Concello da Coruña

Concello da Coruña

Autocares M. García

Condicións do servizo

1) Titular:

Autocares M. García A Coruña, SL,

B15368194

Avda. Finisterre, 339

15008 A Coruña

ANEXO : CONTIDO DO PERMISO DE VERTEDURA

 1. IDENTIFICACIÓN DO TITULAR

Nomee/Razón Social:

AUTOCARES MANUEL GARCÍA S.L

Primeiro apelido:

Segundo Apelido:

NIF:

NIE:

Pasaporte:

Outros:

B15368194

Tipo de vía:

Nome de vía:

Número:

Km:

Bloque:

Escaleira:

Avda.

FINISTERRE

339

Piso:

Puerta:

Código Postal:

Municipio:

Provincia:

15008

A Coruña

A Coruña

Correo electrónico:

Teléfono móbil:

Teléfono fixo:

 1. IDENTIFICACIÓN DA INSTALACIÓN QUE XERA A VERTEDURA

Nome comercial:

AUTOCARES M.GARCÍA

Tipo de vía:

Nome de vía:

Número:

Km:

Bloque:

Escaleira:

AVENIDA

339

Piso:

Porta:

Código Postal:

Municipio:

Provincia:

UTM (ETRS89 FUSO 29):

15008

A Coruña

A Coruña

X: 545894,422

E: 4800015,418

Correo electrónico:

Teléfono móbil:

Teléfono fixo:

 1. CUALIFICACIÓN DO USUARIO E TIPOLOXÍA DAS AUGAS RESIDUAIS

Tipo de actividade

TRANSPORTE DE VIAXEIROS

NACE/CNAE:

Clasificación RDPH

Clasificación usuario Art.8 OM

4931

Clase

Grupo

Sector Industrial

Doméstico

Non doméstico

1

0

SERVIZOS

Comercial

Negocios

Industrial

Especiais

Orixe e características do efluente:

 • AUGAS RESIDUAIS PROCEDENTES DE ASESOS, INODOROS E VESTIARIOS
 • AUGAS PLUVIAIS LIMPAS
 • AUGAS CON ARRASTRES HIDROCARBURADAS PROCEDENTES DA LIMPEZA DOS AUTOBUSES E DA NAVE

Tipoloxía das augas residuais:

Tipoloxía das augas pluviais:

Domésticas ou asimilables a domésticas

Non asimilables a domésticas

Augas de escorrentía limpas

Augas con arrastres ou hidrocarburadas

Rede de evacuación interior

Conexión a rede pública de saneamento

Unitaria

Separativa

Unitaria

Separativa

 1. IDENTIFICACIÓN E LOCALIZACIÓN DO PUNTO DE VERTEDURA

Coordenadas UTM puntos de conexión augas residuais(ETRS89 FUSO 29):

R1

R2

R3

R4

X

545937,4

E

4800159,4

X

545957,1

E

4800172,8

X

E

X

X

Coordenadas UTM sección de control augas residuais(ETRS89 FUSO 29):

r1

r2

r3

r4

X

545938,55

E:

4800159,033

X

E

X

E

X

X

Coordenadas UTM puntos de conexión augas pluviais (hidrocarburadas e/ou con arrastres)ETRS89 FUSO 29:

P1

P2

P3

P4

X

E

X

E

X

E

X

E

Coordenadas UTM sección de control pluviais (hidrocarburadas e/ou con arrastres)ETRS89 FUSO 29:

p1

p2

p3

p4

X

E

X

E

X

E

X

E

 1. LÍMITES CUANTITATIVOS DE VERTEDURA

Caudal de vertedura augas residuais (m3/ano):

Caudal de vertedura augas residuais (m3/día):

Caudal punta (m3/hora):

As. domésticas

Non domésticas

As. domésticas

Non domésticas

As. domésticas

Non domésticas

786

2,165

Auga consumida por fonte de abastecemento (m3/ano)

Rede municipal

Pozo

Outro

786

Caudal vertido de augas de escorrentía (m3/ano):

Caudal vertido de augas escorrentía (m3/día):

Caudal punta de augas de escorrentía (m3/hora):

[1]

Contaminadas

Limpas

Contaminadas

Limpas

Contaminadas

Limpas

1311,38

3,5

 1. HORARIO DE VERTEDURA

24 horas/365 días ao ano

Semana

Fin de semana

Outros:

Diúrno

Nocturno

Diúrno

Nocturno

Frecuencia do caudal punta:

Duración do caudal punta

 1. SECCIÓN DE CONTROL

Sección de control residuais:

Características

Dimensións

Tipo I

Tipo II

50x50x50

Ø80

_____

80x80

Ø80

_____

Sección de control pluviais (hidrocarburadas e/ou con arrastres)

Características

Dimensións

Tipo I

Tipo II

50x50x50

Ø80

_____

80x80

Ø80

_____

 1. VALORES LÍMITE

Parámetros de mostraxe e valores de emisión propostos:

PARÁMETROS DE MOSTRAXE

UNIDADES

VALOR MEDIO DIARIO MÁXIMO

VALOR INSTANTÁNEO MÁXIMO

1

1,2 Dicloroetano

mg/L

0,4

0,4

2

Aceites e graxas

mg/L

100

150

3

Aldehídos

mg/L

2

2

4

Aluminio

mg Ao/L

10

10

5

Amoníaco

mg/L

30

30

6

AOX

mg/L

2

2

7

Arsénico

mg As/L

0,1

1

8

Bario

mg Ba/L

10

10

9

Boro

mg B/L

3

3

10

BTEX

mg/L

5

5

11

Cadmio

mg Cd/L

0,1

0,1

12

Cianhídrico

cc/m3 de ar

10

10

13

Cianuros

mg CN/L

0,5

0,5

14

Cianuros disoltos

mg CN/L

1

1

15

Cloro

cc/m3 de ar

1

1

16

Cloruros

mg Cl/L

2.000

2.000

17

Cobre

mg Cu/L

1

3

18

Condutividade a 25ºC

µS/cm

5.000

5.000

19

Cor

Escala Co/Pt

Inapreciable en dilución 1/40

Inapreciable en dilución 1/40

20

Cromo VI

mg Cr(VI)/L

0,5

0,5

21

Cromo total

mg Cr/L

2

2

22

DBO5

mg Ou2/L

500

1000

23

DBO5/DQO

---

≥ 0,3

---

24

DQO

mg Ou2/L

1000

1500

25

Dióxido de xofre

mg/L

15

15

26

Estaño

mg Sn/L

3

3

27

Fenoles totais

mg/L

1

1

28

Fluoruros

mg F/L

10

10

29

Fosfatos

mg/L

60

60

30

Fósforo total

mg P/L

40

40

31

Hidrocarburos totais

mg/L

15

15

32

Hidrocarburos aromáticos policíclicos

mg/L

0,2

0,2

33

Hierro

mg Fe/L

10

25

34

Manganeso

mg Mn/L

5

10

35

Materias inhibidoras

Equitox

20

25

36

Mercurio

mg Hg/L

0,01

0,01

37

Níquel

mg Nin/L

2

4

38

Nitratos

mg N/L

50

50

39

Nitróxeno amoniacal (N-NH4+)

mg N/L

30

50

40

Nitróxeno Total Kjeldahl

mg N/L

40

50

41

NTK/ DBO5

---

≤ 0,2

---

42

Nonilfenol

mg/L

1

1

43

Percloroetileno

mg/L

0,4

0,4

44

Pesticidas

mg/L

0,1

0,1

45

PH

ou de pH

5,5-9,0

5,5-9,0

46

Praguicidas totais

mg/L

0,1

0,1

47

Prata

mg Ag/L

1

1

48

Chumbo

mg Pb/L

0,1

0,5

49

Selenio

mg Se/L

0,5

0,5

50

Sólidos en suspensión

mg/L

500

1000

51

Sólidos grosos

mg/L

Ausentes

Ausentes

52

Sulfatos

mg SO4/L

400

1000

53

Sulfhídrico

cc/m3 de ar

20

20

54

Sulfitos

mg SO3/L

10

20

55

Sulfuros disoltos

mg/L

0,3

0,3

56

Sulfuros totais

mg S/L

1

5

57

Temperatura

ºC

30

50

58

Tensoactivos aniónicos

mg MBAS/L

6

20

59

Triacinas totais

mg/L

0,3

0,3

60

Tributilestaño

mg/L

0,1

0,1

61

Triclorobenceno

mg/L

0,2

0,2

62

Zinc total

mg Zn/L

1

2

 1. PROGRAMA DE CONTROL

Periodicidade mínima da mostraxe segundo ordenanza:

Tipo de vertedura (segundo ANEXO V da Ordenanza)

Caudal de vertedura (m3/ano)

Periodicidade de control

Clase

Grupo

1

0,1,2,3,4,5,6,7

> 2.000

Trimestral

1

3, 4,6

< 2.000

Semestral

1

0, 1, 2,5,7

< 2.000

Anual

2

8,9, 10,11,12,13,14

> 2.000

Trimestral

2

9, 12,14

< 2.000

Semestral

2

8, 10, 11, 13

< 2.000

Anual

3

15, 16, 17

> 2.000

Trimestral

3

15, 16, 17

< 2.000

Semestral

Plan de mostraxe proposta

Punto de Mostraxe

Parámetros

Tipo de control

Punto de Mostraxe

Periodicidade[2]

Tipo de mostra[3]

Interno

Externo

D

S

M

T

SM

A

1

2

3

4

SECCIÓN DE CONTROL

APARTADO H

X

X

Mostras trimestrais

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Mostras semestrais

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Mostras anuais

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

 1. OUTRAS CONDICIÓNS
 1. As mostras dos parámetros sinalados deben ser recollidas e analizadas por laboratorio acreditado na norma UNE EN 17025 para este ámbito de actuación e/ou por medio dunha Entidade Colaboradora da Administración Hidráulica (ECA).
 1. Todas as analíticas correspondentes aos controis internos das verteduras realizaranse seguindo a metodoloxía analítica establecida no Standard Methods ou nas correspondentes Normas UNE existentes.
 1. En ningún caso o cumprimento dos valores límite de emisión establecidos poderá alcanzarse mediante técnicas de dilución..
 1. As mostras realizaranse nos meses arriba indicados dependendo en función da periodicidade indicada.
 1. Todas as mostras compostas realizaranse buscando a representatividade, polo que se realizarán durante o período de funcionamento da actividade e deberán dispoñer dun equipo de medida de caudal e dun equipo de toma de mostras automático situados na/s sección/é de control. En caso de tratarse dunha actividade de funcionamento variable, tomarase un período de 24 horas. No caso de verterse nun período inferior realizarase unha mostraxe composta durante o período de vertedura.
 1. Para o resto de parámetros non indicados neste plan de seguimento, os límites máximos permitidos serán os especificados no Anexo III da Ordenanza Municipal e especialmente teranse en conta as prescricións relativas a sustancias perigosas contidas nos Anexos I e II e demais disposicións.
 1. Antes do día 31 de xaneiro de cada ano presentará un informe coas analíticas do ano anterior, incluíndo:

Rexistros anuais de xestor do separador de aceites e graxas, hidrocarburos, outros procesos industriais, fosas sépticas e/ou decantación de pluviais coas súas cantidades correspondentes.

Caudais de auga consumida da rede pública e a outras fontes de abastecemento.

Caudais de vertedura en caso de dispoñer de caudalímetros.

Copia dos seguimentos esixidos pola Xunta de Galicia en materia de chans contaminados

 1. Actuacións en caso de superación dos valores límite de emisión:

Se algunha das mostras que se recollan na periodicidade arriba indicada superase os valores límite será remitida no prazo de 24 horas ao concello a fin de manter informada á entidade xestora da devandita situación. Con independencia desta acción, adoptaranse as medidas correctoras oportunas para eliminar a causa da devandita superación e tomarase unha nova mostra composta representativa posterior, que será en tempo ou caudal dependendo da natureza da vertedura, que será remitida a este concello nun prazo non superior a un mes.

 1. No caso de non efectuarse analítica nalgún mes por non producirse vertido, notificarase este feito ao Concello no informe anual que se remita cos seguimentos correspondentes.
 1. Actuacións en caso de emerxencia:

As establecidas no plan de emerxencia con carácter particular e as indicadas no artigo 23 da Ordenanza Municipal con carácter xeral.

 1. Prazo para adaptarse aos límites de vertedura: Non se establece.
 1. Contía do aval: Non se establece.
 1. Os datos que aparecen no apartado E deste anexo son os que servirán de referencia para o cálculo da por prestación do servizo de rede de sumidoiros e depuración de augas residuais. Calcularase sumando o total de verteduras dirixidas á depuradora: asimilables a domésticos + non domésticos + escorrentía. Excluiranse da taxa as augas de escorrentía limpa indicadas no devandito apartado no caso de estar conectadas a unha rede unitaria e conten con rede separativa interior (ver último bloque apartado C) nos termos da modificación puntual da ordenanza publicada no B.Ou.P 10/7/2015.
 1. Para a conexión efectiva á rede de rede de sumidoiros o titular deste permiso debe solicitar a correspondente licenza de acometida á rede de sumidoiros.
 1. A concesión do permiso de vertedura realízase a partir da documentación presentada e sen prexuízo de posteriores comprobacións que, no exercicio das súas funcións, realicen os servizos técnicos municipais para a verificación os datos presentados en relación coa realidade existente así como da eficacia das medidas correctoras aplicadas e a necesidade de aplicar outras novas. Igualmente realízase sen prexuízo daqueloutros permisos e títulos habilitantes que precise a actividade para o seu funcionamento así como das condicións particulares que poida impoñer EDAR BENS.
 1. De acordo coa modificación da ordenanza de vertedura de data 30 de xuño de 2015 (apartado c da Disposición Transitoria), o "Anexo a proxecto de mellora ambiental para solicitude de permiso de vertedura" redactada polo Enxeñeiro Técnico Industrial José Manuel Carnota Mosquera de data Marzo de 2015 para a separación das augas pluviais e fecais da industria formará parte do permiso de vertedura e deberán realizarse as accións proxectadas nun prazo non superior a tres meses desde o momento en que se execute a rede separativa fronte á súa fachada.
 1. De acordo co artigo 18.h da ordenanza, antes de 6 meses desde a concesión do permiso de vertedura estará operativa unha sección de control acorde co especificado no seu Anexo VI.
 1. Esta autorización, que ten carácter intransferible, terá unha duración de OITO ANOS, contados a partir da data da súa otorgamiento e será renovable por idénticos períodos, previa solicitude, unha vez emitido o informe técnico favorable do Servizo de Medio Ambiente, e sen prexuízo da obrigada revisión antes dese prazo nos casos previstos no artigo 19 da Ordenanza.
 1. O permiso de vertedura ao sistema revisarase cando se produza algún cambio significativo na composición ou no volume da vertedura cando se alteren substancialmente as circunstancias do momento da súa concesión, ou cando sobreveñan outras que xustificarían a súa denegación ou a súa aprobación en termos diferentes, e, en todo caso, cando concorran as circunstancias previstas no artigo 19.2 da Ordenanza. O anterior, sen prexuízo da potestade do Concello de modificar as condicións do permiso de vertedura nos supostos do artigo 19.3 da Ordenanza, e dos supostos de revogación recollidos no artigo 20 da Ordenanza.
 1. O Excelentísimo Concello da Coruña en ningún caso será responsable das obrigacións contraídas polos titulares da autorización, nin dos danos e prexuízos causados por estes a terceiros.

[1] Valores referidos a augas de escorrentía conectadas á rede de saneamento con destino á depuradora (non se inclúen as pluviais conectadas a redes de pluviais).

[2] D=Diaria S=Semanal M=Mensual T=Trimestral SM=Semestral A=Anual

[3] 1=Simple,2=Composta por tempo, 3=Composta por caudal,4= Integrada

*Conforme as indicacións de EDAR BENS, en tanto que non se execute efectivamente a rede separativa interior, diferenciando as augas pluviais dás augas residuais, ou solicitante deberá dispor dous medios técnicos necesarios que permitan a contabilización dás augas pluviais incorporadas ó sistema de saneamento de xeito que se poida facer a correcta facturación destes caudais tal e como se indica non citado punto 1.2.2 do capítulo II dá Ordenanza reguladora dá prestación patrimonial de carácter público non tributaria polo servizo de depuración e saneamento non termo municipal da Coruña. Para ese efecto, deberase considerar que as augas recollidas á saida do separador de hidrocarburos non poden ter consideración de augas pluviais, polo que deberán ser separadas e incorporadas á rede de saneamento municipal como auga residual.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión