvemento urbano racional. En particular, poderá condicionarse a delimitación de novos sectores ao desenvolvemento dos xa delimitados no plan xeral.

Artigo 59.Determinacións en chan rústico.

Os plans xerais de ordenación municipal, con arranxo ao disposto na presente Lei, conterán as seguintes determinacións:

 1. Delimitación das distintas categorías de chan rústico.
 2. Determinación das condicións estéticas e características de deseño das construcións, incluíndo os materiais e cores a empregar na fachada e cuberta das edificacións.
 3. Normas e medidas de protección do chan rústico para asegurar o mantemento da natureza rústica dos terreos e a conservación, protección e recuperación dos valores e potencialidades propios do medio rural.

Artigo 60. Estratexia de actuación e estudo económico.

Os plans xerais de ordenación municipal conterán a estratexia para o desenvolvemento coherente do plan e, en particular, determinarán a execución dos sistemas xerais que haxan de crearse necesariamente para o desenvolvemento das áreas de chan urbano non consolidado e dos sectores de chan urbanizable delimitado.

Así mesmo, determinarán os ámbitos de actuación preferente en chan urbano non consolidado e en chan urbanizable delimitado, para os que haberán de fixarse os prazos e condicións en que teñan que ser executadas as actuacións públicas programadas ou privadas concertadas cos particulares, así como as determinacións da ordenación detallada sen necesidade de remisión ao plan de desenvolvemento.

O plan xeral de ordenación municipal conterá unha avaliación do custo de execución dos sistemas xerais e das actuacións previstas, con indicación do carácter público ou privado da iniciativa de financiamento, xustificando as previsións que haxan de realizarse con recursos propios do Concello.

No caso de que se atribúa o financiamento a administracións ou entidades públicas distintas do municipio, deberá acreditarse a conformidade das mesmas.

Artigo 60.Documentación.

 1. As determinacións do plan xeral de ordenación municipal a que se fai referencia nesta sección desenvolveranse nos seguintes documentos, co contido que se fixe regulamentariamente:
  1. Memoria xustificativa dos seus fins e obxectivos, así como das súas determinacións.
  2. Estudo do medio rural e análise do modelo de asentamento poboacional.
  3. Este punto foi derrogado por Lei 6/2007, de 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia.
  4. Planos de información.
  5. Planos de ordenación urbanística do territorio.
  6. Normas urbanísticas.
  7. Estratexia de actuación e estudo económico.
  8. Catálogo de elementos a protexer ou recuperar.
  9. Aqueloutros que se estimen necesarios para reflectir adecuadamente as súas determinacións.
 2. O estudo do medio rural servirá de base para establecer as medidas tendentes á conservación e mellora das súas potencialidades intrínsecas e, en particular, para a protección dos seus valores ecolóxicos, ambientais, paisaxísticos, históricos, etnográficos, culturais ou con potencialidade produtiva. A estes efectos, analizará detalladamente os usos do chan, os cultivos, a paisaxe rural, a tipoloxía das edificacións e construcións tradicionais da zona, as infraestruturas existentes, os camiños e vías rurais, o plan urbanístico dos municipios limítrofes e calquera outra circunstancia relevante para a xustificación das determinacións en chan rústico.
 3. A análise do modelo de asentamento poboacional terá por obxecto determinar as medidas para adoptar para a preservación e mellora do medio rural, definindo os elementos que o constitúan e a súa inserción no marco comarcal e destacando a división parroquial, o sistema de núcleos de poboación e a súa relación co medio natural ou produtivo.
  A fin de fundamentar a delimitación dos núcleos rurais, deberá analizar individualizadamente cada núcleo, a súa morfoloxía, infraestruturas e dotacións urbanísticas existentes, consolidación edificatoria, patrimonio arquitectónico e cultural e calquera outra circunstancia urbanística relevante para xustificar as determinacións sobre o chan de núcleo rural. O estudo incluirá unha ficha, plano e fotografía aérea individualizada para cada núcleo rural, en cuxos documentos se recollerá a información urbanística anteriormente indicada.
 4. Este punto foi derrogado por Lei 6/2007, de 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión