Concello da Coruña

Concello da Coruña

Entidades municipais

O Concello da Coruña constituíu unha serie de organismos e entidades das que forma parte, ben como titular ben por unha participación (total ou parcial) na xestión delas.

Existen diferentes formas de estrutura e organización municipal. Detallamos as tipoloxías máis comúns e as súas diferenzas para coñecelas mellor, así como as vinculadas ao Concello da Coruña.

Os orzamentos dos órganos descentralizados atópanse no Orzamento Xeral Municipal.

¿Que é un Organismo autónomo ou Instituto municipal?

Son entes de carácter público que se rexen polo dereito administrativo (é dicir, son entidades de dereito público), creados para a realización de actividades concretas dentro das competencias adscritas á entidade local da que dependen. Teñen personalidade xurídica propia.

Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE)

O Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) é un organismo autónomo local creado ao amparo da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.

O IMCE, como entidade de dereito público, goza de personalidade xurídica propia e independente, de plena autonomía económica e administrativa para o cumprimento dos seus fins, con suxeición ás leis e ao disposto nos seus Estatutos.

Encárgase de contratar e xestionar os programas do Concello da Coruña que teñan relación coas actividades culturais públicas de interese para a cidade, relacionadas co mundo do espectáculo e as festas.

Consulta aquí máis información sobre o IMCE, así como outra información deste organismo que pode ser do teu interese:

¿Que é unha empresa municipal?

Son entes de carácter público que se rexen polo dereito privado, creados para a realización de actividades prestacionales, a xestión de servizos ou a produción de bens de interese público susceptibles de contraprestación.

Unha empresa pública é aquela que é propiedade dunha administración, neste caso un concello, polo que están sometidas ao seu control.

Empresa Municipal de Augas da Coruña, S.A (EMALCSA)

A Empresa Municipal de Augas da Coruña, S.A. (EMALCSA) foi constituída mediante escritura pública polo Concello da Coruña o 7 de xullo de 1978. É unha sociedade mercantil municipal que adopta a forma de sociedade anónima e réxese polos seus estatutos.

Esta sociedade anónima de propiedade municipal xestiona de forma directa o ciclo integral da auga na cidade da Coruña e a súa área metropolitana, o que inclúe a captación, potabilización e distribución da auga e a posterior recollida das augas usadas, a súa depuración e a súa devolución ao medio natural. Así mesmo asume as tarefas de limpeza das instalacións de rede de sumidoiros por encomenda de xestión desde 1996, o mantemento e reparación da rede de abastecemento de auga potable, a concesión e establecemento de acometidas para a subministración de auga e colabora co Concello da Coruña na xestión e prestación doutros servizos municipais.

Empresa Municipal de Vivenda Servizos e Actividades SA (EMVSA)

A Empresa Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades, S.A. (EMVSA) constituíuse no ano 2005 co fin de ofrecer ao cidadán unha pluralidade de servizos e mellorar a súa calidade de vida e cohesión social. É unha sociedade mercantil municipal que adoptou a forma de sociedade anónima que se rexe polas súas piropios Estatutos e polas disposicións legais que lle afecten.

Na actualidade as súas actividades teñen un notorio fin público: construción de aparcadoiros en réxime de concesión, o servizo municipal de aluguer de bicicletas, xestión dos procedementos sancionadores por infraccións de tráfico ou a construción de edificios deportivos. Colabora co Concello na formulación de instrumentos de contido urbanístico que permitan executar equipamentos e zonas verdes de esparexemento e lecer para a cidadanía, construír vivendas sometidas a algún réxime de protección ou continuar construíndo aparcadoiros en zonas da cidade con problemas de estacionamento de vehículos.

Máis información no seu portal web.

Empresa Edar Bens SA

É a primeira empresa supramunicipal de Galicia, froito do consenso entre os Concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros para ofrecer a unha poboación que suma 400.000 habitantes un servizo público de calidade.

Unha Estación de Depuración de Augas Residuais (EDAR) é unha instalación que limpa e trata as augas residuais urbanas para que poidan ser devoltas ao medio natural, que se converte nun dos principais obxectivos desta empresa supramunicipal, así como a realización de todas as actividades accesorias, complementarias e derivadas deste servizo. Encárgase tamén do servizo de saneamento e rede de sumidoiros, así como da xestión e explotación das obras e infraestruturas ligadas a estes servizos.

A Xunta Xeral é o órgano de goberno da empresa Edar Bens SA e está constituída polos alcaldes dos cinco municipios que a xestionan de forma conxunta.

Por se resúltache menos coñecida, non deixes de visitar a súa web.

¿Que é un consorcio municipal?

A lei de administración local de Galicia (Lei 5/1997) permite que as administracións locais galegas constitúan con carácter voluntario, consorcios locais (entre si ou con outras administracións públicas, así como con entidades privadas sen ánimo de lucro) sempre que persigan fins de interese público e común entre elas, garantindo sempre a presenza maioritaria do sector público en todos os seus órganos.

Teñen personalidade xurídica propia e poderán utilizar calquera das formas previstas na lexislación de réxime local para a xestión dos seus fins e servizos, que deberán estar perfectamente definidos nos seus respectivos estatutos.

Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña

A súa web municipal recolle información básica deste organismo, que podes revisar aquí.

Dado que un dos fins fundamentais do Consorcio é promover o turismo de todo tipo dentro da cidade da Coruña, pódese consultar a ligazón a esa información.

Consorcio para a Promoción da Música

O Consorcio para a Promoción da Música, entidade sen ánimo de lucro e con personalidade xurídica propia, está constituído polo Concello da Coruña e a asociación Amigos dá Ópera. Poderanse incorporar outras entidades públicas ou privadas que así o acorden, mediante a adhesión aos seus Estatutos e o cumprimento das obrigacións e requisitos establecidos.

O Consorcio leva a xestión directa da Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG), e entre os seus fins ademais está a promoción de toda clase de actividades musicais a través da colaboración con agrupacións, organismos e institucións nacionais ou estranxeiras. Del depende tamén a Escola Municipal de Música da Coruña

Se queres saber máis, consulta os seus Estatutos.

¿Que son as fundaciones?

Son organizacións constituídas sen fins de lucro que, por vontade dos seus creadores, teñen reservado no tempo o seu patrimonio para a realización de fins de interese xeral, segundo define a Lei de fundacións 50/2002, como poden ser, entre outros: defensa dos dereitos humanos, asistencia e inclusión social, cívicos, educativos, culturais, científicos, deportivos, sanitarios, laborais, de cooperación para o desenvolvemento, de promoción do voluntariado e acción social, de defensa do medio ambiente, de fomento da economía social, de promoción e atención ás persoas en risco de exclusión, ou de investigación científica e desenvolvemento tecnolóxico. En todo caso a súa finalidade fundacional debe beneficiar a colectividades xenéricas de persoas

As fundacións réxense pola vontade do seu fundador ou fundadora e polos seus Estatutos ademais de por a lexislación correspondente. Terán personalidade xurídica desde a inscrición da escritura pública da súa constitución no correspondente Rexistro de Fundacións.

¿E que é un padroado?

É o órgano colexiado de goberno e representación dunha fundación, é dicir, é un consello formado por varias persoas para vixiar que esa organización cumpra debidamente cos seus fins.

Fundación Luís Seoane

A Fundación Luís Seoane é unha fundación cultural privada que se proxecta como servizo público do Concello da Coruña. É museo porque a súa base susténtase na conservación e posta en valor do legado de Luís Seoane; é centro de arte porque a súa dinámica está marcada polas exposicións temporais e as súas actividades complementarias; e é centro de produción porque colabora na realización de talleres, exposicións, obras site-specific e produce pensamento, investigación e teoría.

Esta fundación creouse no ano 1996, e ocupa a súa actual sede desde o ano 2000.

Poden resultar de interese a lectura dos seus Estatutos na páxina 11 do pdf que se visualiza.

Fundación Emalcsa

A Fundación Emalcsa constitúese en 2012 polo Concello da Coruña e a súa Empresa Municipal de Augas da Coruña S.A. "EMALCSA" ao servizo de fins de interese xeral nos ámbitos dos asuntos sociais, deporte, cultura, educación, e desenvolvemento económico e urbano.

A entidade fundadora con todo é a empresa pública municipal EMALCSA. En consecuencia, a Fundación EMALCSA forma parte do sector público local para os efectos previstos na normativa de aplicación.

A súa Xunta Xeral está formada pola totalidade de concelleiras que forman o Concello Pleno da Coruña, e está clasificada como de interese asistencial, de fomento da economía social, educativa, deportiva e cultural.

Sempre é de interese coñecer os seus Estatutos.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión