Concello da Coruña

Concello da Coruña

Información Xuvenil

Área de Benestar Social

Ensino universitario

Os ensinos universitarios impártense en:

 • Universidades públicas: se finanacian a través de fondos públicos, nelas só hai que abonar o importe da matrícula. Posúen centros propios e, nalgúns casos, centros adscritos:
  • Os centros propios das universidades públicas divídense en Facultades, Escolas Técnicas Superiores, Escolas Universitarias e Escolas Técnicas.
  • Os centros adscritos poden ser de carácter público ou privado. Nos centros adscritos públicos, só se abona o importe da matrícula. Nos centros adscritos privados, ademais, págase mensualidades durante todo o curso.
 • Universidades privadas: nas que hai que abonar o prezo da matrícula e mensualidades durante o curso.

Estrutura do sistema universitario

As universidades poderán establecer ensinanzas conducentes á obtención de títulos de carácter oficial, válidos dentro do EEES (Espazo Europeo de Educación Superior), ademais dos seus diplomas e títulos propios.

TÍTULOS PROPIOS: títulos non oficiais, non teñen validez oficial dentro do EEES, soamente están avalados pola propia universidade pública ou privada que os imparte. Están pensados para ofrecer un tipo de formación acorde ás demandas da sociedade, unha formación máis flexible e diversificada que ofreza especialización profesional, académica ou actualización de coñecementos acorde ás demandas de "Aprendizaxe ao longo da vida". Adóitanse denominar: grao non oficial, máster non oficial, Especialista Universitario, Experto Universitario...

TÍTULOS OFICIAIS: adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior, EEES. O ensino oficial está composto por tres ciclos: grao, máster e doutoramento. Tanto o título de grao como o de máster están vinculados ás seguintes ramas de coñecemento:

 • Artes e Humanidades
 • Ciencias
 • Ciencias da Saúde
 • Ciencias Sociais e Xurídicas
 • Enxeñería e Arquitectura

Graduado: ensinanzas que comprenden o primeiro ciclo dos estudos universitarios, teñen como finalidade a obtención por parte do estudantado dunha formación xeral, nunha ou varias disciplinas, orientada á preparación para o exercicio de actividades de carácter profesional. Estes ensinos concluirán coa elaboración e defensa dun traballo de fin de grao.

Máster: o segundo ciclo. Os ensinos de máster teñen como finalidade a adquisición dunha formación avanzada, de carácter especializado ou multidisciplinar, orientada á especialización académica ou profesional, ou ben a promover a iniciación en tarefas investigadoras. Estes ensinos concluirían coa elaboración e defensa pública dun traballo de fin de máster.

Doutor: o terceiro ciclo. Os ensinos de doutoramento teñen como finalidade a formación avanzada do estudantado nas técnicas de investigación, poderán incorporar cursos, seminarios ou outras actividades orientadas á formación investigadora e incluirá a elaboración e presentación da correspondente tese doutoral, consistente nun traballo orixinal de investigación. Para obter o título de doutor ou doutora é necesario superar un período de formación e un período de investigación. O conxunto organizado de todas as actividades formativas e de investigación conducentes á obtención do título denomínase Programa de doutoramento.

Plans de estudo

 • Plan de estudos: é o deseño curricular, aspectos vinculados aos contidos e procesos de ensino-aprendizaxe, realizado por unha universidade, conducente á obtención dun título.
 • Competencias: conxunto de coñecementos (saberes), habilidades (saber facer), aptitudes e valores que capacitarán a unha persoa titulada para desempeñar e desenvolver roles de traballo nos niveis requiridos para o emprego. O plan de estudos debe ter no centro dos seus obxectivos a adquisición de competencias por parte dos estudantes, facendo énfases nos métodos de aprendizaxe das antedichas competencias, así como nos procedementos para avaliar a súa adquisición.
 • Módulo: unidade académica de ensino-aprendizaxe que inclúe unha ou varias materias e que constitúe unha unidade organizativa dentro dun plan de estudos.
 • Materia: unidade disciplinar e de organización académica básica que consta dun número de créditos . Pode clasificarse en: materias de formación básica, obrigatorias e optativas.
 • Crédito ECTS: siglas correspondentes ao European Credit Transfer and Acumulation System (Sistema Europeo de Transferencia e Acumulación de Créditos). Unidade de medida baseada na carga de traballo que o estudante debe realizar para superar as materias establecidas no plan de estudos e alcanzar os obxectivos dun programa e as competencias requiridas para o perfil profesional. Nesta unidade de medida intégranse os ensinos teóricos e prácticos, así como outras actividades académicas dirixidas, con inclusión das horas de estudo e de traballo que a acode estudante debe realizar para alcanzar os obxectivos formativos propios de cada unha das materias do correspondente plan de estudos. Un curso son 60 créditos ECTS e 1 crédito ECTS son 25 horas de traballo da estudante ou o estudante (clases, titorías, prácticas e visitas externas, traballo individual e en grupo, preparación de exame, exame...

1º ciclo. Grao: ten unha duración de 240 créditos ECTS, repartidos en 4 anos académicos (incluído o Traballo Fin de Grao); salvo as seguintes titulacións: Medicamento (360 créditos ECTS), Veterinaria (300 créditos ECTS), Farmacia (300 créditos ECTS), Odontoloxía (300 créditos ECTS) e Arquitectura (300 créditos ECTS + Traballo Fin de Grao). O título de Grao está estruturado da seguinte maneira:

 • Materias de formación básica (mínimo de 60 créditos).
 • Materias obrigatorias.
 • Materias optativas.
 • Prácticas externas (máximo de 60 créditos).
 • Traballo Fin de Grao ( mínimo de 6 créditos e máximo de 30).
 • Recoñecemento por actividades culturais (máximo de 6 créditos).

2º ciclo. Máster: ten unha duración de entre 60 e 120 créditos ECTS, repartidos en 1 ou 2 anos académicos. O Traballo de fin de Máster terá unha duración entre 6 e 30 créditos.

3º ciclo. Doutoramento: os estudos de doutoramento están divididos en 2 etapas, unha de estudos de, polo menos 60 créditos ECTS que pode ser parte do máster; e outra de investigación que culmina coa defensa dun traballo de investigación orixinal (a tese doutoral). En canto á duración do programa de doutoramento establécese un prazo máximo de 3 anos destes estudos a tempo completo, dando a opción de cursalos tamén a tempo parcial durante 5 anos.

Acceso á universidade

Para solicitar o ingreso nos estudos universitarios débese estar nun dos seguintes casos:

 • Ter superado o Bacharelato. É necesesario superar a Proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade, ABAU.
 • Ter cursado ciclos superiores de Formación Profesional, Artes Plásticas ou ensinanzas deportivas. Acceso directo.
 • Mediante a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos
 • Alumnado de sistemas educativos da Unión Europea: as persoas que realizasen a proba de acceso no seu país deberán solicitarlle á UNED (Universidade Nacional de Educación a Distancia) unha CREDENCIAL, ou o que é o mesmo, un documento que acredita que reúnen nos seus respectivos países os requisitos de acceso á universidade.
 • Estudos estranxeiros validables a nivel de bacharelato. As persoas que posúan estudos realizados en países alleos á Unión Europea que sexan equivalentes aos estudos españois que dan acceso á universidade (bacharelato, técnico superior de formación profesional,...), poden acceder aos estudos oficiais de grao, homologando os seus estudos ao sistema educativo español. A cualificación tras a homologación é a nota de acceso aos estudos universitarios.
 • Maiores de 40 anos con experiencia profesional: as persoas maiores de 40 anos de idade poden acceder aos ensinos universitarios oficiais de grao acreditando experiencia laboral e profesional para o grao que desexa realizar.
 • Maiores de 45 anos: poden acceder aos ensinos universitarios oficiais de grao mediante a superación dunha proba, e corresponderalles o acceso naquela universidade ou universidades do distrito universitario, de ser o caso, onde teña superada a dita proba.

Titulacións en Galicia

En Galicia hai dous organismos encargados de regular o relacionado co ensino universitario:

 • A Secretaría Xeral de Universidades pertencente á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia. É o órgano para a ordenación, planificación e execución das competencias en materia de universidades e ensinos universitarias.

Neste documento " Titulacións de Grao do Sistema Universitario de Galicia " poderás ver que titulacións impártense aquí e en que campus. Tamén atoparás as que se imparten na UNED (a universidade pública a distancia), que ten varios centros asociados en Galicia.

Posgrao

Os estudos oficiais de Posgrao teñen como finalidade a especialización do estudante na súa formación académica, profesional ou investigadora. Os Programas Oficiais de Posgrao conducen á obtención dos títulos de Máster e Doutor, axustados aos criterios do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES).

Os Títulos Propios de Posgrao son títulos que as universidades ofrecen, pero que non se atopan no catálogo de títulos oficiais. Esta clase de ensinos pretende satisfacer unha demanda non atendida na súa totalidade ou parcialmente polos títulos oficiais. Os títulos propios de posgrao na maioría das universidades son:

 • Máster (mínimo 60 créditos ECTS e máximo 120 créditos ECTS)
 • Experto ou Especialista (20-40 créditos ECTS)
 • Cursos de formación específica: as universidades poden organizar outro tipo de cursos específicos, que non conducen a un título universitario propio, senón a un diploma ou certificado.

Requisitos de acceso: estar en posesión dun título de graduado, diplomado, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico, licenciado, enxeñeiro ou arquitecto. A dirección do curso poderá propoñer que se establezan requisitos adicionais de formación previa específica nalgunhas disciplinas.

Excepcionalmente, nos cursos de Experto Universitario e de formación específica, pode permitirse o acceso a persoas que, sen ter titulación universitaria, cumpran cos requisitos mínimos de acceso á universidade e, á vez, acheguen un notable grao de experiencia profesional no campo ao que vai dirixido o título en cuestión.

Nas webs das universidades, tanto públicas como privadas, atoparás información sobre a formación de posgrao que che ofrecen.Aquí tes as ligazóns directas á oferta das 3 universidades galegas:

Universidade dá Coruña

Universidade de Santiago

Universidade de Vigo

Universidades

No documento 2022_2023_WEBS_UNIVERSIDADES ofrecémosche as webs das universidades públicas, privadas.

O portal web do Ministerio de Universidades ofrécenos:

Non perdas

Non perdas

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión