Concello da Coruña

Concello da Coruña

A Concellería da Área de Benestar Social do Concello da Coruña pon ao dispor do tecido asociativo da cidade, e da cidadanía en xeral, a Oficina Municipal de Intermediación de Voluntariado, nas dependencias de Participación Cidadá.

A Oficina nace con vocación de converterse nun referente para o voluntariado da cidade, mantendo canles de comunicación permanentemente abertos coas entidades sociais e as persoas interesadas en realizar actividades de voluntariado.

Terá tamén un espazo virtual coordinado no que as persoas interesadas podan encontrar toda a información sobre como formar parte do voluntariado municipal a través de diferentes servizos: Protección Civil, Participación Cidadá, Mocidade, Deportes, Bibliotecas e Servizos Sociais. 

AS PERSOAS VOLUNTARIAS

A efectos da presente lei, ten a consideración de persoa voluntaria a persoa física que, en virtude da súa decisión persoal, libre e altruísta, e nunha situación de inexistencia de relación laboral, mercantil ou de traballo remunerado, participe en calquera actividade de acción voluntaria mediante unha entidade de acción voluntaria. Recoñécese como persoas voluntarias, con todos os dereitos e obrigacións recollidas na presente lei, ás persoas que sen estar adscritas a entidades de acción voluntaria colaboren en programas de acción voluntaria especificamente organizados polas administracións públicas no ámbito das súas competencias.

As persoas menores de idade poderán participar en programas e proxectos de voluntariado especificamente adaptados ás súas características, mediante autorización expresa dos seus pais, titores ou da institución que os teña ao seu cargo, con respecto en todo caso á vontade da ou o menor.

A condición de persoal voluntario é compatible coa condición de membro da directiva da entidade e coa de coordinador de programas ou proxectos de voluntariado, a condición de que o cargo non sexa retribuído.

A condición de persoa voluntaria é incompatible co desempeño de calquera actividade suxeita a retribución económica pola mesma entidade de acción voluntaria en que se integre, cuxa natureza, contido e obxecto poidan ter relación cos propios da actividade voluntaria.

DEREITOS DAS PERSOAS VOLUNTARIAS

A Lei 6/1996, do 15 de Xaneiro, do Voluntariado recolle no seu artigo 9, que as persoas voluntarias teñen os seguintes dereitos:

 • Recibir, tanto con carácter inicial como permanente, a información, formación, orientación, apoio e, no seu caso, medios materiais necesarios para o exercicio das funcións que se lles asignen.
 • Ser tratados sen discriminación, respectando a súa liberdade, dignidade, intimidade e crenzas.
 • Participar activamente na organización en que se insiran, colaborando na elaboración, deseño, execución e avaliación dos programas, de acordo cos seus estatutos ou normas de aplicación.
 • Ser asegurados contra os riscos de accidente e enfermidade derivados directamente do exercicio da actividade voluntaria, coas características e polos capitais asegurados que se establezan regulamentariamente.
 • Ser reembolsados polos gastos realizados no desempeño das súas actividades.
 • Dispoñer dunha acreditación identificativa da súa condición de voluntario.
 • Realizar a súa actividade nas debidas condicións de seguridade e hixiene en función da natureza e características daquela.
 • Obter o respecto e recoñecemento polo valor social da súa contribución.

OBRIGAS DAS PERSOAS VOLUNTARIAS

A Lei 6/1996, do 15 de Xaneiro, do Voluntariado recolle no seu artigo 9, que as persoas voluntarias teñen as seguintes obrigacións:

 • Cumprir os compromisos adquiridos coas organizacións nas que se integren, respectando os fins e a normativa das mesmas.
 • Gardar, cando cumpra, confidencialidade da información recibida e coñecida no desenvolvemento da súa actividade voluntaria.
 • Rexeitar calquera contraprestación material que puidesen recibir ben do beneficiario ou doutras persoas relacionadas coa súa acción.
 • Respectar os dereitos dos beneficiarios da súa actividade voluntaria.
 • Actuar de forma diligente e solidaria.
 • Participar nas tarefas formativas previstas pola organización de modo concreto para as actividades e funcións confiadas, así como as que con carácter permanente precísense para manter a calidade dos servizos que presten.
 • Seguir as instrucións adecuadas aos fins que se impartan no desenvolvemento das actividades encomendadas.

LEXISLACIÓN SOBRE VOLUNTARIADO

ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA

A efectos da Lei de Acción Voluntaria, terán a consideración de entidades de acción voluntaria aquelas entidades, públicas ou privadas, sen ánimo de lucro, legalmente constituídas e dotadas de personalidade xurídica propia que de modo organizado e estable realicen programas específicos con relación a actividades de interese xeral e incluídas no artigo 5 desta lei.

DEREITOS DAS ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA

As entidades de acción voluntaria teñen dereito a:

 • Elaborar as súas propias normas de funcionamento interno atendendo a principios democráticos e participativos.
 • Seleccionar ás persoas voluntarias de acordo coa natureza e características do labor para desenvolver e de acordo coas normas establecidas no seu estatuto de funcionamento interno.
 • Suspender a colaboración das persoas voluntarias que infrinxan o seu compromiso.
 • Concorrer ás medidas de fomento da actividade voluntaria efectuadas polas administracións públicas ou entidades privadas.
 • Calquera outros dereitos recoñecidos polo resto do ordenamento xurídico referidos á acción voluntaria.

OBRIGAS DAS ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA

As entidades de acción voluntaria están obrigadas a:

 • Elaborar e aprobar o seu regulamento interno de acción voluntaria, no cal se indicarán as condicións específicas de admisión e a perda da condición de persoa voluntaria, os dereitos e deberes desta, os mecanismos para a súa participación na entidade e os principios que rexerán as relacións entre esta e aquela.
 • Informar as persoas voluntarias sobre os fins e o réxime de funcionamento da entidade de acción voluntaria.
 • Cubrir os gastos das persoas voluntarias derivados do desenvolvemento da súa actividade voluntaria.
 • Impedir que se substitúan, a través das actividades que realicen as persoas voluntarias, postos de traballo que debesen ser retribuídos.
 • Cumprir os acordos establecidos coas persoas voluntarias no seu compromiso de colaboración.
 • Facilitar ás persoas voluntarias unha acreditación que as habilite e identifique para o desenvolvemento da súa actividade.
 • Expedir, previa solicitude da persoa interesada, un certificado que acredite a súa condición de persoa voluntaria, indicando as datas, duración e prestación efectuada nos programas en que participou. A pedimento da persoa interesada, e previa autorización de cesión dos seus datos persoais, unha copia desta certificación remitirase ao Rexistro de Acción Voluntaria.
 • Garantir ás persoas voluntarias a realización das súas actividades en debidas condicións de hixiene e seguridade, en función da súa natureza e características, así como o establecemento das pertinentes medidas de prevención de riscos.
 • Subscribir unha póliza de seguros que cubra ás persoas voluntarias dos riscos de accidentes derivados do desenvolvemento da actividade voluntaria, así como a terceiros polos danos e prexuízos eventualmente causados polas persoas voluntarias no exercicio da devandita actividade.
 • Facilitar a participación das persoas voluntarias na elaboración, deseño, execución e avaliación dos programas en que interveñan.
 • Redactar anualmente unha memoria e un plan de actividades co contido que se estableza regulamentariamente.
 • Levar un libro-rexistro interno de altas, baixas e outras incidencias en que poidan acharse as persoas voluntarias, especificándose os programas e proxectos en que colaboran e a natureza das actividades que desenvolven.
 • Garantir a información, orientación, formación e asesoramento adecuado das persoas voluntarias que colaboren coas entidades para conseguir a maior eficacia na súa actividade, así como dotalas dos medios necesarios.
 • Promover a eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos e a implicación da sociedade galega, compartindo actuacións en programas e proxectos con outras entidades de acción voluntaria.
 • Efectuar o seguimento e avaliación das actividades programadas, velando porquela actuación programada execútese nos termos previamente acordados.
 • Cumprir as restantes obrigacións que se deriven do establecido no resto do ordenamento xurídico.

COMO SER UNHA ENTIDADE COLABORADORA CO CONCELLO

Todas as asociacións que desexen participar nesta iniciativa poden inscribirse no programa como entidades colaboradoras, sempre que cumpran os requisitos que aparecen a continuación:

 1. Deben ser asociacións legalmente constituídas, sen ánimo de lucro, que leven a cabo programas e actividades de voluntariado social.
 2. Deben estar dadas de alta no Rexistro Municipal de Asociacións da Coruña ( REMAC).
 3. Deben enviar o formulario que aparece neste espazo web, cumprimentando todos os apartados.
 4. Deberán participar activamente nas reunións de seguimento do programa convocadas polo equipo técnico coordinador da Oficina

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión