Concello da Coruña

Concello da Coruña

Información Xuvenil

Área de Benestar Social

PENDENTE DE ACTUALIZACIÓN POLA ENTRADA EN VIGOR DA LEI 12/2023, DE 24 DE MAIO, POLO DEREITO Á VIVENDA.

O contrato de alugueiro está regulado na Lei de Arrendamentos Urbanos. Neste apartado ofrecémosche un resumo sobre o que necesitas saber sobre o contrato de alugueiro de acordo coa normativa vixente na actualidade e que se aplica a contratos asinados a partir do 6 de marzo de 2019.

A renda e outros gastos

A renda

A renda é o "prezo" do alugueiro, a cantidade de diñeiro que paga a persoa inquilina por ocupar a vivenda. Habitualmente o primeiro mes págase por anticipado, pero a persoa arrendadora non pode esixir o pago anticipado de máis dun mes.

A renda hai que pagala no momento, lugar e mediante o procedemento que acorden a persoa inquilina e a propietaria. Pero se non pactaron nada, debe pagarse mensualmente, dentro dos 7 primeiros días do mes, en metálico, e na vivenda arrendada. Sexa cal for a forma de pago a persoa arrendadora ten a obriga de entregar un recibo ou xustificante de pago da renda, e a inquilina ten dereito a esixir ese recibo.

Pódenme subir a renda?

Sobre isto, tes que ter claro que:

Actualizar a renda non é o mesmo que subila. A actualización só se pode facer na data en que se cumpra cada ano de vixencia do contrato e terá como límite máximo o IPC, polo que a persoa arrendadora non poderá establecer subidas superiores ao dito índice.

Subir a renda tamén é posible no caso de que a persoa arrendadora realizase obras de mellora na vivenda arrendada (p.ex.: as obras de instalación de novas infraestruturas de telecomunicacións), pero:

  • Só se transcorresen cinco anos de duración do contrato, ou sete anos se a persoa arrendadora fose persoa xurídica e
  • na contía que resulte de aplicar ao capital investido na mellora, o tipo de interese legal do diñeiro no momento da terminación das obras incrementado en tres puntos, sen que poida exceder o aumento do vinte por cento da renda vixente naquel momento.

Para o cálculo do capital investido, deberán descontarse as subvencións públicas obtidas para realizar a obra.

Outros gastos

Que son os gastos xerais?

O contrato pode incluír a obriga de que a persoa inquilina pague, ademais da renda, o que se denominan gastos xerais:

  • Gastos de comunidade de persoas propietarias: a contía do importe anual dos gastos de comunidade deberá constar no contrato. Só se poderá actualizar anualmente, e nunca nunha porcentaxe superior á dobre daquela en que poida incrementarse a renda.
  • Tributos do inmoble (o IBI).

Que son os servizos individuais?

Son aqueles servizos que se dispensan a través de aparellos contadores, polo que se pode determinar exactamente o gasto feito: gas, auga, electricidade, teléfono. Estes gastos, naturalmente, ten que pagalos a persoa inquilina.

A duración do alugueiro

Canto dura o meu contrato?: a prórroga automática

A LAU, para protexer a persoa inquilina, establece unha duración mínima para o contrato e establece prórrogas anuais automáticas. Así:

  • Se asinas un contrato de duración inferior a cinco anos, cando chega o día do vencemento do contrato, prorrogarase obrigatoriamente por prazos anuais ata que o arrendamento alcance unha duración mínima de cinco anos.
  • Se a propiedade do piso é dunha persoa xurídica a duración mínima do contrato será de sete anos.

Esta prórroga é automática, polo que se a persoa inquilina quere seguir no piso, non ten que dicirlle nada á persoa arrendadora. En cambio, se a persoa inquilina quere irse da vivenda ao cabo do tempo pactado, terá que avisar a arrendadora polo menos 30 días antes da data prevista para a fin do contrato ou de calquera das súas prórrogas (para "avisar" a arrendadora de que non se vai a aplicar a prórroga automática). Se non se quere renovar o contrato é bo facer o aviso por escrito e por un medio que deixe constancia do contido e a data en que se fixo: burofax, conduto notarial, telegrama...

Excepción á prórroga automática

A única excepción aplícase se consta expresamente no contrato que a persoa arrendadora vai necesitar a vivenda para si ou os seus familiares:

Unha vez transcorrido o primeiro ano de duración do contrato e sempre que a persoa arrendadora sexa persoa física, non procederá a prórroga obrigatoria do contrato cando, ao tempo da súa realización, se fixo constar nel, de forma expresa, a necesidade para a arrendadora de ocupar a vivenda arrendada antes do transcurso de cinco anos para destinala a vivenda permanente para si ou os seus familiares en primeiro grao de consanguinidade ou por adopción ou para o seu cónxuxe nos supostos de sentenza firme de separación, divorcio ou nulidade matrimonial.

Que pasa se quero deixar a vivenda antes de que venza o prazo?

Poderás desistir do contrato de arrendamento unha vez que transcorresen polo menos seis meses, sempre que llo comuniques á persoa arrendadora cunha antelación mínima de trinta días. As partes poderán pactar no contrato que, para o caso de desistimento, deba a persoa arrendataria indemnizar a arrendadora cunha cantidade equivalente a unha mensualidade da renda en vigor por cada ano do contrato que reste por cumprir. Os períodos de tempo inferiores ao ano darán lugar á parte proporcional da indemnización.

Prórroga do contrato

Se chegada a data de vencemento do contrato, ou de calquera das súas prórrogas, unha vez que transcorresen como mínimo cinco anos de duración daquel, ou sete anos se a persoa arrendadora fose persoa xurídica, ningunha das partes notificase á outra, polo menos con catro meses de antelación a aquela data no caso da arrendadora e polo menos con dous meses de antelación no caso da arrendataria, a súa vontade de non renovalo, o contrato prorrogarase obrigatoriamente por prazos anuais ata un máximo de tres anos máis, salvo que a persoa arrendataria lle manifeste á arrendadora, cun mes de antelación á data de terminación de calquera das anualidades, a súa vontade de non renovar o contrato.

A fianza

A fianza é unha cantidade de diñeiro en metálico que a persoa inquilina ten que lle entregar á persoa arrendadora ao realizar o contrato de alugueiro. Serve para asegurar que a persoa inquilina vai cumprir coas súas obrigas: pagar a renda, os gastos que lle correspondan e que vai coidar a vivenda e os seus utensilios e non causar danos.

A fianza é obrigatoria; non te podes librar dela. O seu importe é dunha mensualidade.

As partes poderán pactar calquera tipo de garantía do cumprimento pola persoa arrendataria das súas obrigas arrendaticias adicional á fianza en metálico, pero en contratos de ata cinco anos de duración, ou de ata sete anos se a persoa arrendadora é unha persoa xurídica, o valor desta garantía adicional non poderá exceder de dúas mensualidades de renda.

Cando o contrato de alugueiro finaliza, e unha vez que se lle devolven as chaves á persoa arrendadora, esta debe devolver a fianza ou o saldo restante no prazo dun mes. Se tarda máis, terá que aboar xuros.

En Galicia, a persoa arrendadora ten que depositar a fianza na Oficina de Fianzas da Consellería de Vivenda e Solo

Obras e reparacións

Obras de conservación

Son as que hai que realizar necesariamente para a boa conservación da vivenda e, de feito, se non se realizasen, a vivenda quedaría inservible, inhabitable (reparación de pingueiras, instalación eléctrica... e todas as reparacións ordenadas pola lexislación ). Estas obras tenas que realizar a persoa arrendadora, sen dereito a elevar a renda. Este dereito é irrenunciable.

Que pasa se aviso a miña caseira ou o meu caseiro de que hai que facer reparacións, e se negan?

A persoa inquilina non tería máis remedio que acudir aos tribunais solicitando que se realizasen as reparacións, ou pedir a resolución do contrato.

E se son reparacións urxentes? Por exemplo, unha fuga de auga nos canos que alaga unha vivenda veciña...

Enténdese que son aquelas obras que non se poden atrasar ata a fin do contrato. No caso de reparacións urxentes a persoa inquilina pode realizalas por si mesma e logo pedirlle o seu importe á persoa propietaria. Pero a persoa inquilina ten obriga de lle comunicar á persoa caseira, canto antes, a necesidade de realizalas. Iso si, se a persoa inquilina non pode usar a súa vivenda, ou se a obra dura máis de 20 días, ten dereito a que se lle diminúa a renda en proporción á parte da vivenda da que se vexa privada. Iso si, NUNCA SE PODE DEIXAR DE PAGAR A RENDA COMO MEDIO DE PRESIÓN PARA A REALIZACIÓN DAS OBRAS, polo menos mentres continúe no uso e goce da vivenda.

E as reparacións pequenas?

As pequenas avarías ou reparacións polo uso normal da vivenda (cambios de enchufes, lámpadas etc.) ten que facelas e pagalas a persoa inquilina. E tamén lle corresponden as reparacións que sexan necesarias derivadas dun uso descoidado pola súa banda.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión