Concello da Coruña

Concello da Coruña

ODPFIEST

Ocupación de dominio público con festas e verbenas populares organizadas por asociacións, con declaración responsable

Canles:

Presencial, Telemático

Nivel de tramitacion electronica:

Descarga e envío do formulario

Tipo:

Autorizacións, licenzas, concesións e homologacións, Dominio Público, Declaracións e comunicacións dos interesados

Materia:

Participación cidadá, Urbanismo e infraestruturas, Cultura e ocio, Movilidade, Espectáculos, Fiestas

Vixente:

Si

Este trámite será de obrigado cumprimento para solicitar ocupacións de vía pública con festas e verbenas populares, que requirirán declaración responsable, organizadas por asociacións ou agrupacións de veciños/veciñas, ou comisións de festas.

Tal e como se recolle na Instrución da Xunta de Goberno Local 1/2020, sobre tramitación de espectáculos públicos e actividades recreativas e comerciais en espazos públicos a iniciativa particular no Concello da Coruña.

  Ocupación de dominio público con festas e verbenas populares organizadas por asociacións, con declaración responsable 2021

  Inscricións:

  Sobre o procedemento

  A quen vai dirixido?:

  Asociacións ou agrupacións de veciños, ou comisións de festas no relativo á organización e celebración de verbenas ou festas populares con ocupación de dominio público.

  Requisitos:

  Presentación dunha comunicación previa (mod. 112) dirixida ao Concello e formulada polos veciños ou veciñas representantes da agrupación, asociación ou comisión na que se relate o programa das actividades para realizarse e as súas características, declaración á que haberá de acompañarse o compromiso de contratación do seguro previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia ou documentación acreditativa da dispoñibilidade do mesmo.

  Se as actividades programadas contemplan a montaxe de instalacións suxeitas a declaración responsable ou a licenza, estas serán solicitadas pola persoa titular de cada instalación, de conformidade cos apartado II.A) ou II.B) da Instrución 1/2020 da XGL, segundo proceda. Estas declaracións responsables ou solicitudes de licenza da persoa titular da instalación, presentaranse conxuntamente coa declaración responsable formulada polos veciños ou veciñas representantes da agrupación, asociación ou comisión, sendo tramitadas todas elas polo Servizo/Departamento municipal competente, quedando aquelas supeditadas á eficacia da declaración responsable da festa ou verbena popular, sen a cal carecen de obxecto, nese caso, unha vez comprobada a corrección e complitud da documentación presentada coa declaración responsable da festa ou verbena e que os informes sobre o interese público na festa ou verbena popular e sobre a dispoñibilidade do espazo público son favorables, solicitarase para cada montaxe de instalacións o informe dos Servizos de Medio Ambiente e do SEIS no seu caso, unha vez que a súa documentación respectiva tamén estea completa.

  Naqueles casos en que con ocasión de festas e verbenas populares, que se rexan pola Disposición adicional cuarta da Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendimiento e da competitividade económica de Galicia (LECEG), preténdanse realizar de maneira simultánea no dominio público actividades comerciais ocasionais, tramitaranse de conformidade co apartado III da citada Instrución 1/2020 da XGL.

  Prezo / Custo:

  Para as actividades recreativas e espectáculos públicos, pago de taxas reguladas nas Ordenanzas Fiscais Nº 1 e Nº 31.

  Para actividades comerciais. pago de taxas reguladas nas Ordenanzas Fiscais Nº 12 e Nº 31.

  Órgano que resolve:

  A persoa titular da área de goberno que xustificará interese municipal na festa ou verbena popular.

  Máis información:

  A ocupación do dominio público requirirá de informe declarando o interese municipal da correspondente área de goberno.

  Naqueles casos en que con ocasión dun espectáculo público ou actividade recreativa preténdanse realizar de maneira simultánea no dominio público actividades comerciais ocasionais, estas deberán estar incluídas na memoria ou proxecto técnico.

  Presentación

  Prazo de presentación:

  Deberá presentarse a solicitude cunha antelación mínima dun mes á data de ocupación prevista, co fin de obter todos infórmelos pertinentes e autorizar a actividade solicitada.

  Documentación necesaria:

  Da verbena ou festa popular

  Solicitude: Solicitude específica (Modelo 109) coa documentación que se indica relativa á verbena ou festa popular.

  Programa: programa suficiente explicativo das actividades para realizar e as súas características.

  Planos: Planos de situación e emprazamento do Plan xeral Municipal de Ordenación.

  Planos: Plano da ocupación de vía pública solicitada debidamente superficiado con indicación das instalacións/elementos a instalar para o exercicio da actividade.

  Seguros: Declaración da persoa titular onde se faga constar o compromiso de contratación do seguro previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia ou o compromiso de subscribir un seguro para a actividade ata o momento de obtención da licenza para a mesma. Unha vez autorizada a verbena ou festa popular deberá presentar a póliza e o recibo xustificativo do pago da curmá (artigos 42.2 c), 42 quater 2 c) e 42 quinquies b) da LECEG).

  Alta obrigacións tributarias: Copia do alta en obrigacións tributarias ou declaración dos fins benéficos da actividade adxunta ao documento que acredite o mesmo.

  Taxas: Autoliquidación de taxas.

  De cada unha das instalacións anexas

  Solicitude ou declaración responsable, segundo proceda (Modelo 108 ou 110).

  Proxecto: Proxecto técnico das instalacións proxectadas e da actividade (artigo 42.2 a) da LECEG) ou a memoria que defina as actividades e instalacións que se dispoñerán para desenvolvelas, a información sobre o tipo de espectáculo, a previsión aproximada de asistencia de público e o horario da actuación (artigos 42 quater 2 a) e 42 quinquies 2 a) da LECEG).

  Plan de emerxencia: Plan de emerxencia ou o plan de autoprotección, o estudo de impacto acústico e o dispositivo de asistencia sanitaria que sexan esixibles de acordo coa normativa de aplicación e conforme aos requisitos que esta dispoña (artigos 42.2 b) e 42 quater 2 b) da LECEG).

  Alta obrigacións tributarias: Copia do alta en obrigacións tributarias ou declaración dos fins benéficos da actividade adxunta ao documento que acredite o mesmo.

  Taxas: Autoliquidación de taxas.

  Seguros: Declaración da persoa titular onde se faga constar o compromiso de contratación do seguro previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia ou o compromiso de subscribir un seguro para a actividade ata o momento de obtención da licenza para a mesma. Unha vez autorizada a actividade deberá presentar a póliza e o recibo xustificativo do pago da curmá (artigos 42.2 c), 42 quater 2 c) e 42 quinquies b) da LECEG).

  Identificación responsable técnico: Documento acreditativo da designación, por quen solicite a licenza, da persoa física ou xurídica que asumirá a responsabilidade técnica da montaxe da instalación.

  Marcado CE: A marcado CE e a declaración CE de conformidade das instalacións que correspondan segundo as súas características e o certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede (artigo 42.2 e) e 42 quinquies d) LECEG).

  Outra documentación: Calquera outra documentación que veña esixida pola normativa de aplicación.

  De cada actividade comercial

  Comunicación previa: Modelo 112.

  Planos: Planos de situación e emprazamento do Plan xeral Municipal de Ordenación.

  Planos: Plano da ocupación de vía pública solicitada debidamente superficiado con indicación das instalacións/elementos a instalar para o exercicio da actividade.

  Memoria: Memoria explicativa da actividade que se pretende realizar, coa manifestación expresa do cumprimento de todos os requisitos técnicos e admnistrativos.

  Proxecto: Proxecto e documentación técnica que resulte esixible segundo a natureza da actividade ou ocupación.

  Marcado CE: A marcado CE e a declaración CE de conformidade das instalacións que correspondan segundo as súas características e o certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede.

  Documentación: Documentación particular, cando cumpra, requirida no anexo VI da Ordenanza Municipal de proteccion contra Incendios (BOP nº 241 de 21/12/2017) xustificativa do cumprimento dunhas condicións en materia de protección contra incendios e seguridade que variará en función das instalacións ou equipamentos definidos no referido anexo VI da Ordenanza.

  Alta obrigacións tributarias: Copia do alta en obrigacións tributarias ou declaración dos fins benéficos da actividade adxunta ao documento que acredite o mesmo.

  Taxas: Autoliquidación de taxas nº 31 e 12.

  Seguros: Copia da póliza do seguro de responsabilidade civil e do xustificante do pago da mesma. A persoa tomadora do seguro deberá ser a responsable da actividade comercial ou mostrar a vinculación coa mesma.

  Documentos relacionados

  • Mod 109 Declaracion responsable de festas e verbenas pop asoc veciñais ODP (152 KB)
  • Mod 108 Declaración responsable de espectáculo público ou activ. recreativa con ODP (153 KB)
  • Mod 110 Solicitude de licenza de espectaculo publico ou activ. recreativa con ODP (152 KB)
  • Mod 112 Comunicación previa actividade comercial con solicitude de autorización para ocupación temporal de dominio público (134 KB)

  Canles de presentación

  Presencial

  Que se necesita?:

  Este trámite só está dispoñible en liña, en aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común.

  Internet

  Que se necesita?:

  Deberá dispoñer de certificado dixital .

  Unha vez cuberta a solicitude telemática (modelo 109) debe ter preparados os ficheiros que necesite para documentar o evento que solicita, segundo especifícase na apartado "Documentación necesaria".

  Iso supón un grupo de documentos por cada unha das instalacións que se prevexan levantar e por cada unha das actividades comerciais a desenvolver.

  No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente a documentación presentada (deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo).

  Como se fai?:

  Documentos:

  Acódea/comisión/asociación que solicita a autorización deberá ter preparada, ademais da solicitude do evento (Mod. 112), toda a documentación necesaria para a autorizacion de cada unha das instalacións e actividades comerciais, asinada electronicamente polas persoas titulares de cada unha delas.

  Dada a limitación técnica da sede, que admite un máximo de 25 arquivos adxuntos a cada solicitude, proponse que para cada unha das instalacións ou actividades comerciais xérese un arquivo comprimido, que presentará acompañando a solicitude/declaración e resto de documentos específicos do evento.

  Obrigados a utilizar esta sede:

  En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común, teñen a obrigación de realizar este trámite, a través da Sede electrónica:

  a) As persoas xurídicas.

  b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios, etc).

  c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colegiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

  d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

  Páxina web:

  Tramitación en liña

  Teléfono

  Despois

  Prazo de resolución:

  Prazo xeral de 3 meses (21.3 Lei 39/2015)

  Sentido do silencio administrativo:

  Desestimatorio, segundo o articulo 24.1 da Lei 39/2015

  E despois?:

  A autorización para a ocupación do dominio público e a declaración responsable da verbena ou festa popular deberán estar dispoñibles para a súa presentación a petición das autoridades municipais durante todo o tempo de preparación e celebración do evento.

  A eficacia inmediata da declaración responsable para a celebración da festa ou verbena popular de conformidade coa Disposición Adicional 4ª da Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendimiento e da competitividade económica de Galicia queda condicionada á obtención da autorización para a ocupación do dominio público municipal.

  Novidades

  Noticias

  Que che parece esta sección?

  -101-101-101

  Síguenos en

  Tes un navegador demasiado antigo!

  Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

  Iniciar sesión